Skip to main content

ניצוצות

פורום 'ניצוצות' הוא בימת נשיא אוניברסיטת בר-אילן לחידושי תורה במפגש עם חזית השיח והעשייה המדעיים.

ספר תורה

 

פורום 'ניצוצות' הוא בימת נשיא אוניברסיטת בר-אילן לחידושי תורה במפגש עם חזית השיח והעשייה המדעיים. הרעיון המנחה את הפורום הוא שבכל התחומים מעמיד המחקר המדעי שורת אתגרים הנובעים מהשינוי שהוא יוצר או בוחן, ומן הדין הוא שכל אתגר מחשבתי, הגותי, אתי או משפטי יוצב גם כאתגר תורני. מן הצד השני, היהדות עשויה להעניק השראה ונקודת מבט מחודשת על שאלות רבות.

חברי הפורום הנם הדוקטורנטים מצטייני הנשיא הלומדים בבית המדרש של המכון הגבוה לתורה, לצד חוקרים ממגוון תחומי מחקר באוניברסיטה.

פורום נִיצוֹצוֹת נוצר בשאיפה לחבר עולמות הנראים כמרוחקים זה מזה וליצור ניצוצות חדשים שיהוו תחילתה של להבה אקדמית ותורנית. מטרתה של להבה להביא לחיבור בין התורה למדע באמצעות שיח והקשבה, ובכך היא מבקשת להתעלות מעל שתי הסוגות המסורתיות של הדיון התורני-מדעי: טיפול בבעיות טכניות מצומצמות בהקשר הלכתי, או התמודדות עם תפיסות עולם וניתוחן כמנוגדות, תואמות או משלימות ביחס לתורה.

הכינוס הראשון נערך בקיץ תשס"ט והוקדש למחקר בביולוגיה סינתטית ואיסור כלאים. מאז נערכו עשרות כנסים, בחלקם בין-לאומיים, בתחומי חברה וכלכלה, מדעי המדינה, פיזיקה ותורת הרשתות, משפט בינלאומי, רציונליות ותורת ההחלטות, תרמודינמיקה ויסודות החיים, ממשקי אדם-מכונה, לוגיקה, מדעי המוח ועוד. ניתן לצפות בכנסים הקודמים בערוץ האקדמי של אוניברסיטת בר-אילן ב-YouTube.

פעילות הפורום התרחבה אף ל'ניצוצות-שחר', סמינר הנערך זה השנה השלישית לעשרים דוקטורנטים (גברים ונשים, דתיים ושאינם דתיים), ממגוון תחומי המדעים והאוניברסיטאות. המפגשים הם דו-חודשיים וכוללים לימוד תורני, הרצאה מדעית ועבודה מעשית של הדוקטורנטים.

 

לפורום ניצוצות באתר המכון הגבוה לתורה