לונ    {ג} גופא מעשה ברבן גמליא' שהיה       מהלך בדרך מן עכו

וטי    {ג}           רבן  גמליאל היה  מטייל           מן עכו

מינ    {ג}      מעשה ברבן גמליאל היה        מהלך         מעכו

פריז   {ג}      מעשה ברבן גמל'   שהיה       מהלך         מעכו

דפוס   {ג}           רבן  גמליאל היה  מטייל           מן עכו

ירו1   {ג}           ר"ג         היה  מטייל              מעכו

ירו2   {ג}           ר"ג         הוה  מטייל              מעכו

או3    {ג}           רבן  גמליאל הוה  מטייל              מעכו

או51   {ג}           רבן  גמליאל היה  מטייל              מעכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאכזיב והיה טבי  עבדו מהלך לפניו  ור' אילעי           מהלך

וטי    לכזיב  והיה טבי  עבדו מהלך מלפניו ור' לעיי

מינ    לכזיב

פריז   לכזיב  והיה טבי  עבדו מהלך לפניו  ור' אלעאי   (א' לו) מהלך

דפוס   לכזיב  והיה טבי  עבדו מהלך לפניו  ור' אלעאי

ירו1   לכזיב  והיה טבי  עבדו מהלך לפניו  ור' אלעאי

ירו2   לכזיב  והוה טובי עבדו מהלך לפניו  ור' לעיי

או3    לכזיב  והיה טבי  עבדו מהלך לפניו  ור' [א]לעיי

או51   לכזיב  והיה טבי  עבדו מהלך לפניו  ור' אלעאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחריו   ראה  ככר     אחד מושלך בדרך וראה גוי אחד

וטי    מאחריו  וראה ככר     אחד מושלך בדרך וראה גוי אחד

מינ            וראה קלוסקין           בדרך

פריז   לאחוריו ראה  ככר     אחד מושלך בדרך וראה גוי

דפוס   מאחוריו ראה  ככר     אחד מושלך בדרך וראה גוי א?ח?ד

ירו1   מאחריו  וראה ככר     א'  מושלך בדרך וראה גוי אחד

ירו2   מאחריו  וראה ככר     א'  מושלך בדרך וראה גוי א'

או3    מאחוריו וראה כבר     א'  מושלך בדרך וראה גוי אחד

או51   מאחריו  וראה כבר     א'  מושלך בדרך וראה גוי אחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בא כנגדו אמ' לו

וטי             א'  לו

מינ             אמ'    לעבד טבי טול קלוסקין הללו וראה גוי אחד

פריז   בא כנגדו א'  לו

דפוס            אמ' לו

ירו1      כנגדו א"ל

ירו2      כנגדו א"ל

או3       כנגדו א"ל

או51      כנגדו א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ            מבגיי מבגיי       טול לך הדין ככר

וטי            מבגיי       א' לו טול את      הככר    הזה ונטלו

מינ    ואמ' לו מנגאי             טול         קלוסקין זו

פריז           מבגיי מבגיי       טול    הדין ככר

דפוס           מבגי              טול את      הככר    הזה ונטלו

ירו1           מגבאי             טול         ככר     זה  ונטלה

ירו2           מבגאי             טול         כבר     זה  ונטלה

או3            מבגאי             טול         ככר     זה  ונטלה

או51           מבגאי מבגאי       טול         ככר     זה  נטלה

--------------------------------------------------------------------

לונ            רץ  אחריו ר' לעיי  אמ' לו מה שמך אמ' לו מבגיי

וטי    נטפל              ר' לעיי

מינ            רץ  אחריו ר' אלעאי אמ' לו

פריז           רץ  אחריו ר' אלעאי א'  לו מה שמך        מבגיי

דפוס   נטפל לו           ר' אלעאי אמר לו מה שמך אמר לו מבגי

ירו1   נטפל לו           ר' אלעאי א"ל    מה שמך א"ל    מגבאי

ירו2   נטפל לו           ר' לעיי  א"ל    מה שמך א"ל    מ[ב]גאי

או3    נטפל לו           ר' לעיי  א"ל    מה שמך א"ל    מבגאי

או51           ררץ אחריו ר' אלעאי        מה שמך א"ל    מבגאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהיכן אתה  אמ' לו    מעיינות         שלבורגנין אני

וטי

מינ    מה    טיבך אמ' לו מן העיירות הללו של בורגאנין  אני אמ'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אמ' לו כלום מכיר  בך  רבן גמליא'

וטי                           א'  לו      מכירך     רבן גמליאל

מינ    לו מה שמך אמ' לו מבגאי אמ' לו      מכירך היה רבן גמליאל

פריז

דפוס                          אמ' לו      ברכת          גמליאל

ירו1                          א"ל         מכירך     ר"ג

ירו2                          א"ל         מכירך     ר"ג

או3                           א"ל         מכירך     ר"ג

או51                          א"ל         מכירך     ר"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ              מימיו

וטי              מימיך א'  לו לאן א'  לו     מאי   זה מקום אתה

מינ    ברוח הקדש

פריז

דפוס             מימיך אמר לו לאו אמר לו     מאי   זה מקום אתה

ירו1             מימיך א"ל    לאו א"ל        מאי   זה מקום את

ירו2             מימיך א"ל    לאו א"ל    א"ל מאיזה    מקום אתה

או3              מימיך א"ל    לאו א"ל        מאי   זה מקום אתה

או51             מימיך א"ל    לאו א"ל        <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          אמ' לו

וטי    א'  לו  מעיירות הללו    שלבורגנין אני        וממנו

מינ                                                 מדבריו

פריז                                         א'

דפוס   אמ' לו  מעיירות הללו של בורגנין

ירו1   אמ' ליה מעיינות הללו של בורגנין   אנו        וממנו

ירו2   א"ל     מעיינות הללו של בורגנין   אנן        וממנו

או3    א"ל     מעיינות הללו של בורגנין   אנו        וממנו

או51                           בורגנין   אנו אמ'    ממנו

--------------------------------------------------------------------

לונ        למדנו ממנו שלשה דברים למדנו  שחמיצו    שלנכרי מותר

וטי    (ש) למדתי      שלשה דברים        שחמיצו    שלנכדי מותר

מינ        למדנו      שלשה דברים        חמץ    של נוכרי  מותר

פריז       למדנו ממנו שלשה דברים למדנו  שחמצו  של נכרי   מותר

דפוס       למדנו      ג'   דברים        שחמצו  של גוי    מותר

ירו1       למד        ג'   דברים למד    שחמצו  של נכרי

ירו2       למד        ג'   דברים למד    שחמצו  של נכרי   מותר

או3        למד        ג'   דברים למד    שחימצו של נכרי   מותר

או51                  ג'   דברים למד[נ] שחמצו  של נכרי   מותר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאחר  הפסח      ושצפה ברוח הקודש ששמו מבגיי ושאין מעבירין

וטי    לאחר  הפסח      שצפה  ברוח הקודש ששמו מבגיי שאין  מעברין

מינ    אחר   הפסח מיד                              ואין  מעברין

פריז   אחר   הפסח      שצפה  ברוח הקודש ששמו מבגיי ושאין מעבירין

דפוס   לאחר  הפסח      שצפה  ברוח הקדש  ששמו מבגיי שאין  מעבירין

ירו1   לאחר  הפסח מותר וצפה  ברוח הקדש  ששמו מגבאי ושאין מעבירין

ירו2   לאחר  הפסח      וצפה  ברוח הקדש  ששמו מבגאי ושאין מעבירין

או3    לאחרי הפסח      ומצפה ברוח הקדש  ששמו מבגאי ושאין מעבידין

או51   לאחר  הפסח      ומצפה ברוח הקדש  ששמו מבגאי ושאין מעבידין

--------------------------------------------------------------------

לונ    על האוכלין                                 ר' יצחק

וטי    על האכלין                                  ר' יעקב

מינ    על האוכלין ואין מהלכין אחר עוברי דרכים אמ' רב הונא

פריז   על האוכלין                                 ר' יצחק

דפוס   על האוכלין                                 ר' יעקב

ירו1   על האוכלין                                 ר' יעקב

ירו2   על האוכלין                                 ר' יעקב

או3    על האוכלין                                 ר' יעקב

או51   על האוכלין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר זבדי  בש'   ר' אבהו      הדה דאת  אמ'         בראשונה

וטי    בר זבדי  בשם   ר' אבהוא     הדה      אמר   בימות

מינ

פריז   בר זבדי  בשם   ר' אבהו  א'  הדה      דתמר        בראשונה

דפוס   בר זבדי  ?ב?שם ר' אבהו      הדא      דתימ'       בראשונה

ירו1   בר זבדאי                    הדא דאת  אמ'   בימות הראשונים

ירו2   בר זבדי                 אמ' הני מילי       בימות

או3    בר זבדאי                    הדא דאת  אמר   במות  הראשוני'

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ                      אכל עכשיו           מעבירין על האוכלין

וטי    גשמים             אבל עכשיו           מעברין  על האכלין

מינ           הה"ד לשעבר אבל עכשיו           מעבירין על האוכלין

פריז                     אבל עכשיו           מעבירין על האוכלין

דפוס                     אבל עכשיו           מעבירין על האוכלין

ירו1                     אבל עכשיו           מעבירין על האוכלין

ירו2   הגשמים            אבל       בזמן הקין מעבירין על האוכלין

או3    הגשמים            אבל עכשיו           מעבירין על האוכלין

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    מפני       הכשפים כיון שנכנסו לאכזיב      אכלו  ושתו שם

וטי    מפני ביטול כשפים       נכנסו  לכזיב  כיון שאכלו ושתו

מינ    מפני       הכשפים      הגיעו  לכזיב

פריז   מפני       הכשפים כיון שנכנסו לכזיב       אכלו  ושתו שם

דפוס   מפני       כשפים       נכנסו  לכזיב  כיון שאכלו ושתו

ירו1   מפני       הכשפים      נכנסו  לכזיב  כיון שאכלו ושתו

ירו2                          נכנסו  לכזיב  כיון שאכלו ושתו

או3    מפני       הכשפים      נכנסו  לכזיב  כיון שאכלו ושתו

או51   מפני       הכשפים כיון שנכנסו לכזיב       אכלו  ושתו שם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם  כשהיו יוצאים מאכזיב בא אחד לשאול         על   נדרו

וטי                            בא אחד לשאול לו את        נדרו

מינ                            בא אחד ושאל     את        נדרו

פריז   עם  כשהם  יוצאין לכזיב  בא אחד ושאל  לו את        נדרו

דפוס                           בא אחד לשאול לו את        נדרו

ירו1                           בא אחד לשאול         על   נדרו

ירו2                           בא א'  לשאול         על   נדרו

או3                            בא אחד לשאול         על   נדרו

או51   ועם כשהם  יוצאים        בא א'  ושאל  לו (את) [על] נדרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'    רבן גמל'   לעיי                משער  אתה כמה   ששתינו

וטי    א'  לו רבן גמליאל ור'  לעיי           משעור את        ששתינו

מינ    אמ'                          לזה שעמו כלום            שתינו

פריז   אמ'    רבן גמל'   לר'  אלעאי          משער  אתה כמה   שתים

דפוס   אמ' לו רבן גמליאל לר'  אלעיי          משעור את

ירו1   א"ל    ר"ג                            משער  את        ששתינו

ירו2   א"ל    ר"ג                            משער  את        ששתינו

או3    א"ל    ר"ג                            משער  את        ששתינו

או51   אמ'    ר"ג        לר'  אלעאי          משער  אתה (כמה) [ש]שתינו

--------------------------------------------------------------------

לונ    רביעית יין באיטלקי  אמ'  לו  הין אמ'    לשואל       טייל

וטי    רביעית יין באטלקין  א'   לו  הין א'     לשואל       טייל

מינ    רביעית יין באיטלקי  אמ'  לו  הן  אמ' לו       אם כן יטייל

פריז   רביעית יין באיטלקי  אמ'  לון הן  אמ'    לשואל       טייל

דפוס   רביעית יין באיטלקית אמ'  לו  הן  אמר    לשואל       טייל

ירו1   רביעית יין באיטלקי  א"ל      הן  א"ל    לשואל       טייל

ירו2   רביעית יין באיטלקית א"ל      הן  א"ל    לשואל       טייל

או3    רביעית יין באיטלקית א"ל      הן  א"ל    לשואל       טייל

או51   רביעית יין באיטלקי  [א"ל     הן] אמ'    לשואל       טייל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחרינו  עד        שנפוג את יינינו והיה        מטייל את

וטי    אחרינו  עד        שנפוג את יינינו      התחיל  מטייל

מינ    עמנו    עד שיפוג           יינינו והיה        מטייל

פריז   אחרינו  עד        שנפוג את יינינו והיה        מטייל

דפוס   אחרינו  עד        שנפוג את יינו        והתחיל מטייל

ירו1   אחרינו  עד שייפוג          ייננו       התחיל  מטייל

ירו2   אחרנו   עד שיפוג           ייננו       התחיל  מטייל

או3    לאחרינו עד שיפוג           יינינו      התחיל  מטייל

או51   אחרינו  עד        שנפיג את יינינו והיה        מטייל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחריהם עד שהגיע  בסולמי    צור כיון שהגיע  לסולמי

וטי    אחריהן עד שהגיעו לסלמי     צור כיון שהגיעו לסלמי

מינ    עמהן   עד שהגיעו לסולמה של צור כיון שהגיעו לסולמה

פריז   אחריהם עד שהגיעו לפולמי    צור כיון שהגיעו לפולמי

דפוס   אחריהם עד שהגיעו לסולמי    צור כיון שהגיעו לשם

ירו1   אחריהם עד שהגיע  לסולמי    צר

ירו2   אחריהם עד שהגיע  לסולמי    צור

או3    אחריהם עד שהגיע  לסולמי    צר

או51   אחריהם עד שהגיעו לסולמי    צור כיון שהגיעו לסולמי

--------------------------------------------------------------------

לונ       צור ירד לו רבן גמל'             ונתעטף טליתו  וישב והיתר

וטי       צור ירד לו רבן גמליאל מעל החמור ונתעטף בטליתו וישב

מינ    של צור ירד               מן  החמור ונתעטף        וישב

פריז      צור ירד לו רבן גמליאל מן  החמור ונתעטף טליתו  וישב והתיר

דפוס          ירד לו רבן גמליאל מעל החמור ונתעטף בטליתו וישב

ירו1          ירד    ר"ג                  ונתעטף        וישב והתיר

ירו2          ירד    ר"ג                  ונתעטף        וישב והתיר

או3           ירד    ר"ג                  ונתעטף        וישב והתיר

או51      צור ירד לו ר"ג        מן  החמור ונתעטף בטליתו וישב והתיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו         נדרו

וטי    לו                                     ולמדנו

מינ       ושאל את נדרו

פריז   לו      את נדרו

דפוס   לו                                     ולמדנו

ירו1   לו      את נדרו                        ולמדנו  הרבה

ירו2   לו      את נדרו                        ולמדנו  הרבה

או3    לו      את נדרו                        ולמדנו  הרבה

או51   לו      את נדרו (למדנו ממנו ג' דברים)  [ולמדנו הרבה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    דברים הרבה באותו היום              שהרביעית יין משכרת והדרך

מינ

פריז

דפוס   דברים הרבה באותו היום          כי  רביעית   יין משכרת והדרך

ירו1   דברים      בו    ביום              רביעית   יין משכרת ודרך

ירו2   דברי'      <...>      ין משכרת כדי רביעית             ודרך

או3    דברים      בו    ביום              רביעית   יין משכרת ודרך

או51   דברי'      בו    ביום              רביעית   יין משכרת ודרך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         למדנו ממנו   שלשה

וטי    מפיגה את   היין ואין מורין שתויי יין וממנו למדנו  שלשה

מינ

פריז                                        למדנו ממנו   שלשה

דפוס   מפגה  את   היין ואין מורין שתויי יין וממנו למדנו  שלשה

ירו1   מפיגה את   היין ואין מורין שתויי יין וממנו למדנו  ג'

ירו2   מפיגה אותו      ואין מורין שתויי יין וממנו למדנו  ג'

או3    מפיגה את   היין ואין מורין שתויי יין וממנו למדנו  שלשה

או51   מפיגה את   היין ואין מורין שתויי יין וממנו למדנו]

--------------------------------------------------------------------

לונ    דברים שאין מפירין נדרים לא שתויי יין ולא רכובין

וטי    דברים שאין מפירין נדרים לא שתויי יין ולא רוכבים

מינ

פריז   דברים שאין מתירין נדר   לא שתויי יין ולא רכובין על החמור

דפוס   דברים שאין מפירין נדרים לא שתויי יין ולא רוכבין

ירו1   דברים שאין מפרין  נדרים לא שתויי יין ולא רוכבין

ירו2   דברים שקין מפרין  נדרים לא שתויי יין ולא רוכבין

או3    דברים שאין מפרין  נדרים לא שתוי  יין ולא רוכבין

או51         שאין מתירין נדר   לא שתויי יין ולא רוכבין על החמור

--------------------------------------------------------------------

לונ        על גבי בהמה ולא  עומדין  אלא        עטופין  ויושבין

וטי                    ולא  עומדים  אלא יושבין ועטופין

מינ

פריז   ולא על גבי בהמה ולא  עומדין  אלא        עטופין  ויושבין

דפוס                   ולא  עומדין  אלא יושבין עטופין

ירו1                   ולא  עומדין  אלא יושבין ועטופין

ירו2                   ולא  עומדין  אלא יושבין ועטופין

או3                    ולא  עומדין  אלא יושבין ועטופים

או51                   [ולא עומדין] אלא יושבין ועטופין

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אמ'  ר' יוחנן כך              פתח לו

וטי        במה פתח לו א'   ר' יוחנן כלשון       הזה פתח לו

מינ        כמה פתח לו א"ר      אבין בפסוק       זה  פתח לו

פריז                  א"ר     יוחנן כך              פתח לו

דפוס       במה פתח לו אמ'  ר' יוחנן בלשון       הזה פתח לו

ירו1       במה פתח לו א"ר     יוחנן בלשון       הזה פתח לו

ירו2       במה פתח לו אמ"ר    יוחנן בלשון       הזה פתח לו

או3        במה פתח לו א"ר     יוחנן בלשון בלשון הזה פתח לו

או51       במה פתח לו א"ר     יוחנן בלשון       הזה פתח לו

--------------------------------------------------------------------

לונ                       יש בוטה כמדקרות חרב

וטי                       יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים

מינ                       יש בוטה במדקרות חרב ולשון חכמי'

פריז   רבן גמל' לאותו איש יש בוטה כמדקרות חרב

דפוס                      יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמי'

ירו1                      יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים

ירו2                      יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים

או3                       יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים

או51                      יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ         כדיי הוא כל  מי שהוא   מבטא  בנדרים             לדוקרו

וטי    מרפא כדיי הוא כל     מישהוא מטה   לנדרין             שידקר

מינ    מרפא          כל  מי שהו'         בנדרים        ראוי לידקר

פריז        כדיי הוא כל            שמבטא בנדרים בנדרים ראוי לדקרו

דפוס   מרפא כדי  הוא כל  מי        שמבטא לנדרים             שידקר

ירו1        כדאי הוא כל  מי        שבוטה                    שידקר

ירו2   מרפא כדאי הוא שכל מי        שבוטה                    שידקר

או3    מרפא כדאי הוא כל  מי        שבוטה                    שידקר

או51   מרפא כדאי הוא כל  מי        שבוטה                    שידקר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בחרב אלא לשון  חכמ'  מרפא לאחד שנדר מן הככר וויי ליה דייכול

וטי    בחרב

מינ    בחרב                      לאחד שנדר מן הככר וי       אכיל

פריז   בחרב אלא שלשון חכמים מרפא לאחד שנדר מן הככר ווי  ליה דאכיל

דפוס   בחרב

ירו1   בחרב

ירו2   בחרב

או3    בחרב

או51   בחרב אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    וויי ליה דלא ייכול אין הוא אכיל הוא מחיל     נידריה ואין

וטי

מינ    וי       לא  אכיל  אם      אכיל     חטא  על  גופיה  אם

פריז   ווי  ליה דלא אכיל  אין     אכיל ליה מחיל ליה לנדריה ואין

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא אכיל הוא מיית           מה       יעשה

וטי                               ומה  הוא רפואתו  לשון  חכמ'

מינ    לא אכיל חטא על   נפשיה מאי          תקנתו   לשון  חכמים

פריז   לא אכיל הוא מאית           מה       יעשה

דפוס                              ומהו     רפואתו  ולשון חכמים

ירו1                              ומהו     רפואתו  ולשון חכמים

ירו2                              ומהו     רפואתו  לשון  חכמים

או3                                        ורפואתו ולשון חכמים

או51                                               לשון  חכמי'

--------------------------------------------------------------------

לונ         ילך  אצל חכם       ויתיר  לו    נדרו הה"ד ולשון חכמים

וטי    מרפא הולך אצל חכמ'  והן מפירין    את נדרו

מינ    מרפא ילך  אצל חכם       ויתיר  לו את נדרו

פריז        ילך  אצל חכם       ויתיר  לו את נדרו הה"ד לשון  חכמים

דפוס   מרפא הולך אצל חכמים והם מפירי'    את נדרו

ירו1   מרפא ילך  אצל חכם       ויתיר  לו את נדרו

ירו2   מרפא ילך  אצל חכם       ויתיר  לו את נדרו

או3    מרפא ילך  אצל חכמים     ויתיר  לו    נדרו

או51   מרפא ילך  אצל חכמי'     ויתירו לו    נדרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מרפא

וטי         לפיכך משה מזהיר את יש'          וא'   להן איש כי יפליא

מינ

פריז   מרפא

דפוס        לפי'  משה מזהיר את ישראל        ואמ'  להם איש כי יפליא

ירו1        לפי'  משה מזהיר    להם   לישראל ואומ'     איש כי יפליא

ירו2        לפי'  משה מזהיר    להם   לישראל           איש כי יפליא

או3         לפי'  משה מזהיר    להם   לישראל ואומ'     איש כי יפליא

או51        לפי'  משה מזהיר    להם   לישר'  ואומ'         כי יפליא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    נדר   וגו'

מינ                               הרבה דברים למדנו מאותו מעשה

פריז

דפוס   נדר

ירו1   לנדור נדר  בערכך נפשות ליי

ירו2   לנדור נדר  בערכך נפשות ליי

או3    לנדור נהר  בערכך נפשות ליי

או51   לנדור נזיר בערכך נפשות ליי

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    למדנו שהשותה יין אל יורה ושרביעית יין האיטלקי משכרת ושהדרך

מינ    מפיגה את היין ואין מפירין נדרים לא רכוב ולא מהלך ולא עומד

מינ    אלא יושב לפיכך משה מזהיר את ישר' ואמ' להן איש כי יפליא

מינ    נדר