ביטול הרשמה ללימודים

ביטולים או שינויים ניתן לבצע:

בסמסטר א' עד ליום 2.11.17 בלבד, בסמסטר ב' עד ליום 15.3.17 בלבד, בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ₪.   ההחזר הכספי יעשה בשיק בלבד.

לאחר תאריכים אלו לא ניתן יהיה לבטל הרישום ולהחזיר שכר-לימוד.

לא תתקבלנה בקשות לשינויים של קורס אקדמי שנתי במהלך השנה.

לא ניתן לזכות בקורס נוסף או להחזיר תשלום בגין שביתה או מילואים או מחלת מרצה.