נכון ליום: כ"ו בסיון תש"ע, 8.6.2010

 

 

תקנון ועדת הסטטוס לתואר ראשון *

 

 

1

 

מבוא

 

ועדת הסטטוס היא הגוף המוסמך לקביעת מעמדו האקדמי של הסטודנט לתואר הראשון. על יד הוועדה פועל מדור הסטטוס שהוא הגוף האדמיניסטרטיבי. ועדת הסטטוס מנחה את פעולות המדור. ועדת הסטטוס מורכבת מנציגים נבחרים על ידי סנט האוניברסיטה. המדור כפוף למינהל הסטודנטים מבחינה מנהלית.

 

 

א

 

תפקידיה של הוועדה הם:

 

 

(1)

ליישם את התקנון ואת הנהלים הקיימים.

 

 

(2)

להמליץ בפני הסנט על שינויים בתקנון ובנהלים הקיימים.

 

 

(3)

לקבוע נהלים ולתת הנחיות.

 

 

(4)

להחליט במקרים החריגים המובאים בפניה.

 

 

(5)

להכריע בערעורים שהגישו סטודנט או מחלקה על תשובות שנתן להם המדור.

 

 

ב

 

תפקידיו של המדור הם:

 

 

(1)

לטפל בפניות סטודנטים הקשורות בלימודיהם, בהתאם לתקנות האקדמיות, ועל פי הוראותיה של ועדת הסטטוס, כפי שנקבעות מעת לעת, בנושאים שלהלן:

 

 

 

(א)

מעמדו של סטודנט או שינוי במעמדו הקיים.

 

 

 

(ב)

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים.

 

 

 

(ג)

בחינות מיוחדות.

 

 

 

(ד)

חלות של תקנות הלימודים.

 

 

 

(ה)

חידוש לימודים.

 

 

 

(ו)

המלצה לסנט להענקת תואר לסטודנט שנפטר.

 

 

 

(ז)

שומע חופשי.

 

 

(2)

לזמן את ועדת הסטטוס על פי הצורך, בתיאום עם יו"ר הוועדה, להכין את סדר היום ואת החומר הדרוש לישיבה, ולבצע את החלטות הוועדה.

 

 

ג

 

בנוסף לאמור בתקנון זה חלים על הסטודנט כל נהלי ועדת הסטטוס, כפי שנקבעים ומתפרסמים מעת לעת.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

התקנון

 

 

א

 

מעמדו של סטודנט

 

 

(1)

מעמד מן המניין

 

 

 

מעמד "מן המניין" יוענק על ידי המשרד לקבלת תלמידים על פי הקריטריונים שייקבעו על ידי הוועדה לקבלת תלמידים.

 

 

(2)

תנאי מעבר למעמד מן המניין

 

 

 

(א)

סטודנט במעמד "לא מן המניין" חייב להשלים את הדרישות שנקבעו לו לקבלת מעמד "מן המניין" עד סוף שנת לימודיו האקדמית הראשונה.

 

 

 

(ב)

קורסים אקדמיים הנדרשים לקבלת מעמד "מן המניין" הם דרישה מוקדמת, ואינם מזכים בנקודות זכות במסגרת הלימודים לתואר ראשון.

 

 

(3)

לימודים כלליים

 

 

 

סטודנט שלא התקבל למקצועות התמחות, רשאי ללמוד במעמד של "לימודים כלליים" שנת לימודים אקדמית אחת בלבד. המשך לימודיו באוניברסיטה מותנה בקבלתו למקצועות התמחות לתואר ראשון.

 

 

(4)

השלמת חובות אנגלית כשפה זרה

 

 

 

סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית כשפה זרה במועד שנקבע על ידי רשויות האוניברסיטה והמפורט בנהלי מדור הסטטוס.

 

 

(5)

סטודנט שקיבל אישור ממדור הסטטוס להירשם לתכנית מוגבלת, אינו רשאי להירשם וללמוד כל קורס נוסף החורג מן האישור שקיבל ממדור הסטטוס. חריגה מהוראה זו תחשב לעבירת משמעת על כל הכרוך בכך.

 

 

ב

 

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים

 

 

כללי

 

 

(1)

אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה.

 

 

(2)

מדור הסטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.

 

 

(3)

(א)

כדי לזכות בתואר הראשון מאוניברסיטת בר-אילן יהיה הסטודנט חייב ללמוד באוניברסיטת בר-אילן קורסים בהיקף של שליש לפחות מקורסי המחלקות שהתקבל אליהן ומבקש לקבל בהן את התואר. היקף לימודיו הכולל במחלקות, בלימודי יסוד ובקורסים כלליים, לא יפחת מ-22 נ"ז.  בנוסף לזאת, עליו לעמוד בדרישות הכלליות של האוניברסיטה בלימודי הבעה עברית ואנגלית כשפה זרה.

 

 

 

 

סטודנטים שיקבלו ממדור הסטטוס פטור מלימודי יסוד ביהדות/קורסים כלליים יהיו חייבים להמיר את אותן השעות בקורסי בחירה כך שבכל מקרה ילמדו באוניברסיטת בר-אילן לא פחות מ-22 ש"ש (22 נ"ז).

 

 

 

(ב)

לא יוכרו סמינריונים או פרויקטים שנעשו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ו/או במחלקות התמחות אחרות באוניברסיטת בר-אילן.

 

 

(4)

תקנות אלו חלות גם על סטודנטים בעלי תואר ראשון הלומדים לקראת תואר ראשון נוסף.

 

 

(5)

לימודי יסוד ביהדות

 

 

 

(א)

הדרישות בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון הן על פי פרסומי המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

 

 

 

(ב)

בוגרי/בוגרות ישיבת הסדר/ישיבה גבוהה/מכינה קדם-צבאית/מדרשה לבנות – תיבחן על ידי מדור סטטוס זכאותם לפטור מלא או חלקי – בין מקורסים בלימודי יסוד ביהדות ובין מהבחינה בלימודי יסוד ביהדות – על פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

 

 

 

(ג)

תלמיד המכון הגבוה לתורה (מג"ל) ותלמידת המדרשה לנשים (מד"ל) של אוניברסיטת בר-אילן יהיו זכאים לפטור מלא או חלקי מלימודי יסוד ביהדות ו/או מקורסים כלליים על פי היקף לימודיהם במג"ל/מד"ל ועל פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

 

 

 

(ד)

סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים להשלים מכסה זהה בקורסים כלליים.

 

 

(6)

לימודי תעודה והשתלמויות שונות המתקיימים בבר-אילן

 

 

 

בוגרי תכניות לימודים במסגרת לימודי תעודה או השתלמות הניתנים באוניברסיטת בר-אילן, אשר הקורסים בהם קיבלו אישור המחלקה ותו"מ פקולטה, וועדת ההוראה אפיינה אותם כקורסים אקדמיים, יוכלו לקבל פטור בהתאם לתקנון ועדת הסטטוס וכן על בסיס אינדיבידואלי.

 

 

ג

 

בחינות מיוחדות

 

 

(1)

בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע. 

 

(2)

סטודנט שנכשל בקורס פעמיים (בשני המועדים) לא יהיה זכאי לבחינה נוספת. הוא יוכל להירשם לאותו קורס שנית ולהיבחן בו ככל סטודנט אחר. בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים (בסה"כ 2 בחינות לכל פעם שלמד את הקורס).

 

 

(3)

הסטודנטים הבאים יהיו רשאים לבקש אישור להיבחן במועדים מיוחדים:

 

 

 

(א)

סטודנט שנעדר ממועד א' ו/או ממועד ב' מסיבות מוצדקות (כמפורט בסעיף ג (4) להלן).

 

 

 

(ב)

סטודנט אשר השלים את לימודיו לקראת התואר הראשון, פרט לקורס אחד או שניים המהווה/ים דרישה אחרונה לקבלת התואר ועומד בתנאים הבאים:

 

 

 

 

1.

למד את הקורס/ים בשנה האקדמית האחרונה.

 

 

 

 

2.

נכשל בשני מועדי הקורס/ים ו/או נעדר מהבחינה/ות מסיבות מוצדקות.

 

 

(4)

סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה הן:

 

 

 

(א)

חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות.

 

 

 

(ב)

שירות מילואים, על פי נהלים שנקבעים מעת לעת.

 

 

 

(ג)

מחלה ממושכת, אשפוז בבי"ח, שמירת היריון, לידה וכד'.

 

 

 

(ד)

כל סיבה אחרת שוועדת הסטטוס תחליט שהיא מוצדקת, כגון: נישואין, אבל וכד'.

 

 

(5)

מועדי הבחינות המיוחדות

 

 

 

בחינות מיוחדות, אם תאושרנה, תתקיימנה במועדים הבאים:

 

 

 

(א)

עם הבחינות הרגילות בקורסים של השנה האקדמית העוקבת ללימודיו של הסטודנט בקורס.

 

 

 

(ב)

בקורסים שאינם ניתנים בשנה האקדמית העוקבת ייקבע מועד מיוחד.

 

 

 

(ג)

בקורסים המהווים תנאי מעבר משנה לשנה, תיבדק האפשרות לקיים מועד מיוחד מוקדם (מועד ג') אחרי מועדי א' ו-ב', לקראת שנת הלימודים הקרובה.

 

 

(6)

שיפור ציון

 

 

 

(א)

סטודנט שקיבל במועד א' ציון שאינו מניח את דעתו, רשאי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס, בשנה"ל שבה הוא לומד את הקורס, בכפוף לנהלי מדור הבחינות.

 

 

 

(ב)

סטודנט שלא נבחן שנית במועד ב' של הקורס בשנה"ל שבה למד את הקורס, יוכל לבקש בחינה חוזרת בשנה"ל האקדמית העוקבת על פי נהלי מדור הסטטוס.

 

 

 

(ג)

סטודנט רשאי לשפר/לתקן ציון פעם אחת בלבד בכל קורס, כפוף לסעיף ג (6)(א) ו-(ב) לעיל.

 

 

 

(ד)

חל איסור להירשם מחדש לקורס לצורך שיפור ציון.

 

 

 

(ה)

לא תאושר הגשה חוזרת של עבודה/סדנה לשם שיפור הציון לאחר שהמרצה כבר נתן ציון.

 

 

 

(ו)

בחינות חוזרות לשיפור ציון תתקיימנה במועדים הרגילים יחד עם נבחני אותה שנה, על החומר שנלמד באותה שנה, או במועד מיוחד אשר אושר בין כה וכה על ידי מדור הסטטוס. בקשה לשיפור ציון לא תהווה עילה לאישור מועד מיוחד.

 

 

 

(ז)

בכל מקרה של בחינה חוזרת, הציון האחרון הוא הקובע.

 

 

 

(ח)

לא תאושר בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר.

 

 

(7)

מחברת בחינה שאבדה

 

 

 

(א)

אם אבדה מחברת בחינה שלא באשמת הסטודנט, יאושר ציון "עובר" בהמלצת המחלקה.

 

 

 

(ב)

על פי בקשתו, יהיה הסטודנט זכאי לבחינה חוזרת. ציון הבחינה החוזרת יהיה הציון הקובע בקורס.

 

 

ד

 

חלות של תקנות לימודים

 

 

(1)

תקנות הלימודים המחייבות כל סטודנט הן אלה שהיו בתוקף בשנת לימודיו הראשונה במחלקה. עם זאת רשאית המחלקה להכניס שינויים במערכת הלימודים, ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי במכסה הכוללת של שעות הלימוד, כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה במחלקה.

 

 

(2)

סטודנט שלא סיים את לימודיו תוך שש שנים רצופות, רשאית המחלקה להחיל עליו דרישות נוספות.

 

 

ה

 

חידוש לימודים

 

 

(1)

סטודנט שהפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו והתקבל שוב ללימודים, דינו כדין סטודנט חדש ויחולו עליו הדרישות האקדמיות כפי שנקבעו לשנה"ל בה חידש את לימודיו.

 

 

(2)

סטודנט המחדש את לימודיו לאחר הפסקה של עשר שנים ויותר – לא יוכרו לימודיו הקודמים.

 

 

(3)

תוקפו של קורס הינו שנתיים מיום שנלמד. לאחר מכן רשאית המחלקה להחיל התיישנות על הקורס.

 

 

ו

 

הענקת תואר לסטודנט שנפטר

 

 

(1)

בקשה להענקת תואר לסטודנט שנפטר יכולה לבוא מהמחלקה שבה למד הסטודנט, מאחד ממורי האוניברסיטה או מאחד מבני משפחתו הקרובה (בן זוג, בת זוג, הורים, צאצאים) של הסטודנט.

 

 

 

 

 

 

(2)

בקשה להענקת התואר תיענה בתנאים הבאים:

 

 

 

(א)

הסטודנט היה במעמד "מן המניין" בעת פטירתו ועמד לסיים את לימודיו לתואר ראשון.

 

 

 

(ב)

התקבל אישור הסנט לאחר שהתקבלה המלצת ועדת הסטטוס.

 

 

(3)

בתעודה יצוין שהאישור מוענק לסטודנט לאחר פטירתו.

 

 

ז

 

שומע חופשי

 

 

(1)

הגדרה

 

 

 

"שומע חופשי" הוא סטודנט הרשום לקורסים לפי בחירתו ולימודיו אינם לצורך מילוי דרישות אקדמיות. לכן אין סטודנט זה מצוי במעמד "מן המניין" או "שלא מן המניין".

 

 

(2)

קבלה

 

 

 

(א)

ללימודים במעמד "שומע חופשי" רשאי להגיש מועמדות גם מי שאינו עומד בקריטריונים של האוניברסיטה לקבלה ללימודים לקראת התואר.

 

 

 

(ב)

סטודנט שהתקבל ללימודי תואר ראשון, בין כסטודנט מן המניין (וטרם קיבל את התואר) ובין כסטודנט שלא מן המניין, אינו רשאי ללמוד במעמד "שומע חופשי".

 

 

 

(ג)

סטודנט שלימודיו הופסקו על ידי השלטונות האקדמיים של האוניברסיטה אינו רשאי להירשם לקורסים במעמד של "שומע חופשי".

 

 

(3)

היקף הלימודים

 

 

 

סטודנט במעמד "שומע חופשי" רשאי ללמוד בהיקף של עד 13 ש"ש, פרט למורים בשנת השתלמות הרשאים להירשם לתכנית בהיקף של עד 16 ש"ש.

 

 

(4)

בחינות

 

 

 

סטודנט במעמד "שומע חופשי" רשאי להיבחן ו/או להגיש עבודות בקורסים שהשתתף בהם, לפי דרישות הקורס.

 

 

(5)

שינוי מעמד

 

 

 

(א)

סטודנט במעמד "שומע חופשי" הרוצה לשנות מעמדו וללמוד לקראת תואר, יפנה לוועדת הקבלה בהתאם לנהלים המקובלים ויעמוד בדרישות הקבלה הנהוגות באוניברסיטה לגבי מועמדים חדשים.

 

 

 

(ב)

סטודנט שלמד בקורסים במעמד "שומע חופשי" ועמד בדרישות ובבחינות של הקורס, רשאי לבקש מוועדת הסטטוס הכרה בלימודים אלה עם קבלתו ללימודי תואר ראשון.

 

 

(6)

התיישנות

 

 

 

תקנות ההתיישנות החלות על כל הלימודים האקדמיים באוניברסיטה יחולו גם על לימודים שנלמדו במעמד "שומע חופשי".

 

 

 

 

*

התקנון אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בסיון תש"ע (8.6.2010).

 

 

חזרה לתוכן העניינים