ראשונים ואחרונים

ארנד, אהרן

תוספות בכתבי - היד ובדפוסים של פירוש רש"י למסכת מגילה

יד, 24-5

 

עיונים במסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת ראש השנה

כ, 24-5

בלידשטיין, יעקב

משהו על המימד האידיאולוגי של פירושי רבנו חננאל לתלמוד

טו, 11-5

בר אשר, אליצור אברהם

המניעים ה"סמויים" של הרמב"ן ב"קונטרס דינא דגרמי"

כ, 67-57

גוטל, נריה

הדור בהלכות הראי"ה

יז, 61-23

גלינסקי, יהודא ד'

"וזכה זה החכם יותר מכלם שהכל למדו מספריו": על תפוצת "ארבעה טורים" לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד לסוף המאה ה-15

יט, 45-25

הנשקה, דוד

"מת שאין לו מנחמים": עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית

יח, 39-27 

וולף, יוסף (ג'פרי)

להשפעת הסמ"ג על התרבות האשכנזית בשלהי ימי הביניים

טו, 49-31

טל, אלכס

לשאלת הכפילויות בתשובות ראב"י אב"ד לר' משולם מלוניל שבכתב יד מוסקבה 566                 

כ,  155-119

יהלום, שלם

ר' יהודה בר יקר – תולדותיו ומקומו במשנת הרמב"ן

יז, 107-79

כשר, חנה

שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל

יד, 58-39

מאיר, מרדכי

הרב אברהם דאנציג: מפעלו הספרותי שלא ראה אור

יח, 52-41

נעם, ורד

מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י בתלמוד                      

יז, 150-109

פוקס, מנחם צבי

הגהות הגר"א למדרשי הלכה כיסוד לתפיסת עולמו הרוחני

טו, 117-111

רפלד, אברהם מאיר

"אשכנז" במזרח: "הלכתא כבתראי" בתקופת מרן  וסמוך לה

יא, 130-113

 

איטליה-אשכנז והמהרי"ק – תוספת-תגובה למאמרו של ד"ר יוסף וולף           

יב, 146-145

תא-שמע, ישראל מ'

הגר"א ובעל "שאגת אריה", ה"פני יהושע" וספר "ציון לנפש חיה" – לתולדותיהם של הזרמים החדשים בספרות הרבנית ערב תנועת ההשכלה

טו, 191-181