ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

236 רפסמ

ח"נשת ,רהב תשרפ

םיתבו תועקרק תלואג

יקסבט םייח ברה

הרותל הובגה ןוכמה:לארשי ץראב תועקרק לע תולעבב םייולתה םינידב הבורב תקסוע רהב תשרפ
הנשבו" ,םינש ששל עקרקב שומישה תוכז תא הליבגמ (ז-א הכ) הטימשה תווצמ
"רמזת אל ךמרכו ,ערזת אל ךדש ,'הל ןותבש תבש ,ץראל היהי תבש תעיבשה
שכורל ןיינקה תוכז תא הליבגמ םישימחה תנש .(גי-ח) לבויה תווצמ ;(ד)
ירבע דבע לכ ןכו ,םיירוקמה הילעבל הבש הדשה הבש ,לבויה תנש דע הדש
(עקרקה תרזחה) ותזחא לא שיא םתבשו ,םכל היהת איה לבוי" .ררחתשמ
.(י) "ובושת (דבעה רורחש) ותחפשמ לא שיאו

,לבויה דע הדש רכומ םדאה .תועקרק תריכמ יניד תא ךשמהב תטרפמ הרותה
םינשה בר יפל" :אבה לבויה דע תורתונה םינשה רפסמל םאתוי ריחמה ןכלו
רכמ אוה תאובת רפסמ יכ ,ותנקמ טיעמת םינשה טעמ יפלו ,ותנקמ הברת
יל יכ ,תותימצל רכמת אל ץראהו" :גכ קוספב שרופמ םעטהו .(זט) "ךל
הרותה הפיסומ חכ-הכ םיקוספבו ."ידמע םתא םיבשותו םירג יכ ,ץראה
וחרוכ לע הרזחב תונקל) לואגל לכוי ותזוחא הדשמ רכומה םדאש ,ראבל
.הנוקה ידיב התייהש ורבע רבכש םינש ןתוא ריחמ ןועריגב ,(הנוקה לש

תלבגומ הלואגה תוכז ןאכ ;(ל-טכ) המוח ריעב תיב רכומש ימב ןידה ןכ אל
אל םאו ...ורכממ תנש םת דע ותלאג התיהו" .הריכמה רחאל תחא הנשל
תותימצל ,המח ול רשא ,ריעב רשא תיבה םקו ,המימת הנש ול תאלמ דע לאגי
."לבויב אצי אל ,ויתרדל ותוא הנוקל

:המוח ריעב תיב תלואג ןיבו עקרק תלואג ןיב םילדבהה לע דומענ


המוח ריעב תיב תלואג עקרק תלואג
הלואג שי המוח ריעב תיב תריכמ רחאל
.הנושארה הנשב קר
לכב הלואגל דמוע רכמנש הזוחא הדש (1
.ןמז
תיבה ,ללכ תיב תלואג ןיא הנש רחאל
לבויב וליפאו ,תותימצל הנוקל "טלחנ"
.אצי אל
תישילש הנשמ תעצבתמ הזוחא הדש תלואג (2
אצוי הדשה ,לאג אל םאו ,לבויה תנש דע
.םולשת ילב לבויב
ילב שדוח ב"י לכ לאגנ המוח ריעב תיב
אלא ,תיבב רד הנוקהש תוריכשה ןועריג
שוריפב ןייע) תיבה תא הנקש ריחמ ותואב
.(ןאכ שיש תיביר רתיהל סחיב "רבד קמעה"
א"ז ,"ןועריג"ב לאגנ הזוחא הדש (3
הנוקהש תורפה תליכא לש ךרעה יוכינב
.וב הכז רבכ


,המוח ריעב תיב תלואג ןיבו הזוחא הדש תלואג יניד ןיב ינושה רבסהב
:ן"במרה בתוכ
תעב ונממ שוביו ,דואמ ויניעב השק םדא לש ותיב רכממש רובעב
..................
רובעבו .הנושארה הנשה ךותב הנלאגיש הרותה התצר ,הנרכמיש
..................
הדשה אציש התצר ,ותיחמ םהל אצי ונממו ,דבענ הדשל םדאה יכ
..................
תיבב הנש דמעו ,ותריד הנישש שואיה רחאל תיבה לבא ,לבויב
..................
.טלחי םא ותיחמ טעמת אל יכ ,ול קיזי אל ,רחא
..................

העירזל דמוע תיבה עקרק ןיא ,המוח תפקומ ריעהש ןויכ" :ינוקזחב ןכו
;"וב יולת םדאה תויחש ,עקרקב קר לבויב ריזחהל רזג אל ה"בקהו ,םלועל
,הנוק אוה םלועל ,המוח ריעב תיב הנוקה םתס ,רחא רבד" :ףיסומ אוהו
ךכיפל ,"ןינב םוש וב תושעלו בשיתהל יושע םדא ןיא םירחא תיבב יכ
חופיטבו ץופישב ,הקזחאב עיקשי אל תיבב רדה םדא ."לבויב אצי אל" וב בתכ
,הדשב ןכ ןיאש המ ,םינושארה וילעבל וריזחהל דיתע אוה םא ,תיבה
.יתנש לובי לש סיסב לע איה וב העקשההש

תלואגבש ,בטיה ןבומ ,ינוקזחהו ן"במרה לש תיתרבח-תילכלכה השיגה יפל
בישהל לכויש ידכ ,לדה רכומל רוזעל םיסייגתמ החפשמה ינב לכ הזוחא הדש
החפשמה ינבמ דחא לש ילכלכה סכנה ,דועו תאז .וילא ותייחמ רוקמ תא
תלואג לבא ;הבחר תילכלכ הדיחי םהב תוארל רשפאש ,החפשמה ינב לכל רושק
םיבאשמה ןכלו ,הרידב הרגה החפשמה לש ןיינע רקיעב איה המוח ריעב תיב
ףסונ .תיבל רוזחל םידיתעה םישנא םתואמ אובל םיכירצ תיבה תא לואגל
וז ירהש ,"ןועריג"ב תמייקתמ הזוחא הדש תלואגש ןיבהל ןתינ ,ךכל
ןכלו ,הב ערזש םינש ןתואב הדשהמ הנהנ הנוקהו ,תילכלכ העקשה איה
וב תויהל ותוא הנק ,תיב הנקש ימ לבא ;םינש ןתוא לע "תוריכש" םלשמ
,תועט חקמ ןיעמ שי ,הנושאר הנש ךותב ותיב לאוג רכומהשכ ןכלו ,םלועל
[1].םירזוח םימדה לכו

יתבש ךכל ,אקווד ינוחטיב רבסה עיצמ קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ ברה
:וירבד ךכו ,לבויב םירזוח םניא המוח ירע
,ביואה ינפמ םיניגמה םירעה םה רצבמה ירעש ,תצק םעט ןכתי
..................
ריעב תיבד ,ןידה היה םא ,הז יפלו …רוצמב םיאב םא םיקזחתמו
..................
םיתב רכמי יכ ןכתי אלה הנש םישימח ךשמב ,לבויב רזוח רצבמ
..................
ריעה ישנא לכ ויהיו ,ותזוחאל שיא ובושי לבויה תנשבו ,הברה
..................
םהל ןיאו ,ריעה יאבומו יאצומ םיעדוי םניאו ,םירגו םישדח
..................
.קזחתהל ולכוי אלו ,הז תא הז םיריכמ םניא יכ ,דוגיאהו רשקה
..................
,המכח ךשמ) "טלחוי ,לאגי אל םאו ,הנש ןמז הרותה הנתנ ןכל
..................
.(ו"משת 'מע ,ןמרפוק ברה תרודהמ ,ארקיו רפס
..................
תרבעה לבא ,יפרגומד עוזעזל תמרוג הניא לבויב תועקרק תרזחה ,רמולכ
םיישק ינפב הדימעל שורדה יתרבחה ףצרל עירפת רצבמ ירע ךותב ןיסולכוא
.םיינוחטיב

םידחוימה םינידל בטיה םאות ,ליעל אבומה ,ינוקזחהו ן"במרה לש םרבסה
םיקוספה ןמ ל"ז ונימכח ושרדש ,םיניד רפסמ םנמא .המוח ירע יתב תלואג לש
"המכח ךשמ"ה לעב לש שוריפה םג .תאזה ךרדה םע םיבשייתמ םניא ,השרפבש
תא ריבסהל תוסנל ידכ העיריה תא ביחרנ ןכלו ,םלוכ םע בשייתמ וניא
.ל"זח ושרדש םינידה תא םג לכלכתש הרוצב ,המוח ירע יתב תלואג יניד
:םהילא סחייתנ רשא םינידה ולא

עשוהי תומימ תפקומ הניאש ריע" :תעבוק (ה ט) ןיכרע תכסמב הנשמה
.1 ........
יוטיבהמ םינהוכ תרותב דמלנ הז ןיד ."המוח ירע יתבכ הניא ןונ ןב ........
ם"במרה .ך"נתב רחא םוקמ םושב אלו ,ונתשרפב קר עיפומה "המוח ריע"
........
םגש ,וירבדמ הלועו ;(וט י) לבויו הטימש תוכלהב תאז הרדגה איבמ
........
שוביכ ןמזב ריעה לש בצמה יפל המוח ריע ורידגה ינש תיב תפוקתב
........
הרותה ,ילכלכ-יתרבח אוה המוח ריע יתב יניד לש רבסהה םא .ץראה
........
הפוקת יפל אלו ,הריכמה ןמז יפל המוח ריע לש הרדגה עובקל הכירצ
........
.המודק
........
תבשחנ הניא תעכו ,ןונ ןב עשוהי ןמזב המוח תפקומ התייהש ריע
.2 ........
בל ףד ןיכרע תכסמ ,ילבב) םיתב תלואג יניד ךרוצל המוח תפקומכ ........
בצמהמ תמלעתמ הכלהה ןאכ .(ל הכ ארקיו הרותה לע י"שרב אבומ ,א 'מע
........
.עשוהי ןמזב בצמל קר תסחייתמו הריכמה ןמזב
........
ירע יתבכ םינודינ ,'וכו םינסחמ ,תואצחרמ ,דבה תיב ומכ קסע יתב
.3 ........
.םירוגמ תיב אלו ,תוילכלכ תודיחי ןהש תורמל ,המוח ........

ןיד ןהל שי ריעה ךותב תודש וליפא ,הנשמב תאבומה ריאמ יבר תטיש יפל
תיבו הסנרפ רוקמ ןיב הקולחה םע ללכ רדתסמ וניאש ןיד ,המוח ירע יתב
.ףסונ רואיב עיצנ ןכל .("המכח ךשמ") םירוגמ

לכמ תשדוקמ לארשי ץרא" :תושודק רשע הנומ (א קרפ) םילכ תכסמב הנשמה
."ןיערוצמה תא ןכותמ ןיחלשמש ,הנממ תושדוקמ המוח תופקומ תורייע …תוצראה
,ןונ-ןב עשוהי תומימ המוח תפקומ הניאש ריעל ץוחמ חלתשמ ערוצמה ןיא
.םוקמה תשודקמ עבונ ריעל ץוחמ וחולישו

אצמנה המוח ריע יוטיבה תא ריבסמ ,םינהוכ תרות לע ושוריפב ,ם"יבלמה
:ךכ ונתשרפב
רמאי יכ .ך"נתב םוקמ םושב אצמנ אל (המוח ריע) הז תוכימס
..................
ואיצוה הזמ .המוח ריע אל ,רוצמ ריע ,הרוצב ריע ,המוח ףקומ ריע
..................
,ןונ ןב עשוהי תומימ המוח םיפקומ ויהש םירע אקווד ,יאנת שיש
..................
םירבוק ןיאש ןיינעלו םיערוצמ ןיינעל תדחוימ השודקב ושדקתנש
..................
.ד"בארה תעדל ,תמ הב
..................

ןיד ,(ב"ע בל ןיכרע תכסמב תופסותה ירבדב םג תאצמנה) תאז השיג יפל
תוילכלכ-תויתרבחה תוכלשהב אלו ,םוקמ תשודק לש םיאנתב יולת המוח ירע יתב
הרושק המ לבא ;םוקמל םילעב תרזחה לש תינוחטיבה הכלשהב וא הריכמה לש
?םיתבה תלואג ןידל םוקמה תשודק

תאמוטב וריכה ל"זח ;בגשנ ןויערל יוטיבכ המוח תפקומ ריעמ חלשנ ערוצמה
היולת ערוצמה לש ותרפכ .הוואגו ערה ןושל אטחל הרפככו שנועכ תערצה
;ריעל ץוחמ חלשנ אוה .הרבחהמ קותינ ול םימרוג ויתונוועש ותרכהב
,רוביצל הקיז תאטבמ איהש אלא ,םישנא לש ץוביק קר הניא הרבחה לבא
לש תפתושמה הירוטסיהה תא תאטבמ המוח תפקומ ריע .ולוכ לארשי ללכל
.ידוהי לכ

תורוצב םירע"ה .המואה תא דכיל עשוהי ימיב ץראה שוביכ לש לודגה רגתאה
תודע ןה ,הנש םיעברא ךשמב רבדמב ועת רשא ,םידבע ינב ושבכש "םימשב
תמקרב עגפו ערה ןושל רבידש ,םדאה .המואה ינב לכ לש לרוגה ףותישל היח
תא שיגריש ידכ ,תילארשי תוירוביצ אטבמה םוקמל ץוחמ חלשנ ,הרבחה
לש יטרפה תיבה םג .רוביצהמ קותינהמ תעבונה ("בשי דדב") תודידבה
וניא ,ץראל םתסינכב לארשי ינב ידי לע שבכנש םוקמב ,המוח ריעב םדא
םדאה .המואה ללכל תוכיישו הקיז הזה םוקמל שי ;דבלב יטרפה ושוכר
םוקמל סנכנ ,ויתובאמ תיבה תא לחנ אל םא םג ,המוח ריעב תיב הנוקה
טרפ לכ לש לרוגה תופתוש תלמסמ ריעה תמוח יכ ,וילא תוכייש ול שיש
,הנושאר הנש ךות סכנה תא ומצעל ריזחהל תונמדזה תיבה רכומל שי .רוביצב
.המוח ריעל תינורקע הקיז ול םג יכ ,הנוקל תיבה טלחנ ןכמ רחאל לבא

םירתאב םירקבמ ונאשכ ,םילשורי םוי ןיבל תואמצעה םוי ןיבש ולא םימיב
ולפנו ומחלש ולא לש שפנה תוריסמ תאו הרובגה תא םירכוזו תואטרדנאבו
העיפומה ,לארשי הנחמ לש השודק ,תדחוימ השודק שיש רוכזנ ,ונלוכ ןעמל
.ונלוכ לש ירוטסיהה לרוגה תופתוש תא םיאור ונחנאש ,םוקמב
:תורעה

הנוקה ירהש ,תיביר הפ שיש ,תעבוק (אל ףד) ןיכרע תכסמב ארמגה .1
,הרידב שומיש תפסותב ףסכה לכ תא לבקמ ךכ רחאו ,רכומל ףסכ םוכס ןתונ
,ינכט ןפואב תיביר לש הרקמ הפ שי ,ןבומכ .וז תיביר הריתה הרותהש אלא
,רכומה םע דסח הפ השענ ,אברדא ,לדה הוולה לש לוצינ ןאכ ןיא לבא
.ונלש הרקמב ינעה אוהש