ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

272 רפסמ

ט"נשת ,אב תשרפ

ךינפ תואר דוע ףיסוא אל

לגיפש בקעי 'פורפ

דומלתל הקלחמה


הרות" ורוביח תוכזב רקיעב עודיה [1]ןייטשפא יולה ךורב 'ר
בשוי ותויהב [2].ויתונורכז רפסב ןיינעמ רופיס בתכ ,"המימת
ויפבו טושפ ידוהי עיגה ,ב"יצנה ובר ינפל םימכח ידימלת םע דחי
הבירמה טהלבו ,ופתוש םע הז ידוהי טטוקתה דחא םוי .תיתכלה הלאש
.תובר םינש ךשמב גהנ ךכ ןכאו .םלועל וינפב טיבי אלש עבשנ אוה
,תופיסאל אובלמ ענמנ אוה ,דחי וללפתה ובש תסנכה תיב תא בזע אוה
היה אוה בוחרב ףאו ,םהילא ןמזומ ופתוש יכ עדיש 'דכו תודועס
ליאוהו ,רטפנ ופתוש התע הנהו .ושגפלמ ענמיהל ידכ רחא דצל רבוע
הצור אוה ,טעמכ החכשנ םהיניבש הבירמהו ,זאמ תובר םינש ופלחו
ןתינ םאה ,איה הלאשה .הליחמ ונממ שקבלו רטפנה ינפב טיבהל התע
.ןכ תושעל

.ותעד הוויח דחא לכו ,םיחכונה ןיב ןויד ליחתה יכ רפסמ ךורב 'ר
.הרותהמ ךכל הרורב היאר שי יכ בישה ,העד תווחל ורות עיגהשכ
ונילע אבה עובשב ה"עב ארקנש יפכ ,לארשי םעל חיטבה ה"בקה ירה
דוע םתארל ופיסת אל ,םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ" :הבוטל
תמ םירצמ תא לארשי אריו" :רמאנ תאז לכבו .(גי די) "םלוע דע
לארשימ דחא לכ ,םישרדמהו אתליכמה יפל .(ל די) "םיה תפש לע
אריו" בותכהש ,רורב כ"או ,םירצמב ושגונ תא םיתמה ינפב ריכה
ינפ תייאר יכ ונדמל ןאכמ .שממ םהינפ תא וארש ותנווכ "לארשי
תא לביק ב"יצנה .הלאשה הרתפנ הזבו ,הייארכ תבשחנ הניא ,תמ
[3].בר רוציקב וירבד ןאכ דע .ותבושת תא לליהו וירבד

הערפ ינפל דמוע השמ רשאכ .ונתשרפב םג תאצמנ ךכל המוד הלאש
ול רמאיו" :רמאנ ,לארשי ינב תא חלשיש ושקבמו ךשוח תכמ רחאל
ינפ ךתאר םויב יכ ינפ תואר ףסת לא ךל רמשה ,ילעמ ךל הערפ
ףסא אל תרבד ןכ השמ רמאיו" :השמ בישמ ךכ לעו .(חכ י) "תומת
.הערפ ירבד תא לבקמ השמ ,ונייה ,(טכ י) "ךינפ תואר דוע

םקיו" :תורוכב תכמב ונתשרפב רמאנ ,תאז המכסה תורמל ,הנהו
"'וגו ואצ ומוק רמאיו הליל ןרהאלו השמל ארקיו ...הליל הערפ
םתאצל ותמכסה תא ןתנו השמ םע הערפ רביד וז האירקב .(אל-ל בי)
,םינפ תיאר םג הזב שי ירהו ,ומע רביד דציכ איה הלאשהו ,םירצממ
רמול ןתינ אל ןבומכ .רתוי וינפ תא הארי אל יכ חיטבה השמו
.תמדוקה הבושתה תא ןאכ

תורוכבה תכמב יכ" :בישהו ךכ לע דמע (טכ י) הרותל ושוריפב ן"במרה
לע םהל חלשש וא ...ךשוחב קעצו םתיב חתפ דע ךלהש ...והאר אל
אל הערפש םושמ הערפ ינפ תא האר אל השמ ,רומאל ."םירצמה די
השמ לא רובידהו האירקהש םושמ וא ,ץוחבמ קעצ אלא ותיבל סנכנ
בתכ המוד ןפואב .םיחילש ידי לע אלא ,ומצע הערפ י"ע ויה אל
,ינפ תואר ףסות לא תנעט ןאכ ןיאו" :(אל אי) םייחה רוא לעב םג
."'וגו שיא וארי אל ךשחמב אוה יכ

ךכב ןיא כ"יפעאו ,שממ וינפ תא האר השמ יכ ובישהש םג שי לבא
םושמ תאז ,"ךינפ תואר דוע ףיסוא אל" :עבקש השמ ירבדל הריתס
,ונל ררבתי זאו ,השמ רמאו הערפ רמאש םירבדב בטיה קיידל שיש
תיאר רחאל םג ךכיפלו ,םאולמב םהירבדבש םיאנתה ומיוק אל יכ
.םמוקמב םידמוע םהירבד ,םינפה

קיידל ונילעש ורמאב ,"םייחה רוא" לעב בתכ וז חורב הבושת
היה יאנתה ,רומאל .תומת ינפ ךתואר םויב יכ :רמאש הערפ ירבדב
בותכה ירבדב קיידמ "םייחה רוא" לעב ןכאו .םויב קר הרוסא םינפ תייארש
ליאוה ,ןאכ תרתוימ "הליל" הלימה אלהו ,"הליל ןרהאלו השמל ארקיו"
םיאצמנ ונאש עודי כ"או ,"הליל הערפ םקיו" ןיינעה תישארב רמאנ רבכו
ארקיו :ךכ איה בותכה תנווכש ,"םייחה רוא" לעב רמוא ןכל .הלילב התע
ותנווכו ,הערפ י"ע הרמאנ "הליל" הלימה ,רמולכ .הליל :ןרהאלו השמל
קר ויה ,וינפ תייאר לע רסא םהבש ,םינושארה וירבד יכ שיגדהל התייה
לוכי השמו ,רוסיא ךכב ןיא ,הליל התעו ליאוה לבא .םויב הייארל סחיב
[4].וינפ תא תוארל

לא תרמא הפי" :(א חי) הבר תומש שרדמב הזומר וז חורב תפסונ הבושת
בתכ ןכו ."ילצא אב התא אלא ךלצא אב דוע יניא ינא ,ינפ תואר ףסות
םג .שרדמל תונפהל ילבמ ,"םלועל דוע ךילא אובא אל ינאש" :םש ע"באר
דוע ףיסוא אל רמאיש ןכתיו" :שרדמל הנפהו ןכ בתכ ושוריפב םש ן"במרה
"הבר תומש הלאב ורמא ךכו ךילא ינא דוע אובא אלש ,ךלכיהב ,ךינפ תואר
.'וכו

קיידל ןתינ דציכ ,רמולכ .וז הבושתל בותכב סיסבה והמ ,התע ררבל ונילע
שוריפב ונאצמ ךכל הבושת ."םייחה רוא" לעב לש וקויד תא וניארש יפכ ,וב
ךיראה אוה יכ ןיחבנ ,הערפל השמ תבושתב קיידנ םא .ב"יצנל "רבד קמעה"
השמ לבא ;ךינפ תואר ףיסוא אל ,תרבד ןכ :רמול וילע היה ירה .וירבדב
התועמשמ .ךינפ תואר דוע ףיסוא אל :רמאו ,"דוע" הלימה תא ףיסוה
,איה השמ תבושת ב"יצנה תעדל .השמ תבושת תנבהל רתויב הבושח וז הלמ לש
[5].'הכ דע היהש ןפואב [הערפ ינפ תא] תוארל ףיסוי אל' אוה יכ

םג ירה .הב ונחתפש הלאשל רוזחל םילוכי ונא ב"יצנה ירבד יפל התעמ
רומאל ,"םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל" :רמאנ לארשי ינבל 'ה תחטבהב
הייארה םירחא םיאנתב לבא ,הכ דע היהש ןפואב הייארב קר אוה רוסיאה
רורבו ,הליגר הייאר הניא םיה לע הייאר יכ רמול ןתינ אמש ןכ םא .תרתומ
,םירצמה תא לארשי ינב םיאור ויה ובש ליגרה םוקמב תישענ איה ןיאש
[6].םיתמ םישנא לש םינפ ואר לארשי ינבש םושמ אלו ,תרתומ איה ןכלו
תצקמב הומתש ירה ,ב"יצנה ינפב הרמאנ ליעל ךורב 'ר תבושת יכ רוכזנ םא
,בותכה רבסהב ולש ותטישמ ריעה אלו ,ותבושת תא ב"יצנה לליהו לביק דציכ
.הנה דע וניארש יפכ

ןיב ףסונ לדבהל בל םישל שיש ירה ,רומאה לכ לע ףיסוהל ןתינש המוד
וליאו ,"םינפ תייאר" דימת הרמאנ השמו הערפ לצא .ונרכזהש םירקמה ינש
התועמשמ ארקמב "םינפ תייאר" יכ רשפא .םתס הייאר הרכזנ לארשי ינב לצא
לצא ארקמב "םינפ תייאר" תרכזנ ללכ ךרדב ןכאו .תדבוכמו הבושח הייאר
רמא השמ ןאכמ .וז הייאר לש התובישח לע ךדמלל ,םיכלמ לצא וא ,ארובה
תעב לבא ,דובכו תובישח לש הייאר ונייה ,"ךינפ תואר" ףיסוא אל הערפל
אלא ,ךלמ לש "םינפ תייאר" וז התייה אל ,הלילב ןרהאו השמל הערפ ארקש
.ודגנתמ תא שפחל ונומראמ אצויהו ,ותסובתבו ונולשכב הדומה םדא לש
התא אצ רומאל יל ווחתשהו ילא הלא ךידבע לכ ודריו" :ומצע השמ ירבדכו
ירבדכ תוכלמ דובכ םושמ קר הז ירה ,"ךידבע" טקנש ףאו ,(ה אי) "םעה לכו
יפכ ונייה .הדירי םשב תאז ןייצו ,ומצע הערפל ןווכתהש רורבו ,י"שר
ךיראהל רשפאו ,םתס הייאר רתויה לכל אלא ,"םינפ תייאר" וז ןיא ,ונרמאש
ונרכזהש טביהבו ,םיפסונ תורוקממ "םינפ תיאר" גשומה לש ורוריבב דוע
.םוקמה ןאכ ןיא לבא ,ןאכ:תורעה

,"ןחלושה ךורע" לעב ןייטשפא לכימ לאיחי 'ר ויבאל דלונ ךורב 'ר .1
ךומס ישש םויב ותדלוה םוי לח הנשה .כ"רת תנש ,טבשב 'ה םויב
םגו ,וירבדמ יעובשה ףדב בותכל האנ יכ ,יתבשח ןכלו ,ונתשרפל
ןי'זולוומ ב"יצנה היה (ומא יחא) ודוד .ויתודוא םיטרפ המכ ףיסוהל
להא" לעב ,ץיבורוה השמ רזעלא 'ר היה ונתוח .דמל ותבישיבש
קי'ציבולוס יולה ד"יר ,ב"יצנה י"ע הארוהל ךמסנ .קסניפ לש הבר "השמ
תעידיו תיללכ הלכשה ומצעל שכר ריעצ ליגב רבכ .דועו קסירבמ
לוע תא וילע לביק אל אוה .םיליכשמל םג ברוקמ היהו ,תופש המכ
הרות" ורוביחב רקיעב רומאכ עודי אוה .תואקנבב קסעו תונברה
רוביחב .רתויב לבוקמו ץופנ רוביח ומוסרפ םע תויהל ךפהש ,"המימת
תושרד תא איבהו ,הפ-לעבש הרותה םע בתכבש הרותה תא דימצה הז
ךכל ארקו ,םהב לפלפמו םראבמ אוה רשאכ ,הרותה יקוספ לע ל"זח
בתכבש הרות ףוריצ לש ןויערה תא אטיב ךכב ."המימת הרות" םשב
.םיינרות םיאשונב םירפס המכו המכ דוע בתכ אוה .פ"עבש הרות םע
תונורכזב קר אל שודגו אלמה ,"ךורב רוקמ" םשב תונורכז רפס בתכ ןכ
הברהב ץבושמ אלא ,ותחפשמבו ורודב לארשי ילודג תודוא םירופיסבו
,רטפנ הבו קסניפב וימי בור בשי ןייטשפא ךורב 'ר .הרות ישודיח
זומת שדוחב ,היינשה םלועה תמחלמב םינמרגה הילא וסנכנש תעב
הנפאו ,וירפס תאו ותומד תא רוקסל םוקמה ןאכ ןיא .א"שת תנשב
יבר :םשב ,שישרת ז"א ידי לע ויתודוא בתכנש רפסל ארוקה תא
.ז"כשת ,םילשורי ,"המימת הרות" לעב ןייטשפא יולה ךורב

.טצקתת-זצקתת 'מע ,ח"פרת ,אנליו ,יעיבר קלח ,ךורב רוקמ ורפסב .2
,(ז תוא גי ,די) המימת הרותב םג בר רוציקב רכזנ הז ןיינע
.רהוזב םג תאצמנ וז הבושת יכ םש ריעמ אוהו

םינואגה רבכ יכ ,ןייצמ (טע תוא ,םש) "המלש הרות"ב רשכ מ"ר .3
,ךכב ןד שיוירט רעב בוד 'רל בהזה דיברב םגו ,המוד הלאש ולאשנ
,םימכח וריעה רבכ .הזב ונדש םירפס המכו המכ דועל ןייצ ןכו
וימדוק לצא רבכ םיאצמנה םירבד םנשי ךורב 'ר לש וירפסב יכ
י"ע אבומ הז רופיס יכ י"נ זעב ינב ינריעה .ךכ לע ריעהש ילבמ
,193-194 'מע א"ח ,ן"שת ,םילשורי ,"האמה ירש"ב ןומימ ל"ירה
ריעצ ותויהב ,"הדוהיב עדונ"ה לעב אדנל לאקזחי 'ר אוה בישמהשכ
תא ררבל רשפא יאו ,ורפסל תורוקמ בתכ אל ןומימ ברה .םימיל
אל םגו ,ול בזיכ ןומימ ברה לש ונורכזש ,ייניעב הארנ .ורוקמ
.הז רופיס אדנל ח"יר תודוא ובתכנש םירפסב יתאצמ

,ב"ע ע ףד ,רבוב 'דהמ אמוחנתל אובמב םג רכזנ הז שוריפ .4
מ"ר ךכל ןייצו .עודי וניא ומשש ןומדק םכח ידי לע רמאנ אוהו
.וכקת תוא ,םש ,אב תשרפ ,"המלש הרות"ב רשכ

הבש ,(ב"עס ,איק) ןירדהנס ףוס תנשממ תאז חיכומ ב"יצנה .5
חי 'בד) "דוע הנבת אל םלוע לת התיהו" תחדינה ריע לע רמאנ
,תינבנ הניא התיהש תומכל ,דוע הנבת אל רמוא אביקע 'ר" :(גי
ס"שה ינוילגב ליגנע ףסוי 'רו ."םיסדרפו םינג איה תישענ לבא
ןירדהנס תכסמ לע "םיה תוילגרמ"ב תוילגרמ ןבואר 'רו (ב"ע ,גיק)
.תאז םיחיכומה םיפסונ תורוקמ ואיבה

ריעה ,ואל םא הייארכ תבשחנ םאה ,תמ ינפ תייאר רבדב ןכאו .6
תודוא ,אמ 'יס ףוס ,ב"ח ,בישמ םחנמ ת"ושב םיובנשריק מ"מר הזב
,א"ע גיק ףד א"חב וירבדל םג ןייצו ,וללה ךורב רוקמה ירבד
ןאכ ןיאו ,םינוש תורוקממ םירבד תוכירא ךכב שיש הארי האורהו
.םוקמה