נכון ליום: כ"ט בסיון תשע"ב, 19.6.2012

 

 

תקנון מינויים לסגל הזוטר

 

1

מבוא

 

א

תקנון זה חל רק על סגל זוטר שאינו במעמד עמית הוראה. 1

 

ב

הודעות מינוי יוצאו על פי תקנון זה ובכפוף לתקנון ההתאגדות של האוניברסיטה. הודעות המינוי יוצאו על ידי הדקנים, למעט הודעות מינוי לבעלי תואר דוקטור שיוצאו על ידי הרקטור. על כל מינוי יחולו הנהלים שיהיו בתוקף באוניברסיטה מפעם לפעם, והודעת המינוי תציין זאת. 1

 

ג

הסנט רשאי לשנות תקנון זה, כולו או מקצתו, בכל עת. 1

 

2

 

תחולה

 

א

תקנון זה בא להסדיר את נוהלי המינוי של חברי הסגל הזוטר במסלול האקדמי הרגיל (להלן: "המסלול האקדמי") ובמסלול למורים (להלן: "המסלול המקביל") בדרגות הבאות:

 

 

במסלול האקדמי 1

עוזר הוראה

אסיסטנט

מדריך

 

 

במסלול המקביל

מורה ו'

מורה ה'

מורה ד'

 

 

(להלן: "חברי הסגל הזוטר").

 

ב

תקנון זה לא יחול על מועסק בחוזה מיוחד שבגינו יחולו תנאי החוזה המיוחד שייערך עמו בלבד. תקופת ההעסקה בחוזה מיוחד לא תעלה על שנה אחת כל פעם.

 

3

 

עוזר הוראה ומורה ו' 1

 

א

לדרגת עוזר הוראה יוכל להתמנות בעל תואר ראשון הלומד כתלמיד לתואר שני או הלומד כתלמיד במסלול המשולב לתואר שלישי או במסלול הישיר לתואר שלישי ואשר כישוריו האקדמיים והפדגוגיים הם ברמה נאותה. 1

 

ב

לדרגת מורה ו' יוכל להתמנות בעל תואר בוגר או בעל תעודה שוות ערך במקצועו אשר כישוריו האקדמיים והפדגוגיים הם ברמה נאותה.

 

4

 

אסיסטנט ומורה ה'

 

א

לדרגת אסיסטנט יוכל להתמנות אדם שכישוריו האקדמיים והפדגוגיים הם ברמה נאותה בתנאי שהוא:

 

 

(1)

תלמיד לתואר שלישי ובעל תואר מוסמך, או: 1

 

 

(2)

תלמיד מן המניין לתואר שלישי הלומד שנה שנייה במסלול הישיר, אשר מילא בהצלחה את כל התנאים והדרישות של השנה הראשונה ואשר נקבעו לו נושא ומנחה למחקרו. 1

 

 

(3)

על אף האמור בסעיף 4 (א)(1), יוכל עוזר הוראה שטרם נבחן על העבודה שהגיש לתואר שני להתמנות לדרגת אסיסטנט, אם עמד בכל חובותיו האקדמיות, מסר את עבודת התזה למנחהו וראש המחלקה אישר זאת.

 

ב

לדרגת מורה ה' יוכל להתמנות בעל תואר מוסמך במקצועו שיש לו ניסיון של שנה לפחות בהוראה או בעבודה מעשית במקצועו, ואשר כישוריו האקדמיים והפדגוגיים הם ברמה נאותה.

 

5

 

מדריך ומורה ד'

 

א

כמדריך יוכל להתמנות אדם שכישוריו האקדמיים והפדגוגיים הם ברמה נאותה בתנאי שהוא עומד באחת הדרישות הבאות: 1

 

 

(1)

בעל תואר שלישי (ד"ר) מוכר על ידי האוניברסיטה. 1

 

 

(2)

תלמיד מחקר לתואר דוקטור שהשלים לפחות שלוש שנים במעמד זה (מהן לפחות שנתיים אחרי הגשת תכנית המחקר שלו שאושרה) אשר התקדם בצורה משביעת רצון בעבודת המחקר לתואר דוקטור, בתנאי שמילא בהצלחה את תפקידי ההוראה ותפקידים אחרים שהוטלו עליו תוך כדי לימודיו לתואר שלישי, או שהוכיח רמה מחקרית נאותה בפרסומים מדעיים. 1

 

 

(3)

אסיסטנט אשר חיבורו לתואר דוקטור התקבל לשיפוט לפני תום שלוש שנים במעמד של תלמיד מחקר לתואר זה.

 

ב

לדרגת מורה ד' יוכל להתמנות אדם בעל כישורים פדגוגיים אקדמיים שהוכרו על ידי ועדה מקצועית כתואמת דרגה זו, ואשר מתאים למינוי באוניברסיטת בר-אילן, בתנאי שהוא:

 

 

(1)

בעל תואר שלישי, או: 1

 

 

(2)

בעל תואר מוסמך במקצועו שעסק בהוראה במשרה מלאה ארבע שנים לפחות (או שווה ערך).

 

6

 

א

 

למרות האמור בסעיפים 3, 4 ו-5, ניתן להעניק דרגה אחת גבוהה יותר (עד דרגת מדריך או מורה ד' ועד בגלל), אם המועמד הוא בעל סמיכות מוכרת לרבנות והידיעות אשר הסמיכות לרבנות מעידה עליהן הן בעלות משמעות למקצוע שהמועמד מלמד אותו או חוקר בו.

 

ב

במינוי מורי סגל זוטר לחינוך גופני ישמשו אמות מידה שוות ערך לתארים אקדמיים המוזכרים בסעיפים 3 (ב), 4 (ב) ו-5 (ב).

 

7

 

א

 

כל מינוי של חבר הסגל הזוטר הוא מינוי זמני, ויסתיים עם תום תקופתו.

 

ב

מינויו של חבר סגל זוטר, בין שהוא מינוי ראשון ובין שהוא מינוי נוסף, יהיה כל פעם לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, בכפוף לאמור להלן.

 

ג

תקופת המינויים הכוללת של עוזר הוראה או של עוזר מחקר לא תעלה על שלוש שנים. 1

 

ד

תקופת המינויים הכוללת של אסיסטנט לא תעלה על ארבע שנים. 1

 

ה

תקופת המינויים הכוללת של מדריך בדרגה זו אשר עוד לא זכה בתואר דוקטור לא תעלה על 4 שנים. הוראה זו לא תחול על מי שמינויו למדריך הוקדם לפי סעיף 6 ובתנאי שלא חלפה התקופה לסיום עבודת הדוקטורט, כפי שקבוע בתקנון לתואר שלישי. 1

 

ו

תקופת המינויים הכוללת בדרגות אסיסטנט ומדריך (לפני קבלת תואר דוקטור) גם יחד לא תעלה על שבע שנים, או תשע שנים למי שמינויו הוקדם לפי סעיף 6. 1

 

ז

תקופת המינויים הכוללת בדרגת מדריך אחרי קבלת תואר דוקטור, לא תעלה על שלוש שנים. 1

 

ח

חבר הסגל הזוטר שלא הוחלט על חידוש מינויו, תיפסק עבודתו באוניברסיטה עם תום תקופת מינויו.

 

8

 

תפקידי הסגל הזוטר

 

ראש המחלקה או ראש היחידה אקדמית או חבר סגל אחר בדרגה בכירה אשר ימונה על ידיו, ינחה את חבר הסגל הזוטר במילוי תפקידיו.

 

 

 

 

א

בתחום ההוראה ניתן להטיל את כל התפקידים הבאים או את חלקם על חבר הסגל הזוטר, וזאת בהתחשב בכישוריו.

 

 

(1)

מתן תרגילים או בחנים, בדיקתם ותיקונם.

 

 

(2)

הכנת ניסויים והדרכת סטודנטים במעבדה ובדיקה ותיקון של דו"חות מעבדה.

 

 

(3)

בדיקה ותיקון בחינות ועבודות.

 

 

(4)

ייעוץ והדרכה לתלמידים, לרבות הדרכה ביבליוגרפית.

 

 

(5)

עבודות שדה, הכנה והדרכה בסיורים.

 

 

(6)

הכנת עזר לשיעורים, לסמינריונים ולתרגילים.

 

 

(7)

הרצאות פרונטליות בקורסים טכניים, בקורסי שפה, בקורסי שירות ובלימודי יסוד.

 

 

(8)

הרצאה פרונטלית בתכנית לתואר ראשון, בקורס אקדמי אחד בלבד, אם חבר הסגל הזוטר הוא בדרגת מדריך או מורה ד' ואינו בעל תואר דוקטור.

 

 

 

תפקידי הרצאה המוזכרים בתת-סעיפים 7 ו-8 יוטלו על חבר הסגל הזוטר שאינו בעל תואר דוקטור רק באישור ועדת ההוראה האוניברסיטאית בעקבות המלצה מנומקת של הדקן. 1

 

 

 

מדריך בעל תואר דוקטור רשאי ללמד בכל מסגרת הוראתית לתואר בוגר או מוסמך, פרט להנחייה עצמאית של עבודת מחקר לתזה.

 

ב

תפקידים אחרים

 

 

(1)

עזרה בעבודות מחקר.

 

 

(2)

תפקידים שונים במחלקה או באוניברסיטה לרבות תפקידים מינהליים הקשורים להוראה, למחקר, לטיפול בתלמידים, לספרות מקצועית וכד'.

 

9

 

סדרי המינוי של חברי הסגל הזוטר

 

א

ראש המחלקה או ראש היחידה האקדמית יציע לדקן הפקולטה את שם המועמד בטופס המלצה למינוי, ובו יפרט את תפקידי ההוראה והמחקר וכן תפקידים עיקריים אחרים שהוא מתכוון להטיל על המועמד. 1

 

 

להצעת המינוי יצורפו המסמכים המעידים על כישוריו של המועמד. 1

 

 

המינויים יועברו לאישור הדקן, למעט במקרה של מינויים של בעל תואר דוקטור – שיועברו לאישור הרקטור. 1

 

ב

כל מינוי חדש של מורה ד' וכן מינוי או חידוש מינוי של מדריך בפעם הראשונה אחרי קבלת תואר ד"ר, טעון המלצת ועדת תכניות ומינויים של הפקולטה ואישור ועדת ההוראה האוניברסיטאית. 1

 

ג

רשאית ועדת תו"ם של כל פקולטה להתקין תקנות נוספות מיוחדות לאותה פקולטה באשר לתהליכי אישור הצעת מינויים לדרגות הסגל הזוטר, לחלקן או לכולן, וזאת בנוסף לתהליכים המפורטים בתקנון זה.

 

ד

זכתה הצעת המינוי לאישורים הדרושים,יוציא הדקן או הרקטור למועמד הודעת מינוי, בהתאם לאמור בסעיף 1 (ג) לעיל. בהודעה יצויינו תאריך תחולת המינוי וסיומו. 1

 

ה

לא אישר הדקן את הצעת המינוי, יודיע על סירובו לראש המחלקה, שרשאי לערער על החלטתו של הדקן בפני הרקטור. 1

 

10

 

הדקנים רשאים למנות סגל זוטר במינויים לפי שעות, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת כל פעם בהמלצת ראש המחלקה. 1

 

 

 

11

 

מדריכים בשדה 1

 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 9 או 10 לעיל, סדרי המינוי של מדריכים בשדה בבית הספר לעבודה סוציאלית ובמחלקה לפסיכולוגיה יהיו באחריות ראש בית הספר וראש המחלקה, בהתאמה. בית הספר/המחלקה יעבירו המלצה למינוי לדקן, ולאחר אישור הדקן יוציא ראש בית הספר או ראש המחלקה את הודעת המינוי. 1

 

12

 

כללי

 

א

את יתרת זמנו, מעל לדרוש למילוי התפקידים שהוטלו עליו על פי סעיף 8 של תקנון זה, יקדיש חבר הסגל הזוטר שאינו במסלול המקביל, לעבודות מחקר במסגרת לימודיו לתואר מוסמך או דוקטור, או לעבודת מחקר עצמאית, אם הוא מדריך בעל תואר ד"ר.

 

ב

תקנות הסנט בקשר לעבודה נוספת חלות גם על חברי הסגל הזוטר.

 

ג

תקנוני המשמעת של הסטודנטים ושל הסגל האקדמי יחולו על חברי הסגל הזוטר ועל מורים מן החוץ המשתייכים לסגל הזוטר בהתאם לעניין הנדון. במקרה של ספק, יחליט בעניין יו"ר ועדת המשמעת לסטודנטים. 1

 

13

 

הוראת שעה 1

 

למרות האמור בסעיף 1 (א) לעיל, סגל זוטר שהוא במעמד עמית הוראה יחולו לגביו ההסדרים וההסכמים הרלוונטיים במסלול עמיתי הוראה. זאת, עד להשלמת תקנון אקדמי מלא של עמיתי הוראה בתחילת שנה"ל תשע"ג. 1

 

 

 

 

1

 

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ט בסיון תשע"ב (19.6.2012).

בישיבה זו גם בוטלו הסעיפים הקודמים הבאים:

1 (ב); 6 (ב); 10; 12 (א); 12 (ב).

תחולת השינוי: 1.7.2012

 

 

 

חזרה לתוכן העניינים