חורה יעדמל הטלוקפה

תידוהי היפוסוליפל הקלחמה

תיללכ היפוסוליפל הקלחמה

הוושמ תורפסל הקלחמה

עדימ ידומילל הקלחמה

תיברעל הקלחמה

תילגנאל הקלחמה

תפרצ תוברתל הקלחמה

םייסאלק םידומילל הקלחמה

הקיסומל הקלחמה

תונמגרותמל המגמה


[home] [regist and programs] [index]