נכון ליום: כ"ד בטבת תשע"ט, 1.1.2019

 

 

אוניברסיטת בר-אילן

תקנון הסנט

 

1

תקנון הסנט

 

 

תקנון זה ייקרא "תקנון הסנט" והוא מחייב את כל הרשויות האקדמיות באוניברסיטה.

 

 

2

 

המועצה האקדמית העליונה

 

 

המועצה האקדמית העליונה היא הגוף הייצוגי העליון של האקדמיה.

 

 

הרכב המועצה האקדמית העליונה:

 

 

א

חברי המועצה האקדמית העליונה הם: כל חברי סגל האוניברסיטה בדרגת פרופסור מן המניין במשרה מלאה, בעלי קביעות ובמינוי במסלול הרגיל, חברי הסגל הקלינאים מהפקולטה לרפואה בדרגת פרופ' מן המניין ופרופסור מן המניין קליני, 15 נגיד האוניברסיטה, נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה (יושב ראש), דקני הפקולטות ונציגי הדרגות לפי סעיף קטן (ב). לחברי סגל קלינאים בפקולטה לרפואה תחשב קביעות בבית חולים כקביעות באוניברסיטה. 15

 

 

ב

חברי סגל האוניברסיטה במשרה מלאה בדרגות שאינן פרופסור מן המניין יבחרו משורותיהם נציגים למועצה האקדמית העליונה, בהצבעה חשאית, מכל קבוצה, לפי הפירוט הבא:

 

 

 

(1)

שני נציגים של פרופסורים חברים, ובלבד שלא יהיו מאותה פקולטה.

 

 

 

(2)

נציג אחד של המרצים הבכירים.

 

 

 

(3)

נציג אחד של המרצים.

 

 

 

(4)

נציג אחד של הסגל הזוטר.

 

 

 

משך כהונתם של נציגי הדרגות יהיה שנתיים מיום בחירתם. הפסיק מורה להיות נציג דרגה, אם מחמת שינוי בדרגתו או מכל סיבה אחרת, יכנס הרקטור תוך חודש את חברי הסגל בקבוצה המתאימה, והם יבחרו אחד מתוכם לכהונה חדשה.

 

 

ג

אין המועצה האקדמית העליונה רשאית להוסיף לחבריה מי שלא נזכר בסעיפי תקנון זה.

 

 

משקיפים במועצה האקדמית העליונה:

 

 

א

יושב ראש איגוד הסגל הבכיר, יושב ראש איגוד הסגל הזוטר, דקן הסטודנטים ושני נציגי סטודנטים, ישתתפו בישיבות המועצה האקדמית העליונה כמשקיפים ללא זכות הצבעה.

 

 

ב

המועצה האקדמית העליונה רשאית להזמין אנשים נוספים להשתתף באופן קבוע או חד-פעמי בנושאים הנוגעים להם, ללא זכות הצבעה.

 

 

סמכויות המועצה האקדמית העליונה:

 

 

א

לבחור את הרקטור.

 

 

ב

לאשר את מינוי סגן הרקטור ולקבל את הודעת הרקטור על הפסקת מינויו של סגן הרקטור.

 

 

ג

לבחור את חברי הסנט.

 

 

ד

לבחור את חברי ועדת המינויים, את חברי ועדת הערעורים ואת ממלאי מקומם.

המועצה האקדמית העליונה מאצילה סמכות זו לסנט בתקופות בהן לא מתקיימות ישיבות מועצה. 4

 

 

ה

לקבוע את הנהלים להליכי בחירה המנויים בסעיפים (א)-(ד).

 

 

ו

שינויים תקנוניים שיקבע הסנט בסמכויות המועצה האקדמית העליונה ידרשו את אישורה ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה. הצעות לשינויים בסמכויות יצוינו במפורש בסדר היום של דיוני המועצה האקדמית העליונה.

 

 

3

 

סדר דיוני המועצה האקדמית העליונה

 

 

א

בתקופת מרחשוון עד סיוון תקיים המועצה ישיבה אחת לפחות, וישיבות נוספות כנדרש.

 

 

ב

החלטות המועצה האקדמית העליונה תתקבלנה ברוב המשתתפים בהצבעה, למעט באותם מקרים שנדרש בהם רוב מיוחד להחלטה על פי תקנון זה או תקנון אחר מתקנוני הסנט, ובהתאם לתנאי המתואר בתת סעיף (ג) שלהלן. במקרה של מספר קולות שווה בעד ונגד החלטה, רשאי הרקטור (או ממלא מקומו) להכריע בעניין בקול כפול, למעט בבחירת רקטור. ההצבעות תהיינה חשאיות.

 

 

ג

אם סכום מספר קולות המיעוט והנמנעים עלה על מספר קולות הרוב, תיחשב הצבעה לבלתי תקפה, ויתקיימו דיון חוזר והצבעה חוזרת, אם באותה ישיבה ואם בישיבה אחרת. ההצבעה החוזרת תהיה תקפה, ותוצאותיה תהיינה לפי החלטת רוב המצביעים בכל מקרה.

 

 

ד

אם מספר הנמנעים עלה על רבע מכלל המשתתפים בהצבעה (בעד+נגד+נמנע), תיחשב ההצבעה לבלתי תקפה, ויתקיימו דיון חוזר והצבעה חוזרת, אם באותה ישיבה ואם בישיבה אחרת. ההצבעה החוזרת תהיה תקפה, ותוצאותיה תהיינה לפי החלטת רוב המצביעים בכל מקרה.

 

 

4

 

פרוטוקול דיוני המועצה האקדמית העליונה

 

 

דיוני המועצה האקדמית העליונה והחלטותיה יירשמו בפרוטוקול אשר יהיה פתוח לעיון חברי המועצה האקדמית העליונה בלבד.

 

 

5

 

הסנט

 

 

הסנט הינו הסמכות האקדמית העליונה באוניברסיטה.

 

 

6

 

תפקידי הסנט

 

 

הסנט אחראי להוראה ולמחקר באוניברסיטה, לרמתם ולפיתוחם. יחד עם חבר הנאמנים, הוא מופקד על שמירת היסודות הרוחניים של האוניברסיטה.

 

 

7

 

הרכב הסנט

 

 

א

הסנט מורכב מחברים נבחרים, מחברים בתוקף תפקידם, וממשתתפים בתוקף תפקידם (ללא זכות הצבעה), כמפורט להלן:

חברים נבחרים:

60 פרופסורים מן המניין במשרה מלאה, בעלי קביעות ובמינוי במסלול הרגיל.

חברים בתוקף תפקידם:

נשיא, רקטור (יושב ראש), סגן רקטור, סגן הנשיא למחקר, דקני הפקולטות.

משתתפים בתוקף תפקידם:

דקן הסטודנטים, נציגים של חברי הסגל בדרגת פרופסור חבר, מרצה בכיר ומרצה (אחד לכל דרגה), יושב ראש ארגון הסגל האקדמי הבכיר, יושב ראש ארגון הסגל האקדמי הזוטר, נציג הסטודנטים.

 

 

ב

הסנט רשאי להזמין אנשים נוספים להשתתף באופן קבוע או חד-פעמי בנושאים הנוגעים להם, ללא זכות הצבעה.

 

 

 

 

 

 

ג

בחירות ומשך כהונה

 

 

 

(1)

חברי הסנט שאינם מכהנים בו מכוח תפקידם (החברים הנבחרים) ייבחרו מקרב הפרופסורים מן המניין, תוך מתן ייצוג הולם לכל פקולטה.

 

 

 

(2)

הסנט ייבחר על ידי המועצה האקדמית העליונה בהצבעה חשאית ובנוהל שאושר על ידי הסנט ביום 11.5.04. 1 שינויים בנוהל זה ייעשו אך ורק על ידי המועצה האקדמית העליונה. עד כינונה של המועצה האקדמית העליונה רשאי הרקטור להביא לאישור הסנט שינויים בנוהל.

 

 

 

(3)

החברים הנבחרים של הסנט ייבחרו מבין חברי המועצה האקדמית העליונה ברוב רגיל לתקופת כהונה בת שנתיים עם אפשרות לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת. בחירה לקדנציה שלישית ואילך תהיה ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה.

 

 

 

(4)

חבר סנט היוצא לחופשה ללא תשלום או לשבתון בארץ או בחוץ לארץ, או חבר סנט שנעדר מחצי מישיבות הסנט או יותר במהלך שנת הלימודים – תיפסק חברותו וחבר אחר ייבחר תחתיו.

על אף האמור לעיל, שבתון בארץ מאפשר השתתפות בישיבות הסנט, אם החבר מתחייב להשתתף ברוב הישיבות. אם חבר סנט הנמצא בשבתון בארץ יודיע שלא ישתתף בישיבות, תיפסק חברותו.

 

 

ד

אין הסנט רשאי להוסיף לחבריו מי שלא נזכר בסעיפי תקנון זה.

 

 

8

 

סמכויות הסנט

 

 

ואלה מסמכויותיו המיוחדות של הסנט:

 

 

א

להמליץ בפני חבר הנאמנים על הקמת פקולטות, בתי ספר, מחלקות, מכוני מחקר מחוץ למסגרת מחלקתית, או על סגירתן.

 

 

ב

לטפח ולקדם את המחקר המדעי באוניברסיטה.

 

 

ג

להקים מכוני מחקר ומכוני הוראה בתוך המחלקות.

 

 

ד

להחליט על צירופן של מחלקות זו לזו או על הפרדתן, ועל הכללתן של מחלקות, בתי ספר ומכונים בפקולטות.

 

 

ה

למנות דקני פקולטות או לסיים כהונתם לאחר קבלת המלצת הפקולטה המתאימה.

 

 

ו

למנות את חברי הוועדה המרכזת של הסנט.

 

 

ז

להמליץ בפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה על מינוי חברי סגל בדרגת פרופסור מן המניין, על העלאת חברי סגל לדרגת פרופסור מן המניין, על כל מתן קביעות לחברי הסגל האקדמי; הכול על פי הנהלים הקבועים בתקנוני המינויים וההעלאות בדרגה של הסנט.

 

 

ח

להתוות את דרכי פעולתן של הספריות, ולהמליץ בפני הנשיא על מינוי מנהל הספרייה המרכזית באוניברסיטה.

 

 

ט

לקבוע תנאים לקבלת תלמידים לאוניברסיטה וסדרי משמעת התלמידים.

 

 

י

לקבוע מדיניות בענייני בחירות ובענייני מעמד אקדמי של התלמידים.

 

 

יא

להעניק תארים אקדמיים, ובכלל זה תארים אקדמיים לשם כבוד, ותעודות אקדמיות ולקבוע את הדרישות להענקתם, בהתאם לנהלים שייקבעו.

 

 

יב

לפקח על המשמעת של חברי הסגל האקדמי.

 

 

יג

למנות בית דין משמעתי לסגל האקדמי ולקבוע את הרכבו ואת סמכותו, וכן למנות בית דין משמעתי לסטודנטים ולקבוע את הרכבו ואת סמכויותיו.

 

 

יד

למנות ועדות, קבועות וארעיות, לסייע לסנט במילוי תפקידיו או למנות ועדות לבדיקת נושאים השייכים לפעילות הרשויות האקדמיות ולדווח לסנט באמצעות הרקטור.

 

 

טו

לחבר קוד אתי וכללים להתנהגות הסגל האקדמי, לרבות חובותיהם האקדמיות וחובותיהם כלפיי הסטודנטים, המוסד והציבור ולהמליץ בפני הגורמים המוסמכים לאשרו. קוד אתי זה ייבחן מעת לעת.

 

 

טז

לקיים, לטפח ולהדק קשרים אקדמיים עם מוסדות ואישים אקדמיים בישראל ומחוצה לה, ולייצג את האוניברסיטה בעניינים אקדמיים, הכול באמצעות הרקטור.

 

 

יז

לדון בכל עניין הנראה לסנט כקשור לטובת האוניברסיטה, לקבל החלטות ולבצען במסגרת תפקידיו וסמכויותיו המיוחדות, ולהעביר המלצותיו בעניינים אחרים לגופים האחרים באוניברסיטה.

 

 

יח

להתקין תקנות בתחום סמכויותיו אשר תחייבנה את כל הרשויות האקדמיות באוניברסיטה.

 

 

יט

למלא כל תפקיד אחר המוטל עליו בתקנוני האוניברסיטה, לרבות תקנון זה.

 

 

כ

להאציל כל סמכות מסמכויותיו, כולה או מקצתה לוועדה המרכזת של הסנט, או לוועדות סנט אחרות. הצעה להאצלת סמכות הסנט חייבת להופיע בסדר היום של ישיבת הסנט ולקבל רוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה באותה ישיבה בנוכחות של לפחות 40 חברי סנט.

 

 

9

 

סדר דיוני הסנט

 

 

א

בתקופת מרחשוון עד סיוון יקיים הסנט לפחות שש ישיבות רגילות. הרקטור ישלח לחברי הסנט ולמשקיפיו הקבועים הזמנה המפרטת את מועד הישיבה וסדר יומה, לפחות שבוע לפני הישיבה. ישיבות הסנט תתקיימנה בקמפוס הראשי של האוניברסיטה.

 

 

ב

על פי בקשה בכתב של שליש מחברי הסנט, יזמן הרקטור ישיבה מיוחדת של הסנט לדון בנושא/ים המוגדר/ים בבקשה. ההזמנה לישיבה תציין את הנושא/ים שיידון/ו, ותישלח לחברי הסנט ולמשקיפיו הקבועים לפחות שבוע לפני הישיבה.

 

 

ג

במקרים אשר אינם סובלים דיחוי, רשאי הרקטור לזמן ישיבת סנט בכל דרך המתקבלת על הדעת בנסיבות הקיימות.

 

 

ד

(1)

החלטות הסנט תתקבלנה ברוב המשתתפים בהצבעה, למעט באותם מקרים שנדרש בהם רוב מיוחד להחלטה על פי תקנון זה או תקנון אחר מתקנוני הסנט, ובהתאם לתנאי המתואר בתת-סעיף (2) שלהלן. במקרה של מספר קולות שווה בעד ונגד החלטה, רשאי הרקטור (או ממלא מקומו) להכריע בעניין בקול כפול. הצבעות בנושאים אישיים תהיינה תמיד חשאיות. הצבעות בנושאים אחרים יכולות להיות גלויות, למעט אם אחד מחברי הסנט ביקש הצבעה חשאית.

אם סכום מספר קולות המיעוט והנמנעים עלה על מספר קולות הרוב, תיחשב הצבעה לבלתי תקפה, ויתקיימו דיון חוזר והצבעה חוזרת, אם באותה ישיבה ואם בישיבה אחרת. ההצבעה החוזרת תהיה תקפה, ותוצאותיה תהיינה לפי החלטת רוב המצביעים בכל מקרה.

 

 

 

(2)

אם מספר הנמנעים עלה על רבע מכלל המשתתפים בהצבעה (בעד+נגד+נמנע), תיחשב ההצבעה לבלתי תקפה, ויתקיימו דיון חוזר והצבעה חוזרת, אם באותה ישיבה ואם בישיבה אחרת. ההצבעה החוזרת תהיה תקפה, ותוצאותיה תהיינה לפי החלטת רוב המצביעים בכל מקרה.

 

 

ה

ביקש שליש מחברי הסנט לדון בעניין שהוא בסמכות הסנט, יכלול הרקטור את הנושא בסדר היום של הישיבה הקרובה של הסנט, והוא יידון כסעיף ראשון באותה ישיבה, אלא אם כן החליט הסנט ברוב קולות להעביר את הדיון לישיבה אחרת או להוריד את העניין מסדר יומו.

 

 

ו

נושא שעלה לסדר היום לראשונה לישיבה מסוימת של הסנט ולא נדון באותה ישיבה וגם לא בישיבה שלאחריה, חייב להידון בישיבה שלאחר מכן, והדיון וההצבעה שבעקבותיו יתקיימו ויהיו חוקיים בכל מספר משתתפים שהוא. הרקטור ימסור הודעה על כך בתחילת אותה ישיבה.

 

 

ז

חבר סנט איננו רשאי להשתתף ולהצביע בכל דיון או הצבעה על מינוי או קביעת דרגה או מעמד שלו או של קרובי משפחתו. לא ישתתף נציג דרגה בהצבעות בעניין מינוי חבר סגל או העלאת חבר סגל לדרגה מעל לדרגתו, או קביעת מעמד של חבר סגל בדרגה גבוהה משלו.

 

 

 

 

 

10

 

שינוי בתקנון

 

 

א

שינוי בתקנון מתקנוני הסנט ייעשה על פי החלטת הסנט בלבד.

 

 

ב

הצעה לשינוי תקנון מתקנוני הסנט תצוין במפורש בסדר יום הישיבה שתידון בה, ונוסח ההצעה יצורף להזמנה. לא תידון הצעה לשינוי תקנון בישיבה שזומנה על פי סעיף 9 (ב).

 

 

ג

מניין חוקי לישיבה לשינוי תקנון זה הוא 40 חברי סנט.

 

 

ד

החלטה לשנות תקנון זה תתקבל ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה.

 

 

ה

החלטה לשנות תקנון אחר תתקבל ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה, או ברוב רגיל, הכול כפי שיוחלט בסנט לגבי כל תקנון ותקנון.

 

 

11

 

פרוטוקול דיוני הסנט

 

 

דיוני הסנט והחלטותיו יירשמו בפרוטוקול אשר יהיה פתוח לעיון חברי הסנט וחברי המועצה האקדמית העליונה בלבד.

 

 

12

 

הרקטור

 

 

א

הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ויושב ראש המועצה האקדמית העליונה, הסנט, הוועדה המרכזת (ראה להלן סעיף 15) וועדת המינויים. הוא יכין את סדר היום של המועצה האקדמית, של הסנט, של הוועדה המרכזת ושל ועדת המינויים. הוא רשאי להשתתף בכל הישיבות של ועדות הסנט, הפקולטות והמחלקות, ולהצביע בהן, והוא אחראי בפני הסנט לפעילות התקינה של כל גוף אקדמי באוניברסיטה.

 

 

ב

לצורך בחירת הרקטור, לרבות בחירתו לתקופת כהונה נוספת או בחירתו בשנית, 16 תוקם ועדת חיפוש כפי שנקבע בתקנון האוניברסיטה מיום 25.9.03. 2

 

 

ג

הרקטור יהיה פרופסור מן המניין, במשרה מלאה ובעל קביעות, וייבחר על ידי המועצה האקדמית העליונה בהצבעה חשאית מתוך חבריו הפרופסורים מן המניין במשרה מלאה. מועד בחירת הרקטור יהיה בחודש סיוון והוא ייכנס לתפקידו בתחילת שנת הלימודים – 1 באוקטובר.

 

 

ד

תקופת כהונתו של הרקטור תהיה בת ארבע שנים בלבד. בתום תקופה זו ניתן יהיה לבחור ברקטור המכהן לתקופה נוספת בת שנתיים (ובסך הכל שש שנים). 16 עברו ארבע שנים מאז תום כהונתו כרקטור, הוא יכול להיבחר שנית כרקטור.

 

 

ה

הנשיא או שליש מכלל חברי המועצה האקדמית העליונה, רשאים להציע למועצה האקדמית העליונה לסיים את כהונת הרקטור בפנייה מנומקת וחתומה בידיהם. לאחר ששמעה את הרקטור, המועצה האקדמית העליונה רשאית להחליט על סיום כהונתו ברוב של שני שלישים מחברי המועצה האקדמית העליונה.

ההחלטה תיכנס לתוקפה במועד שיקבע הסנט.

 

 

ו

פסקה כהונת רקטור במהלך תקופת כהונתו, תבחר המועצה האקדמית העליונה רקטור חדש בהקדם האפשרי בפרוצדורה המתוארת בסעיף (ב) לעיל, ותציין את תאריך כניסתו לתפקיד. תקופת כהונתו הראשונה של הרקטור הנבחר בנסיבות אלו תהיה עד לתאריך 30 בספטמבר הרביעי שאחרי כניסתו לתפקיד.

 

 

ז

בהיעדר הנגיד והנשיא ישב הרקטור בראש טקסים אקדמיים.

 

 

13

 

פרו-רקטור

 

 

אחרי סיום כהונתו יהיה לרקטור מעמד של פרו-רקטור במשך הכהונה של הרקטור הבא אחריו.

 

 

 

 

 

14

 

סגן הרקטור וממלא מקום

 

 

א

הרקטור רשאי למנות סגן רקטור אשר ימלא את התפקידים שיטיל עליו הרקטור. סגן הרקטור יהיה פרופסור מן המניין במשרה מלאה ובעל קביעות. כהונתו יכולה להיות לתקופה קצובה או לתקופה בלתי קצובה, אך היא לא תעבור את תקופת כהונת הרקטור. מינוי סגן הרקטור טעון אישור המועצה האקדמית העליונה. הרקטור רשאי להפסיק את מינוי סגן הרקטור בכל עת. ביטול המינוי טעון הודעה למועצה האקדמית העליונה.

 

 

ב

בהיעדרו של הרקטור לתקופה שלא תעלה על שישים יום, ישמש סגן הרקטור כממלא מקומו.

 

 

ג

בהיעדרם של הרקטור וסגנו, רשאי הרקטור למנות בכתב ממלא מקום לרקטור לתקופה מוגדרת שלא תעלה על שישים יום, ובלבד שיהיה פרופסור מן המניין חבר הסנט. ממלא מקום הרקטור ימלא את תפקידי הרקטור או חלק מהם, בהתאם לכתב המינוי שיקבל מהרקטור.

 

 

ד

לא יכול הרקטור למלא תפקידיו לתקופה העולה על שישים יום, יכנס סגן הרקטור, ובהיעדרו – פרו-רקטור קודם לפי הסדר, את הסנט לבחור ממלא מקום לרקטור עד לשובו של הרקטור לתפקידו.

 

 

15

 

הוועדה המרכזת של הסנט

 

 

א

הוועדה המרכזת של הסנט תרכז את עבודת הסנט, תכין את החומר לקראת דיוניו, ותחליט בעניינים המסורים לסמכותה. חברי הוועדה המרכזת הם: נשיא האוניברסיטה, הרקטור, סגן הרקטור, דקני הפקולטות ומספר חברי הסנט, אשר ייבחרו על ידיו, כמספר הדקנים ועוד שלושה. בהיותו בישראל ישתתף הנגיד בדיוני הוועדה. 12

 

 

ב

החלטות הוועדה המרכזת יירשמו בפרוטוקול אשר יהיה פתוח לעיון חברי המועצה האקדמית העליונה והסנט בלבד.

 

 

ג

נתקבלה החלטה בוועדה המרכזת והודיעו באותה ישיבה שליש מחברי הוועדה שהיו נוכחים בהצבעה על רצונם לערער עליה בפני הסנט, יביא הרקטור את ערעורם לפני הסנט, וההחלטה לא תבוצע עד אשר יחליט הסנט בעניין.

 

 

ד

בחירת חברי הוועדה המרכזת מטעם הסנט תתקיים בישיבה הראשונה של כל סנט חדש, לתקופת כהונה של שנתיים עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות. לא ייבחרו יותר משני נציגים הנמנים עם חברי אותה פקולטה. 9 12

 

 

ה

חבר סנט נבחר שכיהן בוועדה המרכזת שתי תקופות כהונה רצופות, יוכל להיבחר לתקופות כהונה נוספות רק לאחר הפסקה של שנתיים לפחות. 12

 

 

ו

חבר המסיים תפקידו בוועדה לפני תום מינויו עקב יציאה לשבתון, פרישה וכד', ייבחר במקומו חבר חדש עד לתום תקופת הכהונה של הסנט. 9 12

 

 

16

 

סמכויות הוועדה המרכזת של הסנט

 

 

ואלה מסמכויותיה של הוועדה המרכזת של הסנט:

 

 

א

לעזור לרקטור בביצוע השוטף של המדיניות האקדמית שנקבעת על ידי הסנט, ולעקוב אחרי ביצועה.

 

 

ב

למנות ראשי מחלקות, ראשי בתי ספר וראשי מכונים ולסיים כהונתם לאחר קבלת המלצת הדקן המופקד על היחידה, ותוך הודעה לחברי הסנט.

 

 

ג

לאשר את תכניות הלימודים של המחלקות לאחר אישורן בוועדות התכניות והמינויים של הפקולטות.

 

 

ד

לאשר את תכניות הלימודים הבין-תחומיות אשר לא נקלטו בפקולטות, אחרי אישורן בוועדה ללימודים בין-תחומיים אשר תמונה ותוסמך לכך על ידי הסנט.

 

 

ה

לקבוע נוהלי בחינות.

 

 

ו

למנות ועדות קבועות וארעיות, כדי לעזור לה במילוי תפקידיה או למנות ועדות כדי לחקור בעניין מסוים ולדווח לה באמצעות הרקטור.

 

 

ז

לדון בכל נושא שהוא בסמכות הסנט ולהעביר אליו את המלצותיה.

 

 

ח

לקבל כל סמכות אחרת אשר הסנט יאציל עליה.

 

 

ט

הדקן או שליש מחברי מועצת המחלקה, רשאים להציע לוועדה המרכזת לסיים את כהונת ראש המחלקה/ראש בית הספר בפנייה מנומקת וחתומה בידי כל אחד מהם. לאחר ששמעה את ראש המחלקה/ראש בית הספר, רשאית הוועדה המרכזת להחליט על סיום כהונתם של ראש המחלקה/ראש בית הספר ברוב של שני שליש מחבריה וההחלטה תיכנס לתוקפה במועד שתקבע הוועדה המרכזת.

 

 

17

 

סדר דיוני הוועדה המרכזת

 

 

ביקשו שלושה מחברי הוועדה המרכזת לדון בעניין שהוא בסמכות הוועדה, יכלול הרקטור את הנושא בסדר היום של הישיבה הקרובה של הוועדה המרכזת, והוא יידון באותה ישיבה, אלא אם כן החליטה הוועדה ברוב קולות להעביר את הדיון לישיבה אחרת או להסיר את העניין מסדר יומה. תוקף ההחלטה להסיר עניין מסדר היום הוא שישה חודשים.

 

 

18

 

דיווח לסנט

 

 

הרקטור ידווח לסנט באופן שוטף על פעולות הוועדה המרכזת.

 

 

19

 

ועדת המינויים (להלן: "ועדת המינויים")

 

 

א

המועצה האקדמית העליונה תמנה ועדת מינויים, שתפקידה לדון במינויים, קביעות והעלאות בדרגה לסגל הבכיר (מדרגת מרצה ומעלה) בכל המסלולים. 4

 

 

ב

חברי ועדת המינויים יהיו הרקטור (יושב ראש) ועוד אחד עשר פרופסורים מן המניין במשרה מלאה בעלי קביעות, שייבחרו על ידי המועצה האקדמית העליונה מבין חבריה, לפי הפירוט: נציג אחד מכל אחת מהפקולטות: מדעי היהדות, מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים, מדעי החיים, משפטים, הנדסה ורפואה, ועוד 3 נציגים נוספים 17 מהפקולטות שמספר הפרופסורים מן המניין בעלי קביעות הנמנים על חברי הסגל שלהן הינו הגבוה ביותר. 13

 

 

ג

לדיון בתיקים של היחידה ללימודים בין-תחומיים יוזמן נציג היחידה שייבחר על ידי המועצה האקדמית העליונה כחבר נוסף בוועדה. יוכל להיבחר כנציג רק מי שרוב משרתו הינה ביחידה ללימודים בין-תחומיים. 7 13 הדיון בתיקים אלו יתקיים בנוכחות חבר היחידה, והרכב הוועדה לדיון בתיקים אלו יהיה 13 חברים. 17

 

 

ד

דקן פקולטה, ראש יחידה אקדמית (יחידה בעלת סעיף תקציבי נפרד המעניקה תארים אקדמיים), חבר/ממלא מקום חבר ועדת ערעורים, לא יכהנו כחבר/ממלא מקום חבר בוועדת המינויים. 4 13

 

 

ה

לא יכהן בוועדה יותר מחבר אחד מאותה מחלקה. 7 13

 

 

ו

משך כהונת כל חבר יהיה שלוש שנים. פסקה כהונת חבר לפני תום תקופת כהונתו, תבחר המועצה האקדמית העליונה בחבר חדש לשלוש שנים. השנה בה התחיל החבר החדש את כהונתו תחשב כשנה מלאה. שימש חבר בוועדת המינויים תקופה שעלתה על 18 חודשים, לא יוכל להיבחר לכהונה נוספת כחבר או כממלא מקום חבר, אלא כעבור שנתיים. 4

 

 

ז

המועצה האקדמית העליונה תמנה ממלאי מקום לכל אחד מהחברים בוועדת המינויים, לפי שיוכו הפקולטי. 5 13 ממלאי המקום יהיו חברי המועצה האקדמית העליונה הכשרים לשמש כחברים רגילים בוועדת המינויים. המינוי לממלא מקום יהיה לשנה אחת. לא יכהן ממלא מקום יותר משתי קדנציות רצופות. שימש ממלא מקום חבר בוועדת המינויים תקופה שעלתה על 18 חודשים, לא יוכל להיבחר לכהונה נוספת כחבר או כממלא מקום חבר, אלא כעבור שנתיים. ממלא המקום יוזמן לישיבות הוועדה (מליאה ו/או ועדות המשנה) רק כאשר נבצר מחבר הוועדה להשתתף בישיבה, למעט האמור בסעיף 20 (ב) (2) להלן. 4 13

 

 

ח

על אף האמור לעיל אם בזמן מן הזמנים לא יהיה באחת מן הפקולטות פרופסור מן המניין שיכול לשמש חבר או ממלא מקום חבר ועדת מינויים, רשאית המועצה האקדמית העליונה למנות חבר או ממלא מקום חבר בדרגת פרופסור חבר, ובלבד שאותו פרופסור חבר אינו נושא תפקיד שהיה מונע את חברותו בוועדת המינויים, לו היה פרופסור מן המניין. פרופסור חבר זה לא יוכל להשתתף בדיונים הנוגעים להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין, 7 ובמקומו ישתתף בדיון בתיקים אלו ממלא המקום מהפקולטה שבאותו תחום שאליו שייך הנציג בדרגת פרופ' חבר (מדעי הטבע או האדם) שיש לה נציג אחד והיא הבאה בתור במספר הפרופסורים מן המניין בעלי קביעות. 15

 

 

ט

מסמכויותיה ותפקידיה של ועדת המינויים: 4

 

 

 

(1)

למנות ועדות מקצועיות שיחוו דעתן על הצעות למינוי חדש של חברי סגל לדרגת פרופ' חבר ופרופ' מן המניין.

 

 

(2)

למנות ועדות מקצועיות שיחוו דעתן על הצעות להעלאה בדרגה של חברי סגל לדרגת פרופ' מן המניין ולמתן קביעות בדרגת פרופ' מן המניין.

 

 

(3)

לדון בהמלצות כל הוועדות המקצועיות – בין שמונו על ידי ועדת המינויים ובין שמונו על ידי ועדות המשנה - ולהמליץ בפני הוועדה לאישור מינויים של האוניברסיטה על מינוי חברי סגל ועל העלאתם בדרגה, למעט אותם מקרים הנמנים בסעיף 8 (ז) לתקנון זה.

 

 

(4)

לדון ולהמליץ לסנט במקרים הנמנים בסעיף 8 (ז) לתקנון זה.

 

י

החליטה ועדת המינויים לא למנות ועדה מקצועית כאמור בסעיף 19 (ט) (2) ו- 19 (ט) (3) לעיל, או לא לקבל את המלצת הוועדות המקצועיות שהוקמו על ידהּ או על ידי ועדות המשנה, לא תידון הצעה חדשה להקים ועדה מקצועית לאותו מועמד בטרם יעברו 12 חודשים ממועד ההחלטה האמורה של ועדת המינויים. 4

 

יא

בעניינים האמורים בסעיפים 19 (ט), (1)-(4), תפעל ועדת המינויים על פי תקנוני המינויים של הסנט, על פי הנחיות הסנט בענייני מינויים, קביעות והעלאות בדרגה ועל פי כל שיקול רלוונטי אחר. 4

 

יב

המניין החוקי לקיום ישיבה של ועדת המינויים הוא 10 חברים, 17 ובתיקים של היחידה ללימודים בין-תחומיים 11 חברים. 17

 

 

יג

ההצבעות בוועדת המינויים תהיינה חשאיות.

 

יד

החלטות של ועדת המינויים לפתיחת הליך, למינוי חדש, להעלאה בדרגה ולמתן קביעות, דורשות הצבעה חיובית של 9 חברים לפחות בישיבה שנכחו בה 11 או 12 חברים. בישיבה שנכחו בה 10 חברים, תידרש הצבעה חיובית של 8 חברים לפחות. בישיבה שנכחו בה 13 חברים, תידרש הצבעה חיובית של 10 חברים לפחות. 7 11

 

טו

לא ניתן להימנע בהצבעה. 11

 

טז

אם הצעת החלטה זכתה ב-7 קולות חיוביים בלבד בישיבה שנכחו בה רק 10 חברים (במקום 12), 17 או ב-8 קולות חיוביים בישיבה בה נכחו רק 11 חברים (במקום 12 או 13), 17 תעמוד ההצעה לדיון והצבעה חוזרת בישיבה הבאה של ועדת המינויים. ההצעה האמורה תובא לדיון חוזר אחד בלבד, בוועדת המינויים. 4 10

 

יז

ניגודי עניינים: 4

 

 

(1)

חבר בוועדת המינויים איננו רשאי להשתתף ולהצביע בכל דיון או הצבעה על מינוי או קביעת דרגה של קרובי משפחתו. 4

 

 

(2)

החלטה בדבר השתתפות חבר ועדת המינויים בדיון/הצבעה בתיק שנדון בהשתתפותו כחבר הוועדה המקצועית, תתקבל על ידי הרקטור. זאת למעט מקרים בהם ועדת המינויים/ועדת המשנה מינתה את החבר לוועדה המקצועית. 4

 

 

(3)

חבר/ממלא מקום חבר ועדת מינויים איננו רשאי להשתתף ולהצביע בדיון על מינוי ראשון של מועמד אותו הנחה לדוקטורט. השתתפות בדיון והצבעה על מועמד שהיה שותף למאמר או למענק מחקר טעונה אישור הרקטור. 4

 

 

(4)

חבר/ממלא מקום חבר ועדה נדרש לדווח על קשר מקצועי שלו עם המועמד. 4

 

יח

דיונים בוועדת המינויים במועמד למינוי, להעלאה בדרגה או להענקת קביעות, יתקיימו בנוכחות הדקן הנוגע לעניין.

 

20

 

ועדת המשנה לוועדת המינויים (להלן: "ועדת המשנה") 4

 

א

לצד ועדת המינויים תפעלנה שתי 14 ועדות משנה, המופקדות על התחומים כדלהלן: 7

 

 

(1)

מדעי הטבע 14 – מדעים מדויקים, מדעי החיים, הנדסה ורפואה 7

 

 

(2)

מדעי האדם – מדעי החברה, משפטים, מדעי היהדות ומדעי הרוח. 14

 

ב

(1)

הרקטור יכהן כיו"ר כל אחת מוועדות המשנה. 7

 

 

(2)

ועדת המשנה בכל תחום תורכב מהרקטור, ארבעת נציגי התחום ושני הנציגים הנוספים מהתחום. 17

כאשר יש רק נציג נוסף אחד מהתחום, 17 יצורף להרכב ממלא המקום של נציג הפקולטה הבאה בתור (מהתחום) 17 במספר הפרופסורים מן המניין בעלי קביעות הנמנים על חברי הסגל שלה (כאמור בסעיף 19 (ב)). 14 לדיון בתיקים של היחידה ללימודים בין-תחומיים יוזמן חבר היחידה כאמור בסעיף 19 (ג). 17

 

 

(3)

תיקים של חברי סגל שעיקר משרתם ביחידה ללימודים בין-תחומיים, יידונו בוועדת המשנה המתאימה לאופי פרסומיהם, כפי שייקבע על ידי הרקטור. לדיון יוזמן ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים.

 

ג

מסמכויותיהן ותפקידיהן של ועדות המשנה:

 

 

(1)

למנות ועדות מקצועיות שיחוו דעתן על הצעות למינוי חדש של חברי סגל לדרגת מרצה ומרצה בכיר. 11 14

 

 

(2)

למנות ועדות מקצועיות שיחוו דעתן על הצעות להעלאה בדרגה של חברי סגל לדרגת מרצה בכיר/פרופסור חבר, ולמתן קביעות בדרגת מרצה בכיר ופרופסור חבר. 11 14

 

 

(3)

לדון בבקשות להארכת תקופת השהות של חבר סגל בדרגת מרצה/מרצה בכיר/פרופסור חבר, על פי האמור בסעיף 9 (ב) בתקנון "מינויים, קביעות והעלאות בדרגה לסגל הבכיר". 11

 

 

(4)

לאשר סופית מינוי חדש לדרגת מרצה ומרצה בכיר כאשר החלטת ועדת המשנה הינה פה אחד. 14

 

ד

החליטה ועדת המשנה לא למנות ועדה מקצועית כאמור בסעיפים ג (1) ו- ג (2) לעיל, לא תידון הצעה חדשה להקים ועדה מקצועית לאותו מועמד בטרם יעברו 12 חודשים ממועד ההחלטה האמורה של ועדת המשנה.

 

ה

בעניינים האמורים בסעיפים 20 (ג) (1) ו- 20 (ג) (2) תפעל ועדת המשנה על פי תקנוני המינויים של הסנט ועל פי הנחיות הסנט בענייני מינויים, קביעות והעלאות בדרגה, ועל פי כל שיקול רלוונטי אחר.

 

ו

המניין החוקי לקיום ישיבה של ועדת המשנה הוא 7 חברים, 7 17 ובתיקים של היחידה ללימודים בין-תחומיים 8 חברים. 17 בנסיבות מיוחדות, שבהן נבצר מחבר ועדה או ממלא מקום חבר להשתתף בישיבה, תתקיים הישיבה בהשתתפות 6 חברים לפחות. 7 17

 

ז

ההצבעות בוועדת המשנה תהיינה חשאיות.

 

ח

החלטות של ועדת המשנה  דורשות הצבעה חיובית של 5 חברים לפחות 7 17 כאשר מניין החברים 17 הוא 6 או 7 17בתיקים שבהם מניין החברים יעמוד על 8 בגין השתתפות חבר היחידה ללימודים בין-תחומיים, 14 נדרשת הצבעה חיובית של 6 חברים לפחות. 8 11 17

 

ט

לא ניתן להימנע בהצבעה. 11

 

י

אם הצעת החלטה זכתה ב-4-3 קולות 14 17 חיוביים בלבד בישיבה בה נכחו רק 6 חברים (במקום 7), 17 תעמוד ההצעה לדיון והצבעה חוזרת בישיבה הבאה של ועדת המשנה. ההצעה האמורה תובא לדיון חוזר אחד בלבד בוועדת המשנה. 10

 

יא

ניגודי עניינים:

האמור בסעיפים 19 (יא) (1)-(4) חל על חברי ועדת המשנה בשינויים המתבקשים. 4

 

יב

דיונים בוועדת המשנה יתקיימו בנוכחות הדקן הנוגע לעניין. 11

 

21

 

ועדת ערעורים

 

א

(1)

המועצה האקדמית העליונה תמנה על פי הנוהל שבהערה 6 בסיפא של תקנון זה 7 ועדת ערעורים ליד ועדת המינויים. חברי ועדת הערעורים יהיו הרקטור (יושב ראש) ועוד 7 7 פרופסורים מן המניין במשרה מלאה בעלי קביעות. חבר מהפקולטה להנדסה או לרפואה יוזמן כחבר נוסף לדיוני ועדת הערעורים בתיקים של הפקולטה שלו בלבד. 7 הרקטור יתאם את פעולות הוועדה, אך לא ישתתף בהצבעותיה.

דקן פקולטה, ראש יחידה אקדמית (יחידה בעלת סעיף תקציבי נפרד המעניקה תארים אקדמיים), חבר/ממלא מקום חבר ועדת המינויים, לא יכהנו כחבר/ממלא מקום חבר בוועדת הערעורים. חבר ועדת ערעורים לא ישתתף בתיק שהיה מעורב בו בוועדת מינויים (מליאה/משנה) ו/או בוועדה מקצועית. 7

 

 

(2)

משך כהונת חברי ועדת הערעורים יהיה שלוש שנים.

 

 

(3)

פסקה כהונת חבר לפני תום תקופת כהונתו, תבחר המועצה האקדמית העליונה בחבר חדש לשלוש שנים. השנה בה התחיל החבר החדש את כהונתו תחשב כשנה מלאה. שימש חבר בוועדת הערעורים תקופה שעלתה על 18 חודשים, לא יוכל להיבחר לכהונה נוספת אלא כעבור שנתיים. 4

 

 

(4)

המועצה האקדמית העליונה תמנה ממלאי מקום לחברים בוועדת הערעורים, אחד לכל פקולטה. ממלאי המקום יהיו חברי המועצה האקדמית העליונה הכשרים לשמש כחברים רגילים בוועדת הערעורים. המינוי לממלא מקום יהיה לשנתיים. לא יכהן ממלא מקום יותר משתי קדנציות רצופות. שימש ממלא מקום חבר בוועדת הערעורים תקופה שעלתה על 36 חודשים, לא יוכל להיבחר לכהונה נוספת כחבר או כממלא מקום חבר, אלא כעבור שנתיים.

ממלא המקום יוזמן לישיבות הוועדה רק כאשר נבצר מחבר הוועדה להשתתף בישיבה. 4

 

 

(5)

על אף האמור לעיל, אם בזמן מן הזמנים לא יהיה באחת מן הפקולטות פרופסור מן המניין שיכול לשמש חבר או ממלא מקום חבר ועדת ערעורים, רשאית המועצה האקדמית העליונה למנות חבר או ממלא מקום חבר בדרגת פרופסור חבר, ובלבד שאותו פרופסור חבר אינו נושא תפקיד שהיה מונע את חברותו בוועדת הערעורים, לו היה פרופסור מן המניין. פרופ' חבר זה לא יוכל להשתתף בדיונים הנוגעים להעלאה לדרגת פרופסור מן המניין. 7

 

ב

(1)

על אף האמור בסעיפים 19 (ז) ו- 20 (ד) ניתן לערער על החלטות ועדת המינויים/ועדת המשנה שלא למנות ועדה מקצועית או שלא לקבל את המלצות הוועדה המקצועית, רק כאשר לפחות מחצית החברים הנוכחים במליאה/משנה הצביעו בעד, וזאת 7 לא יאוחר מפרק זמן של 45 ימים מיום קבלת הודעת הרקטור על החלטות ועדת המינויים/ועדת המשנה ונימוקיהן, ובלבד שהמערער יצרף לפנייתו נימוקים מפורטים. 4

 

 

(2)

ערעור, כאמור בסעיף קטן 21 (ב) (1), יכול להיעשות על ידי דקן או ראש יחידה אקדמית בהסכמת הדקן הנוגע לעניין (על פי ההגדרה בסעיף 19 (ב)). הערעור יישלח לרקטור, יועבר על ידו לוועדת הערעורים ויידון על ידה. ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים רשאי לערער בתיקים של מועמדים שעיקר משרתם ביחידה. 4

 

 

(3)

חבר הסגל רשאי לערער רק בהליכים של העלאה בדרגה ומתן קביעות – הן בנוגע להחלטת ועדת המינויים/ועדת המשנה שלא להקים ועדה מקצועית, והן בנוגע להחלטת ועדת המינויים שלא לקבל המלצת הוועדה המקצועית. 4

 

 

(4)

דיונים בוועדת הערעורים יתקיימו בנוכחות הדקן הנוגע לעניין. 4

 

 

(5)

דקן/ראש מחלקה רשאי לערער הן על החלטה חיובית והן על החלטה שלילית של ועדת המינויים/ועדת המשנה. 4

 

 

 

 

ג

מסמכויותיה של ועדת הערעורים: 4

 

 

(1)

קבלת הערעור או דחייתו.

 

 

(2)

החזרה מנומקת לדיון בוועדת המינויים/ועדת המשנה, והחלטתן תהיה סופית.

 

 

 

 

 

ד

(1)

המניין החוקי לקיום ישיבה של ועדת הערעורים הוא 7 7 חברים (פרט לרקטור). 8 בנסיבות מיוחדות, שבהן נבצר מחבר ועדה או ממלא מקום חבר להשתתף בישיבתה, תתקיים הישיבה בהשתתפות 6 7 חברים לפחות (פרט לרקטור). 3 8 ההצבעות בוועדת הערעורים תהיינה חשאיות. לא ניתן להימנע בהצבעה. 5

 

 

(2)

החלטה בדבר קבלת הערעור או החזרת הדיון לוועדת המינויים/ועדת המשנה תתקבל רק אם 5 חברים לפחות הצביעו בעדה. 7 בדיון שבו מניין החברים בעלי זכות הצבעה יעמוד על שמונה בגין השתתפות חבר הפקולטה להנדסה/רפואה, נדרשת הצבעה חיובית של שישה חברים לפחות. 8

 

ה

החלטת ועדת הערעורים הינה סופית, ואין עליה ערעור נוסף. 4

 

ו

החליטה ועדת הערעורים לדחות את הערעור, לא תידון הצעה חדשה להקים ועדה מקצועית לאותו מועמד בטרם יעברו 18 חודשים ממועד ההחלטה האמורה של ועדת הערעורים. 4

 

ז

ניגודי עניינים: 4

 

 

(1)

חבר בוועדת הערעורים איננו רשאי להשתתף ולהצביע בכל דיון או הצבעה על מינוי או קביעת דרגה של קרובי משפחתו.

 

 

(2)

חבר ועדת ערעורים לא ישתתף בתיק שהיה מעורב בו בוועדת מינויים/ועדה מקצועית. 7

 

 

(3)

חבר/ממלא מקום חבר ועדת ערעורים אינו רשאי להשתתף ולהצביע בדיון על מינוי ראשון של מועמד אותו הנחה לדוקטורט. השתתפות בדיון והצבעה על מועמד שהיה שותף למאמר או למענק מחקר טעונה אישור הרקטור.

 

 

(4)

חבר/ממלא מקום חבר ועדת הערעורים נדרש לדווח על קשר מקצועי שלו עם המועמד.

 

22

 

סודיות

 

הדיונים וההחלטות במועצה האקדמית העליונה, בסנט, בוועדה המרכזת, בוועדת המינויים, בוועדות המשנה לוועדת המינויים, בוועדות המקצועיות ובוועדת הערעורים, הם סודיים ומותר לגלותם רק באישור הרקטור לצורך מילוי תפקיד. "מילוי תפקיד" אינו כולל דיווח על ידי חבר המועצה האקדמית העליונה ועל ידי חבר סנט או משקיף המייצג גוף בוחר לשולחיו. 4

 

23

 

היחידות האקדמיות

 

היחידות האקדמיות הן מחלקה, בית ספר, מכון, היחידה ללימודים בין-תחומיים ופקולטה. כל מחלקה, בית ספר ומכון יכללו בפקולטה.

 

24

 

ראש המחלקה

 

א

ראש מחלקה יתמנה על ידי הוועדה המרכזת מתוך חברי סגל המחלקה במשרה מלאה בעלי קביעות, ובהיעדר מועמד מתאים לתפקיד, מתוך חברי סגל מחלקה קרובה מבחינה אקדמית במשרה מלאה בעלי קביעות. משך כהונתו של ראש מחלקה יהיה שלוש שנים. 8 הוא יוכל להתמנות לכהונה נוספת של שנתיים בתום כהונתו הראשונה. ראש המחלקה יהיה בעל דרגת מרצה בכיר ומעלה.

 

ב

במקרים יוצאים מן הכלל יוכל ראש המחלקה להתמנות לכהונה שלישית בלבד רק בהמלצת דקן הפקולטה, ולאחר שחברי הסגל הבכיר במחלקה מדרגת מרצה בכיר ומעלה ובעלי קביעות הצביעו בעד המינוי ברוב של שני שלישים מן המשתתפים בהצבעה חשאית.

 

ג

הדקן יקים ועדת חיפוש לבחירת ראש מחלקה לקראת תום כל תקופת כהונה של ראש המחלקה, בהתאם לנוהל המחלקתי, כפי שאושר על ידי הדקן.

 

ד

כל מחלקה תקבע נוהל קבוע לבחירה ולהרכב של ועדת החיפוש. דקן הפקולטה יאשר את הנוהל.

 

ה

ועדת החיפוש תגיש מועמד או מועמדים לאישור מועצת המחלקה. מועצת המחלקה תתכנס לשם דיון בהמלצת ועדת החיפוש ובחירת ראש המחלקה. לצורך החלטה יילקחו בחשבון רק קולותיהם של חברי מועצת המחלקה שישתתפו בישיבה. הדקן יעביר את המלצת מועצת המחלקה לאישור הוועדה המרכזת.

 

ו

מועצת המחלקה תכלול את כל חברי הסגל עם קביעות מדרגת מרצה בכיר (מורה ב') ומעלה.

 

ז

כל ההצבעות בתהליך תהיינה חשאיות.

 

ח

ההליכים לבחירת ראש מחלקה יתקיימו בתקופת הלימודים.

 

ט

ראש מחלקה ירכז פעילות המחלקה, יפקח על ביצוע תכנית הלימודים והתקציב המאושרים של המחלקה ועל עבודת העובדים המנהליים בה, ויציע לשלטונות המוסמכים מינוי חברי סגל, שינוי במעמדם והעלאה בדרגתם או פיטורם, ושינויים בתכנית הלימודים של המחלקה. במילוי תפקידיו אחראי ראש המחלקה בפני דקן הפקולטה שמחלקתו שייכת אליה.

 

י

הוועדה המרכזת רשאית למנות סגן ראש מחלקה כשלדעתה הנסיבות מצדיקות זאת, והוא ימלא את תפקידיו כשהוא כפוף לראש המחלקה.

 

יא

תקופת כהונתו של סגן ראש מחלקה לא תעבור את תקופת כהונתו של ראש המחלקה המכהן. על פי הצעת ראש מחלקה נבחר, ובאישור חברי מועצת המחלקה, יוכל סגן ראש המחלקה להמשיך בכהונתו עם בחירת ראש המחלקה החדש.

 

יב

בהיעדר ראש המחלקה או אם הוא לא יוכל למלא תפקידו, ימלא את מקומו הדקן או מי שיתמנה על ידי הדקן. ממלא מקום ראש מחלקה שנתמנה על ידי הדקן יהיה חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה ובעל קביעות.

 

25

 

בית ספר

 

דין בית ספר כדין מחלקה. בראש בית ספר יעמוד מנהל בית ספר אשר דינו כראש מחלקה.

 

26

 

הפקולטה

 

א

מחלקות העוסקות בתחומי הוראה ומחקר הקרובים זה לזה תיכללנה בפקולטה אשר תפקידיה לתאם את ההוראה והמחקר במחלקות ובמכונים, לפקח על רמתן האקדמית ולדאוג לטיפוחן.

 

ב

הסנט ימנה ועדת תכניות ומינויים בכל פקולטה אשר תאשר את תכניות הלימודים של המחלקות ותמליץ בפני השלטונות המוסמכים של האוניברסיטה על מינוי חברי סגל בהתאם לתקנוני המינויים של הסנט.

חברי ועדת תכניות ומינויים יהיו כל הפרופסורים מן המניין בעלי קביעות המועסקים בפקולטה לפחות בחצי משרה ובלבד שהם עובדים באוניברסיטה במשרה מלאה, ראשי מחלקות בתוקף תפקידם וראשי תכניות בין-תחומיות שנקלטו בפקולטה, בתוקף תפקידם. חבר ועדת תכניות ומינויים המועסק במשרה מלאה בפקולטה אחת, לא יהיה חבר ועדת תכניות ומינויים בפקולטה אחרת. מי שמועסק בשתי פקולטות בהיקף של חצי משרה בכל אחת, ישמש כחבר ועדת תכניות ומינויים בשתי הפקולטות.

על אף האמור לעיל, אם בזמן מן הזמנים לא ימצאו בפקולטה לפחות שבעה פרופסורים מן המניין, יצורפו לוועדת תו"ם כל חברי הסגל בעלי קביעות בדרגת פרופסור חבר. החלטה זו של הפקולטה טעונה הודעה לוועדה המרכזת של הסנט.

 

 

 

 

 

27

 

מינוי דקן הפקולטה

 

א

(1)

בראש הפקולטה יעמוד הדקן אשר יתמנה על ידי הסנט מתוך חברי סגל הפקולטה במשרה מלאה בהמלצת מועצת הפקולטה כאמור בסעיף קטן (ב). דקן הפקולטה יהיה חבר סגל קבוע במשרה מלאה ובדרך כלל בדרגת פרופסור מן המניין.

 

 

(2)

(א)

תוקם ועדת חיפוש שתמליץ למועצת הפקולטה על מועמד או מועמדים לתפקיד הדקן. ועדת החיפוש תכלול את הרקטור ועוד 6 חברים נוספים, חברי ועדת תכניות ומינויים (תו"ם) בעלי קביעות, שאינם מכהנים כדקן או כראש מחלקה. לא יכהנו בוועדה מועמדים לתפקיד דקן. הרקטור יכהן כיושב ראש הוועדה. חברי הוועדה ייבחרו על ידי ועדת תכניות ומינויים.

 

 

 

(ב)

החלטות ועדת החיפוש תתקבלנה ברוב קולות המצביעים, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה. לא היה יושב ראש הוועדה בין רוב המצביעים בעד מועמד מסויים, תהיה הוועדה רשאית להציע למועצת הפקולטה מועמד אחר למשרת הדקן, ברוב קולות המצביעים, גם אם הרוב לא יכלול את יושב ראש הוועדה. במקרה שהיושב ראש איננו כלול ברוב, יידרש לבחירת הדקן במועצת הפקולטה רוב קולות של שני שלישים מחברי מועצת הפקולטה המשתתפים בהצבעה.

 

 

 

(ג)

לפני מועד תחולתו של תקנון זה תתכנס ועדת תו"ם של פקולטה כדי לקבוע נהלים לבחירת דקן בפקולטה, ובמיוחד כדי לקבוע כללים לבחירת ועדת החיפוש וכללים לגבי משך כהונת הדקן. נהלים וכללים אלה יהיו תקפים לאחר שיאושרו בוועדה המרכזת של הסנט.

 

 

 

(ד)

ההליכים לבחירת דקן יתקיימו בתקופת הלימודים.

 

 

(3)

(א)

תקופת כהונת דקן תהיה שלוש שנים (אולם רשאי הסנט להחליט במקרים מסוימים על תקופה קצרה מזו), והוא יוכל להתמנות לכהונה נוספת אחת של שנתיים בתום כהונתו הראשונה לאחר שוועדת החיפוש תמליץ על מינויו ומועצת הפקולטה תאשר המלצה זו כאמור בסעיף קטן (א) (2). עברו ארבע שנים מאז תום שתי תקופות כהונה רצופות, 8 או שנתיים אם כיהן רק כהונה אחת, הוא רשאי להתמנות שוב כדקן. פסקה כהונת דקן באמצע תקופת כהונתו, ימנה הסנט דקן חדש להשלים את תקופת כהונתו. כהונה כזו לא תיחשב ככהונה ראשונה אשר אחריה רשאי הדקן לכהן תקופה נוספת אחת בלבד, אם משך תקופתה אינו עולה על תשעה חודשים. לקראת כל תקופת כהונה של דקן, תוקם ועדת חיפוש.

 

 

 

(ב)

הרקטור או שליש מחברי מועצת הפקולטה רשאים להציע למועצת הפקולטה לסיים את כהונת הדקן בפנייה מנומקת וחתומה בידיהם. לאחר ששמעה את הדקן, רשאית מועצת הפקולטה להמליץ בפני הסנט על הפסקת כהונתו של הדקן, וזאת ברוב של שני שלישים מחברי מועצת הפקולטה. הסנט רשאי להחליט על סיום כהונתו של הדקן ברוב של שני שלישים מחבריו, וההחלטה תיכנס לתקופה במועד שיקבע הסנט.

 

ב

לא יאוחר משישים יום לפני תום תקופת כהונתו יכנס הדקן היוצא, ובהיעדרו – הרקטור, את מועצת הפקולטה (ראה להלן), כדי לבחור במועמד או במועמדים המומלצים על ידי ועדת החיפוש, כדקן הבא. המועמד המומלץ ייבחר בהצבעה חשאית על פי רוב קולות המצביעים (כולל נמנעים) או ברוב קולות של שני שלישים, הכול על פי האמור בסעיף א (2) (ב). לא מינה הסנט מועמד מומלץ זה לדקן, תתכנס ועדת החיפוש שנית כדי להמליץ על מועמד או מועמדים אחרים. באין למועצת הפקולטה מועמד מומלץ, ימנה הסנט דקן כרצונו.

 

ג

חברי מועצת הפקולטה הם כל חברי הסגל במשרה מלאה ובעלי קביעות בדרגות פרופסור מן המניין, פרופסור חבר, מרצה בכיר במסלול רגיל ומורה בכיר במסלול במקביל.

 

ד

הדקן רשאי להסמיך חבר סגל אחר בדרגת מרצה בכיר לפחות בעל קביעות ובמשרה מלאה למלא את מקומו לתקופה שלא תעלה על 45 ימים. לא מינה הדקן ממלא מקום, ונבצר ממנו למלא תפקידו, תמנה לו הוועדה המרכזת ממלא מקום עד לשובו לתפקידו או עד למינוי דקן חדש לפי סעיף 26 (ב).

 

 

 

 

 

28

 

סמכויות הדקן

 

הדקן הינו הסמכות האקדמית העליונה בפקולטה שלו בכפוף לסנט ולרקטור. ואלה מסמכויותיו ותפקידיו:

 

א

להיות דובר הפקולטה בסנט ובוועדה המרכזת ומייצגה בפני מוסדות האוניברסיטה וכלפי חוץ. מגעיו עם שאר רשויות האוניברסיטה ועם גורמי חוץ יתנהלו באמצעות הרקטור או בתיאום עמו, לפי העניין.

 

ב

לזמן את ועדות הפקולטה ולרכז את פעילותן.

 

ג

להכין את הצעת תקציב הפקולטה תוך תיאום עם ראשי היחידות האקדמיות שבפקולטה ולהגישה לרקטור לשם הבאתה לפני רשויות האוניברסיטה.

 

ד

לפקח על ביצוע תכניות הלימודים, המחקר והתקציב המאושרים.

 

ה

לחוות דעתו בעניין מינוי חברי סגל בפקולטה, הפסקת מינוים, מעמדם והעלאתם בדרגה. הדקן רשאי להשתתף כחבר בזכויות מלאות בדיוניה ובהחלטותיה של כל ועדה מקצועית הדנה בחבר סגל בפקולטה.

 

ו

להזמין אליו את ראשי המחלקות לדיון, לדרוש ולקבל מהם דו"חות על ההוראה והמחקר, ועל העניינים התקציביים והמנהליים במחלקותיהם.

 

ז

להכריע בענייני מעמדם האקדמי של תלמידי הפקולטה בהתאם לתקנון הסטטוס של הסנט.

 

ח

לפקח על עבודת העובדים המנהליים בפקולטה.

 

ט

למלא כל תפקיד אחר המוטל עליו בתקנוני הסנט או אשר יוטל עליו על ידי הסנט, הרקטור או הוועדה המרכזת.

 

29

 

מכונים

 

א

הסנט יקים מכוני מחקר ומכונים הוראה במסגרת מחלקתית, וימליץ בפני חבר הנאמנים על הקמת מכונים מחוץ למסגרת מחלקתית, כל עת שנראה לו הדבר מועיל, אחרי התייעצות עם המחלקות או המחלקות הקרובות לעניין.

 

ב

ניתן להקים מכון מחקר, כשלדעת הסנט קיימת באוניברסיטה, או ניתן להקים בה בקרוב, קבוצת חוקרים העוסקים בתחום מחקר מוגדר אשר מן הראוי ליצור עבורה מסגרת מיוחדת אשר תשמש לריכוז המחקר המוצע ולעידודו.

 

ג

ניתן להקים מכון הוראה, כשלדעת הסנט יש צורך במסגרת נפרדת לביצוע תכנית לימודים מיוחדת שלא לקראת תואר אקדמי.

 

ד

מכון יכול לקיים בתוכו מחקר והוראה גם יחד.

 

ה

ראש המכון יתמנה על ידי הוועדה המרכזת, בהודעה לחברי הסנט.

 

30

 

הוועדה לתואר שלישי

 

הסנט ימנה ועדה לתואר שלישי אשר תטפל בכל ענייניו האקדמיים של תלמיד הלומד לקראת התואר השלישי. הוועדה תהיה מוסמכת לאשר את עבודת הדוקטור ואת הענקת התואר השלישי לתלמיד. הוועדה תפעל לפי תקנון הסנט ללימודי תואר שלישי.

 

 

 

 

 

 

 

31

 

סדרי הבחירות

 

בחירות על פי תקנון זה תיערכנה כדלהלן: כל מועמד יביע את הסכמתו להצגת מועמדותו לפני תחילת הבחירות. עם סגירת רשימת המועמדים יבחרו המצביעים בין המועמדים. המועמד אשר יזכה ברוב קולות המשתתפים בהצבעה עבורו ובמספר הקולות המרבי מבין כל המועמדים יכריז עליו היושב ראש כנבחר. אם לא יזכה אחד המועמדים ברוב קולות המצביעים, תיערך הצבעה שנייה בין שני המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר, ואם קיבלו יותר משני מועמדים מספר קולות שווה מרבי, תיערך הצבעה בין מועמדים אלה, עד אשר יזכה מועמד אחד ברוב קולות המצביעים ויוכרז כנבחר על ידי היושב ראש.

 

הערה: התיאור הנ"ל של בחירות מועמד ברוב קולות המצביעים תואם מקרה של בחירת נבחר אחד. בבחירות אשר בהן יש לבחור יותר מנבחר אחד, יישמר העיקרון של בחירת כל נבחר ברוב קולות המצביעים וסדרי הבחירה יותאמו לפי הצורך.

 

 

32

כניסה לתוקף

 

א

תקנון זה ייכנס לתוקפו ב-1.10.04 ויבטל את תקנון הסנט מיום ו' בתמוז תשל"ח (11.7.1978) וכל הוראה או נוהל קודם של הסנט או של כל גוף אקדמי אחר באוניברסיטה הנוגד לו.

 

ב

חברי הסנט הראשונים יהיו אלה שנבחרו על ידי הסנט היוצא ביום כ' באייר תשס"ד (11.5.04) ובהתאם לנוהל שנקבע על ידי הסנט היוצא בא' בניסן תשס"ד (23.3.04) ובכ' באייר תשס"ד (11.5.04). חברי הסנט היוצא יבחרו גם חברים לוועדה המרכזת, לוועדת המינויים ולוועדת הערעורים במקומות אותם החברים שיסיימו תפקידם ב-1.10.04.

 

ג

על פי החלטת הסנט מיום 20.1.04, הרקטור המכהן ביום ההחלטה ימשיך ויכהן תקופה מלאה של 4 שנים עד ליום ח' בתשרי תשס"ז (30 בספטמבר 2006).

 

ד

נושאי תפקידים, ועדות וגופים, אשר מונו על ידי הסנט היוצא על פי תקנונו, ימשיכו לכהן בתפקידם ולשאת בסמכויות שהוענקו להם באותו תקנון, עד סיום תקופת כהונתם.

 

ה

לפני מועד תחולתו של תקנון זה תתכנס ועדת תו"ם של פקולטה כדי לקבוע נהלים לבחירת דקן בפקולטה, ובמיוחד כדי לקבוע כללים לבחירת ועדת החיפוש וכללים לגבי משך כהונת הדקן. נהלים וכללים אלה יהיו תקפים לאחר שיאושרו בוועדה המרכזת של הסנט.

 

 

 

 

1

להלן, הנוהל לבחירת חברי הסנט על ידי המועצה האקדמית העליונה:

בחירת חברי הסנט על ידי המועצה האקדמית העליונה תהיה לפי שיטת בחירות מעורבת: 50 מתוך חברי הסנט (שאינם מכהנים בו בתוקף תפקידם) ייבחרו על בסיס יחסי של מספר הפרופסורים מן המניין באותה פקולטה, כאשר המספרים המתקבלים עבור כל פקולטה יעוגלו מטה.

עשרת החברים הנוספים בסנט + השאריות מן עיגול המספרים (טיפוסית 3-2 חברים) ייבחרו על בסיס אישי.

2

להלן, סעיף 8 (ב) מתוך תקנון האוניברסיטה:

לצורך בחירת הרקטור, לרבות בחירתו מחדש, תוקם ועדת חיפוש. הוועדה תורכב מהנשיא, שיהיה יושב ראש הוועדה, ומשישה חברים אשר ייבחרו על ידי הסנט מבין חבריו, תוך מתן ייצוג הולם לפקולטות ולבתי ספר. לא יכהנו בוועדת החיפוש, הרקטור היוצא ומועמדים למשרת הרקטור וכן – מי שחברים בוועד ארגוני הסגל האקדמי או נציגיהם.

ועדת החיפוש תציע למועצה האקדמית העליונה לפחות שני מועמדים לכהונת הרקטור. הוועדה תוכל להציע למועצה האקדמית העליונה מועמד אחד בלבד לכהונת הרקטור אם אותו מועמד נבחר פה אחד על ידי כל חברי הוועדה.

החלטות ועדת החיפוש והמלצותיה יתקבלו ברוב קולות של לפחות חמישה מחבריה, ובלבד שהרוב יכלול את יושב ראש הוועדה.

הבחירות ייערכו בשני שלבים. בשלב הראשון יבחר הסנט כולו ברוב קולות מועמד אחד מכל פקולטה מבין המועמדים מאותה פקולטה. בשלב השני יבחר הסנט כולו ברוב קולות שישה מבין המועמדים שנבחרו בשלב הראשון, והם יהיו בוועדת החיפוש לרקטור. 8

3

אושר בסנט, בישיבה מיום י"א באייר תשס"ט (5.5.09).

4

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בסיון תש"ע (8.6.2010).

בישיבה זו גם בוטלו הסעיפים הקודמים הבאים:

20 (ב) (3)

20 (ג) (3)

5

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ח באדר א' תשע"א (22.2.2011).

תחולת השינוי: 1.3.2011

6

להלן הנוהל לבחירת חברים לוועדת הערעורים על ידי המועצה האקדמית העליונה:

בחירת חברים לוועדת הערעורים תיעשה בשני שלבים. בשלב ראשון ייבחר חבר אחד מכל אחת מהפקולטות המפורטות להלן, אשר זכה במספר הקולות הגדול ביותר מבין המועמדים של אותן פקולטות: מדעי היהדות, מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ומשפטים. בשלב השני ייבחר ברוב קולות חבר אחד נוסף מפקולטות אלו. המועצה תבחר גם חבר אחד מהפקולטה להנדסה וחבר אחד מהפקולטה לרפואה. חבר זה יוזמן להשתתף כחבר נוסף בוועדת הערעורים בדיון על תיקי הפקולטה שלו. 7

7

אושר בסנט, בישיבה מיום ז' בשבט תשע"ב (31.1.2012).

תחולת השינוי: 1.4.2012

8

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ט באדר תשע"ב (13.3.2012).

תחולת השינוי: 1.4.2012

9

אושר בסנט, בישיבה מיום ג' בתמוז תשע"ג (11.6.2013).

תחולת השינוי: 13.10.2013

10

אושר בסנט, בישיבה מיום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013).

תחולת השינוי: 1.1.2014

11

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ט בניסן תשע"ד (29.4.2014).
בישיבה זו גם בוטל הסעיף הקודם:

19 (ו) (1).

תחולת השינוי: 1.7.2014

12

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ט באדר תשע"ה (10.3.2015).
תחולת השינוי: משנה"ל תשע"ו

13

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו באדר ב' תשע"ו (5.4.2016).
תחולת השינוי: משנה"ל תשע"ז

14

אושר בסנט, בישיבה מיום ח' בסיון תשע"ו (14.6.2016).
בישיבה זו גם בוטלו הסעיפים הקודמים הבאים:

20 (ב) (2)-(4)
תחולת השינוי: משנה"ל תשע"ז

15

אושר בסנט, בישיבה מיום י"ט בטבת תשע"ז (17.1.2017).
תחולת השינוי: 1.2.2017

16

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017).
תחולת השינוי: 1.7.2017

17

אושר בסנט, בישיבה מיום כ"ד בטבת תשע"ט (1.1.2019).
תחולת השינוי: 1.1.2019

 

 

 

 

חזרה לתוכן העניינים