אתר המלגות עבר ל:
http://www.biu.ac.il/milgot

נא לעדכן את ה"מועדפים" בדפדפן

הינך מועבר אוטומטית לאתר,
במידה והמעבר לא מתבצע תוך מספר שניות ,
ניתן לעבור באמצעות לחיצה על הקישור