נכון ליום: כ"ד בטבת תשע"ט, 1.1.2019

 

 

תקנון מינויים, קביעות והעלאות

בדרגה לסגל הבכיר

 

 

1

 

מבוא

 

א

תקנון זה אושר על ידי הסנט בישיבתו מיום ח' בסיוון תשל"ח (13 ביוני 1978). הסנט רשאי לשנות תקנון זה, כולו או מקצתו, מזמן לזמן.

 

ב

כל מקום בתקנון זה שנאמר "סנט" פירושו גם ועדה שהוסמכה לכך על ידי הסנט במשמע, למעט סעיפים 12 (יא)+(יב) ו- 17 (א), ולמעט אישור מינוי או כל העלאה לדרגת פרופסור מן המניין במסלולי המינויים השונים.

במגבלה האמורה מסמיך הסנט את ועדת המינויים לפעול במקומו בעניינים המוזכרים בסעיפים 6 (ב) ו- 6 (ג).

 

ג

הודעות מינוי, סיום או הפסקת מינוי, חידוש מינוי או אי-חידוש מינוי, העלאה בדרגה ומתן קביעות, יוצאו על ידי הרקטור על פי תקנון זה ובכפוף לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה. על כל מינוי, זמני או קבוע, יחולו הנהלים שיהיו בתוקף באוניברסיטה מזמן לזמן, והודעות מינויים, העלאות וקביעות יציינו זאת.

 

ד

כל מקום בתקנון זה שנאמר "תו"ם", במשמע גם הוועדה ללימודים בין-תחומיים, לפי העניין.

 

2

 

תחולת מינויים

 

א

תקנון זה חל על חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה במסלול הדרגות האקדמי הרגיל (להלן "המסלול האקדמי" או "המסלול הרגיל") ועל מורה מדרגת מורה ג' ומעלה במסלול המקביל למורים (להלן "המסלול המקביל" או "מסלול המורים") כמפורט להלן (להלן "חבר סגל") וקובע את הנהלים למינוי, להעלאה בדרגה ולמתן קביעות, בכפיפות להוראות תקנות ההתאגדות של האוניברסיטה.

 

ב

תקנון זה אינו חל על אדם המועסק על פי חוזה מיוחד, שעליו יחולו תנאי החוזה המיוחד שייערך עמו. תקופת העסקה על פי חוזה מיוחד לא תעלה על שנה אחת כל פעם.

 

3

 

א

 

ואלו דרגות המסלול האקדמי הרגיל לצורך תקנון זה:

מרצה

מרצה בכיר

פרופסור חבר

פרופסור מן המניין

פרופסור מחקר מן המניין.

 

ב

ואלו דרגות המסלול המקביל לצורך תקנון זה:

מורה ג'

מורה ב' (מורה בכיר)

מורה א' (מקביל לפרופסור חבר). *

 

4

 

תקנון זה יחול, למעט לעניין קביעות, גם על המינויים בדרגות הבאות: חבר הוראה – בדרגה מקבילה לאחת הדרגות ממרצה ומעלה, פרופסור חבר מחקר, חבר סגל במעמד "אורח" (כינוי דרגתו יציין את המעמד "אורח" כגון: מרצה בכיר אורח). למעט עניין הקביעות, כאמור בסעיף 12 (ה) להלן. כל מקום בתקנון בו נאמר "חבר סגל" יתייחס אף אל בעלי מינויים לפי סעיף 4. 2

 

 

 

 

5

מינוי חדש – כללי 10

 

א

מינוי חדש הוא מינוי בפעם הראשונה באוניברסיטת בר-אילן לאחת הדרגות המוזכרות בסעיפים 3 ו-4 של תקנון זה, במסלולים השונים, בין במשרה מלאה, בין בחלקי משרה. מינוי חדש (למעט מינוי על פי סעיף 16) טעון המלצת ועדה מקצועית ויוצע ויאושר על פי הנהלים שבסעיפים 8-5 של תקנון זה.

 

ב

הצעה לפתיחת הליך למינוי חדש לדרגת פרופסור מן המניין ופרופסור חבר תועבר לדיון בוועדת המינויים. הצעה לפתיחת הליך למינוי חדש לדרגת מרצה בכיר/מורה בכיר ומרצה/מורה ג' תועבר לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית. 14

 

ג

יוזם מינוי הוא בדרך כלל ראש היחידה האקדמית (יחידה בעלת סעיף תקציבי נפרד המעניקה תארים אקדמיים). גם דקן הפקולטה, הרקטור או הנשיא רשאים ליזום מינוי. יוזם המינוי יעביר לדקן הפקולטה בקשה לפתיחת הליכי המינוי ויצרף קורות חייו של המועמד, רשימת פרסומיו, הערכה על רמתו האקדמית, הערכת כושרו הפדגוגי, מידע על אישיותו והתאמתו לאוניברסיטת בר-אילן ולמינוי המוצע, וכן כל חומר אחר השייך להצעת המינוי.

היוזם יציין את מסלול המינויים ואת הדרגה האקדמית הנראים לו כמתאימים. בכל מקרה יביא הדקן את הצעת המינוי לרבות החומר הנלווה לה, לפני ראש המחלקה ויבקש חוות דעת. 2

טרם הגשת הצעה לתו"ם למינוי חדש, יזמין ראש היחידה האקדמית או הדקן מכתבים פרלימינריים מהמנחה לדוקטורט ולבתר-דוקטורט (אם קיים), ולפחות מכתב פרלימינרי אחד ממומחה בכיר בתחום מחקרו/התמחותו של המועמד, שאינו מצוי בקשר איתו. 14

 

ד

דקן הפקולטה יביא את הצעת המינוי לדיון ראשוני בוועדת תכניות ומינויים של הפקולטה (להלן "ועדת תו"ם"), בצירוף המלצתו במכתב מפורט ומנומק, חו"ד של ראש המחלקה, מכתבי המשאל המוקדם והחומר שהועבר אליו על ידי יוזם המינוי, כאמור בסעיף 5 (ג). כמו כן יצורף מסמך ובו תיאור תהליך הקליטה אותו עבר המועמד במחלקה/פקולטה ונימוקים לבחירתו. 14

 

ה

מצאה ועדת תו"ם שמועמד אינו מתאים למינוי באוניברסיטה או שאינו נחוץ לתכניות האקדמיות ו/או ההוראה שבפקולטה, רשאית ועדת תו"ם לפסול את ההצעה על הסף. 2 הדקן יעביר לרקטור החלטה זו של ועדת תו"ם. 14

 

ו

החליטה ועדת תו"ם לא לאשר את יוזמת המינוי, לא תידון הצעה חדשה לאותו מועמד בטרם יעברו 12 חודשים ממועד ההחלטה האמורה של ועדת תו"ם.

 

ז

אישרה ועדת תו"ם את יוזמת המינוי, יגיש אותה הדקן לרקטור, כמפורט בסעיפים 7-6 להלן. 10 14

 

6

 

מינוי חדש למרצה/מרצה בכיר 10

 

א

אישרה ועדת תו"ם את יוזמת המינוי, יעביר אותה הדקן לרקטור, שיעבירה לוועדת המשנה הרלוונטית. 14

 

ב

ועדת המשנה רשאית לבקש מידע נוסף כפי שתמצא לנכון, לערוך בירורים, לאשר את המשך הטיפול כיוזמה או להחזירה לרקטור ללא אישור, כפי שתמצא לנכון. 14

 

ג

ועדת המשנה תצביע על המשך ההליך. אם תוצאות ההצבעה אינן חיוביות לפי התנאים המפורטים בסעיף 20 (ו) בתקנון הסנט, יופסק ההליך. 14

 

ד

החליטה ועדת המשנה על המשך ההליך, היא רשאית לפעול כדלקמן: 14

 

 

(1)

להחליט על אישור סופי של המינוי, וזאת בתנאי שהחלטת הוועדה הייתה פה אחד.

 

 

(2)

להחליט על המשך הטיפול ביוזמה על ידי הקמת ועדה מקצועית.

 

ה

אישרה ועדת המשנה באופן סופי את המינוי, יביא אותה הרקטור לפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה, בהתאם לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה. 14

 

ו

אישרה ועדת המשנה את המשך הטיפול ביוזמה על ידי הקמת ועדה מקצועית, יוציא הרקטור כתבי מינוי לחברי הוועדה המקצועית על סמך המלצות הוועדה, הכל על פי האמור בהנחיות הסנט בענייני מינויים. 14

 

ז

הרקטור יביא לפני ועדת המינויים את המלצות הוועדה המקצועית. ועדת המינויים רשאית לאשר או לדחות את הצעת המינוי או לשנותה, כפי שתמצא לנכון.

 

ח

אישרה ועדת המינויים הצעת מינוי, יביא אותה הרקטור לפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה, בהתאם לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה.

 

ט

אישרה הוועדה לאישור מינויים את המינוי, וקיים אישור תקציבי למינוי – יוציא הרקטור הודעת מינוי למועמד. בהודעת המינוי יצוין תאריך תחילתו וסיומו וכן הנאמר בסעיף 1 (ג).

 

7

 

מינוי חדש לפרופסור חבר/פרופסור מן המניין 10

 

א

אישרה ועדת תו"ם את יוזמת המינוי, יעביר הדקן לרקטור את החומר שהוצג בפני ועדת תו"ם, וכן שמות חברי סגל המתאימים לכהן בוועדה המקצועית, כמפורט בסעיף 17. הרקטור יעביר את ההצעה לדיון בוועדת המינויים. ועדת המינויים רשאית לבקש מידע נוסף, לערוך בירורים, לאשר את המשך הטיפול ביוזמה או להחזירה לרקטור ללא אישור, כפי שתמצא לנכון.

אישרה ועדת המינויים את המשך הטיפול ביוזמה, יוציא הרקטור כתבי מינוי לחברי הוועדה המקצועית על סמך המלצות הוועדה, הכול על פי האמור בהנחיות הסנט בענייני מינויים.2

 

ב

עם סיום עבודת הוועדה המקצועית יעביר הדקן/יו"ר הוועדה המקצועית לרקטור את המלצות הוועדה. הרקטור יביא לפני ועדת המינויים את המלצות הוועדה. ועדת המינויים רשאית לאשר או לדחות את הצעת המינוי או לשנותה, כפי שתמצא לנכון.

 

ג

אישרה ועדת המינויים הצעת מינוי, יביא אותה הרקטור לפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה, בהתאם לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה.

 

ד

הרקטור יביא לפני הסנט את אישור ועדת המינויים למינוי חדש לדרגת פרופסור מן המניין כהודעה, ובתקופת הקיץ כהודעה אלקטרונית. 13 אם התקבלו ערעורים על החלטת ועדת המינויים, 7 הסנט רשאי לאשר או לדחות את הצעת המינוי או לשנותה, כפי שימצא לנכון. אישר הסנט הצעת מינוי, יביא אותה הרקטור לפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה, בהתאם לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה. 2

 

ה

אישרה הוועדה לאישור מינויים את המינוי, וקיים אישור תקציבי למינוי – יוציא הרקטור הודעת מינוי למועמד. בהודעת המינוי יצוין תאריך תחילתו וסיומו וכן הנאמר בסעיף 1 (ג).

 

8

 

תקופת מינוי וחידוש מינוי

 

א

כל מינוי וחידוש מינוי של חבר סגל שאין לו קביעות הוא מינוי זמני ומסתיים עם תום תקופתו, חוץ מהמקרה שניתנה בינתיים קביעות לאותו חבר סגל. 2

 

ב

מינוי חדש של חבר סגל שאין לו קביעות יכול להיות לתקופה של עד שלוש שנים, וניתן לחדשו שוב כל פעם לתקופה של שנה אחת, מפעם לפעם. הרקטור רשאי לחדש מינוי על פי המלצת הדקן, כל פעם לשנה אחת בלבד ובכפוף לתקנות אלה, ללא צורך בהמלצה נוספת של ועדה מקצועית או באישורה של ועדת תו"ם או הסנט או הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה. אולם אין הוא רשאי לעשות כן אם נקבע אחרת על ידי הסנט או על ידי הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה. ביקש ראש המחלקה לא לחדש את מינויו של חבר סגל, לא ימליץ הדקן על חידוש מינויו אלא באישור של ועדת תו"ם.

 

ג

מונה חבר סגל לתקופה העולה על שנה אחת יהיה הסנט רשאי לבטל את המינוי לפני תום תקופתו בתנאי שהמליצה על כך ועדה מקצועית ובתנאי נוסף שהודעה בכתב על כך תימסר לחבר הסגל שישה חודשים לפחות לפני תום שנת הלימודים שבסופה יתבטל המינוי. 2

 

ד

לקראת סוף השנה השלישית למינויו של חבר סגל חדש תיבחן התקדמותו האקדמית על ידי ועדה פנימית שיקים הדקן. בבדיקה זו תיבחן הפעילות האקדמית של חבר הסגל (בכל הפרמטרים המקובלים) מאז קליטתו. הדקן יעביר לרקטור את חוות דעת הוועדה ויצרף מכתב שיפרט את ההכוונה שניתנה לחבר הסגל בכל הנוגע להתנהלותו האקדמית, בדגש על ההכוונה/תכנית עבודה שניתנה לו לקראת קידום. 14

 

 

 

9

 

משך השהות בדרגה

 

א

משך השהות בדרגת מרצה תהיה עד חמש שנים רצופות ובדרגת מרצה בכיר/פרופסור חבר עד שש שנים רצופות. לקראת תום התקופה חובה להביא את התיק לדיון בהליך 10 להעלאה בדרגה ולמתן קביעות. 2

 

ב

ועדת המינויים/המשנה 10 תהיה רשאית להאריך את תקופת המינוי לכל היותר לשנה-שנתיים נוספות, בגלל מחלה או נימוק אחר שיובא בפניה. במקרים של מחלה בלבד ניתן יהיה להאריך לפרק זמן אחר. 5 על ההחלטה בעניין ההארכה להתקבל ברוב הנדרש להחלטה חיובית, כולל דיון חוזר אם נדרש. 18 לקראת סיום תקופת ההארכה חובה לפתוח בהליך להעלאה בדרגה ולמתן קביעות. 2 10

 

ג

חבר/ת סגל שנקלט בדרגת מרצה או מרצה בכיר או פרופ' חבר, 12 שהוא/היא הורה לילד עד גיל 6 ויצא/ה בגינו לחופשת לידה, 10 יהיה זכאי לקבל תוספת של שנה אחת למניין השנים האמורות בסעיף 9 (א) ו-9 (ב). 15 אין בתוספת של שנה זו כדי לגרוע מחופשות הלידה להן זכאים חברי הסגל הרלוונטיים לעניין זה על פי חוק. 2

 

ד

לא אישרה ועדת המינויים או ועדת המשנה סיום או פתיחת הליך 10 להעלאה בדרגה ומתן קביעות, תסתיים העסקתו של חבר הסגל, בתנאי שהודעה בכתב על כך תימסר לחבר הסגל שישה חודשים לפחות לפני תום שנת הלימודים שבסופה יתבטל המינוי. 2

 

ה

תקופה שבה נמצא חבר סגל בשבתון או בחופשה ללא תשלום נכללת במניין השנים המצוינות בסעיף 9 (א) ו- 9 (ב) לצורך העלאה בדרגה ומתן קביעות. 2

 

ו

אין הנאמר בסעיפים 9 (א) ו- 9 (ב) מונע דיון בהעלאה בדרגה ובמתן קביעות גם בתוך התקופות הנמנות בסעיפים אלו. 2

 

ז

תמה תקופת המינוי של חבר סגל שאין לו קביעות, יחדל להיחשב כחבר סגל ולא יהיה זכאי לזכויות כלשהן בגין התקופה שלאחר תום המינוי. 10

 

10

 

העלאה בדרגה – מרצה בכיר/פרופסור חבר 10

 

א

הצעה לפתיחת הליך להעלאה לדרגת מרצה בכיר/פרופסור חבר תידון בוועדת המשנה הרלוונטית. 2

 

ב

הצעה להעלאה ראשונה בדרגה תלווה בבקשה למתן קביעות, למעט חברי סגל שאינם במשרה מלאה ואינם זכאים על פי התקנון לקבלת קביעות. 2

 

ג

יוזם ההצעה להעלאה בדרגה יכול שיהיה ראש יחידה אקדמית (על פי הגדרתו בתקנון הסנט, סעיף 19 (ב)) או הדקן או הרקטור או הנשיא או חבר הסגל עצמו. היה היוזם ראש היחידה האקדמית, יעביר את ההצעה לדקן לשם העברתה, בצירוף חוות דעת של הדקן. בכל מקרה אחר יעביר היוזם את הצעתו לרקטור, תוך מתן הודעה לראש היחידה האקדמית ולדקן הפקולטה, והם יעבירו חוות דעתם לרקטור. 2

 

ד

הצעת ההעלאה שתועבר לרקטור תכלול תולדות חיים ורשימת פרסומיו של המועמד, הערכת הצלחתו בהוראה ובמילוי תפקידים אחרים, וכן כל חומר שייך נוסף.

 

ה

הרקטור יביא את ההצעה לפני ועדת המשנה לעיון, ולמינוי ועדה מקצועית. 2

 

ו

ועדת המשנה רשאית לפסול את ההצעה על הסף או להחליט על בדיקה מוקדמת כדי לקבוע את סבירות ההצעה. 2

 

ז

כל העלאה בדרגה טעונה המלצה של ועדה מקצועית שתהיה מורכבת מחמישה חברים לפחות.

 

ח

הוועדה המקצועית תעביר את המלצתה לרקטור והרקטור יביא אותה לפני ועדת המינויים לדיון ולהחלטה.

 

ט

ועדת המינויים רשאית לאשר או לדחות או לשנות את המלצת הוועדה המקצועית כפי שתמצא לנכון. כל העלאה בדרגה טעונה אישור ועדת המינויים.

 

 

 

 

י

אישרה ועדת המינויים הצעה להעלאה בדרגה, יביאה הרקטור לפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה בהתאם לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה. 2

 

יא

הוחל בהליכים להעלאה בדרגה של חבר סגל, והוא פרש לגמלאות בטרם הסתיימו, יימשכו ההליכים והסנט ו/או ועדת המינויים יהיו מורשים לאשר העלאתו בדרגה גם אחרי שפרש. 2

 

11

 

העלאה בדרגה – פרופסור מן המניין 10

 

א

כל הצעה לפתיחת הליך להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין תידון במליאת וועדת המינויים.

 

ב

הצעה להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין כאשר זוהי ההעלאה הראשונה תלווה בבקשה למתן קביעות, למעט חברי סגל שאינם במשרה מלאה ואינם זכאים על פי התקנון לקבלת קביעות. 2

 

ג

יוזם ההצעה להעלאה בדרגה יכול שיהיה ראש יחידה אקדמית (על פי הגדרתו בתקנון הסנט, סעיף 19 (ב)) או הדקן או הרקטור או הנשיא או חבר הסגל עצמו. היה היוזם ראש היחידה האקדמית, יעביר את ההצעה לדקן לשם העברתה, בצירוף חוות דעת של הדקן. בכל מקרה אחר יעביר היוזם את הצעתו לרקטור, תוך מתן הודעה לראש היחידה האקדמית ולדקן הפקולטה, והם יעבירו חוות דעתם לרקטור. 2

 

ד

הצעת ההעלאה שתועבר לרקטור תכלול תולדות חיים ורשימת פרסומיו של המועמד, הערכת הצלחתו בהוראה ובמילוי תפקידים אחרים, וכן כל חומר שייך נוסף.

 

ה

הרקטור יביא את ההצעה לפני ועדת המינויים לעיון ולמינוי ועדה מקצועית. 2

 

ו

ועדת המינויים רשאית לפסול את ההצעה על הסף או להחליט על בדיקה מוקדמת כדי לקבוע את סבירות ההצעה. 2

 

ז

כל העלאה בדרגה טעונה המלצה של ועדה מקצועית שתהיה מורכבת מחמישה חברים לפחות.

 

ח

הוועדה המקצועית תעביר את המלצתה לרקטור והרקטור יביא אותה לפני ועדת המינויים לדיון ולהחלטה.

 

ט

ועדת המינויים רשאית לאשר או לדחות או לשנות את המלצת הוועדה המקצועית כפי שתמצא לנכון. כל העלאה בדרגה טעונה אישור ועדת המינויים.

 

י

אישרה ועדת המינויים הצעה להעלאה בדרגה, יביא אותה הרקטור לפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה בהתאם לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה. 2

 

יא

הרקטור יביא לפני הסנט את אישור ועדת המינויים להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין כהודעה, ובתקופת הקיץ כהודעה אלקטרונית. 13 אם התקבלו ערעורים על החלטת ועדת המינויים, הסנט יהיה רשאי לאשר או לדחות את ההצעה או לשנותה, כפי שימצא לנכון. 7

 

יב

הוחל בהליכים להעלאה בדרגה של חבר סגל, והוא פרש לגמלאות בטרם הסתיימו, יימשכו ההליכים וועדת המינויים תהיה רשאית לאשר העלאתו בדרגה גם אחרי שפרש. 2

 

12

 

קביעות

 

א

קביעות היא מעמד אקדמי המוענק לחבר סגל לפי תקנון זה ועל פי תקנות ההתאגדות של האוניברסיטה.

 

ב

חבר סגל שקיבל קביעות ימשיך בעבודתו באוניברסיטה ומינויו לא יהיה טעון חידוש עד גיל פרישתו לגמלאות, וזאת בכפוף לסעיפים אחרים שבתקנון זה, ובכפוף לתקנונים אחרים של הסנט.

 

ג

כל חבר סגל שאין לו קביעות, מינויו יהיה לתקופה כאמור בסעיף 8.

 

ד

אין קביעות לחבר סגל שדרגתו נמוכה מדרגת מרצה בכיר (במסלול הרגיל) או מורה ג' (במסלול המקביל).

 

ה

אין קביעות לחברי סגל בדרגות המפורטות בסעיף 4.

 

ו

אין קביעות אלא לחבר סגל במשרה מלאה.

 

ז

שמירת התנאים הנדרשים על ידי האוניברסיטה למתן קביעות לחבר סגל הינה תנאי להמשך קביעותו.

 

ח

כל בקשה להעלאה ראשונה בדרגה תלווה בבקשה למתן קביעות. 4

 

ט

על חבר סגל במסלול הרגיל לקבל קביעות בתום חמש/שש שנים מהמינוי הראשון שלו לסגל הבכיר, למעט אם הוחלט על תוספת שנים למינוי, כאמור בסעיפים 9 (ב) ו- 9 (ג).

מתן קביעות לחבר סגל במסלול המקביל למורים מותנה בכך שאותו חבר סגל עבד באוניברסיטה לפחות חמש שנים רצופות במשרה מלאה. 10

הוועדה לאישורי שבתון וחל"ת רשאית לאשר חופשה ללא תשלום לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים למורה במסלול המקביל היוצא להשתלמות לקראת תואר גבוה, באישור דקן הפקולטה הנוגע בדבר. חופשה זו לא תפסיק את הרציפות. אישור זה יהיה תקף רק אם המורה אמנם קיבל אישור סופי על זכאות לתואר תוך שנתיים מיום שובו לאוניברסיטה מן החל"ת. 2

 

י

כל אישור קביעות לחבר סגל טעון המלצה של ועדה מקצועית שהתמנתה על ידי ועדת המינויים/ועדת המשנה. ועדה מקצועית למטרת קביעות בלבד 10 תהיה מורכבת מארבעה חברים לפחות, ותמונה על פי הנהלים למינוי ועדה מקצועית.

חברי הסגל של האוניברסיטה בוועדה מקצועית להמלצה על קביעות חייבים להיות בעלי קביעות באוניברסיטה. 10

 

יא

ניתן להעניק קביעות לחבר סגל שנתקבל לאוניברסיטה בדרגת פרופסור מן המניין או פרופסור חבר או מרצה בכיר, במשרה מלאה, מיד עם קבלתו, בתנאי שהמועמד הוא בעל קביעות באוניברסיטה שממנה הוא בא.

לחבר סגל שנתקבל לאוניברסיטה בדרגת פרופסור מן המניין במשרה מלאה, ניתן להעניק קביעות מיד עם קבלתו, גם אם אינו בעל קביעות באוניברסיטה אחרת. 2 10

 

יב

הוועדה המקצועית תעביר המלצתה לרקטור אשר יביא אותה לפני ועדת המינויים לדיון והחלטה. 10 הרקטור יביא לפני הסנט את אישור ועדת המינויים לקביעות כהודעה, ובתקופת הקיץ כהודעה אלקטרונית. 10 13 אם התקבלו ערעורים על החלטת ועדת המינויים, הסנט יהיה רשאי לאשר או לדחות את ההצעה או לשנותה, כפי שימצא לנכון. אישר הסנט את ההצעה, יביא אותה הרקטור לפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה, 10 בהתאם לתקנות ההתאגדות של האוניברסיטה. 2 7

 

יג

על אף האמור בסעיף קטן (ב) לסעיף זה, רשאי הרקטור, על דעת הסנט, להפסיק את עבודתו של חבר סגל שיש לו קביעות:

 

 

(1)

מחמת אי-קיום חובותיו האקדמיות, או:

 

 

(2)

מחמת עבירה משמעתית או התנהגות בלתי הולמת, ועל פי המלצת ועדת משמעת או בית דין משמעתי לחברי סגל אקדמי, או:

 

 

(3)

אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 

יד

זכות יולדת להקטנת היקף משרתה

הוועדה לאישור שבתון וחל"ת רשאית לאשר ליולדת חופשה חלקית או מלאה לתקופה של עד שנה אחת מעל לתקופת החופשה שהיא זכאית לה על פי חוק, ולקבוע שתקופה נוספת זאת לא תפגע ברציפות השירות הנדרש לפי סעיף זה. במקרה כזה תחושב תקופת שירות כזו במשרה חלקית בהתאם להיקף המשרה המוקטנת. הקביעה האמורה מותנית בכך שחברת הסגל לא תעסוק במשרה אחרת בתקופה האמורה.

 

 

 

 

 

 

 

13

 

מעבר ממסלול למסלול

 

א

נוהלי מעבר ממסלול מינויים אחד למסלול מינויים אחר (כגון, מהמסלול המקביל למסלול הרגיל והיפוכו, או מאחת הדרגות הנמנות בסעיף 4 למסלול הרגיל או למסלול המקביל וכו') יהיו זהים לנהלים החלים על העלאה בדרגה (סעיפים 11-10).

 

ב

מעמדו של חבר סגל שעבר ממסלול מינויים אחד למסלול מינויים אחר יהיה כשל חבר סגל חדש שהתמנה לאותו מסלול אליו עבר, למעט שני מקרים לעניין קביעות:

 

 

(1)

חבר סגל קבוע במסלול המקביל, שעבר למסלול האקדמי, תישמר קביעותו.

 

 

(2)

חבר סגל קבוע במסלול הנלווה, שעבר למסלול האקדמי, תישמר קביעותו.

 

14

 

א

 

חברי סגל במסלולי המינויים השונים שהיקף משרתם באוניברסיטת בר-אילן הוא פחות מחצי משרה, וכן אלה שעיקר עבודתם אינה באוניברסיטת בר-אילן, ניתן למנותם על פי נוהלי תקנון זה באחת מהדרגות המפורטות בו, אבל במעמד ובתנאים של "מורה מן החוץ", לתקופת ההוראה בפועל.

 

הנוהל: מינוים של "המורים מן החוץ" הבכירים, לפי יחידות הוראה, בתעריפים ב' (רמה של מרצה/מרצה בכיר) ו-ג' (רמה של פרופסור חבר/פרופסור מן המניין) ייעשה בהתאם להליכים האקדמיים המקובלים, כולל ועדות מקצועיות (דהיינו: תו"ם, ועדה מקצועית, ועדת המינויים). עם זאת, לא יהיה עוד צורך להביא מינויים מסוג זה לאישור הסנט, מאחר שבשיטה זו אין מורים בדרגת פרופסור מן המניין. מינוים של "המורים מן החוץ" הזוטרים (תעריף א' – רמה של אסיסטנט ומדריך ומורה מן המסלול המקביל), ייעשה על פי ההליכים המקוצרים בהתאם לתקנון המינויים לסגל זוטר, כמקובל עד עתה (ראש מחלקה, דקן).

 

הערה: האמור לעיל אינו חל על מינויו של פרופסור אמריטי. על סדרי מינויו ראה להלן סעיף 19.

 

ב

מי שהוא בעל דרגה אקדמית במשרה מלאה באחת האוניברסיטאות בישראל ומועמד למינוי חדש באוניברסיטת בר-אילן במעמד של "מורה מן החוץ", או שקיבל העלאה בדרגה באוניברסיטת-האֵם שלו בישראל והוא חבר סגל במעמד של "מורה מן החוץ" באוניברסיטת בר-אילן, ניתן להעניק לו אותו דירוג ללא צורך במינוי ועדה מקצועית, וזאת על פי המלצות ראש המחלקה, הדקן, ועדת תו"ם ובאישור הרקטור. הרקטור לפי שיקול דעתו רשאי להעביר את המינוי לדיון בוועדה מקצועית ו/או לאישור ועדת המינויים. הרקטור באשרו מינוי של חבר סגל על בסיס השוואת דרגה, ישקול גם אם הוא מלמד באוניברסיטת בר-אילן אותו מקצוע בגינו קיבל את הדרגה באוניברסיטה אחרת.

 

ג

חבר סגל שהיקף משרתו באוניברסיטת בר-אילן הוא פחות מחצי משרה ובמעמד של "מורה מן החוץ" ואין הוא בעל דרגה אקדמית באוניברסיטה אחרת, יוכל לקבל דרגת שכר המקבילה לדרגות אקדמיות מקובלות שלא תקנה לו מעמד אקדמי באוניברסיטת בר-אילן. מינוי זה יהיה בהמלצת ראש המחלקה, הדקן, ועדת תו"ם ובאישור הרקטור וועדת המינויים (מארבע יחידות ומעלה) וללא צורך בוועדה מקצועית. הרקטור לפי שיקול דעתו רשאי להעביר את המינוי לדיון בוועדה מקצועית ו/או לאישור ועדת המינויים.

 

ד

סעיף (א) והנוהל המוזכר בו יחולו במקרים שבהם מעוניין המורה מן החוץ במינוי אקדמי ובדרגה אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן ואין הוא חבר סגל באוניברסיטה אחרת, או במקרים שהיקף משרתו כמורה מן החוץ הוא חצי משרה ויותר, ואין הוא בעל דרגה אקדמית במשרה מלאה באוניברסיטה אחרת בישראל.

 

15

 

הרקטור רשאי למנות מורים במינויים לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שנה אחת כל פעם על פי המלצת ראש המחלקה והדקן בלבד (ובהודעה בתו"ם) ללא צורך באישור הסנט, או הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה. ועדת תו"ם רשאית להחליט על הקמת ועדה מקצועית על פי הנהלים למינוי חדש ו/או על הצורך באישור תו"ם גם במקרה של הצעת מינוי מורה לפי שעות.

 

 

 

 

 

16

 

אורח

 

א

מינוי של חבר סגל במעמד "אורח" לתקופה אחת שאינה עולה על שלושה חודשים והוא בעל מינוי אקדמי באוניברסיטה אחרת, יכול שייעשה על ידי נוהל מקוצר כדלקמן: המלצת ראש המחלקה, הדקן, הודעה לוועדת תו"ם ואישור הרקטור.

 

ב

מינוי של חבר סגל במעמד "אורח" שהוא בעל מינוי אקדמי באוניברסיטה אחרת, לתקופה של עד 5 שנים, 16 יכול שייעשה על פי נוהל מקוצר כדלקמן: המלצת ראש המחלקה, דקן, ועדת תו"ם ואישור הרקטור. לפי שיקול דעתו הרקטור יכול להעביר את המינוי לדיון בוועדה מקצועית ו/או לאישור ועדת המינויים או הסנט.

הדיון בסעיפים א' וב' יחול גם על מועמד שהינו בעל מינוי במוסד מחקרי הפועל על בסיס קריטריונים אקדמיים מקובלים ומוכרים בתחום שאליו מוזמן המועמד ושעשוי להיות נחקר גם באוניברסיטה. 5

 

ג

המינוי בסעיפים א' וב' יינתן רק למי שיש התאמה בין תחום עיסוקו המחקרי לבין המחלקה הרלוונטית באוניברסיטה. 5

 

ד

בהיעדר מינוי אקדמי באוניברסיטה או במוסד מחקרי ניתן יהיה למנות במעמד "אורח" אם בנוסף לאישורים הנדרשים לעיל תאשר הוועדה למסלול הנלווה שהוא יכול היה להיות מאושר במסלול זה אילו היה מועמד. 5

 

ה

מינוי חבר סגל במעמד "אורח" לא יקנה לו כל זכויות באשר למעמדו ודרגתו כאשר יתקיים דיון לגבי מעמדו במינוי רגיל.

הזמנת אורח לתקופות קצרות שאין בה משום מינוי כחבר סגל, אינה נכללת במסגרת סעיף זה.

 

17

 

ועדה מקצועית

 

א

על אף האמור בסעיפים אחרים של תקנון זה, רשאים הסנט או ועדת המינויים, בנסיבות מיוחדות, להחליט לשמש בעצמם כוועדה מקצועית לכל צורך.

החליטה ועדת המינויים בהצבעה חיובית של 90% לפחות מהנוכחים בישיבה כי נוצר צורך מיוחד ומיידי במינוי של חבר סגל חדש ומצטיין, או חבר סגל ותיק ומצטיין במיוחד, 10 תצרף לשורותיה שלושה חברי סגל מומחים מתחומו של חבר הסגל האמור, ותשמש כוועדה מקצועית. הצבעה של הוועדה המקצועית במקרה זה, תהיה חייבת לכלול את שלושת חברי הסגל שצורפו אליה לצורך זה. לאחר מכן יתקיימו דיון והצבעה בפורום הרגיל של ועדת המינויים. בכל מקרה שבו תחליט ועדת המינויים לשמש כוועדה מקצועית ימסור על כך הרקטור הודעה לסנט. 2

 

ב

דרגתם של חברי ועדה מקצועית במקרה של דיון על העלאה בדרגה או על קביעות, לא תהיה נמוכה מן הדרגה שאליה מוצע למנות או להעלות את המועמד. בכל מקרה לא תהיה דרגתם של חברי ועדה מקצועית נמוכה ממרצה בכיר או מורה ב'. למטרה זו נחשב דקן כאילו הוא פרופסור מן המניין. 2

 

ג

בוועדה מקצועית למינוי, להעלאה בדרגה או למתן קביעות של חבר סגל באחת הדרגות בסעיפים 3 (א) ו-4, ישמשו רק חברי סגל בעלי מינוי במסלול הרגיל או פרופסור מחקר.

 

ד

ועדה מקצועית למינוי חדש במסלול הרגיל או הנלווה תמנה ארבעה או חמישה חברים. במינוי לדרגת מרצה יכלול ההרכב את הדקן, או חבר סגל מתאים, אשר יכהן כיו"ר הוועדה, שניים מהמחלקה וחבר סגל מחוץ לפקולטה של המועמד. במינוי לדרגת מרצה בכיר ומעלה יכלול ההרכב את הדקן או חבר סגל מתאים, אשר יכהן כיו"ר הוועדה, שניים מהמחלקה ושניים מחוץ למחלקה, מתוכם לפחות בודק חוץ-מוסדי אחד ממוסד אוניברסיטאי מוכר. 10

 

ה

ועדה מקצועית לכל העלאה בדרגה ולמתן קביעות של חברי סגל במסלול הרגיל או הנלווה, תורכב מחמישה חברים לפחות: הדקן, או חבר סגל מתאים, אשר יכהן כיו"ר הוועדה, שניים מהמחלקה ושניים מחוץ למחלקה – מתוכם לפחות בודק חוץ מוסדי אחד ממוסד אוניברסיטאי מוכר. 10

 

ו

ועדה מקצועית למתן קביעות בלבד תכלול חבר אחד שאינו בעל מינוי באוניברסיטת בר-אילן רק אם החליטה על כך במפורש ועדת המינויים/ועדת המשנה. 10

 

ז

בוועדה מקצועית למינוי, להעלאה בדרגה או למתן קביעות לחבר סגל במסלול המקביל, ישמשו חברי סגל מהמסלול הרגיל וחבר סגל אחד מהמסלול המקביל. הוועדה תורכב מארבעה חברים לפחות ותכלול חבר אחד מפקולטה שונה מהפקולטה של המועמד. שאר חברי הוועדה יהיו מומחים במקצועו של המועמד או בתחומים הקרובים אליו, חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה או מוסד אקדמי מוכר אחר. 2

 

ח

הרקטור, בתוקף תפקידו, הוא חבר בזכויות מלאות של כל ועדה מקצועית.

 

ט

ועדה מקצועית רשאית לקבל ולשקול פרטים וידיעות על המועמד, כישוריו, יכולתו, הצלחתו, רמתו, טיב עבודתו – הן בהוראה והן במחקר, תכונותיו האישיות, התאמתו לאוניברסיטת בר-אילן וכן כל פרטים אחרים שתמצא לנכון. לצורך זה תבקש הוועדה חוות דעת גם של אנשים שאינם חברי סגל האוניברסיטה.

 

י

על הוועדה המקצועית להתכנס יחדיו לישיבה אחת לפחות. 10

 

יא

פרוטוקול הוועדה המקצועית, מסקנותיה, הרכבה והחומר שהובא בפניה, יהיו סודיים ואסור יהא לגלותם למועמד או לכל גוף שהוא, פרט לחברי הסנט, לוועדת המינויים ולוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה, ובמקרה של מינוי חדש – לוועדת תו"ם של הפקולטה.

 

יב

הרקטור, או הדקן באמצעות הרקטור, רשאים להציע לוועדת המינויים לפזר ועדה מקצועית גם לפני תום עבודתה אם נפגמה סודיות הרכב הוועדה או סודיות עבודתה, או מסיבה עניינית אחרת.

 

18

 

א

 

העסקתו של חבר סגל בעל קביעות תסתיים בתום השנה האקדמית בה יגיע לגיל 68. 8

 

ב

חבר סגל בכיר בעל קביעות שהגיע לגיל 65, 8 יהיה רשאי להקטין את היקף משרתו ל-50% 8 עד לפרישתו הסופית בתום 8 השנה האקדמית בה יגיע לגיל 68.

 

ג

האמור בסעיף 12 (ב) לתקנון זה יחול על חבר סגל גם בתקופת העסקתו בחצי משרה כאמור לעיל.

 

ד

חבר סגל כאמור יוכל להמשיך בתפקידיו הקודמים עד לפרישתו הסופית 8 ולרבות לשרת בוועדות האוניברסיטה, לעמוד בראש מכונים וקתדראות; יועמדו לרשותו כל שירותי האוניברסיטה כמקובל, הוא ימשיך להדריך תלמידי מחקר ולקיים את מחקריו, ויחול לגביו כל האמור בתקנון הסנט ביחס לבעל משרה מלאה.

 

19

 

פרופסור אמריטוס 2

 

א

נוהל מינוי

פרופסור מן המניין או פרופסור מן המניין קליני אשר שירת באוניברסיטה או במוסד הרפואי המסונף בדרגה זו במשרה מלאה טרם פרישתו, יוענק לו התואר "אמריטוס" ("Emeritus"), עם יציאתו לגמלאות. 2, 9, 17

 

ב

בישיבה האחרונה של המועצה האקדמית העליונה בכל שנת לימודים, יכריז הרקטור את שמות הזכאים לתואר "פרופסור אמריטוס", אשר יוענק להם בטקס מיוחד במהלך שנת הלימודים העוקבת. 2, 9

 

ג

זכויות

שמו של פרופסור אמריטוס ייכלל ברשימת חברי הסגל בקטלוג האוניברסיטה בציון התואר "פרופסור אמריטוס". 2

 

ד

פרופסור אמריטוס יוזמן לטקסים אקדמיים ואחרים, במעמד של פרופסור מן המניין וישב בטקסים במקום המיועד לחברי הסגל. כמו כן יוכל להשתתף במצעדים האקדמיים. 2

 

ה

פרופסור אמריטוס זכאי לשירותי ספרייה, מחשב ומקורות מידע אחרים העומדים לרשות חברי סגל קבועים, וזאת בהסכמת ראש המחלקה ובאישור הדקן. הוא זכאי להשתמש בשירותי האוניברסיטה והמחלקה לרבות ציוד ומעבדה וכן למקום עבור פעילותו האקדמית, הכול לפי היכולת של האוניברסיטה, בהסכמת ראש המחלקה ובאישור ראש המכון או ראש היחידה הנוגעת בדבר. 2

 

ו

פרופסור אמריטוס זכאי להגיש בקשות לוועדות המתאימות של האוניברסיטה או לגורמי פנים וחוץ כולל קרנות, בענייני מחקריו ופרסומיו. בפרסומיו ישתמש בתוארו – "פרופסור אמריטוס". 2

 

ז

פרופסור אמריטוס זכאי להגיש בקשה לסיוע בהשתתפות בכנסים והשתלמויות בחו"ל, וכן להשתמש ביתרת הכספים העומדים לרשותו בקרן לקשרי מדע בינלאומיים. 2

 

ח

פרופסור אמריטוס רשאי להמשיך לכהן כחבר במכוני מחקר וכחבר בהנהלתם או בהנהלת קתדרה, אך לא יוכל לשמש יו"ר מכון או יו"ר הנהלת המכון, או בעל קתדרה או יו"ר הנהלת קתדרה, אלא אם הינו חבר סגל בעל מינוי אקדמי כאמור בסעיף 18 לתקנון המינויים, ובכפוף לסעיף 3 לתקנון מכוני מחקר. 2

 

ט

על אף האמור בסעיף 19 (ח) רשאית הוועדה המרכזת, בנסיבות מיוחדות, כאשר לא נמצא מחליף ראוי לראש המכון והפסקת כהונתו עקב פרישתו עלולה לפגוע בהמשך פעילות המכון, רשאית הוועדה המרכזת להאריך את כהונתו כראש המכון, על בסיס המלצת הדקן, לשנתיים נוספות בלבד לאחר פרישתו לגמלאות, ובלבד שהוא פרופסור אמריטוס ולא יהיה ניגוד עניינים עם עיסוקו לאחר פרישה. הוועדה המרכזת תוכל לאשר חריגים לסעיף זה. 11

 

י

פרופסור אמריטוס יוכל לשמש כמנחה ושופט לתלמידי מחקר רק באישור דקן הפקולטה. 2

 

יא

פרופסור אמריטוס לא ישתתף כחבר בסנט, בוועדת המינויים, בוועדה המרכזת, בתו"ם ובגופים אקדמיים אחרים פרט לוועדות מקצועיות. הוא לא ייחשב כבודק חוץ בוועדות מקצועיות. 2

 

יב

הארכת שירות

בהמלצת ראש המחלקה והדקן ניתן למנות פרופסור אמריטוס להורות בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ש. המינוי יהיה משנה לשנה, על פי הסדרי תשלום מיוחדים. 2

 

יג

הוראת מעבר

פרופסור מן המניין אשר יצא לגמלאות לפני כניסת תקנון זה לתוקף, יקבל תואר ומעמד של פרופסור אמריטוס אם מילא אחר תנאי סעיף 19 (א) בשעת פרישתו. כל הוראות התקנון לפרופסור אמריטוס יחולו עליו. 2

 

יד

כל מה שנאמר בתקנון זה איננו בא למעט מזכויות מי שאינו "פרופסור אמריטוס". 2

 

 

הערה: בישיבת המועצה האקדמית העליונה מיום ו' בחשוון תשס"ו (8.11.05) הוחלט שכל מקרה של חילוקי דעות או אי-ודאות בפירוש או ביישום סעיפי התקנון המתייחסים לפרופסור אמריטוס, יובא להכרעת המועצה האקדמית העליונה. 2

 

20

 

פרופסור אמריטוס יהיה זכאי לנהל את מחקריו כפרופ' מן השורה, למעט אותם דברים המחייבים קיום יחסי עובד מעביד בינו לבין האוניברסיטה. במקרה של חילוקי דעות ישמש הרקטור כבורר. 6

 

 

1

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ח באדר תשס"ט (24.3.09).

2

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בסיון תש"ע (8.6.2010).

בישיבה זו גם בוטלו הסעיפים הקודמים הבאים:

7 (ה)

11 (א) + (ב)

15 (ו) + (ז)

3

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"א בטבת תשע"א (28.12.2010).

4

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ח באדר א' תשע"א (22.2.2011).

בישיבה זו בוטל סעיף קודם: 5 (ו)

ובסעיף 9 (ח) בוטל המשפט השני.

תחולת השינוי: 1.3.2011

 

 

5

אושר בסנט, בישיבה מיום ח' בניסן תשע"א (12.4.2011).

תחולת השינוי: 1.5.2011

6

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ז באייר תשע"א (31.5.2011).

תחולת השינוי: 1.6.2011

7

אושר בסנט, בישיבה מיום ז' בשבט תשע"ב (31.1.2012).

תחולת השינוי: 1.4.2012

8

אושר בסנט, בישיבה מיום ט"ז באייר תשע"ב (8.5.2012).

תחולת השינוי: 1.6.2012

9

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בטבת תשע"ג (8.1.2013).

כמו כן בוטל סעיף 15 (ב) שהיה הוראת שעה לשנה"ל תשע"ב בלבד.

תחולת השינוי: 1.2.2013

*

הערה: בישיבת הסנט מיום כ"ט בניסן תשע"ד (29.4.2014) הוחלט על ביטול דרגת מורה א' החל מתחילת שנה"ל תשע"ו (י"ח בתשרי תשע"ו, 1.10.2015).

10

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ט בסיון תשע"ד (17.6.2014).
כמו כן, סעיפים 7-5 מחליפים את סעיף 5 הקודם וסעיפים 11-10 מחליפים את סעיף 8 הקודם
והוחלף סדר הסעיפים הקודמים: 9 (י)-(יב).
תחולת השינוי: 1.7.2014

11

בעקבות אישור הסנט לתיקון סעיף 3 (ז) בתקנון מכונים ומרכזים למחקר, בישיבה מיום ז' בטבת תשע"ד (10.12.13).
תחולת השינוי: 1.1.2014

12

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ט באדר תשע"ה (10.3.2015).
תחולת השינוי: משנה"ל תשע"ו

13

אושר בסנט, בישיבה מיום ו' בסיון תשע"ה (23.6.2015).
תחולת השינוי: 1.7.2015

14

אושר בסנט, בישיבה מיום ח' בסיון תשע"ו (14.6.2016).
תחולת השינוי: שנה"ל תשע"ז

15

אושר בסנט, בישיבה מיום כ' בכסלו תשע"ז (20.12.2016).
תחולת השינוי: 1.1.2017

16

אושר בסנט, בישיבה מיום א' בניסן תשע"ז (28.3.2017).
תחולת השינוי: 1.4.2017

17

אושר בסנט, בישיבה מיום ט"ז באייר תשע"ח (1.5.2018).
תחולת השינוי: 1.6.2018

18

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ד בטבת תשע"ט (1.1.2019).
תחולת השינוי: 1.1.2019

 

 

 

חזרה לתוכן העניינים