המגמה לטכנולוגיות תקשורת בחינוך - מסלול א' - תש"ע להורדה כ- pdf

 

שם  ___________________________________________________ ת.ז. ____________________________
 
כתובת ________________________________________________ מיקוד ___________________________
 
טל. ________________ טל. סללורי ______________ דוא"ל _____________________________________

 

שנה  א'

סמן כאן

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

ש"ש

שעה

נא ציין את מספר הקבוצה שבחרת

 

802

מחקר כמותי  (מצ"ב לבחירה מועדי הקורס)

 

2

 

 

800

תרגיל במחקר כמותי  (מצ"ב לבחירה מועדי הקורס)

 

-

 

pdf

990

כלי חיפוש במאגרי מידע – קורס מתוקשב

ד"ר עדן

1

 

 

904

מחקר איכותי (מצ"ב  לבחירה מועדי הקורס)

 

1

 

קורסים שנה א/ב (8 ש"ש מתוך 14) 

pdf

899

מחקר והערכה של מערכות למידה מרחוק (חובה)

פרופ' אופיר

2

ד' 16

pdf

837-01

ניתוח מערכות למידה

פרופ' אופיר

2

ה' 16

 

837-02

מבא ללמידה מרחוק – סמסטר ב'

נ. ונגרביץ

1

ה' 18

pdf

901-01

תיאוריות לממשקי מולטימדיה (חובה)

פרופ' פסיג

2

ה' 14

 

901-02

תרגול בממשקי מולטימדיה (חובה עם קורס 901) סמסטר א'

ליזי כהן

1

ה' 12

pdf

971-01

מציאות מדומה בחינוך  (חובה)

פרופ' פסיג

2

ב' 14

pdf

971-02

תרגיל במבא למציאות מדומה (חובה עם  971) סמסטר  א'

ד"ר עדן

1

ה' 12

 

855

הפקת וידאו אינטראקטיבי (סדנא) – סמסטר ב'

ד"ר אטלי

1

ה' 10

 

917

ניהול פרוייקטים טכנולוגים (סמסטר ב')

ד"ר בורטמן

1

ד' 18

סמינריונים שנה א/ב (4 ש"ש מתוך 8)

pdf

809

עתיד מערכת החינוך

פרופ' פסיג

2

ד' 14

pdf

919

מודלים לשיקול דעת בפיתוח מערכות למידה מרחוק

פרופ' אופיר

2

ב' 10

pdf

883

אספקטים פסיכולוגיים ופדאגוגיים של  הוראה באמצעות  טכנולוגיה מתקדמת

פרופ' כץ

2

ב'  16

pdf

876

פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות

ד"ר קרמרסקי

2

ה' 16

 

918

פרוייקט מעשי במדיה חינוכית (חובה)  ראה  להלן

 

--

 

 

אני מאשר/ת התוכנית ובא/ה על החתום. ידוע לי כי הרשמתי  בקורסים תהיה על פי שיקול דעת  הנהלת ביה"ס לחינוך כפוף לתנאי התוכנית ומספר המקומות בקורסים.

 

תאריך __________   שם    _________________            חתימה ___________________


 

 

המגמה לטכנולוגיות תקשורת  בחינוך  - תש"ע

 
שם  _______________________ ת.ז. _______________________________
 
כתובת __________________________________ מיקוד ______________________________
 
טל. ________________ טל. סללורי ____ דוא"ל ________________________________________

 

 

918

פרוייקט מעשי במדיה חינוכית

שנה א' או ב' – סה"כ 200-400 שעות בשנה

 

מטרה:                   לשלב את תלמידי המוקד בפרוייקטי מחקר ופיתוח המתבצעים בעזרת ארבעת המדיות שבמעייני המוקד המתבצעים ברחבי הקמפוס, במסגרת ביה"ס לחינוך, במוסדות ציבור בקרב הקהילה, ובתעשיות.

 

רציונל:                  לאפשר לתלמידי המוקד להתחכך עם פרוייקטים אותנטיים במדיה בכדי לצבור נסיון וקשרים אנושיים לעתיד.

 

מסגרת:                 הסטודנטים יצוותו בזוגות ויוצעו להם פרוייקטים לפי תחומי עניין. הסטודנטים ייצרו קשר עם ראשי הפרוייקטים שיעניקו להם בכתב את הסכמתם להצטרף ולרשום להם ציון בסוף השנה. הסטודנטים רשאים להציע פרוייקטים מיוזמתם. אלה דורשים אישור ממרכז הפרוייקטנטים של המוקד. על הסטודנטים להגיש למרכז דו"ח התקדמות הפרוייקט בו הם שותפים מדי חודש.

 

דו"ח וציון:              על הסטודנטים להגיש דו"ח פרוייקט, בצירוף מכתב בו מופיע הציון מראש הפרוייקט אליו צוותו, לא יאוחר מסוף חודש אוגוסט של שנה ב'. הציון יופיע בדו"ח הציונים.

 

מבנה הדו"ח:          הדו"ח צריך להיות מוגש בפורמט הבא ולא יעלה על 50 עמודים: דף כותרת, תמצית, מבוא, רקע תיאורטי, מטרות הפרוייקט/מחקר, כלים טכנולוגיים, שיקולי דעת בהטמעת החומרה והתוכנה, בעיות ופתרונן, תיאור מפורט של המוצר שהצוות פיתח, לצרף את המוצר על מדיה דיגיטלית, סיכום, ביבליוגרפיה לפי הסטנדרט האקדמי המקובל.

 

 

 

ידוע לי כי הרשמתי  בפרוייקטים תהיה על פי שיקול דעת  הנהלת המוקד כפוף לתנאי התוכנית ומספר

המקומות בפרויקטים. ידוע לי כי אני רשאי להציע פרויקט והשתתפותי בו תהיה כרוכה באישורו של ראש המוקד בלבד.

 

תאריך __________________________

 

 

שם    _________________________________       חתימה _____________________