לונ     {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו וגו'

וטי     {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש

מינ     {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו ובאורח איש

פריז    {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו

דפוס    {ב} ד"א איש כי יפליא הה"ד כי פעל  אדם ישלם לו וכאורח איש

ירו1    {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש

ירו2    {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו <...>

או3     {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו ובאורח איש

או51    {ב}                       כי פועל אדם ישלם לו וכאורח איש

--------------------------------------------------------------------

לונ               עובדה הוה בחד גבר    דהוה ליה תרין בנין  חד

וטי     ימציאנו   עובדה הוה בחד גבר    דהוו ליה תרין בנין  חד

מינ     ימצאנו    עובדא הוה חד  בר  נש דהוה ליה תרין בנין  אחד

פריז              עובדא הוה בחד גבר    דהוה ליה תרין בנין  חד

דפוס    ימציאנו   עובדא הוה בחד גבר    דהוו ליה תרין בנין  חד

ירו1    ימציאנו   עובדא הוה בחד גבר    דהוו ליה תרין בינין חד

ירו2              עובדא הוא בחד גבר    דהוו ליה תרין בנין  חד

או3     ימציאנו   עובדא הוה בחר גבר    דהוו ליה תרין בנין  חד

או51    ימצ[י]אנו עובדא הוה בחר גבר    דהוו ליה תרין בנין  חד

--------------------------------------------------------------------

לונ           הוה עביד מצווין סגין      וחרנה       לא   הוה עביד

וטי     מנהון הוה עבד  מצוה             וחד   מנהון לא       עבד

מינ     מהן   היה עושה מצוה   עין   רעה ואחד  מהן   עושה מהן

פריז              עבד  מצוון  סגיאן     וחד   מנהון לא   הוה עביד

דפוס    מנהון     עבד  מצוה             וחד   מנהון לא       עבד

ירו1    מנהון     עביד מצוה             וחד         לא   הוה עביד

ירו2    מנהון     עביד מצוה             וחד         לא   הוה עביד

או3     מנהון     עביד מצוה             וחד         לא   הוה עביד

או51    מנהון     עביד מצוה             וחד   מנהון לא   הוה עביד

--------------------------------------------------------------------

לונ          כל   עיקר דין  דהוה  עביד מצווין סגין זבין      ביתיה

וטי     מצוה כל   עיקר ההוא דהוה  עביד מצוה        זבן       בתוי

מינ     מצוה בעין יפה

פריז    מצוה כל   עיקר      וההוא דעבד מצוון       זבין      בתוי

דפוס         כל   עיקר      ההוא  דעבד מצוה        זבן       לביתיה

ירו1                        דהוה  עביד             זבין      ביתיה

ירו2                        דהוה  עביד             זבין זבין ?ביתה?

או3                         דהוה  עביד             זבין      ביתוהי

או51                        דהוה  עביד             זבן       ביתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ          וכל מה    דהוה ליה בגין      מצוותא חד    זמן

וטי     וזבן כל  מה    דהוה ליה ואפקנתהון למצותא חד    זמן

מינ                                              <..>ד זמן

פריז         וכל מה    דהוה ליה ואפקינון  למצותא חד    זמן

דפוס    וזבן כל  מה    דהוה ליה ואפקנתהון למצותא חד    זמן

ירו1         וכל דיליה          ויהבינון  למצותה חד    זמן

ירו2         וכל דיליה          ויהבינון  למצותה חד    זמן

או3          וכל דיליה          ויהבינון  למצותה חד    זמן

או51         וכל דיליה          ויהבינון  למצוה  חד    זמן

--------------------------------------------------------------------

לונ     ביום  הושענא         יהבת       ליה איתתיה  עשרה פורין

וטי     ביום  הוש()[ע]נא     יהבת       לי  אינתתיה עשרה פולסין

מינ     ביומא דהושענא    רבה       אמרת ליה איתתיה

פריז    ביומא דהושענה        יהבת       ליה אינתתיה עשרה פורלין

דפוס    ביומא דהושענא        יהיבת      ליה אינתתיה י'   פולסין

ירו1    ביום  הושענא     רבה יהיב       ליה אתתיה   עשרה פולסין

ירו2    ביום  הושענא     רבה יהיב       ליה א<...>  עשרה פולסין

או3     ביום  הושענא     רבה יהבת       ליה איתתיה  עשרה פולסין

או51    ביום  הושענא     רבה יהבת       ליה איתתיה  עשרה פולסין

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'  ליה פוק                     זבון      לבניך כלום מן

וטי     א'   ליה פוק                     זבון      לבניך כלום מן

מינ                  סב לן פריטין ואיזיל וזבן      לבנך  כלום מן

פריז    אמרה ליה                         זבין      לבנך  כלום מן

דפוס    א"ל      פוק                     זבין      לבניך כלום מן

ירו1    אמרה ליה פוק                     זבין מידי לבנך

ירו2    אמרה ליה                         זבין לי   לבנך

או3     אמרה ליה פוק                     זבין מידי לבנך

או51    אמרה ליה פוק                     זבין מידי לבניך

--------------------------------------------------------------------

לונ     שוקא כיון    דנפק מן שוקא פגשן    ביה          גבאי צדקה

וטי     שוקא כיון    שיצא    לשוק פגעו    בו           גבאי צדקה

מינ     שוקא      מן דנפק         פגעו    ביה          גבאי צדקה

פריז    שוקא כיון    דנפק מן שוקא פגען        בגו שוקא גבאי צדקה

דפוס    שוקא כיון    שיצא    לשוק פגעי    ביה          גבאי צדקה

ירו1                              פגעוהי               גבאי צדקה

ירו2                              פגע<..>              גבאי צדקה

או3                               פגעוהי               גבאי צדקה

או51                              פגעוהי               גבאי צדקה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ'   הא     מרי   מצוותא אתא ליה אמ'   ליה   הב חולקיך

וטי           הא אתא מרי   מצוותה         אמרין ליה   הב חולקך

מינ                                       אמרי  ליה   הב ידך

פריז    אמרין הא     מרי   מצותא  אתי     ואמרי ליה   הב חלקך

דפוס    אמרי  הא אתא מריה  מצותא          אמרי  ליה   הב חולקך

ירו1    אמרי  הא     מרי   מצותה          אמרי  לה    הב חולקך

ירו2    אמרי         האמרי מצותה          אמרי  ליה   הב חולקך

או3     אמרי  הא     מרי   מצותא          אמרי  ליה   הב חולקך

או51    אמרי  הא     מרי   מצוותא         אמרי  [ליה] הב חולקך

--------------------------------------------------------------------

לונ          בהדין מצוותא דאנן  בעיין מיזבון         קלוב

וטי          בהדה  במצותה דאנין       זבנין      חד  קולב

מינ     עמנא בחדא  מצותה              למיזבן  לה חדא איסתכוכית

פריז         בהדא  מצוה   דאנן  בעיין למזבן          קרוב

דפוס         בהדא  מצותא  דאנן        זבנין      חד  קולא

ירו1         בהדי  מצוה               דניזבון    חד  קולבי

ירו2         בהדי  מצותה              דנזבון     חד  קולבי

או3          בהדי  מצותא              דניזבון    חד  קולר

או51         בהדא  מצוותא             דנזבון     חד  קולר

--------------------------------------------------------------------

לונ          להדה        יתמתא  נסב                  הלוך פורייא

וטי          לחדא        יתמתא  נסב      אילין עשרתי      פולסין

מינ          להרא        יתימתא נסיב                 זה   דהוה

פריז         לההיא איתתא יתמת   אנסיב    הדין             פלוריא

דפוס         לחדא        יתימתא נסב      אילין י'         פולסין

ירו1         לחדא        יתמתא  נסב            עשרה       פולסיא

ירו2         לחדא        יתימתא ?יה/נס?ב       עשרה       פולסין

או3          לחדא        יתמהא  נסב            עשרה       פולסי

או51    צדקה לחדא        יתומה  נסב            עשרה       פולסין

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ויהב        לן   נתייבש  לילך

וטי                  ויהב  יתהון להון ונתבייש לילך  לו

מינ            עימיה ויהב        להון איתפיך        למיהדר

פריז                 ויהב        להון נתבייש  לילך

דפוס                 ויהב  יתהון להון ונתבייש לילך

ירו1    אילין        ויהב        להון איכסיף  למיזל

ירו2    אלין         ויסב        להון איכסיף  למיזל

או3     אילין        ויהיב       להון איכסיף  למיזל

או51    [אלין]       ויהב        להון איכסיף  למיזל

--------------------------------------------------------------------

לונ     אצל אשתו   מה עשה הלך    לבית הכנסת    וחמא תמן מן אילין

וטי         לביתו         הלך לו לבית הכנסת    חמא  תמן מן אילין

מינ         לביתיה        על     לב   כנישתא   חמא

פריז    אצל אשתו   מה עשה הלך    לבית הכנסת    וחמא תמן מן הדין

דפוס        לביתו         הלך לו לבית הכנסת    חמא  תמן מן אילין

ירו1        לביתיה        אזל    לבי  כנשתא    אשכח

ירו2        לביתיה        אזל    לבי  כנישתא   אשכח

או3         לביתיה        אזל    לגבי כנישתא   אשכח

או51        לביתיה        אזל    לבי  כנ[י]שתא אשכח

--------------------------------------------------------------------

לונ     תורגייא דטענין מינוקיא           ביום הושענא       דתנינן

וטי     אתרוגיה        דמינוקייה מקלקלין ביום הושענא       דתנינן

מינ     אתרוגיא מטלקו  תמן                                 כדתנן

פריז    אתרוגא  דטעין  מינוקיא           ביום הושענה       דתנן

דפוס    אתרוגיא        דמינוקייא מקלקלי  ביום הושענא       דתנינן

ירו1    אתרוגי         דינוקיא           ביום הושענא רבה   דתנינן

ירו2    אתרוגי         דינוקיא           ביום הושענא רבא   דתנינן

או3     איתרוגי        דינוקייא          ביום הושענא רבה   תנינן

או51    אתרוגי         דינקיא            ביום הושענא [רבה] תנינן

--------------------------------------------------------------------

לונ     תמן מיד התינוקות שומטין את לולביהן     ואוכלין אתרוגיהן

וטי     תמן מיד התינוקות שומטין    ולולב[י]הון ואוכלין אתרוגיהם

מינ         מיד התינוקות שומטין את לולביהן     ואוכלין אתרוגיהן

פריז    תמן מיד התינוקות שומטין את לולביהן     ואו'    אתרוגיהן

דפוס    תמן מיד התינוקו' שומטין    לולביהן     ואוכלי' אתרוגיהן

ירו1    תמן מיד התינוקות שומטין    לולביהן     ואוכלין אתרוגיהן

ירו2    תמן מיד התינוקות שומטין    לולב<..>    ואוכלין אתרוגיהן

או3         מיד התינוקות שומטין    לולביהן     ואוכלין איתרוגיהן

או51    תמן מיד התינוקות שומטי'    לולביהן     ואוכלין אתרוגיהן

--------------------------------------------------------------------

לונ     נסב מינהון ומלה    מרצפי                 והלך ופורש

וטי     כנש מנהון  ומלא    סיקה                  והלך לפרש

מינ                מלא     שקיא    וטען על כתפיה ואזל וקם

פריז    נסב מנהון  ומלי    פרצופיא               אזל  ופירש

דפוס    נסב מנהון  ומלא ית סקא                   והלך לפרש

ירו1               מלא     שקא                   ואזל לפרש

ירו2               מלא     שקא                   ואזל לפרש

או3                מלא     שקא                   ואזל לפרש

או51               מלא     שקא                   ואזל לפרש

--------------------------------------------------------------------

לונ     בים הגדול עד שהגיע (לים הג) למדינת  הים

וטי     בים הגדול עד שהגיע          למדינת  המלך    כיון שהגיע

מינ     ליה       על                למדינתא דימ<..> חדא  אילפא

פריז    לים בגדול עד שהגיע          למדינת  הים

דפוס    בים הגדול עד שהגיע          למדינת  המלך    כיון שהגיע

ירו1    בים הגדול עד שהגיע          למדינת  המלך

ירו2    בים הגדול עד שהגיע          למדינת  המלך

או3     בים הגדול עד שהגיע          למדינת  המלך

או51    בים הגדול עד שהגיע          למדינת  המלך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     למדינת המלך

מינ     דפרשא  למדינתא דמלכא פרש בגוה ויהב עמהון על למדינתא דמלכא

פריז

דפוס    שם

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ     ארכת      שעתא ואישתכח ההוא מלכא חשש  מיעוי  אמ'   ליה

וטי     ארעת      שעתא ואשתכח       מלכא חשש  מעוי   אמרין ליה

מינ     ערעת ההיא שעתא והוה    ההוא מלכא חייש במערה  אמרון ליה

פריז    ארכת ההוא שעתא ואשכח   ההוא מלכא חשיש מעו'   אמרין ליה

דפוס    ארעת      שעתא ואשתכח       מלכא חשש  מעוי   אמרין ליה

ירו1    ארעת      שעתא ואשכח        מלכא חש   במעוהי אמרי' ליה

ירו2    ארעת      שעתא ואשתכח       מלכא חש   במעוהי אמרין ליה

או3     ארעת      שעתא ואשתכח       מלכא חש   במעוהי אמרין ליה

או51    ארעת      שעתא ואשתכח       מלכא חש   במעוהי אמרין ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אסוותא אילו הוה לך   חד       אתרוגא   מן מה דטענין יהודאי

וטי     אסוותה          אמל  מן אילין אתרוגייה              דיהודייא

מינ     אסותא  אם   את  אכיל מן       אתרוגין               דיהודאי

פריז    אסויתא אילו הוה לך   חד       אתרוגא

דפוס    אסוותא          אכול מן אלין  אתרוגין               דיהודאי

ירו1    אסוותא          אכול מן אלין  אתרוגי                דיהודאין

ירו2    אסוותא          אכיל מן אילין אתרוגיא               דיהודאי

או3     אסותא           אכול מן אילין אתרוגיא               דיהודאי

או51    אסוותא          אכול מן אלין  אתרוגיא               דיהודאי

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ביומא דהושענא     הויתא אכיל ומיתסי       לשעתא

וטי     מצליין       ביום  הושענא      ואת        מתאסי        בשעתא

מינ                                    את         מיתס   סרסון כשוקא

פריז                                              מיתסי        לשעתא

דפוס    מצלין  עמהון ביום  הושענא      ואת        מתסי   בההיא שעתא

ירו1    מצלין        ביום  הושענא  רבה ואת        מיתסי

ירו2    מצלין        ביום  הושענא  רבא ואת        מיתסי

או3     מצלין        ביום  הושענא      ואת        מיתסי

או51    מצלין  ביהון ביום  הושענא      ואת        מתסי

--------------------------------------------------------------------

לונ     אזלון  בעיין                  בכל  מדינתא  ובכל אלפייה

וטי            פשפשון     לכל אלפייא  וכל  מדינתא

מינ

פריז           בעיין                  בכל  מדינתא

דפוס           פ?ש/ס?פשין לכל אלפיא   ולכל מדינת'

ירו1           פשפשון     כל  אלפייא  לכל  מדינתא

ירו2           פשפשין     כל  אלפיא   לכל  מדינתא

או3            פשפשון     כל  אלפייא  לכל  מדינתא

או51           פשפשון         מאלפייא      למדינתא

--------------------------------------------------------------------

לונ     ולא אשכחון ואזלון     ואשכחון  בההוא גברא רביע  על

וטי     ולא אשכחון אזלון      ואשכחון  לההוא גברא יתיב  על

מינ     ולא אשכחון        אתו אשכחוניה            דיתיב על

פריז    ולא אשכחן  אזלון      ואשכחו   ההוא  גברא רביע  על

דפוס    ולא אשכחון אזלון      ואשכחון  לההוא גברא יתיב  על

ירו1    ולא אשכחו             אשכחון   לההוא גברא יתיב  על

ירו2    ולא אשכחן             אשכחון   לההוא גברא יתיב  על

או3     ולא אשכחו             אשכחון   לההוא גברא יתיב  על

או51    ולא אשכחו             אשכחון   לההוא גברא יתיב  על

--------------------------------------------------------------------

לונ     שקיה אמ'   ליה    אית לך        כלום מזבנא  אמ'

וטי     סקה  אמרין ליה    אית    גבך    כלום        אמ'

מינ     שקיה אמרון ליה מה את                 מזבין  אמ'

פריז    שקיה אמרין ליה    אית לך גביך   כלום למזבנא א'

דפוס    סקא  אמרין ליה    אית    גבך    כלום        אמ' להם

ירו1    שקא  אמרו  ליה    אית    גבך    כלום

ירו2    שקא  אמרו  ליה    אית    גב<..> כלום

או3     שקא  אמרו  ליה    אית    גבך    כלום

או51    שקא  אמרו  ליה    אית    גבך    כלום

--------------------------------------------------------------------

לונ     להון     גבר מוסכן  אנא דלית גביי כלום            אפתחון

וטי     להון     גבר מיסכין אנה ולית גבי  כלום למזבנה     פשפשון

מינ     להון     גבר מסכן   אנא ולית אנא       מזבין  ליה פתחן

פריז         לון גבר מסכן   הוא ולית גבאי כלום למזבנא     אפתחון

דפוס             גבר מסכן   אנא ולית גבי  כלום למזבנא     פשפשין

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ     שקיה ואשכחתוניה    מלי   אתרוגין

וטי     בסקה ואשכחון    מן אילין אתרוגייה אמרין  ליה אילין מן האן

מינ     שקי  אשכחוני       מלי   אתרוגין

פריז    שקיה ואשכחן              אתרוגין

דפוס    בסקא ואשכחון    מן אילין אתרוגין  ואמרין ליה אילן  מן הן

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     א'  להון מן אילין             דיהודייא מצלי       ביום

מינ

פריז

דפוס    אמר לון  מן אלין              דיהודאי  מצלי       ביום

ירו1    אמ' להון    הלין  אתרוגיא     דיהודאי  מצלין      ביום

ירו2    אמ' להון    הלין  אתרוגיא     דיהודאי  מצלין בהון ביום

או3     אמ' להון    הלין  אתרוגייא די יהודאי   מצלין      ביום

או51    אמ' להון    אילין אתרוגייא    דיהודאי  מצלין      ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ                אטעונוניה גבוי           ואסקוניה קומי מלכא

וטי     הושענא     אטענון    יתה  סקה       ואעלותה  קדם  מלכא

מינ                טמנו      מה   על  כתפי' ואמטוניה לגו  פלאטין

פריז               אטעיון    גביי           ואסקוניה גבי  מלכא

דפוס    הושענא     אטענון         סקא       ואעלוה   קדם  מלכא

ירו1    הושענא     אמרי                     נסבהון        למלכא

ירו2    הושענא רבא אמרון                    נסבינון       למלכין

או3     הושענא     אמרין                    נסכיהון       למלכא

או51    הושענא     אמרין                    ניסבנון       למלכא

--------------------------------------------------------------------

לונ     ארעת  שעתא ואכל      מן    הלין    תרוגיה   ואיתסי א'

וטי                אכל  מלכא מן    אלוך    אתרוגייה ואיתסי [אמר]

מינ                אכל  מלכא חד    מינהון           ואיתם  אמ'

פריז    ארעית שעתא ואכל      מן    הדין    אתרוגין  ואיתסי א'

דפוס               אכל  מלכא       איל?י?ן אתרוגא   ואיתסי

ירו1               אכול      מנהון                  ואיתסי אמ'

ירו2               אכל       מנהון                  ואיתסי אמ'

או3                אכל                              ואיתסי אמ'

או51               אכל       מנהין                  ואיתסי אמר

--------------------------------------------------------------------

לונ          פנון ליה   מרצפי   ומלון        ליה דינרין עבדון

וטי          פנון       סקה     ומלותה           דינרין עבדון

מינ     להון פנו  יתהון         ומלו    יתיה ליה דינרי' איתעביד

פריז    לון  פנין לך    פרצופיא ומלין        ליה דינר   עבדין

דפוס         פנין       סקא     ומלאוה           דינרין

ירו1         פנון       שקא     ומלוניה          דינרין

ירו2         פנון       שקא     ומלוהא           דינרין

או3          פנון       שקא     ומלוניה          דינרין

או51         פנון       שקא     ומלון   יתה      דינרי

--------------------------------------------------------------------

לונ     ליה בן                         ואזל ליה בשלם

וטי     לה  כן פנון סקה ומלותה  דינרין               א'  ליה

מינ     ליה כן                                       אמ' ליה

פריז    ליה כן                         ואזל ליה לשלם

דפוס                                                 א"ל

ירו1                    מליוהי                       א"ל

ירו2                    ומליוהא                      א"ל

או3                     מליוה                        א"ל

או51                    [מליוה]                      אמ' ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     מלכא שא[ו]ל לך     שאילה ואנא עבד     א'  ליה     שאלאנא

מינ     מלכא שאל           שאילה ואנא עביד    אמ' ליה אנא שאיל

פריז

דפוס    מלכא שאיל   לך עוד שאלה  ואנא עביד    א"ל         שאילנא

ירו1    מלכא שאל    לך     שאלה  ואנא עביד לה אמ' ליה     שאיל

ירו2    מלכא שאל    לך     שאלה  ואנא עביד לך א"ל         שאי<..>

או3     מלכא שאל    לך     שאלה  ואנא עביד לה א"ל         שאיל

או51    מלכא שאיל          שאלה  ואנא עביד לה א"ל         שאיל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי           דיחזר    לי        מדלי  ויפקון כל עמא לקדמותי

מינ           דאיתחזיר לי מה     דלי   ויפקון כל עמא לקדמותהי

פריז

דפוס          דיחזר    לי מודלי        ויפקון כל עמא לקדמותי

ירו1    אנא   דיחזרון  לי בארבעה מילי  ויפקון כל עמא לקדמותי

ירו2    אנא   דיחזרון  לי בד'    מילין ויפקון כל עמא לקדמותי

או3     אנא   דיחזרון  לי בארבע  מיל   ויפקון כל עמא (לאפקותי)

או51    [א]נא דיחזרון  לי בד'    מילי  ויפקון כל עמא לאפקותי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                עבדון   ליה כן כיון דימטא לההוא למינה  נפק

מינ                איתעביד ליה כן                         נפקת

פריז

דפוס               עבדי    ליה כן כיון דמטא  לההיא מדינת' נפק

ירו1               עבדון   ליה    כיון דמטא        ללמינא נפק

ירו2               עבדון   ליה כן כיון דמטא        ללמינא

או3     [לאקדמוני] עבדון   ליה כן כיון דמטא        ללמינא נפק

או51               עבדין   ליה כן כיון דמטא        ללמינא נפק

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     כרוזא        קודמוי

מינ     קילווסיס            דמלכא דאיתחזר ליה למדינתיה מה דיליה

פריז

דפוס    כרוזא        קדמוי

ירו1    כרוזא        קדמוהי

ירו2    כרוזא    נפק קדמוהי

או3     כרוזא        קדמוהי

או51    כרוזא        קדמוהי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ונפקו  כל עמא לקדמותיה נפק  אחוי          ובנוי

מינ     ויפקון כל עמא לקדמותיה שמע  אחוה  ואיתתיה ובניה  ונפקון

פריז

דפוס    ונפקו  כל עמא לקדמותיה נפקו אחוי          ובנוי

ירו1    ונפקו  כל עמא לקדמותיה נפקו אחוהי         ובנוהי

ירו2    ונפקו  כל עמא לקדמותיה נפקו אחוהי         ובנוהי

או3     ונפקו  כל עמא לקדמותיה נפקו אחוהי         ובנוהי

או51    ונפקו  כל עמא לקדמותיה נפקו אחוהי         ובנוהי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     לקדמותיה מיני  גייזין  בחד נהר   יהבת   להון שובלתא דנהרא

מינ     לקדמותיה מן    דעבדון      בנהרא חמתנון      שובלתא דנהרא

פריז

דפוס    לקדמותיה מיניי גוזיין  בחד נהר   יהב    להון שבלתא  דנהרא

ירו1                   מרגיזין בחד נהר   יהבת   להון שובלתא דנהרא

ירו2                   מדגזיין בחד נהרא  שטיף   להון שובלתא לנהרא

או3     לקדמותיה       מדגזין  בחד נהר   יהבית  להון שובלתא דנהרא

או51    לקדמותיה       מדגזיין בחד נהר   יהבת   להון שבולתא דנהרא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ושטפת     יתהון ואשתכח עלל     לביתיה וירת     מדליה וירת

מינ     ושתפתהון        נמצא   יורש את תחיו   ויורש את ממונו

פריז

דפוס    ושטפת     יתהון ואשתכר עלל     לביתיה                וירת

ירו1    ושטפתיהון       ואשתכח עליל    לביתיה

ירו2                    ואשתכח עליל    לביתיה

או3     ושטפת     יתהון ואשתכח עליל    לביתיה

או51    ושטפת     יתהון ואשתכח עליל    לביתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     מ?ה?לא דאחוי לקיים מה   שנ'  כי פעל  אדם ישלם לו וגו'

מינ

פריז

דפוס    מודלי  דאחוי לקיים מה   שנ'  כי פועל אדם ישלם לו

ירו1                 לקיים מה   שנא' כי פעל  אדם ישלם לו וכאורח

ירו2                 לקיים מה   שנא' כי פעל  אדם ישלם לו וכאורח

או3                  לקיים מה   שנא' כי פועל אדם ישלם לו ובאורח

או51                 לקיים מש"נ      כי פועל אדם ישלם לו ובאורח

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                 וכל כך למה על ידי שחילק כל נכסיו למצוות

פריז

דפוס

ירו1    איש ימציאנו

ירו2    איש ימציאנו

או3     איש ימציאנו

או51    איש ימצאנו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ד'  א' כי פועל אדם ישלם לו זה משה דכת'  ביה

מינ     ד"א    כי פועל אדם ישלם לו זה משה           וכאורח איש

פריז

דפוס    ד"א    כי פועל אדם ישלם לו זה משה דכתי'

ירו1    ד"א    כי פועל אדם ישלם לו זה משה דכתי'

ירו2    ד"א    כי פעל  אדם ישלם לו זה משה דכתי'

או3     ד"א    כי פועל אדם ישלם לו זה משה דכתי'

או51    ד"א    כי פועל אדם ישלם לו זה משה דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                         ויהי בימים       ההם ויגדל משה ויצא

מינ     ימציאנו זה משה הה"ד ויהי בימים       ההם ויגדל משה ויצא

פריז

דפוס                        ויהי בימים       ההם ויגדל משה ויצא

ירו1                        ויהי בימים       ההם ויגדל משה ויצא

ירו2                        ויהי בימים       ההם ויגדל משה ויצא

או3                         ויהי בימים הרבים ההם ויגדל משה ויצא

או51                        ויהי בימים הרבים ההם ויגדל משה ויצא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     אל אחיו ויר' בסכל'                                    מה

מינ     אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו מה

פריז

דפוס    אל אחיו וירא בסבלותם                                  מה

ירו1    אל אחיו ויהא בסבלותם

ירו2    אל אחיו וירא בסבלותם

או3     אל אחיו וירא בסבלותם

או51    אל אחיו וירא בסבלותם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ראה ראה משאוי איש על אשה ומשאוי גדול על קטון

מינ     ראה ראה משאוי                   גדול על קטן  ומשאוי קטן

פריז

דפוס    ראה ראה משוי  איש על אשה ומשוי  גדול על קטן

ירו1    ראה     משוי  איש על אשה ומשוי  גדול על קטן

ירו2    ראה     משאוי איש על אשה ומשאוי גדול על קטן

או3     ראה     משאוי איש על אשה ומשאוי גדול על קטן

או51    ראה     משוי  איש על אשה ומשוי  גדול על קטן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי             ומשאוי בחור על זקן

מינ     על גדול משאוי  בחור של זקו ומשאוי זקן על בחור משאוי האיש

פריז

דפוס            ומשוי  בחור על זקן

ירו1            ומשוי  בחור על זקן

ירו2            ומשאוי בחור על זקן

או3             ומשאוי בחור על זקן

או51            ומשוי  בחור על זקן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                               ישב  ויישב להן סיבלותם  בין איש

מינ     על האשה ומאוי אשה על האיש יושב ומישב להם סבלותיהן

פריז

דפוס                              ישב  וישב  להם סבלותם   בין איש

ירו1                              ישב  וישב  להם          בין איש

ירו2                              ישב  ויישב להם          בין איש

או3                               ישב  ויישב להם          בין איש

או51                              ישבו וישב  להם          בין איש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     לאשה בין גדול    לקטן  בין בחור לזקן א'  לו הקב"ה

מינ                                          אמ' לו הקב"ה כשם

פריז

דפוס    לאשה בין גדול    לקטן  בין בחור לזקן אמ' לו הקב"ה

ירו1    לאשה בין גדול על קטן   בין בחור לזקן א"ל    הקב"ה

ירו2    לאשה בין גדול    לקטון בין בחור לזקן א"ל    הקב"ה

או3     לאשה בין גדול    לקטן  בין בחור לזקן א"ל    הקב"ה

או51    לאשה בין גדול    לקטן  בין בחור לזקן א"ל    הקב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     אתה  ישבתה       ו[י]ישבתה לבניי סיבלותם      חייך שאת

מינ     שאתה יושב        ומישב     להן   סבלותיהן     כך   אתה

פריז

דפוס    אתה  ישבת                  לבני  סבלותם       חייך שאת

ירו1    אתה  ישבת        ויישבת    לבני  סבלותם       חייך שאני

ירו2    אתה  ישבת        ויישבת    לבני  בסבלותם      חייך שאת

או3     אתה  ישבת        וישבת     לבני  סבלותם       חייך שאתה

או51    אתה  ישבת  לראות                 בסבלותם  בני חייך שאתה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     עתיד לישב  ולפרש לבניי נדריהן בין איש לאשה בין     גדול

מינ     עתיד להתיר להן   את    נדריהן

פריז

דפוס    עתיד ליישב ולפרש לבני  נדריהם בין איש לאשה בין     גדול

ירו1    עתיד ליישב ולפרש לבני  נדריהם בין איש לאשה בין     גדול

ירו2    עתיד לישב  ולפרש לבני  נדריהם בין איש לאשה בין     גדול

או3     עתיד לישב  ולפרש לבני  נדריהם בין איש לאשה בין     גדול

או51    עתיד לישב  ולפרש לבני  נדריהם בין איש לאשה בין (ב) גדול

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     לקטן בין בחור לזקן

מינ                        לפיכך משה מזהיר (ליתן) להן את ישר' ואמ'

פריז

דפוס    לקטן בין בחור לזקן

ירו1    לקטן בין בחור לזקן

ירו2    לקטן בין בחור לזקן

או3     לקטן בין בחור לזקן

או51    לקטן בין בחור לזקן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי         ה'   ה' דכת' וידבר יי אל משה לאמר דבר אל בני

מינ     להן

פריז

דפוס        הה"ד         וידבר יי אל משה לאמר דבר אל בני ישראל

ירו1        הה"ד

ירו2        הה"ד                              דבר אל בני ישראל

או3         הה"ד                              דבר אל בני ישראל

או51        הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     יש' ואמרת אלהם איש כי יפליא נדר   וגו'

מינ     איש                כי פליא  נדר

פריז

דפוס    איש                כי פליא  לנדור נדר       בערכך (נפשות

ירו1    איש                כי יפליא       נדר       בערכך נפשות

ירו2    איש                כי יפליא לנדור נדר       בערכך וגו'

או3     איש                כי יפליא לנדור נדר       בערכך נפשות

או51                   איש כי יפליא לנדור נדר  נזיר בערכך נפשות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס    ליי') נפשות ליי

ירו1    ליי

ירו2

או3     ליי

או51    ליי