לונ                {א}

וטי     פרשתא לז'  {א}

מינ                {א}                                     ר'

פריז    פרשה  לז   {א} איש כי יפליא לנדר  נדר   וג'        הה"ד

דפוס    פרשה  (לח) {א} איש כי יפליא נדר   בערכך נפשות ליי' הה"ד

ירו1    פרשתא ל"ז  {א}

ירו2               {א}

או3     פרשת  לח   {א}

או51    פרשת  לז   {א} איש כי יפליא לנדור נדר              הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ              טוב אשר לא תדר                      ור' מאיר ור'

וטי              טוב אשר לא תדור וגו'                ר'  מאיר ור'

מינ     יצחק פתח טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם     ר'  מאיר ור'

פריז             טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם וג'

דפוס             טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם     ר'  מאיר ור'

ירו1             טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם

ירו2             טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם

או3              טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם

או51             טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם

--------------------------------------------------------------------

לונ     יהודה ר'  מאיר אמ'  טוב אשר לא תדר                  וטוב

וטי     יהודה ר'  מאיר אמ'  טוב אשר לא תדור                 וטוב

מינ     יהודה ר'  מאיר אמ'  טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם טוב

פריז                                                        וטוב

דפוס    יהודה ר'  מאיר אומ' טוב אשר לא תדור                 וטוב

ירו1          ר"מ      אומ' טוב אשר לא תדור                 וטוב

ירו2          ר"מ      אומ' טוב אשר לא תדור                 וטוב

או3           ר"מ      אומ' טוב אשר לא תדור                 וטוב

או51                                                        וטוב

--------------------------------------------------------------------

לונ     משניהם      מי שהוא נודר  ומשלם מאי   טע'           נדרו

וטי     משניהם              הנודר ומשלם ראייה לר'  מאיר     נדרו

מינ     מזה    ומזה         נודר  ומשלם

פריז    משניהם              נודר  ומשלם מאי   טעמ'          נדרו

דפוס                        הנודר ומשלם ראיה  לר'  מאיר שנ' נדרו

ירו1    משניהם              הנודר ומשלם ראיה  לר"מ          נדרו

ירו2    משניהם              הנודר ומשלם ראיה  לר"מ          נדרו

או3     משניהם              הנודר ומשלם ראיה  לר"מ          נדרו

או51    משניהם              נודר  ומשלם מ"ט                 נדרו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושלמו ליי א'ליכם                 ר'  יהודה א'    טוב

וטי     ושלמו ליי אלהיכם                 ר'  יהודה אמ'   טוב

מינ                                      ר'  יהודה אמ'   טוב

פריז    ושלמו ליי אלהיכם                 ד"א             טוב

דפוס          ליי אל'יכם                 ר'  יהודה אומ'  טוב

ירו1    ושלמו ליי אלהיכם כל סביביו       ר'  יהודה אומ'  טוב

ירו2    ושלמו ליי אלהיכם כל סביביו       ר'  יהודה אומ'  טוב

או3     ושלמו ליי אלהיכם כל סביביו       ר'  יהודה אומ'  טוב

או51    ושלמו ליי אלהיכם           (ד"א) [ר' יהודה אומ'] טוב

--------------------------------------------------------------------

לונ     אשר לא תדר

וטי     אשר לא תדור

מינ     אשר לא תדור משתדור ולא תשלם

פריז    אשר לא תדור משתדור

דפוס    אשר לא תדור

ירו1    אשר לא תדור

ירו2    אשר לא תדור

או3     אשר לא תדור

או51    אשר לא תדור משתדור ולא תשלם [רבי מאיר ור' יהודה ר' מאיר

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         וטוב משניהם      מי

וטי                                         וטוב משניהם      מי

מינ                                         טוב  מזה    ומזה

פריז                                        וטוב משניהם      מי

דפוס                                        וטוב משניהם      מי

ירו1                                        וטוב משניהם

ירו2                                        וטוב משניהם

או3                                         וטוב משניהם

או51    אומר טוב אשר לא תדור וגו' וטוב ...] וטוב משניהם      מי

--------------------------------------------------------------------

לונ     שאינו נודר כל עיקר

וטי     שאינו      כל עיקר אלא  מביא כבשתו לעזרה ומקדישה ושו()[ח]טה

מינ     שלא   ידור כל עיקר

פריז    שאינו נודר כל עיקר

דפוס    שאינו נודר כל עיקר אלא  מביא כבשתו לעזרה ומקדישה ושוחטה

ירו1    שאינו נודר כל עיקר אלא  מביא כבשתו לעזרה ומקדישה ושוחטה

ירו2    שאינו נודר כל עיקר אלא  מביא כבשתה               [ו]שוחטה

או3     שאינו נודר כל עיקר אלא  מביא כבשתו לעזרה ומקדישה ושוחטה

או51    שאינו נודר כל עיקר [אלא מביא כבשתו לעזרה ומקדישה ושוחטה]

--------------------------------------------------------------------

לונ     מאי   טע'

וטי

מינ     ראייה לר'  מאיר שאמ' נדרו ושלמו ליי אלהיכם תשובה לר' יהודה

פריז    מאי   טעמא

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    מ"ט

--------------------------------------------------------------------

לונ              כי  תחדל לנדור

וטי              וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא'

מינ     שאמ' לר' וכי תחדל לנדר  לא יהיה בך חטא  כיצד מביא על דר'

פריז             וכי תחדל לנדר  לא יהיה בך חטא

דפוס             וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא

ירו1             וכי תחדל לנדור לא היה  בך חטא

ירו2             וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא

או3              וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא

או51             וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     יהודה מביא כשבה לעזרה סומך עליה ומקדישה ושוחטה א"ר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אמי כל הנודר ושוהא לשלם את נדרו סוף שהוא גורם לעצמו מיתה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מאי טעמ' וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא וכת' הנפש החטאת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ              א'   ר' חונה מעשה באחד שנדר ולא שילם את נדרו

וטי              א'   רב הונא מעשה באחד שנדר ולא שילם את נדרו

מינ     היא תמות א"ר     אחא  מעשה באחד שנדר ולא שילם

פריז             א"ר     הונא מעשה באחד שנדר ולא שלם

דפוס             אמ'  רב הונא מעשה באחד שנדר ולא שלם  את נדרו

ירו1             א"ר     חונא מעשה בא'  שנדר ולא קיים

ירו2             אמ"ר    חונא מעשה בא'  שנדר ולא קיים

או3              א"ר     הונא מעשה באחד שנדר ולא שלם

או51             א"ר     הונא מעשה בא'  שנדר ולא שילם

--------------------------------------------------------------------

לונ     והלך ופירש בים הגדול ושקעה ספינתו      בים הגדול

וטי     והלך לפרש  בים הגדול ושקעה ספינתו בתוך הים            ומת

מינ     ועלה לפר'  בים הגדול ושקעה ספינתו      בים       ומיד מתי

פריז    והלך ופרש  לים הגדול וטבעה ספינתו      בים הגדול

דפוס    והלך לפרוש בים הגדול ושקעה ספינתו ומת  בים

ירו1    והלך לפרש  בים       ושקעה ספינתו      בים            ומת

ירו2    והלך לפרש  בים       ושקעה ס<...>      בים            ומת

או3     והלך לפרש  בים       ושקעה ספינתו      בים            ומת

או51    והלך ופירש לים הגדול וטבעה ספינתו      בים הגדול

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'    ר' שמואל  בר נחמ'  כל מי שהוא נודר  ומשהא את נדרו

וטי     א'     ר' שמואל  בן נחמן  כל מי שהוא נודר  ומשהא את נדרו

מינ     א"ר       ישמעאל בר נחמן  כל         הנודר ושוהא את נדרו

פריז    א"ר       שמו'   בר נחמן  כל מי שהוא נודר  ומשהא את נדרו

דפוס    אמר    ר' שמואל  בר נחמן  כל מי      שנודר ומשהה את נדרו

ירו1    ארשב"ן                    כל         הנודר ושוהא

ירו2    ארשב"ן                    כל         הנודר ושוהא

או3     א"ר       שמואל  בר נחמן  כל         הנודר ושוהה

או51    א"ר       שמואל  בר נחמני כל         הנודר ושוהה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 סוף שהוא בא  לידי עבו'  זרה דכת' ויאמר יעקב

וטי                 סוף שהוא בא  לידי עבודה זרה

מינ                 סוף      שבא      לע"ז

פריז                         בא  לידי עבודה זרה

דפוס                סוף      שבא לידי ע"ז

ירו1                סוף      בא  לידי ע"ז

ירו2                סוף      בא  לידי ע"ז

או3     (סוף ושוהה) סוף      בא  לידי ע"ז

או51                סוף      בא  לידי ע"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ     אל ביתו ואל כל אשר א' הסירו את א'י הנכר ושפיכות דמ' לידי

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ     עבו' זר'       מנ'    עריות       ושפיכות דמ'

וטי              ולידי גילוי  עריות       ושפיכות דמים ולשון הרע

מינ              ולידי גילוי  עריות ולידי שפיכות  דמים

פריז                   וגלוי  עריות       ושפיכות דמים

דפוס                   וגילוי עריות       ושפיכות דמים ולשון הרע

ירו1                   וג"ע               וש"ד         ולשון הרע

ירו2                   וגלוי  עריות       וש"ד         ולשון הרע

או3                    וגילוי עריות       ושפיכות דמים ולשון הרע

או51                   וג"ע               וש"ד         ולשון הרע

--------------------------------------------------------------------

לונ     מנ' ממי  את  למד        מאבינו יעקב  על ידי שנדר

וטי         ממי  את  למד כולהון מאבינו יעקב  על ידי שנדר

מינ

פריז

דפוס        ממי  אתה למד כלהון         מיעקב על ידי שנדר

ירו1        מנין                       מיעקב        שנדר

ירו2        מנין                       מיעקב        כש<..>

או3         מ"ל                 מאבינו יעקב         שנדר

או51                            מאבינו יעקב         שנדר

--------------------------------------------------------------------

לונ     ושהא את נדרו בא  לידי עבו' זר' עריות ושפיכו' דמ' (מ)

וטי     ושהא את נדרו בא  לידי כולן

מינ

פריז

דפוס    ושהה את נדרו בא  לידי כולן

ירו1    ושהה         ובא לידי כלם

ירו2                 בא  לידי כלם

או3     ושהה         ובא לידי כלם

או51    ושהה         ובא לידי כולם

--------------------------------------------------------------------

לונ     לידי   עבו'  זר' מנ'        ויאמר יעקב אל ביתו

וטי            עבודה זרה מנין       ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר

מינ     לידי   ע"ז       מניין                                ויתנו

פריז    לידי   ע"ז       מנין  דכת' ויאמר יעקב אל ביתו

דפוס           ע"ז       מנין       ויאמ' יעקב אל ביתו

ירו1    לידי   ע"ז                  ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר

ירו2    לידי   ע"ז                  ויאמר יעקב אל ביתו

או3     לידי   ע"ז                  ויאמר יעקב אל ביתו

או51    [לידי] ע"ז                  ויאמר יעקב אל ביתו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            לידי גילוי  עריות

וטי     עמו הסירו את    אלהי  הנכר             לידי גילוי  עריות

מינ     אל  יעקב  את כל אלהי  הנכר אשר  בידם   לידי גילוי  עריות

פריז        הסירו את    אלהי  הנכר             לידי גילוי  עריות

דפוס        הסירו את    אלהי  הנכר                  גלוי   עריות

ירו1    עמו הסירו את    אלהי  הנכר וגו'             ג"ע

ירו2        הסירו את    אלהי  הנכר וגו'             גלוי   עריות

או3         הסירו את    אלהי  הנכר וגו'             לגילוי עריות

או51        הסירו את    אלוהי הנכר אשר  בתוככם      לגילוי עריות

--------------------------------------------------------------------

לונ     מנ'              ותצא דינה בת לאה

וטי     מנין             ותצא דינה בת לאה    אש'  ילדה ליעק' לראות

מינ     מניין            ותצא דינה בת לאה    אשר  ילדה ליעקב לראות

פריז    מנין             ותצא דינה בת לאה

דפוס    מנין  מדינה שנא' ותצא דינה

ירו1    דכתי'            ותצא דינה בת לאה

ירו2    דכתי'            ותצא דינה בת לא<..>

או3     דכתי'            ותצא דינא בת לאה    וגו'

או51    דכתיב            ותצא דינה בת לאה

--------------------------------------------------------------------

לונ                      וירא אתה    שכס בן חמור            ומי

וטי     בבנות הא'        וירא אתה    שכם בן חמור

מינ     בבנות הארץ

פריז                     וירא אותה   שכם בן חמור            וזהו

דפוס

ירו1               וכתי' וירא אותה   שכם בן חמור החוי וגו'

ירו2               וכתי' וירא אותה   שכם בן חמור וגו'

או3                      וירא אותה   שכם בן חמור

או51                     וירא [אותה] שכם בן חמור החוי [וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ     הוא   נחש שנשבה וירא אותה שכס בן חמור

וטי

מינ

פריז    שנשכה נחש

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51                                          ויקח אותה וישכב אותה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי            ויקח אתה  פיתה אתה  בדברים וישכב אותה כדרך    הארץ

מינ

פריז

דפוס

ירו1           ויקח אותה פתה  אותה בדברים וישכב      כדרך כל הארץ

ירו2           ויקח אותה פתה  אותה בדברים וישכב      כדרך כל הארץ

או3            ויקח אותה פיתה      בדברים וישכב אותה כדרך כל הארץ

או51    ויענה] ויקח אותה פיתה      בדברים וישכב אותה כדרך כל הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ                      לידי שפיכות דמ'  מנ'

וטי     ויענה במשכב זכור לידי שפיכות דמים מנין        שנ'

מינ                      לידי שפיכות דמים מניין ויקחו

פריז                     לידי שפיכות דמים מנין

דפוס                          שפיכות דמים מנין        שנ'

ירו1    ויענה במשכב זכור לידי ש"ד         דכתי'

ירו2    ויענה במש'  זכור לידי שפיכות דמים דכתי'

או3     ויענה במשכב זכור לידי שפיכות דמים             שנא'

או51    ויענה במשכב זכור לידי ש"ד         דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ     ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים

וטי     ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים  וגו'

מינ     שני  בני  יעקב   שמעון  ולוי   איש    חרבו ויבאו על העיר

פריז    ויהי ביום השלישי

דפוס    ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים

ירו1    ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים וגו'

ירו2    ויהי ביום השלשי  בהיותם כואבים וגו'

או3     ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים

או51    ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים [וגו']

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                       לידי לשון הרע מנין       וישמע יעקב את

מינ     בטח ויהרגו כל זכר

פריז

דפוס                           לשון הרע מנין  שנא' וישמע      את

ירו1                           לשון הרע דכתי'      וישמע      את

ירו2                           לשון הרע דכתי'      וישמע      את

או3                       לידי לשון הרע            וישמע      את

או51                      לידי לשון הרע דכתי'      וישמע      את

--------------------------------------------------------------------

לונ                       ורבנין               אמ'   כל מי

וטי     דברי בני לבן וגו' ורבנין               אמרין כל מי

מינ                       א"ר    שמואל בר יצחק       כל

פריז                      ורב                  א'    כל מי

דפוס    דברי בני לבן      ורבנן                אמ'   כל מי

ירו1    דברי בני לבן וגו' רבנין                אמרי' כל

ירו2    דברי     לבן וגו' רבנין                אמרי  כל

או3     דברי בני לבן      רבנין                אמרי  כל

או51    דברי בני לבן      רבנין                אמרי  כל

--------------------------------------------------------------------

לונ     שהוא נודר  ומשהא      את נדרו סוף שהוא קובר את אשתו

וטי     שהוא נודר  ומשהא      את נדרו          קובר את אשתו

מינ          הנודר ושוהא לשלם את נדרו סוף שהוא קובר את אשתו

פריז    שהוא נודר  ומשהא      את נדרו סוף שהוא קובר את אשתו

דפוס         שנוד' ומשהא         נדרו          קובר את אשתו

ירו1         הנודר ושוהה                       קובר    אשתו

ירו2         הנודר ושוהא                       קובר    אשתו

או3          הנודר ושוהה                       קובר    אשתו

או51         הנודר ושוהה                       קובר את אשתו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ממי  את למד מאבינו יעקב  שעל ידי שנדר ושהא      את נדרו

וטי

מינ     וממי את למד מיעקב  אבינו על  ידי שנדר ושהה לשלם את נדרו

פריז    ממי  את למד מיעקב  אבינו על  ידי שנדר ושהא      את נדרו

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ         קבר  את אשתו שנ'   ואני בבאי  מפדן מתה עלי רחל

וטי                      הה"ד  ואני בבאי  מפדן מתה עלי רחל

מינ     סוף שקבר    אשתו שנ'   ואני בבאי  מפדן מתה עלי רחל

פריז        קבר  את אשתו שנ'   ואני בבאי  מפדן מתה עלי רחל

דפוס                     הה"ד  ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל

ירו1                     דכתי' ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל

ירו2                     דכתי' ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל

או3                      דכתי' ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל

או51                     דכתי' ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בארץ כנען בדרך אמ' יעקב אבינו עלי מיתתה של רחל יותר מכל

פריז    וג'

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אמ' ר'  שמואל בר  רב יצחק

וטי                    אמ' ר'  שמואל בר  רב יצחק

מינ     הצרות שבאו עלי

פריז                   א"ר     שמע'  בר  רב יצחק

דפוס                   אמ' ר'  שמואל בר  רב יצחק

ירו1                       ר"ש       בר     יצחק אמ'

ירו2                       ר"ש       בר'    יצחק א<..>

או3                        ר'  שמואל בר  רב יצחק אמ'

או51                       ר'  שמואל בר  רב יצחק [אמ']

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    כל     מי שנודר ומשלם יש לו שכר על הנדר ועל השלום שנא'

ירו1

ירו2

או3

או51       (כ)

--------------------------------------------------------------------

לונ                           כל מי  שהוא נודר  ומשהא את

וטי                           כל מי  שהוא נודר  ומשהא את

מינ

פריז                          כל מי  שהוא נודר  ואינו משלם

דפוס    נדרו ושלמו ליי אל'יכם    ומי      שנודר ומשהא

ירו1                          כל          הנודר ושוהא

ירו2                          כל          הנודר ושוהה

או3                                       הנודר ואינו משלם

או51                                      הנודר ואינו משלם

--------------------------------------------------------------------

לונ     נדרו גורם       מיתה לעצמו מאי   טע'

וטי     נדרו גורם לעצמו מיתה       ה'    ה'  דכת' כי דרש  ידרשנו

מינ

פריז         גורם       מיתה לעצמו שנ'

דפוס    נדרו גורם       מיתה לעצמו דכתיב          כי דרש  ידרשנו

ירו1         גורם       מיתה לעצמו הה"ד           כי דרוש ידרשנו

ירו2         גורם       מיתה לעצמו הה"ד           כי דרוש ידרשנו

או3          גורם       מיתה לעצמו הה"ד           כי דרוש ידרשנו

או51         גורם       מיתה לעצמו דכתי'          כי דרוש ידרשנו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     יי אלהיך       מעימך                            ממך

מינ

פריז

דפוס    יי אל'יך       מעמך                             ממך

ירו1    יי אלהיך       מעימך והיה בך חטא ואין מעימך אלא מעמך

ירו2    יי אלהי(נו)[ך] מעמך  והיה בך חטא ואין מעמך  אלא מעמך

או3     יי אלהיך       מעמך                             מעמך

או51    יי אלהיך       מעמך                             מעמך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 כי תחדל לנדר וכת' הנפש החטאת

וטי     נפרעין ואין נפרעין מממונך

מינ

פריז                                                  הנפש החטאת

דפוס    נפרעין ולא         מממונך

ירו1           ולא         מממוניך

ירו2           ולא         ממונך

או3            ולא         ממונך

או51           ולא         [מ]ממונך

--------------------------------------------------------------------

לונ     היא תמות

וטי              א'   ר' אמי אין מיתה בלא חטא ולא  יסורין

מינ

פריז    היא תמות

דפוס             אמ'  ר' אמי אין מיתה בלא חטא ואין ייסורי'

ירו1             א"ר     אמי אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין

ירו2             אמ"ר    אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין

או3              א"ר     אמי אין מיתה בלא חטא

או51             א"ר     אמי אין מיתה בלא חטא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     בלא עון אין מיתה בלא חט                            הנפש

מינ

פריז

דפוס    בלא עון אין מיתה בלא חטא שנ'                       הנפש

ירו1    בלא עון אין מיתה בלא חטא                           הנפש

ירו2    בלא עון אין מיתה בלא חטא     (ואין ייסורי בלא עון) הנפש

או3                                                        הנפש

או51                                                       הנפש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     החטאת  היא תמות ולא  יסורין  בלא עון     ופקדתי בשבט פשעם

מינ

פריז

דפוס    החוטאת היא תמות ואין ייסורין בלא עון שנ' ופקדתי בשבט פשעם

ירו1    החוטאת היא תמות ואין ייסורין בלא עון

ירו2    החוטאת          ואין ייסורין בלא עון

או3     החוטאת היא תמות ואין ייסורין בלא עון

או51    החטאת  היא תמות ואין ייסורין בלא עון

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אמ'    ר' שמע'  בן יוחי  כשם     שבנדרים

וטי     ובנגעים עונם א'     ר' שמעון בן יוחיי כשם     שלנדרים

מינ                  תני    ר' שמעון בן יוחיי כשם שיש בנדרים

פריז                 א"ר       שמע'  בן יוחאי כשם     שבנדרים

דפוס    ובנגעים עונם א"ר       שמעון בן יוחאי כשם     שהנדרי'

ירו1    ובנגעים עונם ארשב"י                   כשם     שבנדרים

ירו2    ובנגעים עונם ארשב"י                   כשם     שבנדרים

או3     ובנגעים עונם ארשב"י                   כשם     שבנדרים

או51    ובנגעים עונם ארשב"י                   כשם     שבנדרים

--------------------------------------------------------------------

לונ     עובר בל יאחר ובל תאחר

וטי          בל יחל  ובל תאחר כך          בערכים   בל יחל  ובל

מינ          בל תחל  ובל תאחר כך יש       בערכים   בל תאחל ובל

פריז         בל          יאחר כך          בערכים   בל

דפוס         בל יחל  ובל תאחר כך          בערכין   בל יחל  ובל

ירו1         בל יחל  ובל תאחר כך          בערכין   בל יחל  ובל

ירו2         בל יחל  ובל תאחר כך          <...>    בל יחל  ובל

או3          בל יחל  ובל תאחר כך          בעורכין  בל יחלו ובל

או51         בל יחל  ובל תאחר כך (בנגעים) [בערכין] בל יחל  ובל

--------------------------------------------------------------------

לונ          לפיכך אמ' הקב"ה למשה לך אמ' ליש' בניי כל מי שהוא

וטי     תאחר

מינ     תאחר

פריז    יאחר לפיכך א'  הקב"ה                       כל מי שהוא

דפוס    תאחר

ירו1    תאחר

ירו2    תאחר

או3     תאחר

או51    תאחר

--------------------------------------------------------------------

לונ     נודר מכם אל ישהא את נדרו  לפיכך משה מז'   את  יש'

וטי                               לפיכך משה מזהיר את  יש'

מינ                               לפיכך משה מזהיר את  ישר'

פריז    נודר מכם בל ישהה    לנדרו לפיכך משה מזהיר את  ישר'

דפוס                              לפי'  משה מזהיר את  ישראל

ירו1                              לפי'  משה מזהיר להם לישראל

ירו2                              לפי'  משה מזהיר להם לישראל

או3                               לפי'  משה מזהיר להם לישראל

או51                              לפי'  משה מזהיר     לישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ואמ'      איש כי  יפלא  לנדר  נדר נזיר             וגו'

מינ     ואמ'  להם איש כי  יפליא נדר

פריז                  וכי תחדל  לנדר                       וג'

דפוס    ואומ'     איש כי  יפליא נדר            בערכך נפשות ליי'

ירו1              איש כי  יפליא נדר            בערכך נפשות וגו'

ירו2    ואומ' להם איש כי  יפליא לנדור נדר      בערכך נפשות וגו'

או3     ואומ'     איש כי  יפליא לנדור נדר      בערכך       וגו'

או51    ואו'      איש כי  יפליא לנדור נדר נזיר בערכך