נכון ליום: י"ח באדר ב' תשע"א, 22.2.2011

 

 

תקנון הלימודים לקראת התואר השלישי

 

 

חלק א'

 

1

 

אופי הלימודים ומטרתם

 

א

הלימודים לשם השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" הם השלב העליון בלימודים באוניברסיטה. מטרת המחקר לקראת התואר דוקטור היא בעיקרה ביצוע עבודה מקורית, עיונית או ניסויית, והוכחת כישרונותיו של המשתלם כחוקר. עליו להוכיח יכולת לבצע מחקר בעל ערך. כן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות היזמה, הדמיון וההתעמקות, כושר השיפוט וההתמדה הדרושים לעובד מחקר עצמאי.

מחקרו ייחשב כבעל ערך אם, נוסף על היותו בעל רמה מתאימה לפרסום בעיתון מדעי, יהיה בו משום קידום בולט של הדעת וההבנה.

 

2

 

הוועדה לתואר שלישי

 

א

הוועדה לתואר שלישי (להלן "הוועדה") שתמונה על ידי סנט האוניברסיטה תהיה הרשות האקדמית המטפלת בכל ענייניו האקדמיים של תלמיד הלומד לקראת התואר השלישי. הוועדה אחראית במישרין בפני הרקטור והסנט.

 

ב

הוועדה תקיים ישיבות לפי הצורך לשם דיון וקבלת החלטות בעניינים הקשורים במילוי תפקידה.

 

תפקידיה העיקריים של הוועדה:

 

 

(1)

קבלת תלמידים ללימודי תואר שלישי.

 

 

(2)

אישור נושאים למחקר, תכניות מחקר ומנחים.

 

 

(3)

קבלת דיווחים ומעקב אחר התקדמותם של תלמידי המחקר.

 

 

(4)

הפסקת לימודיו של תלמיד לתואר שלישי.

 

 

(5)

מינוי שופטים לעבודות הדוקטור.

 

 

(6)

דיון בדיווחם של השופטים ואישורן של העבודות.

 

 

(7)

אישור פתיחת מסלולי התמחות חדשים לתואר שלישי וכד'.

 

 

(8)

שינויים בתקנות.

 

 

(9)

הענקת מלגות לתלמידי התואר השלישי, תוך תאום עם ראש המחלקה ודיקן הפקולטה.

 

ג

החלטות הוועדה לפי סעיף קטן (5) לעיל טעונות הסכמתו של הרקטור רק כאשר אין שופט מחוץ לאוניברסיטה. החלטות הוועדה לפי סעיפים קטנים (7) ו- (8) לעיל יועברו לאישורו של הסנט או הוועדה המרכזת, לפי העניין.

 

ד

הוועדה מחליטה ונותנת הוראות לביצוע בכל עניין הנוגע למעמדו האקדמי של תלמיד המחקר ואין היא מתייחסת כלל לעניינים הקשורים במינויו כעובד האוניברסיטה.

 

3

 

תנאי הקבלה של תלמידים לתואר שלישי

 

מועמד יכול להתקבל כתלמיד לתואר שלישי לאחד משלושת המסלולים הבאים: מסלול רגיל או מסלול ישיר או מסלול משולב לדוקטורט.

 

א

תנאי קבלה למסלול הרגיל

 

 

(1)

למסלול זה יכול להתקבל מועמד הממלא אחר התנאים הבאים:

 

 

 

(א)

מוסמך של אוניברסיטת בר-אילן בציונים מתאימים, דהיינו: ממוצע ציוניו בכל לימודי החובה לתואר השני וכן הציון על עבודת הגמר יהיה לפחות "טוב".

 

 

 

(ב)

יש לו הכשרה מספקת לשם ביצוע מחקר במקצוע אשר בחר בו.

 

 

 

(ג)

עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בר-אילן - או - במקרים יוצאים מן הכלל - במוסד מדעי אחר בישראל, שהוכר למטרה זו על ידי האוניברסיטה או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל.

 

 

(2)

הוועדה תדון בהכשרתו של המועמד למחקר לפי ציוניו, טיב עבודת הגמר שלו, רמת פרסומיו, עבודתו המדעית הקודמת, ובכל דרך אחרת שתיראה לוועדה.

 

 

(3)

מועמד אשר סיים את חוק לימודיו במוסד אחר בישראל או בחו"ל, יוכל להתקבל כתלמיד מחקר, אם יש בידיו תעודת גמר או תואר אקדמי שיימצאו על ידי הוועדה שקולים לפחות כנגד תואר מוסמך מקביל באוניברסיטת בר-אילן.

 

 

(4)

הוועדה תבדוק בכל מקרה ומקרה את טיב תעודת הגמר או התואר האקדמי של המועמד ממוסד אחר, ותחליט אחרי התייעצות עם גורמים ברי-סמכא, אם ניתן לראותם כמקבילים לאלו הנהוגים באוניברסיטת בר-אילן.

 

 

(5)

אם תמצא הוועדה שמעמדו של המועמד ממוסד אחר נופל מן הנדרש ממנו לפי סעיף קודם, אבל יש להניח שיוכל להגיע לרמה הנדרשת על ידי לימודים באוניברסיטת בר-אילן במשך שנה אחת, רשאית הוועדה להציע למועמד שיירשם כתלמיד שלא מן המניין, ושילמד במשך שנה אחת בתכנית מיוחדת. תכנית זו תיקבע על ידי הוועדה תוך התייעצות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. בתום שנה תדון הוועדה בקבלתו כתלמיד מן המניין לתואר שלישי לאור תוצאות לימודיו.

 

 

(6)

הוועדה תקבע - תוך התייעצות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר - מתי על תלמיד ממוסד אחר להשלים תוך השנה האמורה בסעיף הקודם את הדרישות לתואר מוסמך באוניברסיטת בר-אילן, ומתי אפשר להסתפק בלימודים מבלי לדרוש את השגת התואר.

 

 

(7)

מועמד ממוסד אחר יחוייב בשני קורסים בלימודי היהדות, נוסף על הדרישות הרגילות במסגרת התמחותו כתלמיד לתואר שלישי. פטור מחובה זו מועמד שלמד לימודי יהדות כמקצוע אקדמי או שלמד לפחות שנתיים בישיבה גבוהה.

 

 

(8)

מועמד שלא מילא את הדרישות לקבלתו כמתואר לעיל, יוכל במקרים יוצאים מן הכלל להתקבל כתלמיד לתואר שלישי אם יביא הוכחות משכנעות על התקדמותו בעבודה מדעית מאז סיים את לימודיו באוניברסיטה.

 

ב

תנאי קבלה למסלול הישיר

 

 

(1)

למסלול הישיר יכול להתקבל מועמד הממלא אחר הדרישות הבאות:

 

 

 

(א)

סיים את כל הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע 90 לפחות ואשר מקצועו הראשי בלימודיו לתואר הראשון היה בתחום ההתמחות שאליו הוא מבקש להתקבל.

גם ממוצע ציוניו בתחום ההתמחות יהיה 90 לפחות.

 

 

 

(ב)

מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל, יוכל להתקבל למסלול זה אם תמצא הוועדה שמעמדו האקדמי שקול כנגד מעמדו של בוגר אוניברסיטת בר-אילן בדרישות של סעיף (ב)(1)(א) דלעיל.

 

 

(2)

הוועדה רשאית להחליט על קבלת תלמיד למסלול הישיר גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל. במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל פה אחד, ועל התלמיד יוטלו דרישות מיוחדות שתהיינה שקולות כנגד הדרישות שלא עמד בהן. תלמיד שיתקבל לפי סעיף זה יהיה במעמד "תלמיד על תנאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.

 

 

(3)

מועמד שמילא אחר כל הדרישות דלעיל והתקבל על ידי הוועדה למסלול הישיר יקבל מעמד של "תלמיד לא מן המניין". עליו למלא אחר הדרישות הבאות במשך השנתיים.

 

 

 

(א)

ילמד בקורסים את המכסה הנדרשת לתואר שני במסלול א' ויכתוב, במסגרת זו, שתי עבודות סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה - הכול לפי דרישת ראש המחלקה. העבודות הסמינריוניות יכולות להיות בסיס לתכנית המחקר.

 

 

 

(ב)

ישיג בכל לימודיו ציון ממוצע של 86 לפחות.

 

 

 

(ג)

יעמוד בקשר הדוק עם המנחה הזמני שימונה על ידי ראש המחלקה בכל הקשור בלימודיו וכן בהכנת תכנית מחקר. התלמיד ידווח למנחה על התקדמותו ועל הבעיות שנתעוררו בקשר להצעת המחקר.

 

 

 

(ד)

יעמוד בבחינה מחלקתית בע"פ, ובה יוכיח התמצאות כללית במגמת ההתמחות שלו ובשיטות מחקר. הבחינה תתקיים בנוכחות ראש המחלקה או בא כוחו, המנחה הזמני ומורים נוספים לפי ראות עיניו של ראש המחלקה. לפני הבחינה יגיש התלמיד לראש המחלקה את הצעתו לתכנית מחקר וחלק מהבחינה יוקדש לבירור פרטי ההצעה. בחינה זו תהיה בסיס להמלצת המחלקה לאישור תכנית המחקר ולקבלתו כתלמיד מן המניין לתואר שלישי.

 

 

 

(ה)

יגיש לוועדה תכנית מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור לפי פרק 6 דלהלן.

 

 

(4)

התלמיד יתקבל כתלמיד מן המניין אם מילא אחר כל הדרישות דלעיל, ואם הצעת תכנית המחקר והמנחה הקבוע אושרו על ידי הוועדה בהתאם לנאמר בפרקים 4, 6 דלהלן.

 

 

(5)

על תלמיד המסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על תלמיד לתואר שלישי.

 

 

(6)

תלמיד שלא ימלא אחר התנאים המפורטים בסעיף (ב)(3) לא יורשה להירשם כתלמיד לתואר שלישי, אך יוכל לבקש רשות להתקבל ללימודים לקראת התואר השני. אם יתקבל יוכל לבקש הכרה בלימודיו במסגרת זו, כמילוי חלק מהדרישות לתואר שני.

 

 

(7)

תלמיד שהחל לימודיו לתואר השני באוניברסיטת בר-אילן או באוניברסיטה אחרת רשאי להגיש בקשה להתקבל למסלול הישיר. אם יתקבל, תהיה הוועדה רשאית להכיר בלימודיו הקודמים כמילוי חלקי או מלא, הכול לפי המקרה, של הדרישות המוטלות על תלמיד "לא מן המניין".

 

ג

תנאי קבלה למסלול המשולב

 

 

(1)

למסלול המשולב יוכל להתקבל מועמד אשר מילא את הדרישות הבאות:

 

 

 

(א)

סיים לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע כללי של 86 לפחות, ובמסגרת לימודיו לתואר ראשון הכין עבודה סמינריונית שזכתה להערכה מיוחדת, או זכה לציון גבוה על פרויקט מחקרי שהציג. מקצועו הראשי בלימודיו לתואר ראשון של תלמיד זה, חייב להיות בתחום ההתמחות אליו הוא מבקש להתקבל.

 

 

 

(ב)

תלמיד שהחל לימודיו לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן ובשנת לימודיו הראשונה לתואר שני כתב שתי עבודות סמינריוניות, או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה - הכל לפי דרישת ראש המחלקה - וקיבל בהן ציון 90 לפחות, ובשנת לימודיו השנייה לתואר שני הגיש הצעת מחקר, והוכיח בה יכולת בולטת, יוכל אף הוא להגיש מועמדותו לוועדה לתואר שלישי, לקבלה למסלול המשולב (העבודות הסמינריוניות שכתב יוכלו להוות בסיס לתוכנית המחקר שלו לתואר שלישי).

 

 

 

(ג)

מועמד אשר סיים את לימודיו לתואר הראשון באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל, או שהחל לימודיו לתואר שני באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל, יוכל להתקבל למסלול זה אם תמצא הוועדה שמעמדו האקדמי שקול כנגד מעמדו של בוגר אוניברסיטת בר-אילן, בדרישות של סעיף 1 (א) דלעיל, או כנגד מעמדו של תלמיד מוסמך של אוניברסיטת בר-אילן, בדרישות של סעיף 1 (ב) דלעיל.

 

 

 

(ד)

הוועדה לתואר שלישי רשאית להחליט על קבלת תלמיד למסלול המשולב גם אם אינו ממלא אחר אחת מהדרישות דלעיל. במקרה זה חייבת ההחלטה להתקבל פה אחד ועל התלמיד תוטלנה דרישות מיוחדות שתהיינה שקולות כנגד הדרישות שלא עמד בהן. תלמיד שיתקבל לפי סעיף זה יהיה במעמד "תלמיד על תנאי" עד למילוי כל הדרישות המיוחדות.

 

 

 

 

 

 

(2)

מעמד הסטודנט והליכי הרישום והקבלה:

 

 

 

(א)

סטודנט שיימצא ראוי להתקבל למסלול המשולב בתואר שלישי, יירשם בשנתיים הראשונות ללימודיו כתלמיד לתואר שני (שלב א'). הוא יגיש כמקובל בקשה לוועדה לתואר שני, ישלם דמי הרשמה, ויטופל על פי הנהלים הרגילים.

 

 

 

(ב)

במהלך שנת לימודיו הראשונה של הסטודנט בלימודי תואר שני, הוא יגיש לוועדה לתואר שלישי, מועמדותו לקבלה למסלול המשולב.

 

 

 

(ג)

במקביל לכך, תפנה הוועדה לתואר שלישי למחלקות האוניברסיטה בבקשה לאתר סטודנטים ראויים לקבלה למסלול זה, ולהפנותם לוועדה לתואר שלישי.

 

 

 

(ד)

עם קבלתו על ידי הוועדה לתואר שלישי, יונפק למועמד אישור ידני על קבלתו למסלול המשולב, והעתק מן האישור ישלח למחלקה, ולוועדה לתואר שני.

 

 

 

(ה)

בשנתיים הראשונות ללימודיו במסגרת המסלול המשולב, ילמד התלמיד את מיכסת הלימודים במסלול א' לתואר שני (עם תיזה) במגמה ובמחלקה אליה נתקבל. סה"כ החובות הלימודיות לתלמידי המסלול המשולב במסגרת לימודי תואר שני יהיו זהים לחובות הלימודיות הנדרשות מתלמידי התואר השני שבמסלול א'. המעקב אחר לימודיו אלה של הסטודנט יהיה באחריות הוועדה לתואר שני, כמקובל.

 

 

 

(ו)

באישור לימודים ממוחשב שיקבל סטודנט במסלול המשולב יירשם כי הוא לומד במסגרת "המסלול המשולב לדוקטורט".

 

 

 

(ז)

בתום שתי שנות לימוד בתואר שני, ולאחר שיעמוד התלמיד בתנאי המעבר משלב א' (לימודי תואר שני) לשלב ב' (לימודי דוקטורט) שנקבעו לו, יקבל זכאות לתואר מוסמך ויועבר לטיפול הוועדה לתואר שלישי.

 

 

 

(ח)

הוועדה לתואר שלישי, תקבל את התלמיד במעמד של "תלמיד מן המניין" לשלב ב' במסלול המשולב, והוא יוכל להירשם לקורסים במסגרת התואר השלישי. התלמיד ייחשב כתלמיד שנה ראשונה בלימודי התואר השלישי, והוועדה לתואר שלישי תקיים מעקב אחר לימודיו עד סיומם. על התלמיד לסיים את לימודיו בתוך ארבע שנים לכל היותר מיום קבלתו ללימודי התואר השלישי. משך הלימודים במסלול המשולב לא יעלה על 6 שנים. שנתיים במסגרת תואר שני וארבע שנים לכל היותר במסגרת תואר שלישי.

 

 

(3)

תנאים אקדמיים לקבלת תואר "מוסמך" ותנאי מעבר ללימודי תואר שלישי (משלב א' לשלב ב')

 

 

 

מועמד שנתקבל על ידי הוועדה לתואר שלישי למסלול המשולב, יהיה חייב לעמוד בדרישות הבאות במשך השנתיים הראשונות ללימודיו, במסלול זה.

 

 

 

(א)

ילמד בקורסים במכסה הנדרשת לתואר שני במסלול א' ויכתוב במסגרת זו שתי עבודות סמינריוניות או עבודה סמינריונית אחת ותרגילי מעבדה או יתחיל לבצע את מחקרו הניסויי או התיאורטי - הכל לפי דרישת ראש המחלקה - העבודות הסמינריוניות יכולות להיות בסיס לתוכנית המחקר שלו.

 

 

 

(ב)

ישיג בכל לימודיו ציון ממוצע של 86 לפחות.

 

 

 

(ג)

יעמוד בקשר הדוק עם המנחה הזמני שימונה על ידי ראש המחלקה בכל הקשור בלימודיו וכן בהכנת תוכנית המחקר. התלמיד ידווח למנחה על התקדמותו ועל הבעיות שנתעוררו בקשר להצעת המחקר.

 

 

 

(ד)

יעמוד בבחינה מחלקתית בעל פה בה יוכיח התמצאות כללית במגמת ההתמחות שלו ובשיטת המחקר. הבחינה תתקיים בנוכחות ראש המחלקה. לפני הבחינה יגיש התלמיד לראש המחלקה את הצעתו לתוכנית מחקר וחלק מהבחינה יוקדש לבירור פרטי ההצעה. בחינה זו תהווה בסיס להמלצת המחלקה לאישור תוכנית המחקר ולקבלת המועמד כ"תלמיד מן המניין" לתואר שלישי.

 

 

 

(ה)

יגיש לוועדה לתואר שלישי תוכנית מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור לפי סעיף 6 בתקנון הלימודים לתואר השלישי.

 

 

 

 

 

 

 

 

(ו)

לאחר שישלים את כל חובותיו כפי שפורטו לעיל, והצעת תוכנית המחקר שלו והמנחה הקבוע, יאושרו על ידי הוועדה לתואר שלישי, יהיה התלמיד זכאי לקבל תעודת "מוסמך" של אוניברסיטת בר-אילן. נוסח התעודה יהיה כדלקמן:

"מוסמך האוניברסיטה (M.A.) לאחר שהשלים/ה את חובותיו/ה לתואר מוסמך במהלך לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר דוקטור לפילוסופיה".

 

 

 

(ז)

סטודנט במסלול המשולב חייב להשלים את כל הדרישות הנ"ל בתוך שנתיים מיום הרשמתו ללימודי תואר שני. מי שלא יעמוד בתנאי המעבר בתוך שנתיים, לא יוכל להמשיך לימודיו במסלול המשולב.

 

 

 

(ח)

זכאות הסטודנט לקבלת תעודת "מוסמך" תינתן על ידי רשם האוניברסיטה לאחר קבלת אישור הוועדה לתואר שני על עמידתו בתנאים, אישור הוועדה לתואר שלישי על עמידתו בדרישות האחרות, ואישור הצעת תוכנית המחקר כמקובל.

 

 

 

(ט)

תלמיד "במסלול המשולב" שלא יעמוד בדרישות שפורטו לעיל (שלב א'), ולא יתקבל להמשך לימודיו לדוקטורט (שלב ב') על ידי הוועדה לתואר שלישי, או יפסיק לימודיו לדוקטורט, או שלימודיו יופסקו על ידי הוועדה, יהיה זכאי לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה עם תזה, רק בתנאי שישלים את כל חובות המסלול לתואר שני עם תזה.

 

4

 

מינוי מנחים

 

א

תלמיד לתואר שלישי ישתייך למחלקה שאליה שייך הנושא של עבודת המחקר שלו. אם נוגע נושא המחקר לשתי מחלקות תקבע הוועדה לאיזו מהן ישתייך התלמיד.

 

ב

הוועדה תאשר אחד ממורי המחלקה - או מורה המקצוע שבתחומו תיכתב העבודה - כמנחה של התלמיד בעבודת הדוקטור שלו. אם הנושא מחייב זאת, תוכל הוועדה לאשר שני מנחים ממחלקה אחת או משתי מחלקות של אותה פקולטה או אף של שתי פקולטות. שני המנחים יקיימו מגע קבוע ביניהם.

 

ג

למנחה יתמנה חבר סגל בעל דרגה של מרצה בכיר לפחות. מורים בעלי דרגת מרצה אינם רשאים להדריך תלמידים לתואר שלישי באופן עצמאי, אבל במקרים יוצאים מן הכלל יוכלו להשתתף בהדרכה יחד עם מרצים בכירים. עם זאת, באישור הוועדה לתואר שלישי ובאישור מנומק של דיקן הפקולטה גם חבר סגל בדרגת מרצה יוכל להדריך תלמידי תואר שלישי. כן רשאית הוועדה למנות כמנחים חברי סגל של מוסדות מחקר והשכלה גבוהים אחרים, המכהנים בדרגות מתאימות, ואנשי מדע ומקצוע אחרים בעלי רמה מתאימה. במקרים כאלה תמנה הוועדה גם מנחה שהוא חבר הסגל של אוניברסיטת בר-אילן כאמור לעיל.

 

ד

מורה שפרש מהשירות באוניברסיטה בהגיעו לגיל הפנסיה, רשאי אף הוא להדריך תלמיד מחקר.

 

ה

חבר סגל לא ישמש כמנחה או כשופט של עבודת דוקטור של קרוב משפחה. לעניין זה קרובי משפחה הם: בני זוג, הורים, וילדים ובני זוגם, אחים ואחיות או בני זוגם.

 

ו

הוועדה תאשר נושא לעבודת דוקטור רק לאחר שיימצא מורה שיוכל לשמש מנחה למחקר בנושא המוצע, ואשר יקבל על עצמו את האחריות להדרכתו של התלמיד לתואר שלישי.

 

ז

במקרה שהוועדה תרשה לתלמיד לבצע את עבודת המחקר שלו במוסד אקדמי מוכר, בארץ או בחו"ל, יתבקש המורה מהמוסד המוכר אשר בהדרכתו ילמד התלמיד לשמש גם הוא כמנחה.

 

5

 

לימודי השלמה וידיעת שפות

 

א

תלמיד לתואר שלישי ישתתף באורח פעיל בקורסים ובסמינריונים במשך תקופה שלא תהיה פחות משלוש שנים או עד תום תקופת לימודיו אם זו תהיה פחות משלוש שנים.

 

ב

תכנית הלימודים בשטח ההתמחות תיקבע על ידי ראש המחלקה ותכלול סמינר שנתי ברמה מתאימה בנושא קרוב לשטח התמחותו של התלמיד וקורס/ים אחר/ים במחלקה. ראש המחלקה ידווח על התכנית ליו"ר הוועדה.

 

ג

(1)

המחלקה רשאית להטיל על מועמד או תלמיד לתואר שלישי חובת בחינה (בעל-פה או בכתב) ובה יידרש להוכיח את מידת בקיאותו בחומר הנלמד בקורסים בשטח ההתמחות.

 

 

(2)

ראש המחלקה, בהמלצת המנחה, רשאי להטיל על התלמיד חובת הוראה בתחום המחקרי שלו.

 

ד

תלמיד לתואר שלישי שקיבל את התארים "בוגר" ו"מוסמך" באוניברסיטת בר-אילן יהיה פטור מחובת השתתפות בקורסי יסוד ביהדות. תלמיד שלמד בבר-אילן רק לאחד מהתארים הנ"ל יהיה חייב בקורס אחד בלבד. בהתאם לפרק ג' סעיף 7 יחויב מועמד ממוסד אחר בשני קורסי יסוד ביהדות. בכל מקרה - חייב התלמיד בבחינה בקורסי היסוד ביהדות.

 

ה

מתלמיד לתואר שלישי תידרש רמת כתיבה של חיבור מדעי בשפה האנגלית וידיעה כדי הבנת ספרות מדעית בשפה מודרנית נוספת בתחום מחקרו.

הוועדה רשאית לפטור מחלקה מסוימת מהדרישה לידיעת שפה מודרנית נוספת על אנגלית, לפי צורכי המקצוע. במקרים מיוחדים רשאי יו"ר הוועדה, בהמלצת המנחה וראש המחלקה, להוסיף או לגרוע מדרישות סעיף זה או לשנותן.

הנהלים להוכחת הידיעה בשפות זרות ייקבעו על ידי הוועדה.

על התלמיד למלא דרישות סעיף זה לכל המאוחר במשך שנת הלימודים שאחרי אישור תכנית המחקר.

 

ו

תלמיד לתואר שלישי שלא קיבל את חינוכו התיכוני או האקדמי בלשון העברית חייב להוכיח שהוא שולט במידה מספקת בשפה העברית. אם ידיעתו לקויה עליו להשתלם בשפה העברית תוך תקופת לימודיו. יו"ר הוועדה יקבע מועד לבדיקה בשפה העברית. מועד זה יחול שנה אחת אחרי אישורו כתלמיד מחקר.

 

ז

יו"ר הוועדה יכול לפטור תלמיד מהדרישות בסעיפים ד' ו-ה' לעיל על סמך המלצה מנומקת של ראש המחלקה.

 

6

 

קביעת נושא המחקר

 

א

תוך שנה מיום קבלתו יגיש התלמיד לוועדה תכנית מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור. לפני הגשת התכנית לוועדה, על התלמיד לבוא בדברים עם מורה שבהדרכתו הוא מבקש לערוך את המחקר. המורה המוצע לתפקיד מנחה חייב להביע את הסכמתו בכתב למינוי. כן חייב הוא להודיע על הסכמתו לנושא העבודה ולתכנית המחקר. תצורף לתכנית המחקר הודעתו של ראש המחלקה כי הוא מסכים לתכנית זו וכי ניתן לבצע את המחקר במחלקתו.

 

ב

לאחר שיגיש התלמיד את תכנית המחקר לוועדה, תמנה הוועדה שני מורים שקרובים לנושא המחקר המוצע אשר יבחנו את תכנית המחקר. הם יוכלו לראיין את התלמיד אם תבוא בקשה זו מצדם. שני המורים ימסרו לוועדה המלצה מנומקת בכתב אם התכנית ראויה לאישור. בהחלטתם יתבססו הבוחנים על רמתה של העבודה המוצעת ועל אפשרויות ביצוע המחקר תוך תקופת זמן סבירה לעבודת דוקטורט. אם ימצאו צורך הם ימליצו על שינויים בתכנית ו/או בהדרכה ועל שינויים בלימודי ההשלמה.

 

ג

אישורו הסופי של הנושא יהיה בידי הוועדה. הוועדה רשאית להחזיר את ההצעה למועמד כדי שיכניס בה שינויים לפי חוות דעתה (יצמצם את הנושא או ירחיבו וכדומה), או כדי שיציע נושא אחר. אין הוועדה חייבת להזמין את המורה-המנחה לדיון על הנושא, אבל הוא יוזמן אם יבקש זאת, וכן אם הוועדה סבורה שאין לאשר את הנושא המוצע.

 

ד

הוועדה תפרסם בתחילת כל שנת לימודים - לידיעת כל מורי האוניברסיטה - רשימה של תלמידי תואר שלישי שנתקבלו בשנה"ל הקודמת. רשימה זו תכלול את נושאי עבודות המחקר ואת שמותיהם של המורים-המנחים.

 

ה

התלמיד אינו רשאי לשנות את נושא מחקרו, לצמצמו או להרחיבו, ללא אישור הוועדה. במקרה של שינוי בנושא תחליט הוועדה, אם ובאיזו מידה יש לזקוף לזכותו של התלמיד את תקופת עבודתו לפני שינוי הנושא. יו"ר הוועדה רשאי לאשר שינויים קלים בנושא העבודה ובהיקפה, מתוך התייעצות עם המורה-מנחה.

 

ו

אין לאשר בדיעבד הצעת מחקר למחקר שכבר נעשה לפני קבלת התלמיד ללימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן.

 

ז

תלמיד שנתקבל למסלול הרגיל רשאי להציע תכנית מחקר שתתבסס על עבודתו לתואר השני באוניברסיטת בר-אילן. בכל מקרה שהוועדה תאשר תכנית מחקר לפי סעיף זה, תוכר התיזה לתואר השני או חלק ממנה - הכול לפי העניין - כחלק מעבודת הדוקטור בתנאי שהמנחה וראש המחלקה הסכימו לכך במפורש.

 

7

 

סדרי ההדרכה

 

א

פעם בשנה חייב תלמיד מחקר למסור למנחה דיווח בכתב על לימודיו ועל התקדמותו בעבודת המחקר. המנחה יצרף לדיווח הערכה מפורטת על התקדמותו של התלמיד וכן הערות אחרות לפי ראות עיניו, ויעבירו לוועדה, עם העתק לראש המחלקה.

 

ב

מנחה שאינו רואה ברכה בלימודיו של התלמיד, יוכל להציע לוועדה להפסיק את עבודת המחקר שלו.

 

ג

במשך השנה השנייה מיום אישור הצעת המחקר על ידי הוועדה, יגיש התלמיד למנחה דו"ח ביניים (בשלושה העתקים) המפרט את התקדמותו בביצוע המחקר. במקצועות הומאניסטיים יצורף לדו"ח חלק מסוים (פרק או פרקים אחדים) של החיבור. המנחה יעביר לוועדה את הערכתו לגבי טיב החיבור ורמתו ולגבי התקדמות התלמיד.

במידת האפשר, תעביר הוועדה את דו"ח הביניים לבעלי המקצוע אשר אישרו את הצעת המחקר לעיון ולחוות דעתם. ניתן לדרוש מן התלמיד דו"ח על התקדמות עבודתו בכל עת שייראה לוועדה או למי שהתמנה על ידה לעקוב אחר התקדמותו.

 

ד

אם נבצר מן המורה-המנחה להמשיך בהדרכת התלמיד, שומה על הוועדה להשתדל ולמצוא מנחה אחר במקומו.

 

ה

אם לאחר מינויו של המנחה לעבודת הדוקטור יתברר שאופי הנושא דורש מינוי של מנחה נוסף, תמנה הוועדה מנחה שני לאחר התייעצות עם המנחה הראשון.

 

ו

מספר תלמידי תואר שלישי המודרכים על ידי מורה אחד לא יעלה בד"כ על חמישה. אך אם הוועדה תראה זאת לנחוץ, היא מוסמכת להרשות למורה לקבל על עצמו הדרכה של מספר תלמידים גדול יותר. הוועדה תתחשב גם במספר התלמידים לתואר שני המודרכים על ידי המורה בבואה להגביל את מספר תלמידי המחקר המודרכים על ידיו.

 

8

 

ביצוע עבודת הדוקטור מחוץ לאוניברסיטה

 

א

עבודת המחקר צריכה להתבצע באוניברסיטת בר-אילן. אי אפשר לקבל תואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן, בזכות לימודים ומחקר שנעשו במוסד אחר.

 

ב

הוועדה מוסמכת להרשות לתלמיד לתואר שלישי להוציא לפועל את עבודת המחקר שלו במוסד מדעי אחר הנמצא בישראל, בתנאי שהאוניברסיטה תכיר במוסד זה לצורך עבודת המחקר בשביל תלמידי תואר שלישי ובתנאי שהתלמיד יתקבל על ידי אוניברסיטת בר-אילן לפני שיתחיל בעבודת המחקר. את כל יתר החובות, המוטלות עליו לפי תקנות אלה, ימלא התלמיד באוניברסיטת בר-אילן.

 

ג

עובדי המוסד המוכר יוכלו לשמש כמנחים לתלמידי תואר שלישי, בתנאי שמעמדם המדעי יוכר על ידי שלטונות האוניברסיטה כשקול כנגד מעמדו של לפחות מרצה בכיר אוניברסיטאי ובכפיפות לסעיף (ה) דלהלן.

 

ד

יו"ר הוועדה רשאי להכיר בלימודיו של תלמיד תואר שלישי במוסד אקדמי מוכר בחו"ל, אם הנושא יחייב זאת. תקופת לימודיו בחו"ל תיזקף על חשבון התקופה הכוללת הנדרשת לסיום לימודיו.

 

ה

בכל מקרה של החלטה לפי סעיפים (ב)-(ד) דלעיל יצורף להדרכה חבר סגל אוניברסיטת בר-אילן.

 

9

 

תקופת הלימודים

 

א

תלמיד לתואר שלישי רשאי להתחיל את לימודיו מיד עם קבלתו. בדרך כלל יש לראות בהתחלת תקופת לימודיו את ראשית הסמסטר הקרוב יותר לתאריך שבו החליטה הוועדה לקבלו ללימודים. התלמיד יהיה חייב ברישום ובשכר לימוד כפי שייקבע על ידי שלטונות האוניברסיטה במשך תקופה מינימלית של שנתיים.

 

ב

יו"ר הוועדה יוכל להכיר בתקופה שהתלמיד הקדיש לעבודת ההכנה למחקר, מתוך מגע עם אחד המורים, כמילוי חלקי של הדרישה שבסעיף הקודם, ובלבד שיהיה לפחות שנה אחת במעמד של תלמיד מן המניין לתואר השלישי.

 

ג

אם לא יסיים התלמיד את הלימודים ולא יגיש את עבודת הדוקטור עד סוף השנה השנייה, יהיה חייב לחדש הרשמתו ולשלם שכר לימוד כפי שייקבע על ידי שלטונות האוניברסיטה מדי שנה בשנה, כל עוד לא יגיש את עבודת הדוקטור ובכפיפות לסעיף הבא.

 

ד

תקופת לימודיו של תלמיד לתואר שלישי לא תעלה על שש שנים אקדמיות מיום קבלתו ללימודים לתואר שלישי, אך כבר לאחר ארבע שנים תדון הוועדה, אם יש להרשות לו להמשיך בלימודיו, וכן תדון מדי שנה בשנה (עד תקופה מקסימלית של שש שנים), אם יש מקום לחידוש הרשמתו.

 

ה

תלמיד לתואר שלישי רשאי להפסיק את לימודיו לתקופה מסוימת. לשם כך עליו לבקש ולקבל חופשה מראש לאותו זמן מאת יו"ר הוועדה. אם יפסיק את לימודיו ללא קבלת חופשה, או לא יחדש אותם בתום החופשה המאושרת, יבוטל מעמדו כתלמיד האוניברסיטה, והוועדה תהיה רשאית למסור את נושא מחקרו לתלמיד אחר.

 

ו

תלמיד לתואר שלישי שמעמדו בוטל - אם ירצה לחדש את לימודיו יהיה דינו כדין מועמד חדש; הוועדה תהיה רשאית שלא להתחשב בתקופת לימודיו הקודמת.

 

10

 

הגשת עבודת הדוקטור

 

א

לאחר שיהיה תלמיד לתואר השלישי רשום שנתיים רצופות וימלא את כל הדרישות המוטלות עליו לפי תקנות אלו, רשאי הוא להגיש בכל עת את עבודת הדוקטור שלו לוועדה לשם קבלת התואר. אך לפני שייגש התלמיד להדפסה הסופית של העבודה, עליו להגישה לעיון מסכם למנחה כדי להשיג את אישורו להגשה. על המנחה לדווח לוועדה על מתן האישור. הוועדה לא תקבל עבודה בלי אישור כזה, אלא אם יו"ר הוועדה פטר את התלמיד מהגשתו.

 

ב

באישורה של הוועדה יורשה התלמיד לכלול בחיבורו חלקים מעבודות אחרות שלו (שפורסמו או לא פורסמו) בתנאי שחלקים אלה ומקורם יצוינו במפורש בגוף החיבור. הגבלות אלו אינן חלות על עבודות לתואר שני שהוכרו לצורך זה לפי פרק 6 סעיף (ז).

 

ג

החיבור צריך להיכתב בשפה העברית, אולם במקרים מיוחדים יוכל יו"ר הוועדה להרשות את כתיבתו גם בשפה לועזית בתנאי שימליץ על כך המנחה ובתנאי שיובטח מראש כי יש בנמצא שופטים השולטים בשפה הלועזית הנדונה.

 

ד

לחיבור יצורפו שני תקצירים: אחד בשפה העברית והשני בלועזית (אנגלית או צרפתית). כל תקציר יהיה בהיקף של שש מאות מילים בערך. הוועדה תוכל לחייב תלמיד מחקר להגיש בנפרד, בנוסף לחיבור, סיכום מקיף ומפורט של עבודתו הכתוב בשפה זרה מודרנית. שפה זו תיקבע על ידי הוועדה (בדרך כלל השפה האנגלית). סיכום זה יועבר לשופטים שאינם שולטים בעברית. היקף הסיכום ייקבע על ידי הוועדה. אם הוועדה תמצא לנכון, היא תהיה רשאית להטיל על התלמיד סיכום שיהיה מקביל בהיקפו למאמר הראוי לפרסום בכתב עת מדעי. אין בהוראה זו כדי לגרוע מהדרישה הכללית לתמצית לועזית בכל חיבור.

 

ה

התלמיד יקפיד על שימוש בשפה מתוקנת, ועל סגנון, עריכה והגהה. החיבור, כולל התקצירים, הרשימה הביבליוגרפית והנספחים, יוגש לוועדה בצורה המתאימה לפרסום כספר או בעיתונות מדעית. יו"ר הוועדה רשאי להחזיר חיבור שיוגש על ידי תלמיד תואר שלישי אם יימצאו בו ליקויים סגנוניים ודקדוקיים.

 

11

 

הגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמרים

 

תלמיד רשאי לכתוב עבודת דוקטור הכוללת מאמרים שהתקבלו לפרסום בכתבי עת שפיטים אם המאמרים קשורים ישירות לנושא המחקר שאושר על-ידי הוועדה לתואר שלישי (בפרסום יש להקפיד על הכללים המפורטים בפרק 14 סעיף ד' שלהלן).

מספר המחברים של כל מאמר וסדר הופעתם יהיה לפי הדרישות המקובלות בכל דיסציפלינה.

 

הפרוצדורה של הגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמרים, מפורטת להלן:

 

א

לאחר שאחד המאמרים לפחות התקבל לפרסום בכתב עת שפיט, רשאי התלמיד להגיש בקשה לכתוב עבודת דוקטור במתכונת זו.

 

ב

בקשת התלמיד תכלול:

 

 

(1)

נימוקים לבקשה.

 

 

(2)

תקציר הצעת המחקר.

 

 

(3)

עותק של המאמר/ים שפורסם/מו או התקבל/ו לפרסום בכתב עת שפיט.

 

 

(4)

פירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות או מאמרים המתוכננים להיכלל בעבודה.

 

 

(5)

סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר. כיצד הם אמורים ליצור מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא הנחקר.

 

 

(6)

דברי הסבר של התלמיד על תרומתו למאמר/ים המצורף/ים.

 

 

(7)

מכתב מלווה ממנחה/י העבודה המפרט:

 

 

 

(א)

מה היתה תרומת התלמיד לגבי המאמר/ים? מה היה חלקו של התלמיד ביחס לחלקם של המחברים האחרים? האם כתב את המאמר? האם ביצע את הניסוי?

 

 

 

(ב)

מה היתה תרומת המחברים שאינם מנחי העבודה (אם יש כאלה)?

 

 

 

(ג)

איכות המאמר/ים ואיכות כתב/י העת שבו/בה פורסם/ו המאמר/ים.

 

 

(8)

אישור המחברים האחרים של המאמרים, שאינם מנחי העבודה (אם יש כאלה), לגבי עדותו של התלמיד על תרומתו למאמרים והסכמתם להכללת המאמרים בעבודת הדוקטור.

 

 

(9)

הצהרת התלמיד כי הוא מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך הקפדה על זכויות היוצרים של המחברים הנוספים של המאמרים וכן של הבמות שבהן הופיעו המאמרים.

 

ג

הוועדה לתואר שלישי תדון בבקשה ותחליט אם לאשר הגשת עבודת הדוקטור הכוללת מאמרים.

 

ד

הגשת העבודה

 

 

(1)

לאחר קבלת האישור להגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמרים יגיש התלמיד את העבודה במתכונת הנדרשת על-פי התקנון, כולל תקציר בעברית, תקציר באנגלית והסבר מפורט כיצד המאמרים יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא הנחקר.

 

 

(2)

במידת הצורך ועפ"י החלטת מנחה/י העבודה יוסיף התלמיד:

 

 

 

(א)

מבוא תיאורטי שיכלול סקירה רחבה ועדכנית של תחומי המחקר הנכללים בעבודה.

 

 

 

(ב)

פרק על שיטות המחקר המרחיב מעבר למה שמתואר בקצרה במאמרים. תשומת לב מיוחדת ומפורטת תינתן לשיטות המחקר שפותחו במהלך העבודה.

 

 

 

(ג)

פרק דיון וסיכום שיכלול הרחבה של תיאור התוצאות ומשמעותן, מעבר למה שהוצג במאמרים. כמו כן יכלול פרק זה ציון מיוחד של החידושים ותרומתם לתחום המחקר הנדון.

 

 

(3)

מכתבי המנחה/ים ומחברים נוספים של המאמרים שיתייחסו לכל המאמרים במתכונת המכתבים הנזכרים בסעיפים 11 (ב) (7) ו- 11 (ב) (8), יצורפו כנספחים לעבודה.

 

 

(4)

התקצירים, ההסבר לגבי השתלבות המאמרים במבנה העבודה, המאמרים עצמם והמכתבים ישוכפלו בגודל אחיד ויכרכו יחד.

 

 

(5)

המאמרים יופיעו בעבודה בשפת פרסומם. שאר החלקים של עבודת הדוקטור יהיו כתובים בעברית, אלא אם כן יינתן אישור מיוחד בהתאם לכללים המופיעים בתקנון.

 

ה

שיפוט העבודה

 

 

הליכי השיפוט של עבודת דוקטור הכוללת מאמרים יהיו בהתאם להליכים המקובלים המפורטים בהמשך תקנון זה.

 

 

 

 

 

12

 

מינוי שופטים וסדרי שפיטה

 

א

עם הגשת החיבור, תמנה הוועדה שלושה שופטים. אם יש צורך בכך, תמנה הוועדה שופטים נוספים. מעמדם של כל השופטים יהיה שווה. המורה-המנחה יהיה אחד השופטים. לא יתמנה כשופט מנחה או מורה הקרוב קרבה משפחתית למגיש החיבור. בין השופטים יהיה מומחה ממוסד אחר בארץ או בחו"ל, אלא אם כן תהיה סיבה מוצדקת לא לכלול שופט מחוץ לאוניברסיטה. במקרה שלא יתמנה שופט מחוץ לאוניברסיטה יהיה צורך באישור הרקטור להרכב השופטים.

 

ב

אם המנחה הוא גם חבר הוועדה לתואר שלישי - הוא לא יהיה נוכח בזמן הדיון בוועדה על מינוי השופטים, וכמו כן לא יהיה נוכח בוועדה בזמן הדיון על דיווחי השופטים.

 

ג

כל אחד משלושת השופטים יחווה את דעתו על החיבור וימסור דיווח לוועדה מבלי שייקרא קודם לכן את הדיווחים של השופטים האחרים. שמותיהם של השופטים יהיו חסויים.

 

ד

אם לא יימצאו שלושה שופטים מהאוניברסיטה או ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה, ההולמים את הדרישות הנקובות בסעיף הקודם והעשויים למסור חוות דעת מוסמכת על עבודת הדוקטור מכל בחינותיה, רשאית הוועדה להציע לסנט להסתפק בשני שופטים או למנות שופט אחד, אשר יבדוק את העבודה על כל בחינותיה (והוא ייקרא שופט ראשי) ושני שופטים אחרים שיחוו את דעתם רק על בחינות מסוימות של עבודת הדוקטור (הם ייקראו שופטים משניים).

 

ה

הדיווח שכל שופט ימסור לוועדה יכלול הערכה מנומקת של החיבור מבחינת חידושים, תוכן, שיטה, מבנה, סגנון, בהירות ועריכה טכנית.

 

ו

אם ימצא השופט, שהחיבור הולם את הדרישות, עליו לכלול בדיווח שלו משפט הקובע במפורש שהעבודה ראויה להתאשר כעבודת דוקטור.

 

ז

אסור לשופט למסור את הדיווח שלו לידיעתו של מגיש החיבור.

 

ח

על השופט למסור את הדיווח שלו תוך חודשיים מן היום שתימסר לו העבודה. אם ימצא השופט לנכון לשוחח עם התלמיד לצורך הבהרות כלשהן, יבקש רשות לכך מיו"ר הוועדה.

 

ט

הוועדה תדון בטיב החיבור וברמתו לאור הדיווחים של השופטים ותחליט אם לאשרו. עבודת הדוקטור תחשב למאושרת אם יצביעו בעד אישורה רוב החברים הנוכחים בישיבה. יושב ראש הוועדה יודיע לרקטור את החלטת הוועדה, לצורך מסירת דיווח לוועדה המרכזת.

 

י

לפי חוות דעתם של השופטים, רשאית הוועדה לדרוש מהתלמיד לתקן את החיבור תוך מתן הוראות מפורטות על התיקונים הנדרשים.

 

יא

במקרה של חילוקי דעות בין השופטים, רשאית הוועדה למנות שופט נוסף.

 

יב

עבודה שנפסלה על ידי הוועדה, תוחזר לתלמיד המחקר, והוא רשאי לפרסמה על אחריותו. במקרה זה אסור לו להזכיר בפרסום שהעבודה נעשתה כעבודת דוקטור באוניברסיטת בר-אילן.

 

יג

לא יינתן ציון על עבודות מחקר לתואר שלישי. 1

 

13

 

הענקת התואר

 

א

לאחר אישורו של החיבור על ידי הוועדה יהיה התלמיד זכאי לתואר.

 

ב

התואר שבו יוכתר תלמיד מחקר לתואר שלישי יהיה תואר "דוקטור לפילוסופיה" (ובלועזית: Doctor of Philosophy).

 

14

 

הגשת עבודת הדוקטור ופרסומה

 

א

על המועמד להגיש את החיבור כשהוא מודפס בכל שיטה המבטיחה צורה נאה ונוחה לקריאה.

 

ב

עותקי החיבור שיימסרו לשיפוט מותר שיימסרו מתויקים ולא כרוכים. לאחר אישור החיבור על המועמד לדאוג לכריכת העותקים.

 

ג

על המועמד להמציא לאוניברסיטה (ללא תשלום) שמונה טפסים של החיבור המודפס.

שני טפסים יישלחו לספרייה הלאומית בירושלים, שלושה טפסים יימסרו לידי השופטים, אחד למזכירות האקדמית, אחד לספרייה של אוניברסיטת בר-אילן ואחד לספרייה הסמינריונית של המחלקה שאליה השתייך התלמיד. כן רשאית הוועדה לבקש עותקים נוספים מהתלמיד.

 

ד

באישור המנחה רשאי התלמיד לפרסם פרק מעבודתו בפרסום מוקדם, לפני שיגיש את החיבור במלואו. במקרה זה יפרסם את התוצאות תוך ציון שם המרצה-המנחה בהערה, אלא אם כן המנחה הוא מחבר שותף. בכל מקרה יש לציין בפרסום כי המאמר הוא מתוך עבודה שמבוצעת באוניברסיטת בר-אילן לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה".

כן מותר להגיש לוועדה תדפיסים של פרסומים כאלה כחלק מהחיבור, ובלבד שהתדפיסים יהיו כשרים להגשה עפ"י שאר סעיפי תקנון זה.

 

ה

אם התפרסם החיבור במלואו בכתב עת מדעי, ותדפיסים ממנו יוגשו לוועדה, חייב החיבור להתפרסם בשמו של התלמיד בלבד. שמו של המורה-המנחה יצוין בצורה מתאימה בגופו של החיבור או בהערה.

 

ו

תלמיד מחקר המפרסם את מחקרו או חלק ממנו, בדפוס או בכל צורה של פרסום ברבים, באמצעות האוניברסיטה או כל מו"ל שהוא, או כמאמר באחד מכתבי העת המדעיים, יוסיף לפני גוף המחקר הערה שבה יוסבר כי המחקר הוכן כעבודת דוקטור לקבלת תואר באוניברסיטה, וייאמר בה בהדרכת מי בוצע המחקר, באיזו מחלקה, ומתי אושרה הדיסרטציה.

 

ז

נוסח השער העברי של החיבור:

 

 

אוניברסיטת בר-אילן

 

 

________________________________________________

(שם החיבור)

 

 

________________________________________________

(שמו של תלמיד המחקר, שם פרטי לפני שם משפחה)

 

 

חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 

 

הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן

 

 

________________________________________________

(החודש והשנה העבריים של תאריך הגשת החיבור לוועדה)

 

 

תשמ"ג                          רמת-גן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ח

 

נוסח השער הלועזי של החיבור:

 

 

Bar-Ilan University

 

 

________________________________________________

(שם החיבור בלועזית)

 

 

________________________________________________

 (שמו של תלמיד המחקר בלועזית, שם פרטי לפני שם משפחה)

 

 

Ph.D. Thesis

 

Submitted to the Senate of Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

 

 

________________________________________________

(החודש והשנה הלועזיים של תאריך הגשת החיבור לוועדה)

 

 

 

ט

 

בעמוד שמעבר לשער הפנימי יש להזכיר את שם המנחה/ים, בנוסח זה:

 

 

עבודה זו נעשתה בהדרכתו/ם של פרופ'/ד"ר _____________________

מהמחלקה ________________ של אוניברסיטת בר-אילן

 

 

עמוד זה לא יכיל כל מילים נוספות (גם לא את שמו של בית הדפוס).

 

 

הפסקה המציינת את שמו/שמם של המנחה/ים תודפס בלועזית, מעבר לשער הלועזי של החיבור, בנוסח זה:

 

 

This work was carried out under the direction of Professor/Dr. _________________, Department of _______________, Bar-Ilan University

 

15

 

תעודת הדוקטור

 

התלמיד יקבל תעודה המעידה על סיום לימודיו לתואר דוקטור ובה יצוין התואר, מקצוע ההתמחות ונושא החיבור. במקרה שיוחלט על הענקת הציון "מעולה" יצוין גם הציון בתעודה. התעודה תהיה חתומה בידי נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה ויו"ר הוועדה.

 

16

 

כללי

 

א

סדרי ההרשמה, צורת הפנייה לוועדה והגשת הדיווחים, הוראות לעריכת החיבור וסדרי הגשת עבודת הדוקטור - ייקבעו על ידי המזכיר האקדמי בהתייעצות עם יו"ר הוועדה.

 

ב

התקנות הכלליות המחייבות את תלמידי האוניברסיטה, חלות גם על תלמידי מחקר במשך כל שנות לימודיהם באוניברסיטה.

 

ג

תקנות הלימודים יחולו על התלמיד כפי שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה במחלקה. עם זאת רשאית המחלקה להכניס שינויים במערכת הלימודים, ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי במכסה הכוללת של שעות הלימוד, כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה.

 

 

 

 

 

 

 

הוראות ונהלים – למועמדים ולתלמידי מחקר

 

חלק ב'

 

1

 

הגשת מועמדות

 

א

מועמדות ללימודים לקראת התואר השלישי יש להגיש על גבי טפסים שניתן להשיגם בכתב או אישית במשרדי הוועדה לתואר שלישי. לטפסים יש לצרף דמי רישום וכל המסמכים המוזכרים בהם (בשני עותקים). טפסים שלא ימולאו בהתאם להוראות יוחזרו לשולחיהם.

 

ב

מזכירת הוועדה תפתח תיק לכל מועמד ותאשר את קבלת הטפסים והמסמכים. בשום מקרה אין באישור זה משום הודעה על קבלת המועמד ללימודים.

 

ג

הוועדה תתייחס רק למסמכים מקוריים או לצילומים מאושרים על ידי גוף מוסמך. צילומים והעתקים לא מאושרים יוחזרו לשולחיהם.

 

ד

אפשר להגיש מועמדות גם אם חלק מהמסמכים חסרים. במקרה זה יקבל המועמד הודעה על פתיחת תיק ופירוט המסמכים החסרים. המזכירות תחכה חודשיים להשלמת המסמכים. אם לא הגיעו המסמכים תוך המועד הזה, יבוטל התיק והמועמד יקבל חזרה את מסמכיו לפי דרישתו. דמי הרישום לא יוחזרו.

 

ה

מועמד שתיקו בוטל, רשאי להגיש את מועמדותו שנית אחרי הגשת כל המסמכים הדרושים. במקרה זה יחויב בדמי רישום כמו כל מועמד חדש.

 

ו

עם השלמת התיק, יתחיל הטיפול בהכנתו לדיון. לאחר החלטת הוועדה, יקבל המועמד הודעה בכתב, ובה תירשם ההחלטה והתנאים ללימודיו (אם נתקבל). בדרך כלל מחליטה הוועדה אחת ההחלטות הבאות:

 

 

(1)

לא לקבל את המועמד ללימודים, אם רמתו איננה בהתאם לדרישות או שאין אפשרות לבצע באוניברסיטת בר-אילן את המחקר שהוצע על ידו.

 

 

(2)

לקבלו כתלמיד על תנאי או כתלמיד שלא מן המניין לתקופה הנקובה בתקנון, אם הוטלו עליו דרישות מיוחדות ללימודי השלמה, או שהוא מועמד למסלול הישיר.

 

 

(3)

לקבלו כתלמיד מן המניין, אם אין עליו חובה של לימודי השלמה.

כמובן שייתכנו החלטות מיוחדות, הכול לפי העניין, אך בשום מקרה לא יוענק מעמד של תלמיד מן המניין, אלא לפי סעיף 3 דלעיל.

 

ז

פרטים על ביצוע המחקר מחוץ לאוניברסיטה, מינוי מנחה מבחוץ, מכסת השעות, לימודי חוץ, וכד' - ראה בתקנון.

 

ח

מזכירות הוועדה לתלמידי מחקר עומדת לרשות התלמידים בשעות העבודה הרגילות בכל העניינים שבטיפולה.

 

2

 

סדרי רישום שנתיים

 

א

כל תלמיד לתואר שלישי חייב להירשם ללימודים ולשלם שכר לימוד מדי שנה בשנה, החל משנה"ל הקרובה למועד קבלתו ועד קבלת אישור הוועדה לתואר שלישי לעבודת הדוקטור שלו.

 

ב

תלמיד שיתקבל במשך סמסטר א' של שנה"ל יירשם מיד עם קבלתו לשנה"ל השוטפת. אם יתקבל במועד מאוחר יותר, יהא הדבר נתון לשיקול דעתו אם להירשם מיד או בשנה"ל שלאחריה.

 

ג

הרישום קובע את המועד ללימודים בקורסים ובסמינרים בלבד. התלמיד רשאי להתחיל בקשריו עם המנחה ובעבודת המחקר מיד עם קבלתו.

 

ד

המזכירות האקדמית ומינהל הסטודנטים מפרסמים כל שנה חוברת ובה פרטים על סדרי הרישום ומועדיהם, גובה שכ"ל וכד'. חוברת זו תישלח לביתו של התלמיד לפני מועד הרישום.

 

ה

מי שלא נרשם במועד הקבוע מסיבות מוצדקות, רשאי להירשם בכל מועד אחר, בתנאי שיבצע את כל פעולות הרישום לפני תחילתה של שנת הלימודים. לאחר מועד זה יירשמו רק תלמידים שקיבלו רשות מוקדמת לכך מאת יו"ר הוועדה.

 

ו

בתקנון הלימודים הכלליים המחייב גם את תלמידי המחקר נאמר: "סטודנט שלא נרשם ייחשב כאילו ויתר על זכותו לסיום הלימודים ולקבלת התואר". הוועדה מקפידה על קיומה של תקנה זו ומוציאה מרשימת התלמידים כל מי שלא סיים את כל תהליך הרישום במועדו.

 

ז

תלמיד ששמו הוצא מהרשימה הנ"ל וירצה להמשיך בלימודיו, חייב בפנייה מיוחדת ומנומקת ליו"ר הוועדה שיחליט אם לאפשר לו להירשם. אם ידחה היו"ר את הבקשה, יורשה התלמיד להגיש את מועמדותו מחדש והוועדה תהיה רשאית לקבוע תנאים חדשים ללימודיו.

 

ח

ברישום ובשכ"ל מדי שנה חייב כל תלמיד גם אם מילא את כל חובותיו, ועד שהוועדה לתואר שלישי מאשרת את עבודתו. במקרה זה יש לרשום בטופס הרישום לקורסים "אינו חייב בקורסים". בכל מקרה ייחתם הטופס על ידי ראש המחלקה או ממלא מקומו.

 

ט

כתלמיד רשום נחשב מי שהחזיר את טופס הרישום לקורסים וקיבל אישור על תכנית לימודיו וקליטתה במחשב. תשלום שכ"ל בלבד או ביצוע חלקי של פעולות הרישום אינו נחשב כרישום וסעיף 2.6 דלעיל חל עליו.

 

י

תלמיד שאושרה לו שנת חופשה מלימודים, פטור מרישום ומשכ"ל לאותו שנה.

 

3

 

דיווח על התקדמות במחקר

 

התקנון מחייב כל תלמיד לדווח פעם בשנה על התקדמותו במחקר.

 

הדיווח ייערך בצורה הבאה:

 

א

הדיווח יודפס על עמוד אחד בלבד, ובו יופיעו הסעיפים המפורטים להלן.

במקרים מיוחדים יצורף דף ובו יפורטו הבעיות שבהן נתקל התלמיד.

 

ב

הדיווח יכלול את הסעיפים הבאים:

 

 

(1)

השם, מס' ת"ז, המחלקה, נושא המחקר, שם המנחה ותאריך הדיווח.

 

 

(2)

ראשי פרקים או שלבי עבודה כפי שפורטו בתכנית המחקר, תוך ציון חלקי עבודה שבוצעו בשנים קודמות.

 

 

(3)

פירוט העבודה שבוצעה בשנה שאליה מתייחס הדיווח. הפירוט ייעשה בצורה תמציתית עד כמה שאפשר.

 

 

(4)

תלמידים ותיקים (למעלה משנתיים) יירשמו את המועד המשוער להשלמת העבודה. תלמידים חדשים יירשמו תאריך קבלתם ללימודים ותאריך שבו אושרה תכנית המחקר. כאן תופיע גם חתימת התלמיד.

 

 

(5)

הערות המנחה וחתימתו.

 

ג

בדף הנפרד, שהוזכר בסעיף א' לעיל, יפורטו הבעיות המיוחדות הגורמות לעיכובים במחקר כגון: חוסר מכשור מתאים, עיכובים בהשגת צילומים, ניסויים שנכשלו ויש לחזור עליהם, עיכובים מינהליים ותקציביים, בעיות אישיות ומשפחתיות וכד'. הדפים הנפרדים חייבים אף הם להיות חתומים על ידי המנחה והתלמיד.

 

ד

אין לכלול בדיווח בקשות לפעולה מצד הוועדה כגון: הצעות לשינוי בתכנית המחקר, שינוי בהדרכה, שנת חופשה וכד'. הזכרת הדברים בדיווח לא תביא לאישור הבקשה. מקרים כאלה מחייבים פנייה ישירה אל יו"ר הוועדה. לבקשה כזאת יש לצרף המלצה מאת ראש המחלקה והמנחה.

 

ה

בדיווח חייב כל תלמיד שתכנית המחקר שלו אושרה על ידי הוועדה לתואר שלישי.

 

ו

תלמיד הנדרש על ידי המנחה להגיש דיווח מפורט יותר, יגיש לוועדה העתק ממנו בתוספת הפרטים הנדרשים כאן שלא נכללו בדיווח למנחה.

 

 

 

 

ז

תלמידים שסיימו כבר שלוש שנות לימודים (במדעי החברה והטבע) או ארבע שנים (במדעי היהדות והרוח) ולא הגישו את חיבוריהם חייבים לבקש מהוועדה אישור להמשך לימודיהם. הדיווחים השנתיים ישמשו בסיס להחלטת הוועדה בעניינם.

 

4

 

הגשת הדיסרטציה וסיום הלימודים

 

א

תלמיד מן המניין לתואר שלישי שהיה רשום באופן חוקי במשך שנתיים לפחות, רשאי להגיש לוועדה את החיבור שלו לשם קבלת התואר.

 

ב

התלמיד ימסור למשרד הוועדה חמישה עותקים מחיבורו (הגשה ראשונה) ללא תשלום ויקבל אישור רשמי על הגשת החיבור. אישור זה איננו מזכה אותו לשאת את התואר "דוקטור".

 

ג

הוועדה תדון בבקשתו של התלמיד לקבלת תואר ובמינוי שופטים על החיבור רק לאחר שיוברר כי הוא מילא אחרי כל הדרישות של התקנון (קורסים, סמינריונים, שפות, לימודי יסוד ביהדות, רישום וכד').

 

ד

לא יתקבל חיבור שאיננו בתחום תכנית המחקר שאושרה על ידי הוועדה.

 

ה

אפשר להגיש חיבור במשך כל שנת הלימודים. התהליך של אישור חיבור הינו ממושך ועל כן יש להגיש את החיבור לא יאוחר מסוף חודש ניסן. הגשת החיבור במועד מאוחר יותר עלולה לגרום להעברת הטיפול בנושא לשנת הלימודים שאחריה.

 

ו

אם הוועדה תחליט לדרוש תיקונים בחיבור, יחולו על התלמיד מחדש כל החובות החלות על תלמידי תואר שלישי עד לאישורו הסופי של החיבור.

 

ז

החלטת הוועדה לא להכיר בחיבור כראויה לעבודת דוקטור וקביעה שאינו ניתן לתיקון, משמעה הפסקת לימודים. תלמיד שחיבורו לא נתקבל יכול להגיש מחדש את מועמדותו ללימודים לקראת התואר השלישי. אם יתקבל, יהיה דינו כדין כל תלמיד חדש.

 

ח

אחרי אישור החיבור על ידי הוועדה לתואר שלישי ימסור התלמיד למשרד הוועדה שלושה עותקים נוספים מחיבורו (הגשה סופית). אם נדרש להכניס תיקונים בעבודתו, יהיה עליו למסור שמונה עותקים מתוקנים.

 

ט

אישור על סיום לימודים ועל זכאות לתואר יינתן לתלמיד לאחר אישור החיבור על ידי הוועדה.

 

 

 

 

1

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ח באדר א' תשע"א (22.2.2011).

תחולת האישור: 16.6.2011

 

 

חזרה לתוכן העניינים