לונ    {ו} גופא                 עד  אימתי זכות אבות קיימת ר' תנחומ'

וטי    {ו}                      עד  מתי   זכות אבות קיימת ר' תנחומא

מינ    {ו}                      עד  היכן  זכות אבות קיימת ר' תנחומא

פריז   {ו} וזכרתי את בריתי יעקב עד  מתי   זכות אבות קיימת ר' תנחומא

דפוס   {ו}                      עד  מתי   זכות אבות קיימת ר' תנחומא

ירו1   {ו}                      ועד מתי   זכות אבות קיימת ר' תנחום

ירו2   {ו}                      ועד מתי   זכות אבות קיימת ר' תנחום

או3    {ו}                      ועד מתי   זכות אבות קיימת ר' תנחומא

או51   {ו}                      ועד מתי   זכות אבות קיימת ר' תנחומא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   לה רב  בש"ר    חייה רבה     ר' מנחמא אמ'   לה ר'

וטי    א'    לה רב  בשם  ר' חייא רבה     ר' מנחמה אמ'   לה ר'

מינ    אמ'   לה ורב בשם  ר' חייא רבה                       ור'

פריז   ואמרי לה     בשם  ר' חייא בר  אבא ר' מנחמא א'    לה ר'

דפוס   אמר          בשם  ר' חייא בר         מנחמא ואמ'  לה ר'

ירו1   אמ'   לה     בש"ר    חייא בר  אבא בר מנחמא אמ'   לה ר'

ירו2   א"ל          בש"ר    חייא רבה     בר מנחמא א"ל      ר'

או3    אמר   לה     בש"ר    חייא רבה     ר' מנחמה אמר   לה ר'

או51   אמ'          בש"ר    חייא רבה     ר' מנחמא ואמרי לה ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברכיה בש"ר חלבו  בש"ר אבא      בר זבדא       עד יהואחז

וטי    ברכיה ור'  חלבו  בשם  רבא      בר זבדא       עד יהואחז

מינ    ברכיה ור'  חלבו  בש"ר אבא      בר זבדא אמרין עד יהואחז

פריז   ברכיה בר'  חלבו  בשם  ר'  חייא בר אדא        עד יהואחז

דפוס   ברכיה בר   חלבו  בשם  רבא      בר זבדא       עד יהואחז

ירו1   ברכיה ור'  חלבו  בש"ר אבא      בר זבדא       עד יהואחז

ירו2   ברכיה ור'  חלאבו בש"ר אבא      בר זבדא       עד יהואחז

או3    ברכיה ור'  חלאבו בש"ר אבא      בר זבדא       עד יהואחז

או51   ברכיה בר'  חלאבו בש"ר אבא      בר זבדא       עד יהואחז

--------------------------------------------------------------------

לונ          ויחן    אותם [יי] וירחמם   וגו'

וטי    ההד"כ ויחן יי אותם      וירחמם   וגו'

מינ          ויחן יי אותם      וירחמם        ויפן אליהם למען בריתו

פריז         ויחן יי אותם      וירחמם        ויפן

דפוס   הה"ד  ויחן יי אותן      וירחמם

ירו1   הה"ד  ויתן יי אותם      לרחמים

ירו2   הה"ד  ויתן יי אותם      לרחמי'

או3    הה"ד  ויחן יי אותם      לרחמים

או51   הה"ד  ויחן יי אותם      וירח[מ]ם []   ויפן אליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    את אברהם את יצחק ואת יעקב לא אבה השחיתם ולא השליכם מעל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                  עד  עתה  זכות אבות קיימת  ר'     יהוש'

וטי                  עד  עתה  זכות אבות קיימת  ר'     יהושע

מינ    פניו עד  עתה  עד  עתה  זכות אבות קיימתם ר'     יהושע

פריז                 עד  היכן זכות אבות קיימת  ר'     שמע'

דפוס        עד  עתה  עד  עתה  זכות אבות קיימת  ר'     יהושע

ירו1                 עד  עתה  זכות אבות קיימת  ריבל"א

ירו2                 עד  עתה  זכות אבות קיימת  ריב"ל

או3                  עד  עתה  זכות אבות קיימת  ריב"ל

או51        (עד כאן) [עד עתה] זכות אבות קיימת  ריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן לוי אמ' עד אליהו           ויהי כעלות המנחה

וטי    בן לוי אמ' עד אליהו הד"ה דכת' ויהי בעלות המנחה ויעש אליהו

מינ    בן לוי אמ' עד אליהו           ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו

פריז   בר לוי אמ' עד אליהו שנ'       ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו

דפוס   בן לוי אמר עד אליהו הה"ד      ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו

ירו1              עד אליהו הה"ד      ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו

ירו2          אמ' עד אליהו הה"ד      ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו

או3           אמ' עד אליהו הה"ד      ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו

או51          אמר עד אליהו הה"ד      ויהי כעלות המנחה ויגש אליהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הנביא ויאמר     יי וגו'

מינ    הנביא ויאמר     יי אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי

פריז   הנביא ויאמר וג' יי אלהי אברהם יצחק וישר'  היום יודע

דפוס   הנביא

ירו1   הנביא ויאמר     יי

ירו2   הנביא ויאמר     יי

או3    הנביא ויאמר     יי [... אברהם ..חק וישראל ...]

או51   הנביא ויאמר     יי אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              שמואל

וטי                                              שמואל

מינ    אתם אלהים בישראל ואני עבדך עוד היום יוודע ר'    יודן

פריז                                             שמו'

דפוס                                             שמואל

ירו1                                             שמואל

ירו2                                             שמואל

או3                                              שמואל

או51                                             שמואל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' עד הושע              עתה  אגלה את נבלותה         לעיני

וטי    אמ' עד (י)הושע הד"ה דכת' ועתה אגלה את נבלותה         וגו'

מינ    אמ' עד הושע              ועתה אגלה את נבלותה         לעיני

פריז   א'  עד הושע    שנ'       ועתה אגלה את נבלותה         לעיני

דפוס   אמר עד הושע    הה"ד      ועתה אגלה את נבלותה         לעני

ירו1   אמ' עד הושע    הה"ד      ועתה אגלה את נבלותה         לעיני

ירו2   אמ' עד הושע    הה"ד      ועתה אגלה את נבלותה         לעיני

או3    אמ' עד הושע    הה"ד      ועתה אגלה את נבלותה         לעיני

או51   אמ' עד הושע    שנ'       ועתה אגלה את נבלותה (מעליה) [לעיני

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאהביה  ואיש                ואין איש           אלא אברהם

וטי            ואין                איש                אלא אברהם

מינ    מאהביה  ואיש לא יצילנה מידי ואין איש           אלא

פריז   מאהביה  ואיש לא יצילנה מידי ואין איש           אלא אברהם

דפוס   מאהביה  ואיש לא יצילנה מידי ואין איש האמור כאן אלא אברהם

ירו1   מאהביה  וגו'                ואין איש           אלא אברהם

ירו2   מאהביה  וגו'                ואין איש           אלא אברהם

או3    מאהביה  ואיש לא יצילנה מידי ואין איש           אלא אברהם

או51   מאהביה] ואיש לא יצילנה מידי ואין איש           אלא אברהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמ'   דא'  אמ' ועתה השב אשת האיש             ואין איש אלא

וטי    הכמה  דאת  אמר ועתה השב אשת האיש             ואין איש אלא

מינ

פריז   דכת'           ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ואין איש אלא

דפוס   כד"א           ועתה השב אשת האיש             ואין איש אלא

ירו1   דכתי'          ועתה השב אשת האיש             ואין איש אלא

ירו2   דכתי'               השב אשת האיש             ואין איש אלא

או3    היך   מד"א     ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ואין איש אלא

או51   שנ'            ועתה השב אשת האיש             ואין איש אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצח' כמ'   דא'  אמ'               מי האיש הלזה

וטי    יצחק הכמה  דאת  אמר               מי האיש הלזה

מינ    יצחק שנ'            ותאמר אל העבד מי האיש הלזה

פריז   יצחק דכת'                         מי האיש הלזה

דפוס   יצחק שנאמ'                        מי האיש הלזה

ירו1   יצחק היך   מדא'                   מי האיש הלזה ההולך וגו'

ירו2   יצחק דכתיב                        מי האיש הלזה וגו'

או3    יצחק היך   מד"א                   מי האיש הלזה

או51   יצחק היך   כד"א                   מי האיש הלזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואין איש אלא יעקב כמ'   דא'  אמ' ויעקב איש תם יושב אהלים

וטי    ואין איש אלא יעקב הכמה  דאת  אמר ויעקב איש תם

מינ    ואין איש אלא יעקב שנ'            ויעקב איש תם יושב אהלים

פריז   ואין איש אלא יעקב       כד"א     ויעקב איש תם

דפוס   ואין איש אלא יעקב שנאמ'          ויעקב איש תם

ירו1   ואין איש אלא יעקב היך   מדא'     ויעקב איש תם

ירו2   ואין איש אלא יעקב דכתי'          ויעקב איש תם וגו'

או3    ואין איש אלא יעקב שנא'           ויעקב איש תם

או51   ואין איש אלא יעקב שנ'            ויעקב איש תם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יודן  אמ' עד חזקיה             למרבה המ?ש?רה

וטי    ר' יודן  א'  עד חזקיהו הה"ד       למרבה המשרה

מינ    ר' יוחנן אמ' עד חזקיהו            למרבה המשרה   ולשלום

פריז   ר' יוחנן א'  עד חזקיה             למרבה המשרה

דפוס   ר' יודן  אמר עד חזקיה  כד"א       למרבה המשרה   ולשלום

ירו1   ר' יוחנן אמ' עד חזקיה  דכתי'      למרבה המשרה   ולשלום

ירו2   ר' יוחנן אמ' עד חזקיה  דכתי'      למרבה המשרה   ולשלום

או3    ר' יוחנן אמ' עד חזקיה  היך   מד"א למרבה המשרה   וגו'

או51   ר' יוחנן אמ' עד חזקיה  היך   כד"א למרבה המשרה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה

פריז

דפוס   אין קץ

ירו1   אין קץ

ירו2   אין קץ

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ר'  יודן בר   חנן  בש"ר    ברכיה אמ' אם ראית

וטי                  ר'  יודן בר   חנן  בשם  ר' ברכיה אם     ראית

מינ    מעתה ועד עולם א"ר אחא                              אם ראיתה

פריז                 ר'  יודן בר   חנן  בשם  ר' חייא  א'  אם ראית

דפוס                 ר'  יודן ברבי      בשם  ר' ברכיה אמר אם ראיתה

ירו1                 ר'  יודן בר'  חנין בש"ר    ברכיה אם     ראית

ירו2                 ר'  יודן בר'  חנין בש"ר    ברכיה אמ' אם ראית

או3                  ר'  יודן בר   חנין בש"ר    ברכיה אמ' אם ראית

או51                 ר'  יודן בר'  חנין בש"ר    ברכיה אמ' אם ראית

--------------------------------------------------------------------

לונ    זכות אבות שמטה וזכות אימהות     שנתמוטטה לך הדבק   בגמילות

וטי    זכות אבות שמשה וזכות אימהות     שנתמוטטה לך והיטפל בגמילות

מינ    זכות      שמטה זכות  אבות       שנתמוטטה    התעסקו

פריז   זכות אבות שמטה וזכות אבות       שנתמטתה  לך הדבק   בגמילות

דפוס   זכות אבות שמטה וזכות אמהות      שנתמטטה  לך והטפל

ירו1   זכות אבות      וזכות אמהות      שנתמוטטה לך הטפל   בגימלות

ירו2   זכות אבות      וזכות אמהות      שנתמוטטה לך הטפל   בגמילות

או3    זכות אבות שמטה וזכות אמהות      שנתמוטטה לך והטפל  בגמילות

או51   זכות אבות שתמה וזכות א(ב)[מה]ות שנתמוטטה לך והטפל  בגמילות

--------------------------------------------------------------------

לונ    חסדים  הה"ד      כי ההרים ימוטו  והגבע'  תמוטינה

וטי    חסדים  ה"ה  דכת' כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטנה

מינ    בחסד   הה"ד      כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטינה וחסדי

פריז   חסדים  הה"ד      כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטינה וחסדי

דפוס   בחסדים הה"ד      כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטינה

ירו1   חסדים  הה"ד      כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטינה וחסדי

ירו2   חסדים  הה"ד      כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטנה  וחסדי

או3    חסדים  הה"ד      כי ההרים ימושון והגבעות תמוטינה וחסדי

או51   חסדים  הה"ד      כי ההרים ימושו  והגבעות תמוטינה [וחסדי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                        אילו

וטי                                            הרים        אלו

מינ    מאתך לא ימוש     וברית שלומי לא תמוט כי ההרים ימושו זו

פריז   מאתך לא ימוש

דפוס                                           הרים        אלו

ירו1   מאתך לא וגו'                            הרים        אלו

ירו2   מאתך לא ימוש     וגו'                   הרים        אלו

או3    מאתך לא ימוש                            הרים        אלו

או51   מאתך לא ימ?י/ו?ש                        הרים        אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          האימהות מיכן   והלך

וטי         אבות וגבעות            אילו      אימהות  ואחרכך

מינ    זכות אבות והגבעות   תמוטינה זו   זכות אמהות   מכאן   ואילך

פריז

דפוס        אבות והגבעות           אלו       אמהו'   ואחר   כך

ירו1        אבות וגבעות            אלו       אמהות   ואח"כ

ירו2        אבות וגבעו<..>         אלו       אמהות   ואח"כ

או3         אבות וגבעות            אלו       אמהות   ואח"כ

או51        אבות וגבעות            אלו       אמהות   ואח"כ]

--------------------------------------------------------------------

לונ    וחסדי מאתך  לא ימ'                      אמ"ר    אחא

וטי    וחסדי מאיתך לא ימוש                     א"ר     אחא

מינ    וחסדי מאתך  לא ימוש וברית שלומי לא תמוט א"ר     אחא

פריז                                           א"ר     אחא

דפוס   וחסדי מאתך  לא ימוש                     אמר  ר' אחא

ירו1   וחסדי מאתך  לא ימוש                     א"ר     אחא

ירו2   וחסדי מאתך  לא ימוש וגו'                אמ"ר    אחא

או3    וחסדי מאתך  לא ימוש                     א"ר     אחא

או51   וחסדי מאתך  לא ימוש                     א"ר     אחא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעולם זכות אבות       לעולם      מזכירים         וא'

וטי    לעולם זכות אבות קיימת לעולם      מזכירין         ואומרים

מינ    לעולם זכות אבות קיימת לעולם  יהו קוראין          ואומרין

פריז   לעולם זכות אבות קיימת ולעולם הזה מזכירין וכן הוא או'

דפוס   לעולם זכות אבות קיימת לעולם      מזכירין         ואומרין

ירו1   לעולם זכות אבות קיימת לעולם      מזכירי'         ואומרי'

ירו2   לעולם זכות אבות קיימת לעולם      מזכירי'         ואומרי<..>

או3    לעולם זכות אבות קיימת לעולם      מזכירין         ואומרי'

או51   לעולם זכות אבות קיימת לעולם      מזכירין         ואומרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי א' רחום יי' אלהיך

וטי    כי אל רחום יי  אליך  לא ירפך ולא ישחיתך

מינ    כי אל רחום יי  אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית

פריז   כי אל רחום יי  אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך וג'

דפוס   כי    רחום יי  אליך  לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח    ברית

ירו1   כי אל רחום יי  אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית

ירו2      אל רחום יי  אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית

או3    כי אל רחום יי  אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית

או51   כי אל רחום יי  אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אבותיך אשר  נשבע להם סליק פרשתא

פריז

דפוס   אבותיך וגו'

ירו1   אבותיך

ירו2   אבותיך גו'

או3    אבותיך אשר  נשבע להם

או51   אבותיך