נכון ליום: ז' בטבת תשע"ד, 10.12.2013

 

תקנון משמעת לתלמידי האוניברסיטה

 

 

1

 

הגדרות

 

בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם:

 

א

האוניברסיטה

אוניברסיטת בר-אילן, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בחסותה.

 

ב

המורה

מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקר מטעם האוניברסיטה.

 

ג

עובד

כל מי שמועסק על ידי האוניברסיטה או בשירותה ואיננו מורה.

 

ד

תלמיד

מי שנרשם ללימודים באוניברסיטה ונתקבל בה כתלמיד מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים.

 

 

 

מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מרגע הרשמתו עד קבלת הודעת הדחייה.

 

 

 

מי שסיים את חוק לימודיו אך עוד לא קיבל תעודה.

 

 

 

מי שהיה תלמיד באוניברסיטה או שהגיש מועמדותו לאוניברסיטה ימשיך להיות כפוף לסמכות המשמעתית של רשויות השיפוט המשמעתי של האוניברסיטה גם לאחר שסיים או הפסיק את לימודיו או נדחתה מועמדותו, וזאת בנוגע למעשים שעשה בעת שהיה תלמיד או מועמד לקבלה באוניברסיטה.

 

 

 

מי שלומד במכינות לעולים חדשים ו/או בכל מכינה אחרת המתקיימת מטעם האוניברסיטה ו/או בפיקוחה האקדמי.

 

 

 

להסרת ספק, מובהר כי תלמיד מחקר, כולל תלמיד בתר-דוקטורט, אף הוא "תלמיד" במובן סעיף זה.

 

ה

רשויות

המשמעת

ועדת משמעת וועדת ערעורים.

 

2

 

רשויות המשמעת

 

א

ועדת משמעת וועדת ערעורים

 

 

(1)

ועדת משמעת: ועדה המוקמת על ידי סנט האוניברסיטה. מספר החברים בוועדה, לא כולל חברים מתוקף תפקידם, יהיה שישה, ויכלול חבר אחד לפחות בעל השכלה משפטית.

בוועדה חבר מתוקף תפקידו דקן הסטודנטים. נציג אגודת הסטודנטים, אשר הודעה על בחירתו תועבר למזכיר האקדמי על ידי יו"ר אגודת הסטודנטים, ישתתף כמשקיף בוועדה ללא זכות הצבעה. 2

 

 

(2)

ועדת ערעורים: ועדה המוקמת על ידי סנט האוניברסיטה אשר חבריה אינם חברי ועדת משמעת. מספר החברים בוועדת ערעורים, לא כולל חברים מתוקף תפקידם, יהיה שישה, ויכלול חבר אחד לפחות בעל השכלה משפטית. בוועדה חבר מתוקף תפקידו נציג אגודת הסטודנטים, שאיננו נציג האגודה בוועדת המשמעת. 2

 

 

(3)

יושבי ראש הוועדות הנ"ל וסגניהם הם מי שימונו לכך על ידי הסנט.

 

 

 

 

 

 

 

ב

סמכויות סגן יו"ר ועדת משמעת וסגן יו"ר ועדת ערעורים

 

 

בהיעדר היו"ר, כל הסמכויות המסורות ליו"ר ועדת משמעת וליו"ר ועדת ערעורים נתונות לסגניהם.

 

ג

מניין חוקי

 

 

יו"ר ועדת המשמעת מוסמך לדון לבדו בעבירת משמעת לפי סעיף 4 ה (3) שלהלן ולהחליט על פסילת הבחינה, ובתנאי שהנתבע לא הכחיש ביצועה ולא כפר באשמה ביחס אליה. בכל מקרה אחר המניין החוקי בישיבות ועדת המשמעת ובישיבות ועדת הערעורים הינו שלושה חברים בעלי זכות הצבעה. 2

 

ד

קול כפול בהצבעה

 

 

במקרה של מספר קולות שווה בעד ונגד החלטה, רשאים יו"ר ועדת משמעת ויו"ר ועדת ערעורים להכריע בעניין בקול כפול.

 

ה

רציפות סמכויות

 

 

נסתיימה תקופת כהונתם של חברי ועדת משמעת או חברי ועדת ערעורים, הם יהיו מוסמכים להמשיך ולסיים את הדיון בכל עניין התלוי ועומד בפניהם ולהתחיל בדיון בעניינים חדשים עד שימונו חברים אחרים תחתיהם.

 

3

 

כללי משמעת

 

התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמות סטודנטים באוניברסיטה דתית ולמלא אחרי ההוראות המפורטות בתקנונים, בנהלים ובפרסומים השונים של האוניברסיטה.

 

4

 

עבירות משמעת

 

עבירה על כללי המשמעת תיחשב עבירת משמעת אם בוצעה בין כותלי האוניברסיטה או מחוצה להם כמפורט להלן:

 

א

התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.

 

ב

אי ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידיהם במסגרת מילוי תפקידיהם.

 

ג

מסירת ידיעה כוזבת לאוניברסיטה, למוריה או לעובדיה, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר ללימודים באוניברסיטה.

 

ד

מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת.

 

ה

(1)

הונאה בבחינה, בעבודות בית, בעבודה סמינריונית, בעבודת גמר, בעבודת דוקטור או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, על ידי העתקה, שיחה עם חבר/ה בשעת בחינה, זיוף או בכל דרך אחרת. העתקה בבחינות ו/או בעבודות, יש בה משום איסורי גניבת דעת, דבר שקר ואף גניבת ממון. 2

 

 

(2)

הפרה של הוראות המתייחסות למטלות הנ"ל לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה, כולל החזקת חומר אסור.

 

 

(3)

החזקת מכשירים אלקטרוניים לסוגיהם השונים (כגון: טלפון נייד, ביפר, MP3, iPhone וכדומה) ברשות הנבחן בשעת בחינה. 2

 

ו

הפרה של תקנון או הוראות או הסכמים המתייחסים לשימוש במתקני האוניברסיטה כולל ספריות, מחשבים, תקשורת מחשבים, אולמות, חדרי מעבדה, מעונות, מועדונים, משרדים, שטח פתוח, מתקני ספורט ומגרשי חניה.

 

ז

אי ציות להוראות ולנוהלי הנהיגה והנחיה בשטח הקמפוס כפי שמתפרסמים על ידי מחלקת הביטחון ואי-ציות להוראת קצין הביטחון ופקחיו.

 

ח

הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה באוניברסיטה, וכן הפרעה לכל פעילות אחרת המאושרת על ידי מוסדות האוניברסיטה.

 

ט

פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש האוניברסיטה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה לרבות תלישת דפים מספרים השייכים לספריות האוניברסיטה השונות ו/או הנמצאים במחלקות האוניברסיטה השונות. התנהגות בלתי זהירה או הפרת הוראות הבטיחות במעבדה או במתקנים אחרים.

 

י

התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מוריה, של עובדיה או של תלמידיה של האוניברסיטה, בין שנעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, כעובדים או כתלמידים, ובין שנעשתה בתחום האוניברסיטה.

 

יא

התנהגות שאינה הולמת את תלמיד האוניברסיטה, ושאינה נופלת לגדר העבירות המנויות לעיל.

 

יב

הטרדה מינית והתנכלות, כמשמען בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנות למניעת הטרדה מינית, הן עבירות משמעת חמורות ויחולו עליהן הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית.

 

5

 

הליכי משמעת והליכים פליליים

 

א

הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה אינה נשללת על ידי האפשרות של קיום הליכים פליליים בבית משפט נגד התלמיד הנתבע, או על ידי קיום הליכים כאלה, או על ידי פסק דין כלשהו בהליכים כאלה.

 

ב

סבר יו"ר ועדת משמעת כי מן התלונה עולה חשש, לכאורה, כי נעברה עבירה פלילית כמשמעותה של זו בסעיף 268 לחוק העונשין תשל"ז-1977, יורה הוא למזכיר האקדמי ליתן הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו. רשויות המשמעת לא תנקוטנה הליכים נגד התלמיד הנתבע עד שתישלח הודעה כאמור.

 

6

 

שמירת סמכויות

 

סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת את סמכותם של מורה או של עובד לתת הוראות או לנקוט צעדים שבגדר סמכותם, לשם מניעת הפרעות מצד תלמיד למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות אחרת באוניברסיטה.

 

7

 

עונשים

 

תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי לאחד או יותר מן העונשים המינויים להלן:

 

א

אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה שתירשם בתיקו האישי באוניברסיטה.

 

ב

ביטול הנחה בשכר לימוד, פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע על ידי הוועדה.

 

ג

מניעת שימוש במתקני האוניברסיטה, כולל מעבדות, ספריות, מחשבים, תקשורת מחשבים, מעונות סטודנטים, מתקני ספורט ומגרשי חניה, למשך תקופה שתיקבע.

 

ד

פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה, וכן פסילת עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת דוקטור, עבודת גמר או כל עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו. דין פסילת בחינה או עבודות כאמור כדין כישלון בציון 0 (אפס).

 

ה

איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים.

 

ו

אי הכרה בהשתתפות בקורס או בקורסים.

 

ז

עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד או על סיום לימודיו למשך תקופה שתיקבע.

 

ח

קנס כספי, בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד המלא לתלמיד מן המניין באותה שנת לימודים, שישולם לקופת האוניברסיטה.

 

ט

תוספת קורסים מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לצורך קבלת התואר או התעודה.

 

י

ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של סמסטר, של שנה או יותר וכן ביטול תוקפם של תעודה או של אישור שניתנו.

 

יא

הרחקה מן האוניברסיטה לתקופה מוגדרת או לצמיתות.

 

יב

ביטול זכויות או הישגים בלימודים לרבות זכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה.

 

יג

ועדת המשמעת רשאית להורות, בנוסף לעונש אחר שיוטל על התלמיד, כי דבר ההרשעה והעונש יירשם בגיליון הציונים שהאוניברסיטה תוציא לתלמיד הנתבע. לא קבעה כך ועדת משמעת, לא יירשם דבר ההרשעה או העונש בגיליון הציונים.

 

יד

העונש בגין עבירה של תלישת דפים מספר השייך לאוניברסיטה הוא הרחקה מן האוניברסיטה, אלא אם כן החליטה הוועדה על אחד או יותר מהעונשים כמפורט בסעיף זה.

 

טו

העונש בגין עבירת משמעת לפי סעיף 4 ה (3) הינו פסילת הקורס, 4 אלא אם כן החליטה הוועדה על אחד או יותר מהעונשים כמפורט בסעיף זה. 2

 

טז

ועדת המשמעת רשאית להורות כי עונש כאמור לעיל, כולו או מקצתו, יהיה על תנאי.

 

יז

הוועדה זכאית לקבוע עונש שאינו כלול ברשימה הנ"ל בהתאם לנסיבות.

 

8

 

פיצויים

 

נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת, ועקב מעשה העבירה נגרם נזק חומרי לאוניברסיטה, רשאית ועדת משמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם לאוניברסיטה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה.

 

9

 

אכיפה

 

קנס או פיצויים שהוטלו על נתבע ולא שולמו, ייראו כחוב של הנתבע לאוניברסיטה לכל דבר ועניין, ויחולו לגביהם כל הכללים הנהוגים באוניברסיטה לגבי תשלום שכר לימוד.

 

10

 

ייצוג 5

 

א

סטודנט רשאי להיות מיוצג בהליך המשמעתי על ידי עורך דין במקרים בהם:

 

 

(1)

לסטודנט מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו.

 

 

(2)

הסטודנט ניצב בפני חשש לתוצאות חמורות בהליך המשמעתי.

 

 

(3)

האוניברסיטה מיוצגת בהליך המשמעתי על ידי עורך דין.

 

 

(4)

רשות המשמעת הרלוונטית סבורה – בין אם בעקבות בקשת הסטודנט ובין אם ביוזמתה – כי בנסיבות העניין ראוי להתיר לסטודנט להיות מיוצג.

 

ב

החלטה של ועדת משמעת בעניין ייצוג על ידי עורך דין אינה ניתנת לערעור אלא בנסיבות חריגות ובכפוף לרשות ערעור שניתנה על ידי ועדת המשמעת. בקשה לרשות ערעור כאמור תוגש ותוכרע ללא דיחוי.

 

ג

הותר לסטודנט להיות מיוצג על ידי עורך דין, רשאית רשות המשמעת הרלוונטית לקבוע הוראות דיוניות שונות לאופן התנהלות ההליך, ובכלל זה להטיל מגבלות באשר למשך הישיבות, מספרן ואורכן, וכן להציב תאריך יעד לסיום ההליך על מנת למנוע הימשכות ההליך יתר על המידה. מובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה הטבעיות של רשות המשמעת לתת הוראות דיוניות בכל הליך.

 

11

 

הליכי האישום והדיון

 

א

התלונה בדבר עבירת משמעת, תוגש בכתב למזכירות האקדמית.

 

ב

(1)

יו"ר ועדת משמעת יעיין בתלונה ויהיה רשאי להחליט על עריכת בירורים והשלמת ראיות, על העברת התלונה לדיון משמעתי או על גניזתה. החליט יו"ר ועדת המשמעת על גניזת התלונה, תודיע על כך המזכירות האקדמית לנוגעים בדבר. 2

 

 

(2)

סבר יו"ר ועדת המשמעת כי מדובר בעבירת משמעת על פי סעיף 4 ה (3) וכי העונש המתאים לעבירה זו הוא פסילת הקורס 4 בלבד – יהיה רשאי להחליט בתלונה בעצמו, מבלי לכנס את הוועדה, וזאת – לאחר שנשלח לנתבע כתב אישום מפורט וניתנה לו אפשרות להתייחס לתלונה בכתב, בתוך שבועיים, ובתנאי שהנתבע לא הכחיש ביצועה של העבירה לפי סעיף 4 ה (3) ולא כפר באשמה ביחס אליה. הכחיש הנתבע ביצועה של העבירה לפי סעיף 4 ה (3) או כפר באשמה, בטופס התגובה שנשלח אליו ביחד עם כתב האישום, יועבר הדיון לוועדת המשמעת. 2

 

ג

הוחלט לדון בתלונה, תשלח המזכירות האקדמית לנתבע זימון בכתב לדיון המשמעתי יחד עם כתב אישום מפורט. 2

 

ד

לנתבע תינתן אפשרות להתייחס לכתב האישום עד פרק זמן סביר לפני מועד הדיון. התייחסות זו דינה כעדות בפני הוועדה, ובה יציין הנתבע אם ברצונו גם להופיע לדיון בפני הוועדה. בהתייחסות זו יוכל הנתבע לבקש להציג ראיות ו/או עדויות בפני הוועדה. טופס התגובה יצורף לכתב האישום. 2

 

ה

(1)

הגיע הנתבע לדיון, יתקיימו הצגת הראיות וגביית העדויות בנוכחותו. 2

 

 

(2)

אם הנתבע לא יופיע לדיון במועד שנקבע, רשאי יו"ר הוועדה לקיים את הדיון בהיעדרו, ובלבד שנעשתה כל פעולה סבירה כדי שהנתבע יקבל הודעה על מועד הדיון, אם בכתב ואם בדרך אחרת.

 

 

(3)

יו"ר ועדת משמעת רשאי להורות על הוצאת הנתבע ולקיים דיון בהיעדרו אם הוא מפריע לדיון, ולאחר שהוזהר.

 

ו

התקיים הדיון שלא בפני הנתבע, בהתאם לסעיף קטן ה' לעיל, רשאי הוא לפנות ליו"ר הוועדה בבקשה לביטול ההחלטה תוך 7 ימים מיום שקיבל הודעה על ההחלטה ויו"ר הוועדה רשאי לערוך דיון מחודש בהחלטה.

 

ז

הוועדה רשאית להרשיע את הנתבע בעבירה שונה מזו שהואשם בה, אם אשמתו בה מתגלה מן העובדות שהוכחו, והייתה לנתבע הזדמנות סבירה להתגונן מפניה.

 

ח

(1)

פסק הדין יועבר על ידי המזכירות האקדמית לנתבע, וגזר הדין יועבר לכל הנוגעים בדבר. 2

 

 

(2)

הוועדה רשאית להחליט על פרסום גזר הדין 2 שניתן על ידה בציון או ללא ציון שם התלמיד הנתבע, באישור הרקטור. 3

 

ט

על פי בקשת התלמיד הנתבע רשאי יו"ר ועדת המשמעת לעכב את ביצוע גזר דינו. החליט היו"ר לא לעכב את ביצוע גזר הדין, רשאי התלמיד לפנות ליו"ר ועדת הערעורים ולבקש עיכוב הביצוע לתקופה שתיקבע. 2

 

12

 

ערעור

 

א

זכות ערעור

 

 

על כל פסק דין של ועדת המשמעת יהיה ניתן לערער בפני ועדת הערעורים. 2

 

ב

מועד הגשת הערעור

 

 

ערעור על פסק הדין של ועדת משמעת יוגש לא יאוחר משבועיים מעת ההודעה בכתב על פסק הדין. 2

 

ג

הודעה מנומקת

 

 

מערער יגיש את ערעורו למזכירות האקדמית בהודעה מנומקת בכתב.

 

ד

סדרי הדיון

 

 

(1)

ההוראות המתייחסות לסדרי הדיון בפני ועדת משמעת, כולל הוראות בדבר פסק הדין, יחולו בשינויים המחויבים על פי העניין גם על הדיון בוועדת הערעורים.

 

 

(2)

ועדת הערעורים מוסמכת גם להחמיר בעונשו של הנתבע.

 

13

 

דיון חוזר

 

יו"ר ועדת ערעורים רשאי להורות על דיון חוזר בפני ועדת משמעת במקרה שהתגלו ראיות חדשות.

 

14

 

החלטת ביניים 2

 

א

לאחר שהוגשה תלונה ולאחר שניתנה לתלמיד הנתבע הזדמנות, בהתאם לנסיבות העניין, להשמיע את טיעוניו, רשאי יו"ר ועדת משמעת לתת החלטות ביניים מנומקות כגון: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, הפסקת לימודים, איסור להשתמש במתקני האוניברסיטה וכד'. ההחלטה תישלח לתלמיד הנתבע ולכל הגורמים הנוגעים בדבר. 2

 

ב

ביקש התלמיד הנתבע לדחות את המועד הקבוע לדיון בתלונה נגדו ויו"ר ועדת המשמעת נעתר לבקשת הדחייה, יהא יו"ר ועדת המשמעת רשאי להאריך את תוקפה של החלטת הביניים עד למתן פסק הדין בתלונה. 2

 

ג

ניתנה החלטת ביניים בלא שנשמעו טענות התלמיד הנתבע, יהיה התלמיד רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב ליו"ר ועדת המשמעת לדיון חוזר בהחלטה. בקשה זו תוגש בכתב והדיון בה יתקיים לא יאוחר מאשר תוך שבוע ימים ממועד הבקשה. 2

 

ד

החלטות ביניים ניתנות לערעור בפני יו"ר ועדת הערעורים. 2

 

15

 

הוראות כלליות

 

א

חובת הופעה להעיד

 

 

כל מורה, עובד ותלמיד חייב להיענות להזמנה להופיע כעד בדיונים בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה ולהעיד אמת. אי מילוי הוראה זו היא עבירה משמעתית.

 

ב

ביצוע פסקי דין

 

 

(1)

כל רשויות האוניברסיטה, מוריה ועובדיה חייבים לבצע ככתבם וכרוחם את פסקי הדין וההחלטות של ועדת המשמעת וועדת הערעורים ולסייע להגשמה מלאה של פסקי הדין וההחלטות.

 

 

(2)

המזכירות האקדמית ממונה על ביצוע פסקי הדין וההחלטות ועל הבטחת אכיפתן המלאה.

 

 

(3)

הכשלה במתכוון, במישרין או בעקיפין, של אכיפת החלטה של רשויות המשמעת על ידי תלמיד, מורה או עובד היא עבירת משמעת.

 

ג

נהלי עזר

 

 

ועדת המשמעת וועדת הערעורים תקבענה נהלי עזר לניהול תקין של הליך המשמעת. 2

 

16

 

סדרי הדין במכללות

 

בכל הגופים הנמצאים תחת חסותה האקדמית של האוניברסיטה יהיו סדרי הדין כבאוניברסיטה למעט השינויים שלהלן:

 

א

הסנט ימנה ועדות משמעת מקומיות. מספר חברי הוועדה יהיו 3-4.

 

ב

היו"ר ואחד מחברי הוועדה יהיו קוורום לצורך דיון משפטי.

 

ג

בסמכות הוועדה לדון תלמידים על עבירות משמעת בתחום האקדמי.

 

ד

התלונה בדבר עבירת משמעת תוגש לראש האקדמי של המכללה, אשר יכהן כיו"ר ועדת המשמעת לסטודנטים. 1

 

ה

ערעורים על פסקי דין של ועדות משמעת מקומיות יידונו בפני ועדות ערעורים מקומיות, שהיו"ר שלהן יהיה נשיא המכללה. 1

 

ו

על המכללה יהיה לדווח בסוף כל שנה אקדמית על כל המקרים שנדונו בוועדת המשמעת ובוועדת הערעורים. 1

 

 

 

 

1

אושר בסנט, בישיבה מיום א' בתמוז תשס"ט (23.6.09). תחולת התיקון מ-1.10.09, והוא יחול על המכללות: אשקלון, כנרת, צפת וגליל מערבי (לא על המכללות החרדיות).

2

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בטבת תש"ע (12.1.2010).

בישיבה זו גם בוטל הסעיף הקודם הבא:

12 (א) (2)

כמו כן, סעיף 7 הפך לסעיף 13.

3

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בסיון תש"ע (8.6.2010).

4

אושר בסנט, בישיבה מיום ז' בשבט תשע"ב (31.1.2012).

5

אושר בסנט סעיף 10 חדש, בישיבה מיום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013).

 

 

 

חזרה לתוכן העניינים