נכון ליום: י"א בחשון תשע"ח (31.10.2017)

 

 

 

תקנון מינויים, קביעות והעלאות בדרגה

למסלול הנלווה 5

 

 

 

1

הסנט החליט להנהיג באוניברסיטה מסלול מינויים נוסף אשר ייקרא "המסלול הנלווה".

 

2

 

תקנון זה יחול על חברי סגל המתמנים על פיו אם הם מועסקים באוניברסיטה באחד מהמקצועות הבאים: 5

 

ספרות

מדעי המחשב

מוזיקה

ביוטכנולוגיה

אמנות

מדעי המעבדה הרפואית-קלינית

פסיכולוגיה קלינית

סטטיסטיקה יישומית

חשבונאות

אופטומטריה

מינהל עסקים

חינוך לא פורמאלי

חינוך מיוחד

לימודי מידע

חינוך לגיל הרך

הנדסה

ייעוץ חינוכי

ניהול 8

עבודה סוציאלית קלינית

תקשורת ועיתונאות1

תכנון ומינהל בעבודה סוציאלית

תרגום וחקר התרגום 4

קרימינולוגיה קלינית

סוציולוגיה – יעוץ ארגוני 6

טכנולוגיה ותקשורת חינוכית

רפואה 7

 

3

 

תקנון זה נועד לאפשר מינויים של חברי סגל במסלול הנלווה, אמנים יוצרים או מומחים, ולהבדיל מהמסלול האקדמי הרגיל באוניברסיטה (להלן: "המסלול הרגיל") באחד מן המקצועות המפורטים לעיל על פי קריטריונים שייקבעו מפעם לפעם על ידי הסנט.

 

4

 

עיקר עיסוקו של בעל מינוי במסלול נלווה (מומחה) יהיה מחוץ לאוניברסיטה. מספר המינויים במסלול הנלווה ו/או מסלול נלווה (מומחה) בדרגת מרצה ומעלה במחלקה אחת, לא יעלה על 25% של כלל בעלי הדרגות במסלול הרגיל ובמסלול הנלווה ממרצה ומעלה באותה מחלקה (להוציא חברי המסלול המקביל למורים).

 

5

 

כל נוהל, הוראה או תקנון למינויים, קביעות והעלאות בדרגה, החלים על המסלול הרגיל, יחולו גם על תקנון זה ועל המסלול הנלווה – אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בתקנון זה.

 

6

 

א

 

ואלו דרגות המסלול הנלווה לצורך תקנון זה במוזיקה, ספרות ואמנות:

 

 

מרצה בכיר נלווה

מקביל למרצה בכיר במסלול הרגיל

פרופ' חבר נלווה

מקביל לפרופ' חבר במסלול הרגיל

פרופ' מן המניין נלווה

מקביל לפרופ' מן המניין במסלול הרגיל

 

 

 

 

 

 

 

ב

ואלו דרגות המסלול הנלווה (מומחה) לצורך תקנון זה בפסיכולוגיה קלינית, מינהל עסקים, חשבונאות, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, ייעוץ חינוכי, חינוך לא פורמאלי, עבודה סוציאלית קלינית בתכנון ובמינהל בעבודה סוציאלית, קרימינולוגיה קלינית, טכנולוגיה ותקשורת בחינוך, מדעי המחשב, ביוטכנולוגיה ומדעי המעבדה הרפואית קלינית, סטטיסטיקה יישומית, אופטומטריה, ניהול, 8 לימודי מידע ותקשורת ועיתונאות,1 תרגום וחקר התרגום,4 סוציולוגיה – יעוץ ארגוני,6 רפואה.7

 

 

מרצה נלווה (מומחה)

מקביל למרצה במסלול הרגיל

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

מקביל למרצה בכיר במסלול הרגיל

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

מקביל לפרופ' חבר במסלול הרגיל

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

מקביל לפרופ' מן המניין במסלול הרגיל

 

7

 

חבר סגל במסלול הנלווה ימונה על פי נוהלי המינוי במסלול הרגיל בכפוף לשינויים הבאים:

 

א

המינוי במסלול הנלווה של חבר סגל חדש יכול להיות לתקופה של עד שלוש שנים, וניתן להאריכו שוב כל פעם לתקופה של עד שלוש שנים מפעם לפעם.

מונה חבר סגל מינוי ראשון במסלול הנלווה לתקופה של פחות משלוש שנים, אפשר להאריך מינויו עד שלוש שנים ראשונות במסלול הנלווה, ללא צורך בהמלצה נוספת של ועדה מקצועית. כל מינוי יסתיים בתום תקופתו אלא אם כן ניתנה בינתיים קביעות לאותו חבר סגל על פי המלצת ועדה מקצועית שמונתה לצורך זה כאמור להלן.

 

ב

מונה חבר סגל במסלול הנלווה לתקופה העולה על שנה אחת, יהיה הרקטור רשאי לבטל את המינוי לפני תום תקופתו, בתנאי שהמליצה על כך ועדה מקצועית שמונתה לצורך זה, ובתנאי נוסף שההודעה על ביטול המינוי תימסר לחבר הסגל לפני י"ח באייר של שנת הלימודים שבסופה יתבטל המינוי.

 

ג

כל הצעת מינוי במסלול הנלווה חייבת לקבל אישור מוקדם של הוועדה למסלול הנלווה בהתאם לסעיף 13 להלן.

 

ד

בכל דיון של הוועדה למסלול ירשם פרוטוקול אשר יובא על ידי הרקטור בפני ועדת המינויים.

 

8

 

לא תינתן קביעות לחבר סגל במסלול הנלווה אלא אם כן שירת אותו חבר סגל במשרה מלאה באוניברסיטה חמש שנים לפחות ובתנאי נוסף שוועדה מקצועית אשר מונתה לעניין זה על ידי ועדת המינויים, המליצה על מתן קביעות לחבר הסגל על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הסנט. אין קביעות בדרגה שהיא נמוכה מדרגת מרצה בכיר נלווה או מרצה בכיר נלווה (מומחה) או בהיקף משרה קטן ממשרה מלאה.

 

9

 

ההליכים הרגילים להעלאה בדרגה במסלול הנלווה יהיו זהים לאלה שבמסלול הרגיל.

 

10

 

בכל ועדה מקצועית לצורך מינוי, קביעות והעלאה בדרגה של חבר סגל במסלול הנלווה יכהן לפחות חבר אחד בדרגת פרופסור חבר ומעלה. לא יכהן בוועדה הנ"ל יותר מחבר אחד שהוא בעל מינוי במסלול הנלווה.

 

11

 

חבר סגל במסלול הנלווה המבקש לעבור למסלול הרגיל יחולו עליו נוהלי המסלול הרגיל כאילו היה חבר סגל חדש המבקש להתמנות, לעלות בדרגה או לקבל קביעות באותו מסלול. לא תהיה לחבר סגל המשרת באוניברסיטה בכל מסלול אחר זכות לעבור למסלול הנלווה בדרגה מסוימת או בתנאי קביעות שיש לו, אלא אם כן המליצה על כך ועדה מקצועית ובאישור מפורש של הסנט.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

הוראות מיוחדות

 

א

חבר סגל במסלול הנלווה המלמד במקצוע אשר בגינו ניתן לו מינוי במסלול הנלווה, יהיה חייב להורות מספר שעות שבועיות הזהה לזה שבמסלול הרגיל.

אם חבר סגל במסלול הנלווה מלמד מקצוע אחר, שלא בגינו ניתן לו מינוי במסלול הנלווה, יהיה חייב להורות מספר שעות שבועיות הזהה לזה של המורים במסלול המקביל באוניברסיטה (להלן: "המסלול המקביל") בגין משרתו או אותו חלק ממשרתו שבו הוא מורה את המקצוע האחר כאמור. בנוסף לכך יחולו על חברי הסגל במסלול הנלווה חובות העבודה כמקובל לגבי חברי סגל בשאר מסלולי המינויים באוניברסיטה.

 

ב

זכויות השבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים של חברי סגל במסלול הנלווה בדרגות המפורטות בסעיף 6 (א) תהיינה זהות לאלו של חבר סגל בדרגה מקבילה במסלול הרגיל.

זכויות שבתון וקרן לקשרי מדע בינלאומיים של חברי סגל במסלול הנלווה בדרגות (מומחים), המפורטות בסעיף 6 (ב) תהיינה זהות לאלו של חבר סגל בדרגה מקבילה במסלול המקביל.

 

ג

מותר למנות חברי סגל זוטרים במסלול הנלווה במקצועות חשבונאות ומינהל עסקים, כדלקמן:

מדריך נלווה (מומחה)

אסיסטנט נלווה (מומחה)

(להלן: "חברי סגל זוטרים במסלול הנלווה").

 

ד

כל הליכי המינוי והעלאה בדרגה החלים על חברי סגל זוטרים במסלול הרגיל, יחולו גם על חברי סגל זוטרים במסלול הנלווה בכפוף לכך שמינוים של חברי סגל זוטרים במסלול הנלווה יהיה על פי קריטריונים שייקבעו על ידי הסנט.

 

ה

זכויות שבתון וקרן השתלמות (קרן לקשרי מדע בינלאומיים) של חברי סגל זוטרים במסלול הנלווה תהיינה זהות לאלו של חברי סגל בדרגה דומה במסלול המקביל.

 

ו

חובות ההוראה והעבודה של חברי סגל זוטרים במסלול הנלווה תהיינה כמפורט בסעיף 12 (א) (הוראות מיוחדות) של תקנון זה.

 

13

 

א

 

הוועדה למסלול נלווה תורכב מחמישה חברים: ארבעה פרופסורים מן המניין, המשתייכים לארבע פקולטות שונות וכן דיקן הפקולטה היוזמת את העניין או המינוי הנדון.

 

ב

כל הצעת מינוי במסלול הנלווה חייבת לקבל אישור מוקדם של הוועדה למסלול נלווה.

 

ג

הוועדה למסלול הנלווה תבדוק את התאמתו של המועמד לקריטריונים הכלליים של המסלול הנלווה דווקא (בניגוד למסלולי מינוי אחרים), תוך הקפדה על הדרישות האקדמיות המקובלות בזיקה להנחיות הסנט.

 

14

 

מינוי למסלול הנלווה (מומחה) יהיה במשרה חלקית בלבד, אלא אם כן אושרה החריגה במפורש על ידי הוועדה למסלול הנלווה.

 

15

 

בכפוף לאמור לעיל יחולו על המסלול הנלווה כל הוראות תקנון המינויים, הקביעות והעלאות בדרגה של המסלול הרגיל, כפי שהינן כיום או כפי שישונו מפעם לפעם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחיות הסנט לוועדות המקצועיות

במסלול הנלווה

 

1

 

המסלול הנלווה נועד לאפשר מינוי, קביעות והעלאה בדרגה לבעלי מקצוע או אמנים מעולים, ומינוים יהיה בתחומי המקצועות המפורטים בתקנון המסלול הנלווה, על פי הישגיהם, סמכותם ופעילותם המקצועית, הספרותית או האמנותית ועל פי המוניטין שרכשו במקצועם או בעיסוקם כאמור, בין עמיתיהם בארץ ובחו"ל, אף שהישגיהם במחקר המדעי הטהור ו/או היישומי אינם מאפשרים את מינוים במסלול הרגיל. המסלול אינו בא להקל בדרישות האקדמיות המקובלות על פי תקנון המינויים הרגיל, ואין או משמש תחליף למסלול קידומו המקובל של חבר סגל בעל מינוי אקדמי באוניברסיטה.

 

2

 

הוועדות המקצועיות ישקלו ויעריכו את מעמדו המקצועי של המועמד ואת המוניטין שרכש בתחומו המקצועי, את יצירותיו והמוניטין שהקנו לו, את כושר ההוראה שלו, את תכונותיו האישיות, את יכולתו לשתף פעולה עם אחרים, את כושרו המנהלי-אקדמי, את יכולתו לייצג את האוניברסיטה אות את המחלקה שבה הוא משרת כלפי חוץ ואת חיוניות עבודתו או המשך עבודתו באוניברסיטה. בנוסף, בדיון על מתן קביעות, תרומת חבר הסגל למחקר טהור ו/או יישומי שזכתה לפרסום בספרות מדעית כמקובל, הינה תנאי בל יעבור להמלצה על מתן קביעות.

 

3

 

מבלי לגרוע משיקול הדעת של הוועדות המקצועיות או מן הנאמר בסעיף 2, המועמדים לדרגותיהם יידרשו לעמוד בדרישות הבאות, בהתאם למקצוע.

הנאמר בכל דרגה בא להוסיף על הדרישות של הדרגה שלפניה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות לדרגות באמנויות היוצרות

(ספרות, מוזיקה ואמנות)

במסלול הנלווה

 

שלוש דרגות נלוות בלבד בשטחים אלה והן:

 

1

 

מרצה בכיר נלווה

 

בעל תואר שלישי (ד"ר במקצועו או שווה ערך), בעל מספר ניכר של מחקרים ו/או יצירות מקוריות שפורסמו והייתה בהם תרומה משמעותית לשטח עיסוקו, בעל מעמד מוכר, הוכיח יכולת ליזום ולהנחות עבודות מחקר בהיקף של עבודת דוקטור, או פעילות יוצרת בהיקף וברמה דומים.

 

2

 

פרופ' חבר נלווה

 

בעל הכרה במישור הלאומי והבינלאומי בערכם וברמתם של מחקריו ו/או יצירותיו המקוריות אשר הקנו לו מעמד בשטח עיסוקו במישור האמור.

 

3

 

פרופ' מן המניין נלווה

 

בעל הכרה לאומית ובינלאומית בערכם וברמתם של מחקריו ו/או יצירותיו המקוריות, אשר הקנו לו מעמד בכיר בשטח עיסוקו.

 

 

 

 

 

דרישות לדרגות בפסיכולוגיה קלינית

במסלול הנלווה (מומחים)

 

בפסיכולוגיה קלינית אין למנות חברי סגל זוטרים למסלול הנלווה (מומחים).

סגל בכיר

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר) במקצועו, בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, כושר הדרכה של צוות מקצועי, כושר הוראה, כושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות התיאורטיים של המקצוע, חבר במפלג המתאים של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל או בארץ מוצאו, ומוסמך מטעמה לפקח בתחום התרפויטי ו/או הדיאגנוסטי.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, ותרומה לקידום המקצוע בפרסומים מקצועיים, בכתבי עת ובכינוסים. אחראי, או היה אחראי, על מספר בעלי מקצוע פסיכולוגיים במוסד פסיכיאטרי, בתחנה לבריאות נפש או בשירות פסיכולוגי חינוכי.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה במישור הלאומי בהישגיו המקצועיים ופעילות מקצועית ציבורית, בעל מחקרים קליניים ו/או יישומים שתרמו רבות למקצוע ולשימוש בו.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית בתחום המקצועי.

 

 

 

 

 

דרישות לדרגות בחשבונאות ומינהל עסקים

במסלול הנלווה (מומחים)

 

סגל זוטר

 

1

 

אסיסטנט נלווה (מומחה)

 

בעל תואר ראשון או בעל תעודה מקצועית מוכרת בתוספת של שלוש שנות ניסיון מקצועי, או בעל תואר שני, וכושר הוראה בתרגילים ובקורסי עזר.

 

2

 

מדריך נלווה (מומחה)

 

בעל תואר ראשון וחמש שנות ניסיון או בעל תואר שני ושנתיים ניסיון, הוכיח כושר ניתוח מקצועי עצמאי המתבטא גם בהכנת דו"חות פנימיים ברמה מקצועית מוכרת, בעל כושר הוראה בקורסים טכניים.

 

סגל בכיר

 

3

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, כושר הדרכה של צוות מקצועי, כושר הוראה, כושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות התיאורטיים של המקצוע.

 

4

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, ותרומה לקידום המקצוע בפרסומים מקצועיים בכתבי עת, במונוגרפיות, בהרצאות ובכינוסים.

 

5

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה במישור לאומי בהישגיו המקצועיים ופעילות מקצועית ציבורית במישור הלאומי.

 

6

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית בתחום מקצועו או עיסוקו.

 

 

 

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחים)

בחינוך המיוחד, חינוך לגיל הרך, ייעוץ חינוכי

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר), בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, כושר הדרכה של צוות מקצועי, כושר הוראה המתבטא בייזום ובעיצוב הקורסים ביסודות התיאורטיים והמעשיים של המקצוע.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, תרומה לקידום המקצוע על ידי תפקידים שונים שמילא בתחום החינוך, על ידי פרסומים בכתבי עת מקצועיים. בעל כושר הוראה, יישום והדרכת תזות לקראת תואר שני ושלישי.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה לאומית בהישגיו המקצועיים ופעילות מקצועית ציבורית במישור הלאומי, בעל פרסומים חשובים במישור הלאומי בתחום התמחותו.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית בתחום מקצועו.

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחים)

בעבודה סוציאלית קלינית,

בתכנון ובמינהל בעבודה סוציאלית

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר) במקצועו, השתתף באופן פעיל בשדה במקצועו, בעל מעמד מקצועי מוכר, כושר הדרכה של צוות מקצועי, כושר הוראה, כושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות התיאורטיים של המקצוע, חבר בארגון המקצועי המתאים בישראל או בארץ מוצאו ומוסמך מטעמו לפקח בתחום העבודה הסוציאלית.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שני או שלישי (ד"ר), השתתף באופן פעיל בשדה במקצועו. בעל מעמד מקצועי מוכר במישור הלאומי, הוכיח מומחיותו בקידום המקצוע על ידי יישומו ועל ידי פרסומים מקצועיים (כתבי עת, מונוגרמות, כינוסים). בעל כושר להורות, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע, בעל כושר ליזום ולהנחות תזות לתואר שני ושלישי.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר), בעל הכרה במישור הלאומי במומחיותו ובהישגיו המקצועיים (כולל מחקרים) וכן בתרומתו הניכרת לקידום המקצוע וליישומו.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית, במומחיותו ובתרומותיו למקצוע.

 

 

 

דרישות לדרגות בקרימינולוגיה קלינית

במסלול הנלווה (מומחים)

 

בקרימינולוגיה קלינית אין למנות חברי סגל זוטרים למסלול הנלווה (מומחים).

סגל בכיר

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר) במקצועו, בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, כושר הדרכה של צוות מקצועי, כושר הוראה, כושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות התיאורטיים של המקצוע. חבר בארגון המקצועי המתאים בישראל או בארץ מוצאו, ומוסמך מטעמה לפקח בתחום הטיפול העברייני.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר, תרומה לקידום המקצוע בפרסומים מקצועיים, בכתבי עת ובכינוסים. אחראי או שהיה אחראי על מספר בעלי מקצוע בתחום הטיפול בעבריינים.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה במישור הלאומי בהישגיו המקצועיים ופעילות מקצועית ציבורית, בעל מחקרים קליניים ו/או יישומיים שתרמו רבות למקצוע ולשימוש בו.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית בתחום המקצועי.

 

 

 

דרישות לדרגות בטכנולוגיה ותקשורת חינוכית

במסלול הנלווה (מומחים)

 

הערה: אין למנות חברי סגל זוטרים למסלול הנלווה (מומחים) בתחומים הנ"ל.

סגל בכיר

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שני או שווה ערך ולפחות חמש שנות ניסיון במקצועו, הוכיח כושר מקצועי עצמאי, פיתוח שימושי מחשב מקוריים, או הפיק סדרה של תכניות טלוויזיוניות ברמה מקצועית גבוהה, שזכו להכרה בקרב עמיתיו למקצוע – וכיוצא באלה בשטחי טכנולוגיה אחרים. בעל כושר הוראה והדרכה בקורסים הנוגעים לתחום מומחיותו.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

נושא תפקיד בכיר במקצועו או היה אחראי על צוות מקצועי בתחום עבודתו, הוכיח כושר להוראה בתחום מומחיותו וכושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות תיאורטיים של המקצוע, זכה להכרה בהישגיו המקצועיים במישור הלאומי.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

תרום תרומה מהותית לקידום המקצוע בפיתוח שיטות ותחומים חדשים במקצועו, עליהם דיווח בפרסומים מקצועיים (כתבי עת, מונוגרפיות, קבצים) ובכינוסים וימי עיון של אנשי מקצוע (הרצאות, סדנאות, ועדות). זכר להכרה בהישגיו המקצועיים במישור הלאומי והבינלאומי.

 

 

 

דרישות לדרגות במדעי המחשב

במסלול הנלווה (מומחים)

 

ארבע דרגות נלוות בלבד בשטח זה.

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל ידע וניסיון רב בתחומים יישומיים של המקצוע, בעל תואר ראשון או שווה ערך, לפחות. השתתף ברמת ניהול בפיתוח או בהתקנה של מערכות תוכנה או חומרה בקנה מידה רחב. בעל מעמד מקצועי מוכר, בעל כושר הוראה וכושר ליזום ולעצב קורסים לתואר ראשון, בנושאים תיאורטיים או מעשיים.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

השתתף באופן פעיל בתכנון, פיתוח, הקמה או אחזקה של מערכות תוכנה או חומרה גדולות אשר קידמו את המקצוע או את יישומו בהקשרים מעשיים. הוכיח מומחיות, מקוריות ויכולת להנחות צוות בעבודות מחקר או בפיתוח. בעל כושר להורות, ליזום ולעצב קורסים לתואר שני ביסודות התיאורטיים או המעשיים של המקצוע. בעל מעמד מקצועי מוכר במישור הלאומי.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שני או שלישי (ד"ר) או שווה ערך. בעל מעמד מקצועי, מוכר במישור הבינלאומי, תרם לקידום המקצועי על יד פיתוח ומחקר של מערכות מקיפות על ידי פרסומים מקצועיים (כתבי עת, מונוגרפיות ודו"חות טכניים), מוזמן להרצות ולהשתתף בכינוסים ובגופים מקצועיים בינלאומיים.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר) או שווה ערך. בעל מעמד מקצועי בולט במישור הבינלאומי עקב מומחיותו ותרומתו למקצוע.

 

דרישות לדרגות לביוטכנולוגיה

ובמדעי המעבדה הרפואית-קלינית

במסלול הנלווה (מומחים)

 

מינויים למסלולים נלווים (מומחים) אלו יהיו במשרה חלקית בלבד, כמו כן ימונו רק מדענים אשר פעילותם מחוץ לאוניברסיטה ושירותם באוניברסיטה כוללים מרכיב מחקרי.

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר) במקצועו. בעל ניסיון מקצועי בתחום מומחיותו. בעל כושר הדרכה של צוות מקצועי, בעל כושר הוראה ויכולת ליזום ולעצב קורסים ביסודות התיאורטיים והמעשיים של המקצוע.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

נושא תפקיד בכיר במקצועו, בעל ניסיון ומעמד מקצועי נאות, אחראי על צוות מקצועי. בעל כושר הוראה בתחום מומחיותו. מוכר במישור הלאומי וזכה להכרה בהישגיו, תרם תרומה לקידום המקצוע בפרסומים מדעיים בכתבי עת ובכנסים.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה מיוחדת במישור הלאומי בהישגיו המקצועיים, הכוללים מחקרים עצמאיים, בעל תרומה לקידום המקצוע וליישומו, תרם לפיתוח שיטות ותחומים במקצועו, דיווח על תחומים אלה בעיתונות המקצועית הבינלאומי. במקרה של פרופ' חבר נלווה (מומחה) במדעי המעבדה הרפואית-הקלינית, בעל מחקרים קליניים שיש להם את האפיונים הנ"ל.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית בתחום המקצועי, הצלחה מרשימה בפיתוח המערכת שעליה הוא מופקד, בעל כושר פיתוח ויישום טכניקות חדשות בתחום עיסוקו.

 

 

 

דרישות לסטטיסטיקה יישומית

במסלול הנלווה (מומחים)

 

המינויים במסלול זה יהיו במשרה חלקית בלבד.

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שני, בעל ידע וניסיון נודע בתחומים יישומיים של המקצוע, השתתף בפיתוח או בניהול של מערכות סטטיסטיות בקנה מידה רחב, בעל הישגים שניתן לראות אותם כשווי ערך לתואר שלישי, מוכר בין עמיתיו למקצוע בארץ.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר), השתתף באופן פעיל בתכנון, פיתוח, או הקמה של פרויקטים סטטיסטיים גדולים בהקשרים מעשיים. הוכיח מומחיות, מקוריות ויכולת להנחות עבודות מחקר או פיתוח, פרסם פרסומים מקצועיים. בעל כושר להורות, ליזום ולעצב קורסים לתואר שני ביסודות התיאורטיים או המעשיים של המקצוע.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל מעמד מקצועי מוכר ובולט במישור הלאומי. תרם לקידום המקצוע על ידי פיתוח ומחקר של מערכות מהותיות, על ידי פרסומים מקצועיים (כתבי עת, מונוגרפיות, דו"חות טכניים), הרצאות והשתתפות בכינוסים ובגופים מקצועיים בינלאומיים.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית במומחיותו ובתרומתו למקצוע.

 

דרישות לדרגות בתכנית לימודי אופטומטריה

במסלול הנלווה (מומחה, מומחה קליני)

 

מינויים למסלול נלווה (מומחה ומומחה קליני) זה יהיו בדרך כלל במשרה חלקית, כפוף לסעיף 14 לתקנון המסלול הנלווה. כמו כן, ימונו בדרך כלל רק מדענים אשר פעילותם מחוץ לאוניברסיטה כוללת מרכיב מחקרי.

סגל בכיר

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (ד"ר) במדעי הטבע, או בעל תואר DO (אופטומטריה), או שווה ערך, או בעל תואר MD.

בעל ניסיון בהוראת אופטומטריה או במדעי הטבע והבריאות, או בטיפול בחולים במרפאות עיניים. בעל כושר ליזום ולעצב קורסים ביסודות התיאורטיים והטיפוליים של המקצוע. בעל רישיון מטעם משרד הבריאות לעסוק במקצוע האופטומטריה.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל ניסיון ומעמד מקצועי מוכר בשטחו, תרם תרומה לקידום המקצוע בפרסומים מקצועיים ובכינוסים. רמתו המקצועית וכישוריו ההוראתיים והארגוניים דומים לרמתו של מרצה בכיר במסלול הרגיל, אלא שהעיסוק במחקר אינו בהיקף הנדרש במסלול הרגיל.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה במישור הלאומי כבעל מעמד בכיר במקצועו עקב הישגיו המקצועיים, בעל מחקרים קליניים ו/או יישומיים שתרמו רבות למקצוע ולשימוש בו.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית בתחום המקצועי, הצלחה מרשימה של המערכת שהוא מופקד עליה.

 

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחים)

בחינוך לא פורמאלי

 

הערה: אין למנות חברי סגל זוטרים למסלול הנלווה (מומחים).

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר דוקטור ומעמד מקצועי מוכר, בעל ניסיון עשיר בחינוך לא פורמאלי (חינוך קהילתי, תרבות הפנאי, נוער) ושימש או משמש בתפקיד בכיר בשדה.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר דוקטור ומעמד מקצועי ברמה לאומית. מומחה בעבודת שדה בחינוך לא פורמאלי (חינוך קהילתי, תרבות הפנאי, נוער) ומומחה לתכנית לימודים בחינוך לא פורמאלי, כמו כן מומחה לניהול מערכות חינוך לא פורמאליות.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר דוקטור ומעמד מקצועי ברמה לאומית המוכר בשדה החינוך כמוביל ביוזמות לאומיות בתחום החינוך הלא פורמאלי (חינוך קהילתי, תרבות, נוער). מומחה בתחום ארגון המערכות בחינוך הלא פורמאלי ובעל ידע תיאורטי עשיר בנוסף למומחיותו המקצועית. בעל יכולת מוכחת בכתיבת תכנית הערכת תכניות חינוכיות בתחום החינוך הלא פורמאלי.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בינלאומית בתחום החינוך הלא פורמאלי (חינוך קהילתי, תרבות הפנאי, נוער).

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחים)

בלימודי מידע

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שני רלוונטי ובעל ניסיון של לפחות 5 שנים, בתחומים הבאים: לימודי מידע, מינהל עסקים, מחשבים, חינוך, תקשורת וסוציולוגיה. בעל מעורבות מוכחת בייזום, פיתוח וניהול פרויקטים בתחום המידע ומעמד מוכר ברמה ארצית – הופעה בכנסים מקצועיים מקומיים. בעל כושר הוראה ויכולת לעצב קורסים ותכניות במקצוע.

2

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

בעל תואר שלישי רלוונטי. מעורבות מוכרת ומוכחת בייזום וניהול של לפחות פרויקט מערכתי אחד בסדר גודל של עבודה של לפחות חמש שנות אדם או פרויקט שהיקפו מבחינת המשתמשים מגיע לסדר גודל של אלף איש לפחות. מעמד מוכר ברמה ארצית – הופעה בכנסים מקצועיים ומדעיים בארץ ובמדינה אחת נוספת לפחות. בעל כושר ליזום ולעצב קורסים מתקדמים ותכניות מורכבות במקצוע.

3

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

בעל מעורבות מוכרת ומוכחת בייזום וניהול של לפחות פרויקט בינלאומי אחד. הרצאות בכנסים מקצועיים ומדעיים בינלאומיים. בעל כושר ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע. פרסומים מקצועיים ו/או מדעיים משמעותיים במישור הלאומי.

4

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

מי שזכה בהכרה בינלאומית בתרומותיו למקצוע או בתחום המקצועי. תורם תרומה משמעותית לקידום המקצוע וליישומו, מוכר בזכות פרסומים והרצאות בכנסים מקצועיים ומדעיים במישור הבינלאומי. בעל תפקידים באגודות בינלאומיות ובכנסים בינלאומיים.

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחים)

בהנדסה

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל ידע וניסיון רב בתחומים יישומיים של המקצוע. בעל תואר שלישי או שווה ערך, לפחות. השתתף ברמה הנדסית או ניהולית בתכנון ופיתוח מערכות תוכנה ו/או חומרה בתעשייה, באקדמיה או בצבא. בעל מעמד מקצועי מוכר. בעל יכולת הוראה. בעל כושר ליזום, לעצב ולהציג קורסים לתואר ראשון בנושאים תיאורטיים או מעשיים.

2

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

בעל תואר שלישי. השתתף באופן פעיל בתכנון, פיתוח, הקמה או אחזקה של מערכות חומרה ו/או תוכנה, אשר קידמו את המקצוע או את יישומו בהקשרים מעשיים. בעל פטנטים ו/או פרסומים המתעדים את הישגיו. הוכיח מומחיות, מקוריות ויכולת להנחות צוות בעבודות מחקר או בפיתוח. בעל מעמד מקצועי מוכר במישור הלאומי. 2

3

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

בעל תואר שלישי (ד"ר). בעל מעמד מקצועי מוכר במישור הלאומי. תרום לפיתוח וקידום תחום מומחיותו על ידי פרסומים מקצועיים של מחקר ופיתוח בכתבי עת, מונוגרפיות ודו"חות טכניים. מוזמן להרצות ולהשתתף בכינוסים ובגופים מקצועיים בינלאומיים.

זכה להכרה עבור הישגים בולטים ופטנטים, ו/או בעל פרסומים משמעותיים בכתבי עת איכותיים.

4

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

בעל תואר שלישי (ד"ר). בעל מעמד מקצועי מוכר במישור הבינלאומי (מענקים, פרסים, עמית IEEE וכו') עקב מומחיותו ותרומתו הבולטת לתחום מומחיותו.

פרסם ספרים ידועים ו/או הוכיח בדרך אחרת את מומחיותו הייחודית והבולטת (פטנטים, המצאות, מוצרים וכו').

הוראת שעה: מספר חברי הסגל במסלול הנלווה (מומחה) בהנדסה לא יעלה על 25%, תוך שאיפה ברורה להפחית באחוזים של מספר חברי סגל אלו, בסגל ביה"ס.

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחים)

במחלקה לניהול 8

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי, העוסק באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים מערכות מידע וטכנולוגיות, ניהול מערכות בריאות, שיווק, מימון. בעל כושר הוראה, המסוגל לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע. מחבר פרסומים מקצועיים בתחומו. יכולת מוכחת בגיוס מענקי מחקר ממקורות בין-לאומיים תהווה יתרון.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי, העוסק באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים, מערכות מידע וטכנולוגיות, ניהול מערכות בריאות, שיווק, מימון. בעל כושר הוראה, המסוגל לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע. בנוסף נדרשת יכולת ונכונות להנחות סטודנטים לתארים מתקדמים. בעל פרסומים מקצועיים ופרסומים אקדמיים בכתבי עת שפיטים. יכולת מוכחת בגיוס מענקי מחקר ממקורות בין-לאומיים תהווה יתרון.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי, העוסק באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול מינהל עסקים, מערכות מידע וטכנולוגיות, ניהול מערכות בריאות, שיווק, מימון. הזוכה להכרה לאומית, זאת בתוספת 15 שנות ניסיון מקצועי. ניסיון בהוראה אקדמית, המסוגל לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע. בעל פרסומים מקצועיים ואקדמיים. בעל הכרה בין-לאומית בתחום מקצועו או עיסוקו. יכולת מוכחת בגיוס מענקי מחקר ממקורות בין-לאומיים.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי, העוסק באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, מינהל עסקים, מערכות מידע וטכנולוגיות, ניהול מערכות בריאות, שיווק, מימון. הזוכה להכרה לאומית, זאת בתוספת 20 שנות ניסיון מקצועי. ניסיון בהוראה אקדמית, המסוגל לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע. בנוסף נדרש ניסיון מוכח בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים. בעל פרסומים מקצועיים ואקדמיים בכתבי עת שפיטים. בעל הכרה בין-לאומית בתחום מקצועו או עיסוקו, יכולת מוכחת בגיוס מענקי מחקר ממקורות בין-לאומיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחים)

בתקשורת ועיתונאות 1

 

1

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (Ph.D.) או שווה ערך (תואר שני, במקרים חריגים), בתוספת 10 שנות ניסיון מקצועי ו-2 שנות ניסיון לפחות בהוראה אקדמית. בעל ניסיון מקצועי משמעותי באחד מענפי התקשורת ובעל הישגים מקצועיים מוכרים ומוערכים בארץ. מחבר פרסומים מקצועיים. בעל כושר להורות, לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע. מרצה בכיר נלווה (מומחה) יוכל להנחות סטודנטים לתואר שני.

 

2

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (Ph.D.) או שווה ערך (תואר שני רק במקרים חריגים), בתוספת 15 שנות ניסיון מקצועי ו-2 שנות ניסיון לפחות בהוראה אקדמית. בעל ניסיון מקצועי רב בתפקידים בכירים בענפי התקשורת ובעל הישגים מקצועיים משמעותיים, מוכרים ומוערכים בארץ. זוכה בפרסים מקצועיים ו/או בעל תרומה רחבה לקידום המקצוע. מחבר פרסומים מקצועיים ומוזמן להרצות ולהשתתף בכינוסים ובגופים מקצועיים ומדעיים. בעל כושר להורות, לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע. פרופ' חבר נלווה (מומחה) בעל תואר שלישי, יוכל להנחות סטודנטים לתואר שני ולתואר שלישי.

 

3

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי (Ph.D.), בתוספת 20 שנות ניסיון מקצועי ו-3 שנות ניסיון לפחות בהוראה אקדמית. בעל ניסיון מקצועי רב בתפקידי ניהול ומנהיגות בכירים בענפי התקשורת ובעל הישגים מקצועיים משמעותיים, מוכרים ומוערכים בארץ ובעולם. זוכה בפרסים מקצועיים חשובים בארץ או בעולם ו/או בעל תרומה מהותית ניכרת לקידום המקצוע. מחבר פרסומים מקצועיים ומדעיים באיכות ובהיקף משמעותי ומוזמן להרצות ולהשתתף בכינוסים מקצועיים ומדעיים בארץ ובחו"ל. בעל כושר להורות, לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע ובעל יכולת להנחות סטודנטים לתואר שני ולתואר שלישי.

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחה)

במחלקה לתרגום וחקר התרגום 4

 

הערה: אין דרישה לתואר שלישי ממרצה נלווה (מומחה) וממרצה בכיר נלווה (מומחה) בגלל האפשרות לפער משמעותי בין השכלתו האקדמית של המועמד למעמדו המקצועי.

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר ראשון או הסמכה שוות ערך בתרגום. בעל ידע וניסיון של חמש שנים לפחות בתחומים יישומיים של המקצוע. בעל מעמד מקצועי מוכר, משתתף באופן פעיל בשדה המקצועי, בעל כישורי הוראה וכושר ללמד קורסים ביסודות המעשיים של המקצוע.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שני בתרגום. בעל ידע וניסיון של עשר שנים לפחות בתחומים יישומיים של המקצוע. בעל מעמד מקצועי מוכר, הוכיח יכולת ארגון של צוותי תרגום מקצועיים ופיקוח עליהם, בעל כישורי הוראה, בעל כושר לעצב וללמד קורסים בתחום מומחיותו ובעל ניסיון בהוראת היסודות המעשיים של המקצוע.

 

 

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחה)

בסוציולוגיה – ייעוץ ארגוני 6

 

מומחה בייעוץ ארגוני – הגדרות:

1

יועצים ארגוניים, פסיכולוגים תעשייתיים, או מרצים לייעוץ ארגוני, אשר ליוו תהליכים של שינוי ארגוני בארגונים גדולים, בעלי ניסיון רצוף בייעוץ של 10 שנים לפחות, משלבים בין ייעוץ בארגונים עם מחקר וניתוח אקדמי עדכני.

2

פרסומים מקצועיים כוללים ספרים, מאמרים, ורשימות בבמות אקדמיות העוסקות בניהול וארגונים ו/או בבמות מקצועיות בתחומים, כגון: משאבי אנוש, סטטוס.

 

דרגות

במסלול הנלווה (מומחה) בייעוץ ארגוני יהיו ארבע דרגות: מרצה נלווה (מומחה), מרצה בכיר נלווה (מומחה), פרופ' חבר נלווה (מומחה), ופרופ' מן המניין נלווה (מומחה). מועמד יצטרך לעמוד בדרישות המפורטות להלן לגבי כל אחת מהדרגות כדי לקבל את זו שמתאימה לו.

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שני או שלישי, בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה או פסיכולוגיה ארגונית בתוספת 10 שנות ניסיון מקצועי ו-2 שנות ניסיון בהוראה אקדמית. בעל ניסיון מקצועי משמעותי בייעוץ ארגוני, ובעל הישגים מקצועיים ומוערכים בארץ. מחבר פרסומים מקצועיים. בעל כושר להורות, לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה או פסיכולוגיה ארגונית בתוספת 12 שנות ניסיון מקצועי ו-4 שנות ניסיון בהוראה אקדמית. בעל ניסיון מקצועי משמעותי בייעוץ ארגוני, ובעל הישגים מקצועיים ומוערכים בארץ. מחבר פרסומים מקצועיים בכתבי עת אקדמיים ושפיטים בתחום. בעל כושר להורות, לארגן, ליזום ולעצב קורסים מתקדמים במקצוע.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה או פסיכולוגיה ארגונית בתוספת 15 שנות ניסיון מקצועי ו-5 שנות ניסיון בהוראה אקדמית. בעל ניסיון מקצועי בהובלת תהליכי שינוי משמעותיים בארגונים גדולים, ובעל הישגים מקצועיים ומוערכים בשדה הייעוץ. בעל תרומה רחבה לקידום ופיתוח המקצוע של ייעוץ ארגוני. מחבר פרסומים מקצועיים בכתבי עת אקדמיים ושפיטים בתחום, ומוזמן להשתתף ולהרצות בכינוסים מקצועיים ואקדמיים. בעל כושר להורות, לארגן, ליזום, ולהקים תכניות לימודים בתחום.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה או פסיכולוגיה ארגונית בתוספת 20 שנות ניסיון מקצועי ו-7 שנות ניסיון בהוראה אקדמית. בעל ניסיון מקצועי רב בהובלת תהליכי שינוי משמעותיים בארגונים גדולים, ובעל הישגים מקצועיים ומוערכים בשדה הייעוץ. בעל תרומה ניכרת ומהותית לקידום ופיתוח המקצוע של ייעוץ ארגוני. מחבר פרסומים מקצועיים בכתבי עת אקדמיים ושפיטים בתחום בהיקף משמעותי, ומוזמן להשתתף ולהרצות בכינוסים מקצועיים ואקדמיים. בעל כושר להורות, לארגן, ליזום, ולהקים תכניות לימודים בתחום.

 

 

 

 

 

 

דרישות לדרגות במסלול הנלווה (מומחה)

בפקולטה לרפואה 7

 

מסלול זה מיועד לבעלי תואר Ph.D. אשר:

1

עיקר עיסוקם הוא בבתי החולים ומוסדות הרפואה המסונפים לפקולטה לרפואה. הינם מנהלי מעבדות ו/או חוקרים בתחומים שבהם מתקיימת הוראה ומחקר בפקולטה לרפואה. שירותם באוניברסיטה יכלול הוראה ומרכיב מחקרי. תחום המחקר וההוראה שלהם נדרשים בפקולטה לרפואה וחוקרים אלו מקיימים שיתוף פעולה מדעי עם אנשי סגל הפקולטה, הקלינאים והמדענים.

2

עיקר עיסוקם בתעשייה הביו-רפואית והפארמה, נושא המחקר שלהם ייחודי, ותחום ההוראה ייחודי ונדרש על ידי הפקולטה לרפואה.

 

דרישות לדרגות אקדמיות:

 

1

 

מרצה נלווה (מומחה)

 

חוקר בעל תואר שלישי (ד"ר), בעל ניסיון מקצועי בתחום מומחיותו. בעל כושר הוראה ויכולת ליזום ולעצב קורסים ביסודות התיאורטיים והמעשיים בתחומו. בעל יכולת הנחיה של סטודנטים לתואר שני במדע הרפואה.

 

2

 

מרצה בכיר נלווה (מומחה)

 

מוביל מחקרים עצמאיים, בעל ניסיון ומעמד מקצועי נאות, בעל יכולת להנחות סטודנטים לתואר שני ושלישי, בעל כושר הוראה בתחום מומחיותו. מוכר במישור הלאומי, תרם תרומה לקידום המחקר הרפואי בפרסומים מדעיים בכתבי עת ובכנסים.

 

3

 

פרופ' חבר נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה במישור הלאומי והבין-לאומי בהישגיו המקצועיים הכוללים מחקרים עצמאיים, בעל תרומה לקידום המחקר הרפואי, תרם תרומה לקידום המחקר הרפואי בפרסומים מדעיים בכתבי עת ובכנסים.

 

4

 

פרופ' מן המניין נלווה (מומחה)

 

בעל הכרה בין-לאומית בתחום המקצועי, הצלחה מרשימה במחקרים ובפיתוח הנושאים אותם הוא מוביל, בעל כושר פיתוח, יישום והובלה של חידושים בתחומו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

אושר בסנט, בישיבה מיום י"א באייר תשס"ט (5.5.09).

2

אושר בסנט, בישיבות מיום כ"ג באדר תש"ע (9.3.2010), ומיום כ"ו בסיון תש"ע (8.6.2010).

3

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ח באדר א' תשע"א (22.2.2011).

4

אושר בסנט, בישיבה מיום ט"ז באייר תשע"ב (8.5.2012).

תחולת השינוי: 1.6.2012

5

בישיבת הסנט מיום כ' באייר תשע"ג (30.4.2013), הוחלט על הקפאת מסלול "שימור ופיתוח נוף כנכס תרבות", שאושר בישיבת הסנט מיום י"ח באדר א' תשע"א (22.2.3011).

6

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו באדר ב' תשע"ו (5.4.2016).
תחולת השינוי: 1.5.2016

7

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ג באייר תשע"ז (9.5.2017).
תחולת השינוי: 1.6.2017

8

אושר בסנט, בישיבה מיום י"א בחשון תשע"ח (31.10.2017).
תחולת השינוי: 1.11.2017

 

 

חזרה לתוכן העניינים