נכון ליום: ב' באייר תשע"ב, 24.4.2012

 

 

תקנון שבתון וחופשה ללא תשלום

 

 

1

הגדרות

 

בתקנות אלו:

 

א

חבר סגל

חבר סגל ההוראה בעל מינוי במסלול המינויים הרגיל בדרגת מרצה ומעלה, או בעל מינוי במסלול המקביל (של "מורים") בדרגת מורה ג' ומעלה, או בעל מינוי במסלול הנלווה בדרגת מרצה נלווה ומעלה.

 

ב

שנת הוראה או שנת שירות

12 חודשי עבודה של מורה במוסד – מה-1 1 באוקטובר עד 30 בספטמבר של השנה שלאחריה, למעט תקופות שבתון וחופשה ללא שכר.

 

ג

שבתון

השתלמות בתשלום, בארץ או בחוץ לארץ, לתקופה כמפורט בתקנון זה, אשר אושרה על ידי המוסד.

 

ד

מכסת שבתון

המכסה המצטברת לזכותו של מורה בגין כל תקופת הוראה על פי תקנון זה.

 

2

 

א

 

מכסת השבתון של חבר סגל בגין התקופה שבה הועסק במוסד בחצי משרה לפחות כחבר סגל, תעמוד לזכותו מיום תחילת מינויו כחבר סגל.

 

ב

על אף האמור בסעיף קטן (א) לסעיף זה, הרי:

 

 

(1)

מי ששירת ברציפות בהיקף של חצי משרה לפחות, במינוי של מדריך או מורה ד', עובר למינויו כחבר סגל, תעמוד לזכותו מכסת שבתון בגין תקופת שהותו במינויים אלה, אולם מכסה זו לא תעלה על תקופה מזכה של ארבע שנים. 1

 

 

(2)

חבר סגל לא יהיה זכאי למכסת שבתון בגין תקופה ששירת כ"אורח" או בדרגת מחקר או כחבר הוראה או כמורה מן החוץ בכל דרגה שהיא באוניברסיטה.

 

 

(3)

חבר סגל ששירת באוניברסיטה במינוי המסלול הרגיל, המקביל או הנלווה, ולאחר מכן המשיך לעבוד בחוזה מיוחד וחזר לעבוד במינוי באחד המסלולים הנזכרים, יהיה זכאי למכסת שבתון גם בגין תקופת עבודתו בחוזה מיוחד, עד למכסת שבתון בגין שנת עבודה אחת לכל היותר באותו מסלול שאליו חזר. כל זאת בתנאי שלא הופסקה רציפות עבודתו באוניברסיטה.1

 

ג

בשום מקרה לא ייהנה חבר סגל ממכסת שבתון בגין עבודה העולה על משרה שלמה אחת, בין שהוא משרת במוסד בלבד ובין שהוא משרת במוסדות אחרים.

 

3

 

מכסות השבתון בגין כל שנת שירות במסלולי המינויים השונים הן בהתאם לנהגים הקיימים או לנהגים שיהיו קיימים מפעם לפעם.

 

בעת אישור תקנון זה מכסות השבתון היו כדלקמן: 1

 

א

לחבר סגל במסלול הרגיל ולחבר סגל במקצועות מוסיקה, ספרות ואמנות במסלול הנלווה – חודשיים לכל שנת שירות.

 

ב

למורה במסלול המקביל ולחבר סגל במסלול הנלווה (מומחה) (להוציא את המינויים בסעיף קטן (א) שבסעיף זה) – חודש אחד לכל שנת שירות.

 

ג

מכסת השבתון בגין כל שנת שירות בתפקידים של נשיא, של רקטור, של סגן נשיא, של סגן רקטור ושל דקן, שהם בעל מינוי אקדמי, תהא כפולה מזו שהיה זכאי לה על פי מינוי אקדמי באוניברסיטה, לולא שירותו בתפקיד האמור.

 

4

 

א

 

חבר סגל במסלול הרגיל רשאי לבקש לצאת לשבתון לאחר שלוש שנות שירות לפחות. בין שבתון אחד לשני חייב חבר הסגל במסלול הרגיל לעבוד במוסד לפחות שלוש שנות שירות אלא אם כן עומדת לזכותו לפני תום שלוש שנות שירות מכסת שבתון של שנים עשר חודש.

 

ב

מורה במסלול המקביל רשאי לבקש לצאת לשבתון אחר שש שנות שירות לפחות. בין שבתון אחד לשני חייב המורה במסלול המקביל לעבוד במוסד לפחות שש שנות שירות אלא אם כן עומדת לזכותו לפני תום שש שנות שירות מכסת שבתון של שישה חודשים.

 

ג

על אף האמור בסעיף 4 (ב) ניתן יהיה לאשר למורה במסלול המקביל שבתון חלקי על ידי הקטנת היקף ההוראה כנגד ניצול מכסת השבתון אחרי שלוש שנות שירות מאז השבתון, או השבתון החלקי הקודם.

 

5

 

לא חזר חבר הסגל לעבודתו עם תום השבתון ולא ניתנת הסכמת המוסד להמשך היעדרו מהעבודה, תימסר הודעה על כך לסנט, וייחשב הדבר כאילו התפטר חבר הסגל מעבודתו במוסד, והמוסד יהיה זכאי לתבוע מחבר הסגל כל תביעה על פי כל דין, הסכם או נוהג, וכמו כן ייחשב הדבר כהפרת המשמעת האקדמית, וחבר הסגל לא יהיה זכאי לתבוע את המוסד בגין הפסקת עבודתו.

 

6

 

א

 

חבר סגל היוצא לשבתון בארץ או בחו"ל זכאי לקבל דמי שבתון בגובה הסכומים שייקבעו מדי פעם בהסכמי השכר לפי היקף משרתו במוסד ובכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין.

 

ב

חישוב דמי השבתון לחבר סגל שחלו שינויים בהיקף משרתו, עד כדי משרה שלמה אחת, נעשה בהתאם לממוצע משוקלל של שנות השירות שבגינן אושר השבתון.

 

7

 

א

 

מכסת השבתון וכל זכות הכרוכה בה על פי תקנון זה יבוטלו עם סיום עבודתו של חבר הסגל במוסד מכל סיבה שהיא, לרבות פטירה ופרט לאמור בסעיפים 8 ו-9 להלן, והן אינן ניתנות להעברה ו/או לצבירה ו/או למימוש לאחר תום עבודת חבר הסגל במוסד.

 

ב

מכסת השבתון וכל זכות הכרוכה בה על פי תקנון זה אינן ניתנות לפדיון.

 

ג

חבר סגל שצבר מכסת שבתון על פי תקנון זה לפני שמונה כחבר סגל (ראה סעיפים 2 (ב) (1), 2 (ב) (2)), תצורף אותה מכסת השבתון למכסת השבתון המגיעה לו מתאריך מינויו כחבר סגל, בתנאי שמולאו כל התנאים המצטברים האלה:

 

 

(1)

חבר הסגל יצא להשתלמות (להלן: "תקופת ההשתלמות") לפני מינויו כחבר סגל, לתקופה שלא עלתה על שנתיים, בהמלצת דקן הפקולטה או ראש המחלקה שבה היה מועסק עד ליציאתו לתקופת ההשתלמות.

הרקטור, בהמלצת דקן הפקולטה או ראש המחלקה שבה היה מועסק, יהיה רשאי להאריך את תקופת ההשתלמות לשלוש שנים.

 

 

(2)

חבר הסגל עבד בפועל כחבר סגל באוניברסיטה תקופה שלא תפחת משלוש שנים, אחרי שובו מתקופת ההשתלמות כאמור בפסקה (1), וקיבל תוך אותה תקופה מינוי כחבר סגל.

 

 

(3)

חבר סגל הזכאי למכסת שבתון על פי סעיף קטן זה, לא יהיה זכאי למכסת שבתון כלשהי בגין תקופת ההשתלמות.

 

 

(4)

זכויות השבתון על פי סעיף קטן זה, לא תהיינה ניתנות להעברה למוסד אחר אלא 1 על פי סעיף 8 לתקנון זה.

 

8

 

עבר חבר הסגל למוסד אחר שעמו קשור המוסד בהסכם לשמירת רציפות מכסת השבתון, והוא הוחל על אותו חבר סגל, תועבר מכסת השבתון בהתאם להוראות ההסכם האמור.

 

9

 

א

 

בכל מקרה תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מחבר סגל לממש את מכסת השבתון העומדת לזכותו לפני פרישתו לפנסיה. אולם במקרים מיוחדים יורשה חבר סגל הפורש לפנסיה לנצל את מכסת השבתון בשנה הראשונה לאחר פרישתו בתיאום עם קרן הפנסיה וקופת הגמל.

 

ב

למרות האמור בסעיף 9 (א) לעיל, פרש חבר סגל בעל קביעות לפנסיה בגיל 65 ומעלה והמשיך לעבוד לאחר פרישתו כחבר סגל בחצי משרה לפחות (להלן: "התקופה הנוספת"), יהיה חבר הסגל זכאי לזכויות שבתון על פי תקנון זה בהתאם להיקף משרתו כחבר סגל עד הגיעו לגיל חובת פרישה.

 

ג

מכסת השבתון שצבר חבר הסגל בתקופה שקדמה לפרישתו תעמוד לזכותו עד לתום התקופה הנוספת ויחול לגביו החלק הרלוונטי מסעיף קטן (א).

 

ד

במשך התקופה הנוספת יוכל חבר הסגל לנצל לא יותר משישה חודשי שבתון בשנה.

 

10

 

א

 

חבר סגל המבקש לצאת לשבתון חייב להגיש בקשה בכתב למוסד (להלן: "הבקשה") לא יאוחר מאשר ט"ו בשבט של השנה האקדמית הקודמת לשנה שהוא מבקש צאת בה לשבתון.

 

ב

הבקשה תוגש באמצעות ראש המחלקה, המכון, בית הספר או יחידה אקדמית אחרת שבה משרת חבר הסגל במוסד. היה חבר הסגל עצמו ממלא אחד התפקידים האמורים, תוגש הבקשה באמצעות ראש היחידה האקדמית הממונה על חבר הסגל, הכול לפי העניין.

 

ג

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

 

 

(1)

מטרת השבתון, כולל תכנית השתלמות מפורטת והמסגרת המשוערת שבה היא תבוצע.

 

 

(2)

משך השבתון המוצע על ידי חבר הסגל.

 

ד

ראש היחידה האקדמית הממונה על חבר הסגל יעביר את הבקשה לדקן בצירוף המלצתו ו/או הערותיו, וזה יעביר את הבקשה בצירוף המלצתו ו/או הערותיו לרקטור.

 

ה

הוועדה שהוסמכה לכך על ידי סנט האוניברסיטה תדון בבקשה על פי תקנון זה ועל פי צורכי המוסד והעניין שיש למוסד באישור השבתון, והיא תהיה רשאית לסרב לבקשה או לאשר את השבתון, כולו או מקצתו, לפי שיקול דעתה. אם המלצת ראשי היחידה האקדמית והדקן אינה נראית לוועדה תינתן לדקן אפשרות לנמק המלצתו בפני הוועדה. הרקטור יודיע למבקש את החלטת הוועדה.

 

11

 

א

 

בכל מקרה יאושר שבתון בכפוף לאמור להלן או לתקופה של שישה חודשים של מכסת שבתון (1 באוקטובר ועד 31 במרס או מ-1 באפריל ועד ל-30 בספטמבר) או לתקופה של 12 חודשי מכסת שבתון (1 באוקטובר ועד 30 בספטמבר) או לכפולות של התקופות האמורות. אושר שבתון של שישה חודשי מכסה בראשית השנה האקדמית, יהיה חבר הסגל חייב לחזור לעבודתו באוניברסיטה בתחילת 1 הסמסטר השני, אף אם זה נופל בתוך תקופת ששת החודשים שאושרה לו כשבתון, ולמלא את כל תפקידיו באוניברסיטה ללא שכר רגיל.

מותר יהיה לאשר תקופת שבתון הקטנה משישה חודשים או משנים-עשר חודש כאמור, בתנאי שאותו חבר סגל יצא לחופשה ללא תשלום עד להשלמת תקופה של שישה חודשים כאמור או של שנים-עשר חודש כאמור, הכול לפי העניין.

 

 

 

שבתון בסמסטר קיץ

 

ב

על אף האמור בסעיף 11 (א) רשאי חבר סגל לצאת לשבתון עם כל הכרוך בכך בתקופת הקיץ, בין סיום השנה האקדמית (סיום הבחינות) לבין תחילת השנה האקדמית הבאה.

חברי הסגל יוכלו לצאת לשבתון של חודשיים, שלושה חודשים או ארבעה חודשים בתקופת הקיץ.

 

ג

חבר סגל שתקופת השבתון שלו, במשך השנה או הסמסטר כוללת גם חופשה ללא תשלום (חל"ת), יוכל לבקש לפזר את מכסת השבתון שאושרה לו לאורך כל תקופת השנה או לאורך כל תקופת הסמסטר (למעט סמסטר קיץ) ובלבד שאושרו לו שישה 1 חודשי שבתון לפחות לתקופת השנה או ארבעה חודשים, אם השבתון אושר לסמסטר אחד בלבד.

 

12

 

חופשה ללא תשלום

 

הנאמר בסעיפים  5, 10, 11 לגבי שבתון יחול גם על בקשות ואישורים של חופשה ללא תשלום העולה על 30 יום, בשינויים מחוייבים. 1

 

 

 

 

1

תיקונים לשוניים של ועדת תקנונים מישיבתה ביום 24.4.2012.

 

 

חזרה לתוכן העניינים