נכון ליום: כ' באייר תשע"ג, 30.4.2013

 

 

אוניברסיטת בר-אילן

תקנון מינויים לרופאים במסלולים לקלינאים בפקולטה לרפואה

 

 

1

מבוא

 

א

תקנון זה אושר על ידי הסנט בישיבתו מיום כ' באייר תשע"ג (30.4.2013). הסנט רשאי לשנות תקנון זה, כולו או מקצתו, מזמן לזמן.

 

ב

מטרתו של תקנון זה להגדיר את המינויים האקדמיים בפקולטה לרפואה במסלולים לקלינאים. המועמד למינוי במסלול לקלינאים חייב להיות בעל תואר MD.

 

ג

מינוי לרופאים במסלול לקלינאים בפקולטה לרפואה (להלן: "המסלול לקלינאים") מותנה בעבודתם במשרה עיקרית במוסד רפואי, שבו מתקיימים לימודים של הפקולטה לרפואה בהתאם להסכם בין האוניברסיטה לבין המוסד הרפואי. המסלול לקלינאים מיועד למי שמלמדים בהוראה קלינית סדירה את תלמידי הפקולטה לרפואה במסגרת תכניות הלימודים הרשומות במערכת הלימודים של הפקולטה לרפואה.

 

ד

מובהר כי המסלול לקלינאים הנו מסלול נפרד ושונה מהמסלולים האקדמיים האחרים באוניברסיטה, לרבות מהמסלול הרגיל המקביל והנלווה. על בעלי המינויים מתוקף תקנון זה יחולו אך ורק תקנונים, הנחיות, נהלים והוראות שהוחלו באופן מפורש על המסלול לקלינאים, ובאופן שהוחלו.

 

2

 

תחולה

 

א

תקנון זה בא להסדיר את המינויים במסלול לקלינאים. המסלול לקלינאים נחלק לשלוש קבוצות: "מסלול א'", "מסלול ב'" ו"מסלול ג'". להלן יפורטו הדרגות לכל אחד מהמסלולים:

 

 

(1)

מסלול א':

פרופסור מן המניין

פרופסור חבר

מרצה בכיר

מרצה

 

 

(2)

מסלול ב':

פרופסור מן המניין קליני

פרופסור חבר קליני

מרצה בכיר קליני

מרצה קליני

 

 

(3)

מסלול ג':

מדריך קליני

 

ב

תקנון זה אינו חל על אדם המועסק על פי חוזה מיוחד, שעליו יחולו תנאי חוזה המיוחד שייערך עמו. תקופת ההעסקה על פי חוזה מיוחד לא תעלה על שנה אחת כל פעם.

 

3

 

תהליך מינויים והעלאה בדרגה

 

א

מסלול א'

 

 

תהליכי המינוי והעלאה בדרגה במסלול א' יבוצעו לפי הפרוצדורה הקבועה בסעיפים 5, 8 ו-14 לתקנון מינויים, קביעות והעלאות בדרגה לסגל הבכיר, ובסעיף 21 לתקנון הסנט בעניין ערעורים. מובהר כי תחולת תקנון המינויים הנ"ל הינה לעניין קביעת הדרגה האקדמית בלבד.


 

 

ב

מסלול ב'

 

 

(1)

מינוי לדרגת מרצה קליני

 

 

 

(א)

יוזם ההצעה למינוי הוא בדרך כלל מנהל היחידה, מנהל המחלקה או מנהל המוסד הרפואי שבו עובד המועמד כרופא. גם דקן הפקולטה, הרקטור או הנשיא, רשאים ליזום מינוי.

 

 

 

(ב)

יוזם המינוי יעביר לדקן בקשה לפתיחת הליכי המינוי ויצרף קורות חיים של המועמד, רשימת פרסומיו, הערכה על רמתו האקדמית, הערכת כושרו הפדגוגי, מידע על אישיותו והתאמתו למינוי המוצע, המלצת מנהל היחידה/המחלקה/המוסד הרפואי וכן כל חומר אחר השייך להצעת המינוי.

 

 

 

(ג)

הדקן יביא את הצעת המינוי לוועדת המינויים הפקולטית (ראה להלן סעיף 8) בצירוף שני מכתבי חוות דעת משני מומחים מחוץ לאוניברסיטה.

 

 

 

(ד)

ועדת המינויים הפקולטית תשמש כוועדה מקצועית. בדיון חייב להיות מומחה אחד בתחום עיסוקו של המועמד. אם הרכב ועדת המינויים אינו כולל מומחה בתחום, יזמן הדקן מומחה בתחום התמחותו של המועמד שיהיה בדרגה אקדמית של מרצה בכיר קליני ומעלה. הוועדה תשקול את ידיעותיו של המועמד, כישוריו ורמתו בתחום המקצועי, יכולתו והצלחתו למלא את תפקידיו, הרקע הרלוונטי בהוראה ובמחקר, יחסו לחבריו לעבודה ולמטופלים, תכונותיו האישיות וכן כל פרט אחר שתמצא לנכון, וזאת על בסיס החומר ומכתבי חוות הדעת שהוצגו בפניה.

 

 

 

(ה)

עם קבלת המלצת ועדת המינויים הפקולטית בעניינו של המועמד, יעביר הדקן את ההמלצה לאישור הרקטור.

 

 

(2)

מינוי/העלאה לדרגת מרצה בכיר קליני ומעלה

 

 

 

(א)

יוזם ההצעה למינוי או להעלאה בדרגה הוא בדרך כלל מנהל היחידה, מנהל המחלקה, או מנהל המוסד הרפואי שבו עובד המועמד כרופא. גם דקן הפקולטה, הרקטור או הנשיא, רשאים ליזום מינוי והעלאה בדרגה. בעל המינוי עצמו רשאי ליזום העלאה בדרגה.

 

 

 

(ב)

יוזם המינוי או ההעלאה בדרגה יעביר לדקן הפקולטה בקשה לפתיחת הליכי המינוי או ההעלאה בדרגה, יציין את הדרגה הנראית לו מתאימה ויצרף קורות חייו של המועמד, רשימת פרסומיו, הערכה על רמתו האקדמית, הערכת כושרו הפדגוגי, מידע על אישיותו והתאמתו למינוי המוצע, המלצת מנהל היחידה/המחלקה/המוסד הרפואי וכן כל חומר אחר השייך להצעת המינוי או ההעלאה בדרגה.

 

 

 

(ג)

דקן הפקולטה יביא לוועדת המינויים הפקולטית הצעה למינוי או להעלאה בדרגה בצירוף המלצתו במכתב מפורט ומנומק. לא נתן הדקן המלצתו כאמור, ניתן להביא לוועדת המינויים הפקולטית הצעה להעלאה בדרגה גם באמצעות הרקטור, ובלבד שתינתן לדקן הודעה על כך בכתב מראש, והוא יעביר חוות דעתו לרקטור.

 

 

 

(ד)

מצאה ועדת המינויים הפקולטית שיש מקום להמשיך בהליך למתן מינוי או להעלאה בדרגה, היא תעביר המלצתה בדבר מינוי ועדה מקצועית והרכבה לרקטור. לאחר אישור הרקטור, יוציא הדקן כתבי מינוי לחברי הוועדה המקצועית (ראה להלן סעיף 9).

 

 

(3)

נוהל עבודת הוועדה המקצועית במקרים של מינוי מרצה בכיר קליני ומעלה:

 

 

 

(א)

הוועדה המקצועית תשקול את ידיעותיו של המועמד, כישוריו ורמתו בתחום המקצועי, יכולתו והצלחתו למלא את תפקידיו, טיב עבודתו בהוראה ובמחקר, יחסו לחבריו לעבודה, לתלמידים ולמטופלים, תכונותיו האישיות וכן כל פרט אחר שתמצא לנכון. לצורך זה תבקש הוועדה חוות דעת גם של אנשים שאינם חברי סגל האוניברסיטה.

 

 

 

(ב)

דרושות לפחות שלוש חוות דעת ממומחים מחוץ לאוניברסיטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

(ג)

בהתחשב באפשרות של אי-קבלת תשובה או קבלת תשובה שאינה חד-משמעית, מומלץ שהוועדה תציע 6-5 מומחים חיצוניים.

 

 

(4)

יו"ר הוועדה המקצועית יעביר את חוות דעתה של הוועדה לדיון וקבלת המלצה בוועדת המינויים הפקולטית.

 

 

(5)

עם קבלת המלצת ועדת המינויים הפקולטית, יפעל הדקן כדלקמן:

 

 

 

(א)

במקרה של מינויים לדרגת מרצה בכיר קליני יעביר הדקן את המלצת הוועדה לאישור הרקטור.

 

 

 

(ב)

במקרה של מינויים לדרגת פרופסור חבר קליני ופרופסור מן המניין קליני יעביר הדקן את המלצת הוועדה לרקטור לאישור ועדת המינויים האוניברסיטאית.

 

 

 

(ג)

במקרה של העלאה לדרגת מרצה בכיר קליני ופרופסור חבר קליני יעביר הדקן את המלצת הוועדה לאישור הרקטור.

 

 

 

(ד)

במקרה של העלאה לדרגת פרופסור מן המניין קליני יעביר הדקן את המלצת הוועדה לרקטור לאישור ועדת המינויים האוניברסיטאית.

 

 

(6)

ניתן לערער על החלטות ועדת המינויים הפקולטית על פי הנהלים הקבועים בסעיף 21 לתקנון הסנט, בשינויים המחויבים.

 

ג

מסלול ג'

 

 

(1)

יוזם המינוי הוא הדקן בעקבות פנייה ממנהל היחידה/מנהל המחלקה/מנהל המוסד הרפואי שבו עובד המועמד כרופא, פרופסור מן המניין קליני או פרופסור במסלול א'. במכתב הפנייה יש לציין את חשיבותו של המועמד להוראה בפקולטה לרפואה.

 

 

(2)

על המועמד להגיש קורות חיים ורשימת פרסומים במתכונת המקובלת באוניברסיטה. הדקן ישקול את מידת התאמתו של המועמד למינוי מדריך ובסמכותו לאשר את המינוי.

 

ד

סודיות

 

 

(1)

פרוטוקול הוועדה המקצועית, מסקנותיה, הרכבה והחומר שהובא בפניה, וכן הדיונים בוועדות המינויים והחומרים שהובאו בפניהן, יהיו סודיים ואסור יהיה לגלותם למועמד או לכל גוף שהוא, פרט לרקטור, לוועדות המינויים הרלוונטיות או באישור הרקטור לצורך מילוי תפקיד. "מילוי תפקיד" אינו כולל דיווח על ידי חבר המועצה האקדמית העליונה ועל ידי חבר סנט או משקיף המייצג גוף בוחר לשולחיו.

 

 

(2)

למרות האמור לעיל, הרקטור יקבע נהלים, באישור הוועדה המרכזת של הסנט, בעניין מסירת מידע סודי, כאמור, למועמד שעניינו נדון באותה ועדה וכן למי שהגישו בפני הוועדה.

 

 

(3)

הרקטור או הדקן באמצעות הרקטור, רשאי להציע לוועדת המינויים הפקולטית לפזר ועדה מקצועית גם לפני תום עבודתה, אם נפגמה סודיות דיוני הוועדה או מסיבה עניינית אחרת.

 

4

 

תקופת מינוי וחידוש מינוי

 

א

מינוי קליני בכל דרגה טעון חידוש מנהלי מדי שנה.

 

ב

אין מגבלה על תקופת השהייה הכוללת בדרגות מרצה בכיר קליני ומעלה. תקופת השהייה הכוללת בדרגת מדריך/מרצה קליני תהיה 5 שנים, עם אפשרות להארכה נוספת על פי החלטה מנומקת של הדקן/ועדת המינויים הפקולטית, בהתאמה, בכפוף לתרומת המועמד להוראה.

 

ג

על אף האמור בסעיף 4 (ב) מינוי קליני יסתיים במקרים הבאים:

 

 

(1)

הופסק ההסכם בין המחלקה או המוסד הרפואי שבה/ו עובד בעל המינוי לבין האוניברסיטה.

 

 

(2)

בעל המינוי הפסיק לעבוד במחלקה ו/או במוסד הרפואי המסונפת/ף לפקולטה לרפואה, לפי העניין.

 

5

 

מעבר ממסלול ב' למסלול א'

 

המעבר ממסלול ב' למסלול א' ייעשה באמצעות הדקן, על ידי הגשת התיק לוועדת המינויים האוניברסיטאית בפרוצדורה הנדרשת למסלול א'. דרגתו של המועמד במסלול ב' לא תיחשב כקריטריון לקביעת דרגתו במסלול א' אם כי הישגיו בתקופת מינוי זו יוכרו על פי אמות המידה המקובלות למסלול א'.

 

6

 

מעבר ממסלול לקלינאים למסלול מינויים אחר באוניברסיטה

 

מעמדו של חבר סגל שעבר מהמסלול לקלינאים למסלול אחר יהיה כשל חבר סגל חדש שהתמנה לאותו מסלול אליו עבר.

 

7

 

העדר קביעות

 

מינוי לקלינאי – לכל דרגה שהיא ובכל מסלול שהוא – הנו מינוי שאין עמו קביעות באוניברסיטה.

 

8

 

ועדת מינויים פקולטית

 

א

ועדת המינויים הפקולטית תכלול 7 חברים בדרגת פרופסור מן המניין, כולל הדקן כיושב ראש. חברי ועדת המינויים הפקולטית ייבחרו על ידי ועדת תו"מ הפקולטית מקרב אנשי הפקולטה. לפחות חבר אחד יימנה על הסגל הבכיר במסלול הרגיל.

 

ב

על אף האמור לעיל, אם בזמן מן הזמנים לא יהיה בפקולטה לרפואה פרופסור מן המניין שיכול לשמש חבר ועדת מינויים, רשאית ועדת תו"מ הפקולטית למנות חבר בדרגת פרופסור חבר מהפקולטה או פרופסור מן המניין קליני.

 

ג

המניין החוקי לקיום ישיבת ועדת המינויים הפקולטית הוא 6 חברים, כולל היושב ראש.

 

ד

החלטות של ועדת המינויים הפקולטית דורשות הצבעה חיובית של 5 חברים לפחות.

 

ה

בדיון על מועמד לא ישתתפו אלא מי שדרגתם זהה או גבוהה מהדרגה המוצעת למועמד.

 

ו

ניגוד עניינים:

 

 

(1)

חבר בוועדת המינויים הפקולטית איננו רשאי להשתתף ולהצביע בכל דיון או הצבעה על מינוי או קביעת דרגה של קרובי משפחתו.

 

 

(2)

החלטה בדבר השתתפות חבר ועדת המינויים הפקולטית בדיון/הצבעה בתיק שנדון בהשתתפותו כחבר הוועדה המקצועית, תתקבל על ידי הרקטור.

 

 

(3)

השתתפות בדיון והצבעה על מועמד שהיה שותף למאמר או למענק מחקר טעונה אישור הדקן.

 

 

(4)

חבר/ממלא מקום חבר ועדה נדרש לדווח על קשר מקצועי שלו עם המועמד.

 

9

 

ועדה מקצועית

 

א

הוועדה המקצועית תמנה 5 חברים. חבר אחד לפחות יהיה בתחום עיסוקו של המועמד, חבר אחד יהיה מפקולטה אחרת באוניברסיטת בר-אילן וחבר אחד שאינו בעל מינוי באוניברסיטת בר-אילן.

 

ב

דרגתם של חברי הוועדה המקצועית לא תהיה נמוכה מהדרגה שאליה מומלץ למנות או לקדם את המועמד.

 

ג

הוועדה תסיים את עבודתה לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד מינויה.

 

ד

תפקידה של הוועדה המקצועית לתת את חוות הדעת על מינויו או קידומו של המועמד בהתאם לקריטריונים שנקבעו (כמפורט להלן בסעיף 10) ובהתאם לחוות הדעת שנכתבו על ידי הממליצים ועל פי שיקול דעת חברי הוועדה.

 

ה

אם הוועדה לא סיימה תפקידה בזמן הקצוב, תמסור הוועדה דו"ח ביניים לוועדת המינויים הפקולטית, לא יאוחר מתום 6 חודשים ממועד מינויה. בדו"ח הביניים תפורטנה הסיבות לחוסר יכולת הוועדה המקצועית לסיים את תפקידה.

 

10

 

קריטריונים למינוי ולקידום

 

א

הישגיו הקליניים.

 

ב

הישגיו בהוראה.

 

ג

הישגיו המחקריים.

 

ד

נכונותו ליטול על עצמו תפקידים בפקולטה ומידת הצלחתו במילוי תפקידים אלו.

 

ה

מבלי לגרוע משיקול הדעת של הוועדות המקצועיות או מן הנאמר בסעיף 9, המועמדים לדרגותיהם יידרשו לעמוד בכל הדרישות הבאות:

 

 

(1)

מדריך קליני – בעל תואר MD שעבר בהצלחה בחינת התמחות שלב א'.

 

 

(2)

מרצה קליני – בעל תואר MD, בעל רמה מקצועית גבוהה בשטחו בשירות הרפואי, בעל יכולת הוראה, פרסם מאמרים בכתבי עת שפיטים ומוערך על ידי רופאים בכירים במקצועו. עמד בבחינות שלב א'.

 

 

(3)

מרצה בכיר קליני – בעל תואר MD, בעל רמה מקצועית גבוהה מאוד בשטחו בשירות הרפואי, בעל יכולת הוראה, פרסם עבודות במחקר קליני בכתבי עת בין-לאומיים שפיטים ומוערך על ידי רופאים בכירים במקצועו. בעל תואר מומחה במקצועו.

תילקח בחשבון הנחיית סטודנטים לרפואה בעבודות MD ומתמחים במדעי היסוד, וכן היותו מוכר במישור הארצי כמו למשל באגודה מדעית ותורם לעבודת הפקולטה.

 

 

(4)

פרופסור חבר קליני – בעל תואר MD, בעל רמה מקצועית גבוהה מאוד בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות, פרסם עבודות במחקר קליני בכתבי עת בין-לאומיים ברמה גבוהה, בולט בקנה מידה ארצי בתחומו בשירות הרפואי, מוערך על ידי מומחים בעל שם בארץ ובחו"ל, מציג בכנסים מדעיים, תורם באופן משמעותי לעבודת הפקולטה, חבר הנהלת איגוד או חברה מדעית, או מועצה מדעית, או יועץ למשרד הבריאות בתחומו. בעל תואר מומחה במקצועו.

אם תאריו האקדמיים מאפשרים הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, תילקח הנחייה זו בחשבון.

 

 

(5)

פרופסור מן המניין קליני – בעל תואר MD, בעל רמה מקצועית גבוהה מאוד בשטחו בשירות הרפואי, בעל הערכות הוראה טובות, פרסם עבודות במחקר קליני בכתבי עת בין-לאומיים ברמה גבוהה, בולט בקנה מידה ארצי ובין-לאומי בתחומו בשירות הרפואי, מוערך על ידי מומחים בעלי שם בארץ ובחו"ל על היותו מוביל בשטחו, כולל זכייה במענקי מחקר. משתתף פעיל בכנסים מדעיים בחו"ל, תורם באופן משמעותי לעבודת הפקולטה, פעיל במישור הארצי בנושאים אקדמיים מקצועיים כמו למשל, חבר הנהלת איגוד או חברה מדעית. בעל תואר מומחה במקצועו.

אם תאריו האקדמיים מאפשרים הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים, תילקח הנחייה זו בחשבון.

 

11

 

משמעת

 

על בעל המינוי לקלינאי יחולו כללי ההתנהגות, האתיקה ונהלי המשמעת החלים באוניברסיטה על סגל אקדמי והחלטות הגורמים המוסמכים, לרבות תקנון המשמעת לסגל אקדמי בשינויים המחויבים והתקנון למניעת הטרדה מינית. בעל המינוי לקלינאי לא יעבוד בעבודה אקדמית נוספת או בהוראה ללא אישור הדקן בהתאם לבקשה מפורטת שהגיש, וכן לא יעבוד בעבודה נוספת שיש בה ניגוד אינטרסים למינויו באוניברסיטה ולרוחה.