This site is best viewed with Internet Explorer

Nehardea - Bar Ilan University, Shenkar College and Western Galilee High School Experimental

Distance Learning Project

אוניברסיטת בר-אילן

בית הספר הגבוה ע"ש שנקר

"בית חינוך תיכון אזורי למדעים ואומנויות "גליל מערבי

 

 

מערכת נהרדעא מבוססת על שידורים

 סינכרוניים בזמן אמת של מרצה לכיתה

 .מרוחקת

השידורים מועברים באמצעות לווין

 והתלמידים צופים בשידור באיכותיות של טלויזיה. בנוסף יכולים התלמידים להתקשר עם המרצה על ידי

.הצבעה אלקטרונית", שלאחריה ניתן לשוחח איתו"

.כמו כן עומדים לרשות המרצה והתלמידים כל יכולות האינטרנט

 בדפי האתר ימצאו התלמידים את תוכנית הקורסים, מועדי השידורים

.וחותר נוסף של מאמרים, קישורים לאתרים רלונטיים ותרגילים

באתר זה קיימת גם קישוריות לפורום דיונים שבו יכולים התלמידים

.והמרצה להחליף רשמים, שאלות ותשובות והודעות

.TrainNet הפרוייקט משתמש במערכת של חברת גילת

 

 

Computer Introduction -

 הכרת המחשב

Criminology - קרימינולוגיה

Musicology - מוסיקולוגיה

 


 

This page was last modified: 12/08/00

 

jansen@bezeqint.net