משנה, תוספתא ותלמודים

בן-פזי, ישעיהו  

"אבן טועים" ומעשה חוני המעגל

יח, 26-5

בנוביץ, משה

כל כינויי נדרים

יב, 25-5

 

"בשעת חירום שנו": המעשה הראשון של הקיסר פרטינקס (193 לספירה) ועקבותיו בהלכה התנאית

יט, 23-7

 

שינון: קריאת שמע במשנתו של רבי שמעון בר יוחאי

כ,  56-25

הימן, פנחס צוריאל

עוד קטע בסוגיה של קטעים – בירור בפרשת 'סוגיה פיקטיבית'

יב, 41-27

הלבני, דוד

עיונים בהתהוות התלמוד

כ, 117-69

הנשקה, דוד

פרקים בתלמודם של התנאים – לתולדות הכלל "דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין"

יב, 78-43

 

פרשת המלך כיצד? לדרכי עריכת המשנה

טז, 32-21

ווייס, משה

סדר המשנה במסכת קינים: לשאלת פרקי משנה תוספתאיים

יג, 91-61

וולד, שמואל יוסף

"מפני שהניית שבת עליו": עיונים במוצאם וגלגוליהם של דיני "כירה", שבת פ"ג

יט, 75-47

וסטרייך, אבישלום

גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים

יט, 100-77  

זהר, נעם

עבודה זרה וביטולה

יז, 77-63

יורב, אבישי

מסורת התלמוד – ה"סימנים"

טז, 80-59

יצחקי, אפרים

מוקצה

טז, 104-81

כ"ץ, מנחם

ירושלמי סוף מסכת עבודה זרה – שוב על "חסרונות הירושלמי"

יב, 111-79

מוסקוביץ, לייב

לפתרונן של שתי סתומות בירושלמי

יא, 87-73

 

בירורי ירושלמי

כ, 169-157

סבתו, מרדכי

למה אמרו שתי שורות במרתף?

יט, 116-101

עמינח, נח

סידור הלכות חנוכה במסכת שבת

יד, 76-59

עמית, אהרן

"טעה" בדבר משנה: עיון במשנה ברכות ב, ד

יט, 135-117

עץ-חיים, יהונתן

סוגיות מוחלפות ברצף אחד ונראות כסוגיה אחת

טו, 93-65

פרידמן, שמא יהודה

מי היה בן דרוסאי?

יד, 91-77

 

לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין' (בבלי מכות ה ע"ב):  משפח או משפט?

                                     כ, 194-171

צרפתי, גד בן-עמי

ארבע רשויות השבת

טז, 109-105

רדזינר, עמיחי

הפקר בית-דין הפקר – במקורות התלמודיים

טז, 133-111

שטיינפלד, צבי אריה

ביטול מקצת וקיום מקצת בהוראה

יא, 152-131

 

בישול וצלייה בשבת כמאכל בן דרוסאי

יב, 139-129     

 

האם יש צורך בכוונה בבישול של גוי? הנחות הסתמא לעומת משמעותן המקורית של המימרות

יג, 157-147

 

בישול על ידי ישראל וגוי ועל המנהג להשליך קיסם לתנור

יד, 130-101

 

לדרך קישור יחידות וקבצים במשנה – הערה לעריכת המשנה (פ"א תענית ופ"ג ביצה)

טו, 166-161

 

לטיבם של האיסורים על חלב ופת גויים

טז, 149-135

 

כפרה למתים

יז, 228-217

שלזינגר, יצחק

"ליפלוג וליתני בדידה": פרק בהרמנויטיקה של הבבלי

כ, 240-211

שפרכר, שמואל יששכר

"כשהוא חי קולו אחד"  (קינים ג, ו)

יא, 170-167

 

מתכוון לגמור את השם כנגד המברכין

יב, 144-141