מדענים עולים
(העסקה רגילה, "גלעדי", "קמ"ע")  מרכזת סוניה דורי
לשכת המזכיר האקדמי
חדר 113, בניין המנהלה
doryso@mail.biu.ac.il
  רקע

המרכז לקליטה במדע (מק"ב) במשרד לקליטת העלייה, מציע שירותיו לאיתור מדענים עולים, מסייע במציאת תעסוקה למדענים ומהנדסי מו"פ עולים, ומשתתף במימון העסקתם.
מאז הקמת המרכז בשנת 1973 הוא סייע למדענים עולים באוניברסיטאות ובמוסדות מחקר ופיתוח, על ידי קליטה ותמיכה במסגרתן של שלוש תכניות. העסקה רגילה ("מלגות שפירא") במשך שלוש שנים, תכנית ההמשך "גלעדי", במשך שנתיים נוספות, ותכנית קמ"ע (קליטת מדענים עולים), שהינה תכנית לקליטה ממושכת של המצטיינים מבין מסיימי התכניות הקודמות.
המק"ב (מרכז לקליטה במדע) מחולק ל-3 תחומים: טכנולוגיה ומדעים מדויקים, מדעי החברה והרוח, מדעי הביולוגיה והרפואה.
הפניות למק"ב בכל הנושאים מתבצעות על ידי לשכת המזכיר האקדמי, ובהכוונה של יועץ הרקטור לקליטת עלייה.

 

נוהלי הסיוע של המרכז לקליטה במדע
ונוהל הגשת הבקשה לסיוע


1

הגדרת מדען
א
בעל תואר .Ph.D או תואר מקביל שעבד במחקר ובפיתוח 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים שקדמו לעלייתו ופרסם לפחות 3 פרסומים מדעיים או עבודות מדעיות מוכרות או רשם על שמו 3 פטנטים.
ב
בעל תואר .M.Sc או תואר מקביל שעבד במחקר ובפיתוח 4 שנים לפחות מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתו ופרסם לפחות 3 פרסומים מדעיים או רשם על שמו 3 פטנטים.
ג
בעל תואר .M.Sc או תואר מקביל שעבד במחקר ובפיתוח 4 שנים לפחות מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתו, אך אין לו פרסומים ופטנטים. במקרה זה, הסיוע ניתן אך ורק למועמד לתעסוקת מו"פ בתעשייה.

2

הערה חשובה לסעיפים ב' ו-ג' לעיל

תואר שני או מקביל לו במדעי החברה או במדעי הרוח אינו מזכה אוטומטית בטיפול המרכז לקליטה במדע. במקרים אלה הזכאות נקבעת על ידי התחום האמון על קליטת מדענים באותם תחומים.

3

אוכלוסיית הזכאים
 
א
עולים חדשים עד 6 שנים מיום עלייתם
(תחילת הסיוע תהא לא יאוחר מ-3 שנים מיום העלייה)
 
ב
תושבים חוזרים עד 3 שנים מיום חזרתם
(תחילת הסיוע תהא לא יאוחר משנה מיום החזרה לישראל)

4

תקופת הסיוע


א

עולים 2-4 שנים (מותנה בסיום הסיוע עד 6 שנים מיום העלייה) בהתאם לתכנית הקליטה שתסוכם על ידי המק"ב.
ב
תושבים חוזרים - שנת סיוע אחת במתכונת שנה א' או שנתיים במתכונת שנה ג' (מותנה בסיום הסיוע עד 3 שנים מיום החזרה לישראל).

5

היקף הסיוע
 
א
סיוע בשכר ניתן כהשתתפות המרכז בחלק מעלות העסקתו של מדען בתעסוקה מדעית בסכומים דלהלן. (הסכומים הנקובים הם בשקלים):
 
התואר עלות העסקה שנה א שנה ב שנה ג
תואר שני
הסיוע הממשלתי
השלמת המעסיק

55,680

44,080
11,600

37,120
18,560

27,840
27,840
תואר שלישי
הסיוע הממשלתי
השלמת המעסיק

64,800

51,300
13,500

43,200
21,600

32,400
32,400
תואר רביעי
הסיוע הממשלתי
השלמת המעסיק

75,840

62,340
13,500

54,240
21,600

43,440
32,400
 
ב
תושב חוזר

זכאי לסיוע של שנה אחת בלבד בסך 51,300 ש"ח תמורת 13,500 ש"ח - השלמת המעסיק. לחלופין, ניתן להעניק את הסיוע לתקופה של שנתיים כאשר בכל שנה חלקו של משרד הקליטה בעלות הסיוע יהיה בסך 32,400 ש"ח, ושל המעסיק 32,400 ש"ח.
 
ג
הוצאות מחקר

ניתנות כהשתתפות בחלק מההוצאות הכרוכות במחקר המבוצע על ידי המדען (העסקת כוח עזר, חומרים, ציוד בסיסי, ציוד אישי, ציוד מתכלה, הוצאות ניהול, שירותים, כגון: מחשב, פרסום ספרים או השתתפות בכנסים מדעיים בארץ), כדלהלן.
    (1) מחקר המתבצע בתעשייה - עד 8,160 ש"ח
    (2) מחקר ביתר המוסדות - עד 6,120 ש"ח
    הערה: הסכומים המפורטים לעיל עשויים להתעדכן מדי שנה, החל מה-1 בינואר. בעת עדכון הסכומים יחול השינוי רק על אותן בקשות לסיוע שאושרו מיום החלת העדכון.

 

תכנית "גלעדי"

תכנית "גלעדי" נועדה לענות על הצורך בהמשך העסקה של מספר מוגבל ומצטיין של מדענים עולים, שסיימו 3 שנות העסקה רגילות. היא מתבססת על בחירה אישית, על פי קריטריונים של מצוינות, ועל הערכת ראש היחידה שבה מועסק המדען העולה, שמדובר מועמד פוטנציאלי כחוקר בתכנית קמ"ע שביכולתו לבצע מחקר עצמאי.

1

ואלה הקריטריונים שנקבעו לתכנית "גלעדי":
א
המדען עלה לישראל לאחר ה-1 בינואר 1995
(לוועדה הארצית ניתן להגיש מועמדים שעלו קודם לכן, אך לא לפני 1.1.93).
ב
המדען הינו בתחום הגילים 41-63 ביום בחירתו לתכנית.
ג
המדען "ימצה" את מלוא זכאותו הכספית לסיוע המק"ב במהלך שנת 2001 (בין 1 בינואר 2001 ל-31 במרץ 2002), מועד כניסתו לתכנית יהא בהתאמה לסיום הזכאות כאמור
הערה: לוועדה הארצית ניתן להגיש גם מועמדים שמיצו את זכאותם לפני שנת 2000.
ד
המדען הוא בעל תואר שלישי (לפחות) וניסיון של 7 שנים ומעלה במחקר
(מאז קבלת התואר).
ה
המדען עבד לפחות שנתיים במוסד (אם עזב את המוסד, לא חלפה יותר משנה מיום עזיבתו ולא התקבל בינתיים לעבודה ההולמת את כישוריו במגזר העסקי).
ו
המדען הוכיח את יכולתו המחקרית בישראל (בפעילות, כגון: פרסומים מדעיים, דו"חות מחקר, השתתפות פעילה בכנסים מדעיים, הגשת הצעות מחקר, רישום פטנטים).
ז
ראש היחידה ממליץ על קבלתו לתכנית מתוך שרואה בו מועמד פוטנציאלי כחוקר בתכנית קמ"ע והוא מכיר ביכולתו לבצע מחקר עצמאי.

2

לו"ז להפעלת הליך הבחירה

עד 30 באפריל יעבירו המוסדות למרכז לקליטה במדע את החלטותיהם לגבי בחירת מדענים לתכנית כאשר.
א
לגבי מדענים שייבחרו במסגרת המכסות של המוסד תועבר רשימה שמית הכוללת את מספרי הזהות שלהם. המרכז יבדוק את זכאותם הטכנית ויאשרם לאחר שחוק התקציב יתקבל בכנסת.
ב
מדענים המוגשים כמועמדים לבחירת הוועדה הארצית ידורגו לפי סדר המצוינות המדעית שנקבע על ידי המוסד. הדירוג יועבר בטבלה הכוללת את הפרטים הבאים.
    (1) שם ומספר זהות
    (2) תאריך הלידה
    (3) תאריך עליה
    (4) שנת קבלת התואר
    (5) ההתמחות
    (6) הפקולטה
    (7) מספר הפרסומים מאז העלייה
    (8) שמות הממליצים
ג
עבור כל מדען תישלח המלצה ב-10 העתקים הכוללת:
    (1) קורות חיים
    (2) רשימת הפרסומים (לרבות כנסים מדעיים ורישום פטנטים) שהכנתם התבצעה בישראל
    (3) המלצת עמית המחקר הקולט וכן של ראש הפקולטה/המוסד המחקרי, המציינת כי המדען הינו בעל יכולת ביצוע מחקר עצמאי

 

עקרונות תכנית קמ"ע

1 התכנית באה להבטיח קליטה ממושכת של עד 500 (חמש מאות) מדענים עולים, יוצאי תכנית גלעדי ואחרים (כמפורט בסעיף 3 כלהלן), כ-85% מהם במסגרת קבוצות מחקר במוסדות להשכלה גבוהה ואחרים במכוני מחקר ובבתי חולים. לאחר שיעברו הליך מינוי במוסדות הקולטים הם ימונו לדרגות חוקרים ויקבלו שכר מקביל לזה של סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה.
(אבל ללא שבתון וללא מענקים אקדמיים על פי הסכמי השכר שנחתמו ב-1994).

2

בדרך כלל, יישאר המדען בקבוצת המחקר שבה עבד בתכנית "גלעדי", והוא יוגש על ידי קבוצה זו להליכי מינוי. כל מדען שיעבור את הליך המינוי ייכנס לתכנית קמ"ע לאחר שיסיים את השתתפותו בתכנית "גלעדי". לגבי כל מדען שימונה, המינוי יחול ממועד סיום תכנית "גלעדי".

3

תכנית קמ"ע תישאר פתוחה למדענים עולים שיגיעו לישראל בעתיד. נקבע שהמדענים העולים ייכנסו לתכנית קמ"ע רק לאחר שימצו את זכאותם הרגילה במשרד לקליטת עלייה, בתוספת שנתיים בתנאי תוכנית "גלעדי". הדבר יאפשר הכרת יכולתו של המדען, וגם ימנע מצב שבו מדענים שעלו מאוחר יותר ייכנסו לתכנית קמ"ע לפניו. המימון לתכנית "גלעדי" למדענים עולים אלה יהיה במסגרת תקציב קמ"ע, ולפי אותה חלוקה בין משרד הקליטה למוסדות הקולטים.

4

בהתאם להליך המינוי שיתקיים כמקובל לגבי חוקרים, תוענק לכל מדען הדרגה שהוא ראוי לה. המינויים יתאפשרו ב-3 דרגות: חוקר (מקביל למרצה), חוקר בכיר (מקביל למרצה בכיר), ועמית מחקר (מקביל לפרופ' חבר). כיוון שהקריטריונים למינויים אלה יהיו מחמירים יותר מאלה של תכנית "גלעדי", אפשר שאחוז מסוים מבין יוצאי תכנית "גלעדי" לא ישתלבו בתכנית החדשה.

5

למדענים המועסקים תוקנה הזכות להגיש הצעות מחקר, לרבות כחוקרים ראשיים, לפי התקנון האקדמי של המוסד בעניין זה.

6

א

המינוי הראשון של כל מדען ייחתם בד"כ לתקופה של 3 שנים בהתאם לתקנון המינויים של המסלול המתאים במוסד ולחוק התקציב, אלא אם כן החליטה ועדת המינויים במוסד על תקופה קצרה יותר מטעמים שנומקו על ידה וידווחו למשרד לקליטת עלייה.
ב
לגבי מדענים מבוגרים שיגיעו לגיל פרישה לפני תום 3 שנים יהיה המינוי תקף עד למועד פרישתם.
ג
הארכת המינויים תתאפשר בהתאם להארכת תקופת ההרשאה.

7

ניתן יהיה להמליץ על קידום בדרגתו של מדען. במקרה זה ייפתחו הליכים כמקובל במסלול החוקרים.

8

א

על המדענים המועסקים על פי תכנית זו יחולו הסכמי המסגרת החלים על החוקרים בסגל החוקרים של המוסד. כמו כן יהיה המדען זכאי לכל ההטבות והזכויות הנהוגות לגבי חוקרי המוסד בדרגתו.
ב
עלות זו תעודכן מזמן לזמן על ידי ות"ת.

9

מתוך חלקו של המוסד הקולט במימון המדען, השתתפותו של החוקר הקולט תהיה באותו סכום כמו בתכנית גלעדי, היינו 15,100 ש"ח במחירי פברואר 1998. סכום זה יעודכן מזמן לזמן על ידי ות"ת בהתאם לשינויים בעלויות שכר הסגל הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה.

10

הפסקת מינויו של מדען על ידי המוסד הקולט תיעשה בהליך דומה להליך הפסקת מינויו של חבר סגל במסלול המתאים בנסיבות המפורטות להלן (להלן: הפסקת המינוי).
א
הופסק או צומצם מימון התכנית על ידי המשרד לקליטת עלייה.
ב
המדען הגיע לגיל הפרישה הנהוג לגבי חוקרים.
ג
קבוצת המחקר שאליה משתייך המדען הפסיקה פעילותה, או המוסד הקולט החליט לצמצם פעילות זו. במקרים אלו תועבר הודעה למשרד לקליטת עלייה, והמוסד הקולט יעשה מאמץ להעביר את המדען לקבוצת מחקר אחרת (באותו המוסד או במוסד מחקרי אחר). אם מאמץ זה לא יישא פרי, יופסק המינוי בהודעה מראש, כמקובל. הפסקה זו תהיה חייבת באישור דיקן המחקר או רקטור המוסד או נשיאו.
ד
במקרה של תפקוד לקוי של המדען, יופסק המינוי בהליך המקובל לגבי סגל המחקר ובהודעה מראש.
ה
הפסקת מינוי בגין עבירה משמעתית תהא על פי הוראות תקנון המוסד.


לחץ כאן למלא טופס בקשה לקבלת סיוע להעסקת מדען