נכון ליום: י"ח בתשרי תשע"ו, 1.10.2015

 

 

הנחיות הסנט בענייני מינויים, קביעות,

העלאות בדרגה וועדות מקצועיות

 

 

 

1

 

הנחיות אלו באות להוסיף על הנאמר בתקנוני המינויים השונים של הסנט.

 

2

 

א

 

קיבל דקן הצעה להעלות חבר סגל בדרגה, יערוך את הבירורים הדרושים ויעביר את ההצעה לרקטור בצירוף חוות דעתו לא יאוחר מארבעה חודשים מיום קבלת ההצעה.

 

ב

קיבל הרקטור הצעה להעלות חבר סגל בדרגה, יערוך את הבירורים הדרושים ויביא אותה לפני הוועדה מטעם הסנט (ועדת המינויים/ועדת המשנה) לעיון, ולהקמת ועדה מקצועית (אם יימצא מקום לכך), לא יאוחר מארבעה חודשים מיום קבלת ההצעה. 1

 

3

 

א

 

על ועדה מקצועית להשתדל לסיים עבודתה תוך שישה חודשים מיום מינויה. נמשכה עבודתה מעבר לתקופה האמורה, יגיש יו"ר הוועדה לדקן או לרקטור (לפי הדרגה) דו"ח ביניים על דעת חברי הוועדה וינמק את העיכוב. 2

 

ב

לא גמרה ועדה מקצועית את עבודתה בתשעה חודשים, יובא הדבר לפניועדת המינויים. 2

 

4

 

א

 

מצאה הוועדה המקצועית בדיון ראשון שיש מקום לכאורה למינוי, להעלאה או למתן קביעות המוצעים, תפנה הוועדה המקצועית, באמצעות הדקן, גם למומחים מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן לשם הערכת עבודתו המדעית ותכונותיו של המועמד. כאשר מדובר במינוי, העלאה בדרגה או קביעות לפרופסור מן המניין, הפנייה למומחים תיעשה באמצעות הרקטור. מכתבי המשאל מנוסחים נוסח אחיד וקבוע.

 

ב

במקרה של מינוי חדש רשאית הוועדה המקצועית לאמץ חוות דעת של מומחים חיצוניים שהתקבלו כתשובות על משאל שנערך על ידי ראש המחלקה ו/או על ידי הדקן. גם מכתבי המשאל הנשלחים על ידי ראש המחלקה והדקן ינוסחו באותו נוסח אחיד המוזכר בסעיף 5 (א). אם נוסחו אחרת מטעמים ענייניים, חייב ראש המחלקה ו/או הדקן לצרף העתק ממכתבי המשאל לחומר המוגש לוועדה המקצועית, לוועדת תו"ם של הפקולטה ולוועדת המינויים. 2

 

ג

במקרה של מינוי לדרגת מרצה, מספיקה חוות דעת אחת ממומחה מחוץ לאוניברסיטה, בנוסף להמלצות מחברי סגל האוניברסיטה. במקרים אחרים דרושות לפחות שלוש חוות דעת ענייניות, לשם דיון מסכם. בהתחשב באפשרות של אי קבלת תשובה או קבלת תשובה שאינה חד-משמעית, מומלץ שהוועדה תציע 5-6 מומחים חיצוניים.

 

ד

על אף האמור בסעיפים אחרים של הנחיות אלה, רשאית ועדה מקצועית לסיים את כל ההליכים הקשורים למתן חוות דעתה על המועמד בדיון אחד בלבד של הוועדה, וזאת בהחלטה 'פה אחד' של חברי הוועדה. 2

 

5

 

מצאה הוועדה המקצועית בדיון ראשון שאין מקום לכאורה למינוי, להעלאה או למתן קביעות המוצעים, עליה לדווח זאת ללא עריכת משאל בין מומחי חוץ. 1 הדיווח יימסר לדקן או לרקטור (לפי דרגת המועמד) ולוועדת המינויים. 2

 

6

 

פרוטוקולים של דיוני הוועדה המקצועית יפרטו את דעת חברי הוועדה על המועמד תוך התייחסות לתכונות ולכישורים המפורטים בתקנון ובהנחיות, וכן יציין הפרוטוקול את מסקנת כל אחד מחברי הוועדה באשר למינוי (או העלאה או מתן קביעות) הנדון. 1

 

 

 

 

 

7

 

המסלול האקדמי הרגיל

 

א

חברי הוועדה המקצועית ישקלו ויחוו את דעתם המנומקת על התכונות הבאות של מועמד למינוי, להעלאה בדרגה או לקביעות במסלול האקדמי הרגיל.

 

 

(1)

כושרו, רמתו ומקוריותו במחקר מדעי, תרומת מחקריו למקצוע, טיב פרסומיו והיקפם.

 

 

(2)

כושרו, רמתו והצלחתו בהוראה אוניברסיטאית.

 

 

(3)

כוחו והצלחתו בארגון ובמינהל אקדמי, ותרומתו לאוניברסיטה.

 

 

(4)

נכונותו ליטול על עצמו תפקידים בנוסף להוראה ולמחקר, הצלחתו במילוי תפקידים אלה, ותרומתו להם.

 

 

(5)

יחסיו עם חבריו לעבודה ועם ציבור התלמידים.

 

 

(6)

תכונותיו האישיות והתאמתו לאוניברסיטת בר-אילן.

 

ב

מבלי לגרוע משיקול הדעת של הוועדות המקצועיות או מן הנאמר בסעיף 8 (א), יידרשו מהמועמדים לדרגותיהם לעמוד בדרישות הבאות:

 

 

האמור בכל דרגה בא להוסיף על הדרישות של הדרגה שלפניה.

 

 

מרצה

בעל תואר שלישי (ד"ר) המסוגל:

 

 

 

א.

לעבוד עבודה מדעית מקורית.

 

 

 

ב.

ליזום ולהנחות עבודות מחקר בהיקף של תיזה לתואר שני לפחות.

 

 

 

ג.

ליזום, לעצב ולהורות קורס למתמחים במקצוע.

 

 

מרצה בכיר

הוכיח שהוא מסוגל:

 

 

 

א.

ליזום ולהנחות עבודות מחקר בהיקף של תיזה לתואר שלישי.

 

 

 

ב.

ליזום ולעצב קורס חדש במקצוע לתלמידי תואר שני ושלישי.

 

 

פרופ' חבר

השיג הכרה והערכה במישור הלאומי והבינלאומי על תרומת מחקריו למקצוע.

 

 

פרופ'

מן המניין

השיג הכרה והערכה במישור הלאומי והבינלאומי לרמת מחקריו ותרומתם לקידום המקצוע. בעל מעמד מוכר בין ראשי המקצוע בארץ ובחו"ל.

 

8

 

המסלול המקביל למורים 3

 

א

המסלול המקביל למורים נועד לאפשר מינוי והעלאה בדרגה של מורים בעלי ייעוד מיוחד בהוראה אוניברסיטאית, שהוכיחו, ביכולתם ובהישגיהם, שתרומתם להוראה ברמה אקדמית ראויה להערכה מיוחדת.

 

 

בדרך כלל יהיו אלה מורים במקצועות ובמיומנויות אשר בהם פעילות מחקרית אינה מצויה או אינה מקובלת בהיקף הנדרש מחברי סגל במסלול האקדמי הרגיל (שפות, לימודי יסוד, חינוך גופני, נגינה וזמרה, עבודה סוציאלית, הכשרת מורים ועוד).

 

 

אין מסלול זה בא להקל מדרישות מקובלות ברמה אקדמית, ואין הוא בא לשמש תחליף למסלול קידומו המקובל של חבר סגל בעל מינוי במסלול האקדמי הרגיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

חברי הוועדה המקצועית ישקלו ויחוו דעתם המנומקת על התכונות הבאות של המועמד, למינוי, להעלאה בדרגה או לקביעות במסלול המקביל למורים.

 

 

(1)

הכשרתו האקדמית והפדגוגית, ניסיונו המקצועי והפדגוגי, ניסיונו בעיבוד תכניות הוראה ובפיקוח על הוראה.

 

 

(2)

רמתו האקדמית ושליטתו בחידושים שבמקצועו.

 

 

(3)

כושרו, רמתו והצלחתו בהוראה אוניברסיטאית. יכולתו לעורר את עניין התלמידים במקצוע.

 

 

(4)

כוחו האנליטי ויכולת הדמיון כפי שהם באים לידי ביטוי בשיעוריו, במאמריו ובחומר הלימוד שהכין.

 

 

(5)

שקידתו על עדכון מתמיד של חומר הלימוד, כוחו בחידוש ובשכלול של תכניות לימודים ושל שיטות פדגוגיות, שקידתו בהכנת חומר עזר לשיעוריו.

 

 

(6)

טיב ואמינות בחינותיו. הקפדתו על בדיקה מדוקדקת ומהירה של בחינות, עבודות ותרגילים.

 

 

(7)

יחסו והתמסרותו לתלמידיו ונכונותו לעזור להם גם מחוץ לשיעוריו.

 

 

(8)

טיב חיבוריו ופרסומיו, בעיקר בתחום ההוראה (ספרי לימוד, מאמרים או ספרים על שיטות הוראה, תרגומים וכו'). חיבורים ופרסומים כאלה יישקלו במיוחד במקרה של מועמד לדרגת מורה ב' (מורה בכיר). אבל אין הם תנאי הכרחי למינוי לדרגה זו אם קיימים נתונים אחרים השקולים כנגדם.

 

 

(9)

כוחו, ניסיונו והצלחתו בארגון ובמינהל אקדמי.

 

 

(10)

נכונותו ליטול על עצמו תפקידים באוניברסיטה בנוסף להוראה; הצלחתו במילוי תפקידים אלה ותרומתו להם.

 

 

(11)

תכונותיו האישיות והתאמתו לאוניברסיטת בר-אילן, יחסיו עם חבריו לעבודה ושיתוף הפעולה עמם.

 

ג

(1)

בדיון על מועמד לדרגת מורה ג' שלימד באוניברסיטת בר-אילן בסגל זוטר (או במסלול מינויים אחר), אין חובה על הוועדה המקצועית לפנות לחוות דעת למומחים חיצוניים, אם הצליחה לאסוף את המידע המפורט בסעיף 8 (ב) ממקורות בתוך האוניברסיטה.

 

 

(2)

בדיון על מועמד לדרגת מורה ב' תפנה הוועדה המקצועית בכל מקרה, גם לשלושה מומחים לפחות מחוץ לאוניברסיטת בר-אילן, לשם קבלת חוות דעתם על הצעת המינוי או ההעלאה הנדונה. מכתבי המשאל מנוסחים בנוסח אחיד וקבוע.

 

 

 

 

ד

מבלי לגרוע משיקול הדעת של הוועדות המקצועיות או מן הנאמר בסעיף 8 (ב), יידרשו מהמועמדים לדרגותיהם את כל הדרישות הבאות: 3

 

 

האמור בכל דרגה בא להוסיף על הדרישות של הדרגה שלפניה.

 

 

מורה ג'

מסוגל ליזום ולעצב קורסים במקצועו, והוא:

 

 

 

א.

בעל תואר שני ("מוסמך") במקצועו, שעסק בהוראה במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה במשרה מלאה שש שנים לפחות (או במכסה מצטברת לשש שנים מלאות).

 

 

 

ב.

בעל תואר שלישי (ד"ר) במקצועו, שעסק בהוראה במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה במשרה מלאה שנתיים לפחות (או במכסה מצטברת לשנתיים מלאות).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מורה ב' – מורה בכיר

 

מסוגל ליזום ולעצב קורס חדש ברמה מתקדמת במקצועו והוא:

 

 

 

א.

בעל תואר שלישי (ד"ר במקצועו, או בעל תואר שני שתרומותיו לקידום מקצועו או הוראתו שוות ערך לתואר שלישי.

 

 

 

ב.

בעל ותק רב במקצועו. מצטיין בתחומים מתחומי ההוראה האקדמית וחידש בה חידושים.

 

9

 

המסלול הנלווה

 

הסנט אישר תוספת הנחיות לוועדות מקצועיות למינויים והעלאות בדרגה במסלול הנלווה, והן מנוסחות בתקנון למסלול הנלווה.

 

 

 

 

1

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בסיון תש"ע (8.6.2010).

2

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ט בסיון תשע"ד (17.6.2014).
בישיבה זו גם בוטל סעיף 3 הקודם.

תחולת השינוי: 1.7.2014

*

הערה: בישיבת הסנט מיום כ"ט בניסן תשע"ד (29.4.2014) הוחלט על ביטול דרגת מורה א' החל מתחילת שנה"ל תשע"ו (י"ח בתשרי תשע"ו, 1.10.2015).

3

בהמשך להחלטה שאושרה בסנט, בישיבה מיום כ"ט בניסן תשע"ד (29.4.2014)
בוטל סעיף 8 (ד) הקודם והקטע בסעיף 8 (ד) הקיים, המתייחסים לדרגת מורה א'.

תחולת השינוי: 1.10.2015

 

 

 

 

 

חזרה לתוכן העניינים