חורה יעדמל הטלוקפה

א"סשת תנשב םינתינה םיסרוק לש םיסובליס

תידוהי היפוסוליפל הקלחמה

תיללכ היפוסוליפל הקלחמה

הוושמ תורפסל הקלחמה

עדימ ידומילל הקלחמה

תיברעל הקלחמה

תילגנאל הקלחמה

תפרצ תוברתל הקלחמה

םייסאלק םידומילל הקלחמה

הקיסומל הקלחמה

תונמגרותמל המגמה


[home] [regist and programs] [index]