הרשמה לקורסים

טופס הרשמה ללא חתימה וללא פרטי תשלום לא יטופל.

ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או בשיקים. סכום כל תשלום לא יפחת מ-300 ₪.השיקים ירשמו לפקודת אוניברסיטת בר-אילן לתאריך ה-1 או ה-15 של כל חודש.  החיוב יתבצע ביום ההרשמה ותשלח אליכם קבלה בדואר. אם לא תאושר הרשמה לקורס מכל סיבה שהיא, יוחזר מלוא הסכום ששולם (ללא ריבית והצמדה).

 

ניתן להרשם טלפונית:  03-5318590, 03-5317505, 077-3643595

                 בפקס: 03-5350171

                במייל: Brookdale.biu@gmail.com

               בדואר: תכנית ברוקדייל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 5290002

 

הודעה על אישור ההרשמה ומיקום הקורסים תשלח אליכם סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

 

האוניברסיטה רשאית לשנות את מיקומם של הקורסים את מועדיהם מכל סיבה שהיא רואה לנכון.

האוניברסיטה מעוניינת לפתוח את שנת הלימודים בהתאם ללוח הזמנים המפורט, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות להאריכה או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה.

קיים איסור להיכנס לקורס שבו אינך רשום.