ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

415 רפסמ

ב"סשת ,חנ תשרפ

יאנגל ותוא םישרודה וניתוברמ שי - קידצ שיא חנ

יחרי לאפר ר"ד

םילשוריםיטרפ ןיאו הרותב תראותמ הניא ותוקידצ רקיעבו חנ לש ותוישיא
רופיס ,הביתה תיינב ןפוא לע םיטרפה דבלמ ,ותוגהנתה לע םייתדבוע
,ותוקידצ יבגל .לובמה רחא ותורכתשהו םרכה תעיטנ לע רופיסהו ,לובמה
,"םימת" ,"קידצ" :ומכ תויבויח הכרעה תולימב תשמתשמ הרותה
,שרד וא טשפ ,תונשרפל תונתינ ולא םילימ .'וכו "ךלהתה" ,"ויתורודב"
,חנ לש ותומד תא ראתמ [1]וטוסק .ותונשרפ תטיש תא ול רחוב ןשרפ לכו
'דמב ,"המימת המדא הרפ" תמגוד) קידצ ולוכ- םימת קידצכ ,טשפה יפל
,יאנגל שוריפ לש תורחא תויורשפא תינושל הניחבמ החוד אוהו ,(ב ,טי
ומכ ,קוספב םיישק שיש הדומ אוהש תורמל ,ל"זח תושרדב תויוצמש יפכ
יביטלרפוסה רואיתהמ החונ הניא םתעדש ל"זחמ שי ."ויתורודל" הלימב
תומאתהה יאו םיינושלה םיישקה לשב ןה ,חנל סחוימש "םימת קידצ"
םושמו ,לובמה רחא חנ תוגהנתה לש ירופיסה רואיתה לשב ןהו םיקוספבש
תא ריהבהל שקבמ ינא הז ןויעב .חנ לש וכרעב טיעמהל םיטונ םה ךכ
.יאנגל חנ תא םינד הבש הטישל םיקומינה

דומלתב םיאבומ (ט ,ו 'רב) "ויתרדב היה םימת קידצ שיא חנ" קוספה לע
םיאנתה ינש לש םהירבד (רתא לע י"שרב אבומ םגו א"ע ,חק 'הנס)
,יאנגל ותוא ןד ןנחוי 'ר .שיקל שירו ןנחוי 'ר :חנ לש ותוקידצ תא םיטפושה
לש תורודב היה וליא :י"שר) "םירחא תורודב אלו ויתורודב" קידצ היהש
ויתורודב קידצ" :חבשל ותוא ןד שיקל שירו ,(םולכל בשחנ היה אל םיקידצ
םיקידצ לש רודב היה וליאש ןכש לכ" :י"שר) "םירחא תורודב ןכש לכו
יברו הדוהי 'ר" ןיינע ותואב םיקלוח (ט ,ל השרפ) ר"בב .("רתוי קידצ היה
השמ לש ורודב היה וליא אה קידצ היה ויתורודב רמוא הדוהי יבר ,הימחנ
היה ויתורודב םא המו רמא הימחנ 'רו ,קידצ היה אל לאומש לש ורודב וא
."המכו המכ תחא לע לאומש לש ורודב וא השמ לש ורודב היה וליא ,קידצ
יאנגל ותוא םיטפושה םלוא ,קידצ היה חנש ,םיקלוחה ןיב המכסה שי
.ותוקידצמ תוגייתסה םיעיבמ

הניא "םימת" הלימה ,חנ לש ותונגל קוספה תא םישרפמה םינשרפה לצא
לע .ןלהל ראוביש יפכ המצעלשכ הנוכתכ אלא ,"קידצ"ל ראותכ תשרפתמ
הלימהמ קוזיח תלבקמ הניא חנ לש ותוקידצ ,םילימה יתש ןיב קותינה ידי
ןיב לדבהה ,וז השיג יפל [2].המלש תוקידצ איה ןיא אליממו ,"םימת"
,ז"ע ילבב) שרופמ ארמגב :ןוגכ ,תונוש םיכרדב שרפתמ "םימת"ו "קידצ"
וינע - םימת :שרפמ י"שרו ,"ויכרדב - םימת ,וישעמב - קידצ" :(א"ע ,ו
.(ויתופקשהב רמולכ) ובלב - םימת ,וישעמב- קידצ ,ארזע ןבא יפל .ןלבסו
קידצ יתיאר ךתא יכ" :הביתל ותסינכ ינפל חנל רמא ה"בקהש ,רבדה הומת
אלו 'הזה רודב' ;'םימת קידצ' אלו 'קידצ' - (א ,ז רב) "הזה רודב ינפל
םירמואש םושמ ,"םימת קידצ" רמא אל ,(ג ,בל) ר"מ יפל .'ךיתורודב'
הלימל רשאבו ,(רתא לע י"שר איבמ ןכו) וינפב םדא לש וחבש תצקמ
םושמ ,"םימת"כ רדגומ וניא חנ לובמה רודב - ןאכ תרדענה 'םימת'
- ("ויתורודב היה םימת") םירחא תורודל תסחייתמ תומימתה תנוכתש
"םימת" שוריפה יפלש ,אופא אצוי .וירחאש תורוד וא לובמה ינפלש תורוד
תומהבב לופיטב חנ לש ותונלבס העקפ לובמה רודב ,(י"שר) ןלבסו וינע -
,"הביתב ותא רשאו חנ ךא ראשיו" :שרדמה זמרמ ךכלו ,הביתבש תויחבו
חרוטמ םד ההוכו חנוג היהש" ,חנ לש וחוכמ טעמל אבש ,ךא ושרד ר"בב
.(גכ ,ז 'רב לע י"שר הארו) "תויחהו תומהבה

,ורבעש תורודל תאז םיסחיימה שי ,ויתופקשהב "םימת" שוריפה יפל
ךשמ" לעבו ,ויתרדב היה םימת - רבע ןושל טקונ בותכהש םושמ
רודבש ,לובמה רחאלש תורודב םימת היה חנש ,רתא לע שרפמ [3]"המכח
ורמאש" ,ה"בקב דורמל ילואו לדגמ תונבל וצרש העד ילעב ויה הגלפה
םימת חנ היה םלומו ,(ה ,חל ר"ב) "דחא 'ה וניהל-א 'ה לע םידח םירבד
[4].ה"בקה םע םיעד

.ותומימת אקווד ואלו ,חנ לש ותוקידצ תניחבב דקמתנ ןלהל

יפל ."קידצ" הלימה תועמשמ יפל הכרעהל תנתינ חנ לש ותוקידצ תמר .1
םלשה םדא (1) :תוארוה רפסמ קידצ גשומל [5],ך"נתל שדחה ןולימה
ויתובוח תונמאנב אלממה םדא (2) ;(דועו ירסומ ,רשי ,ןוגה) ויתודימב
.טפשמב יאכזה ,קדוצה דצ (3) ;תויתדה

,רשי ,קדצ השוע (1) :תומוד תוארוה וז הלימל שי ןשוש ןבא ןולימ יפל
םייקמ ,םיקולא ארי (2) ;(גכ ,חי 'רב) "?עשר םע קידצ הפסת ףאה" :םימת
יאכז (3) ;(ד ,ב קוקבח) "היחי ותנומאב קידצו" :הרותה תווצמ לכ תא
ןיבמ .(א ,הכ 'בד) "עשרה תא ועישרהו קידצה תא וקידצהו" :קדוצ ,ןידב
דחא לכב תישילשהו הנושארה ןה רתויב תויטנוולרה ,הלאה תוארוהה
שוריפה תא ול סחיימ יאנגל חנ תא ןדש ןנחוי 'רש הארנ .םינולימהמ
ןכש ,לובמה רוד ,ורוד ינב לש םתועשרל תיסחי איה ותוקידצש ,ישילשה
ומכ ,קידצ וניא ותוהמב ,ומצעלשכ לבא ,ןידב יאכז אצוי אוה םתמועל
ראותל סחיימ ,חבשל חנ תא ןדה שיקל שיר .הנושארה הארוהה לש הנבומ
יפלש ןכתיי) קדצ השועו רשי ותוהמב אוהש :ןושארה שוריפה תא "קידצ"
תא האר אוה ,בטומל רזחש םיטסיל לש עקר ,שיקל שיר לש ישיאה ועקר
.(חבשל ותוא ןד ןכלו ,ורוד ינב תועשר לומ ,םיבוט םישעמ לעבכ חנ

קידצ ."ויתרדב" הלימה תועמשמ יפל םג תטפשנ חנ לש ותוקידצ תמר .2
:ויה תורוד יגוס ינש - "המכח ךשמ" יפל ?הנווכה תורוד ולאל - ויתורודב
תורודו ,(חנ דע םדאמ תורוד הרשע) לובמה רוד ללוכ ,לובמה ינפלש תורוד
תא ללוכו הגלפה רוד ללוכ ,םהרבא דעו חנמ תורוד הרשע) לובמה רחא
,םהרבא ימימ קלחב םג יח חנ ,(אי ,ו 'רב) ארזע ןבא יפל .(םהרבא לש ורוד
ותוקידצ תא תוושהל שרדמה לוכי ןכל .הנש ח"נ ןב םהרבא היה רשאכ תמו
.םהרבאל םג חנ לש

:םהב יח חנש ,םה תומלוע השולש - הלא תורוד השולשש ,רמול ןתינ
,ךכ םא .םהרבא לש םלועהו לובמה רחאש םלועה ,לובמה ינפלש םלועה
לעופ איה ותוקידצ ןכש ,תכלוהו תכבתסמ חנ לש ותוקידצ תמר לע הלאשה
דחא לכל רצק ןויד שידקנ ,ךכיפל .סחוימ אוה וילא םלועה תמר לש אצוי
.םהמ דחא לכ עקר לע חנ לש ותוקידצ תא ןחבנו ,וללה תומלועהמ

רחאלש םלועהמ לובמה ינפלש םלועה הנוש [6],'ץיבוביל 'י יפל (א)
םלוע והז ,תימעפ-דח תואיצמ לש םלוע אוה לובמה ינפלש םלועה .לובמה
תישארב ישעמ םינשמה םיסנ יכרדב להנתמ אוהו ,םיקולא דסחב ארבנש
,'ץיבוביל רמוא ,תמיוסמ הניחבמ .תדמתמ תיקולא תוברעתה ידי-לע
םילוכיו ,םיעובק םלוע ירדס וב ןיאש םלוע היה תישארב השעמ לש םלועה
ןג לש םלועמ רבעמ ןוגכ ,םייסנו םיינכפהמ םירבעמו םייוניש וב לוחל ויה
אלל ףאו ,הנש תונועו תופוקת ףוליח אלל ,רדרדו ץוק חימצמה םלועל ןדע
בוט"כ םיקולא י"ע רדגוהש ,הז םלוע .רוקו םוח וא ריצקו ערז לש תופוקת
[7].סנ ךרדב לסחתהל ףאו תונתשהל לוכי ,"דואמ

םויס ןמזמש ךכב קר לובמה ינפלש םלועה ןמ הנוש לובמה רחאלש םלועה
,הלילו םוי יקוח ,ץראו םימש יקוח) תויקוח יפל לעופ םלועה לעופ לובמה
ינב תווצמ עבש) םדאה ינב םהב ווטצנש םיקוח םג שיו ,(ףרוחו ץיק יקוח
ירחא םג ןכש ,ונתשה אל וישעמ ףאו םדאה עבט תא הניש אל לובמה .(חנ
(הגלפה רודו םודס השעמ ,תוירע יוליגו תורכש) םירצי לש םלוע שי לובמה
.ריע תיינבו םינבל רוציי ,ןיי תקפהו םרכ תואלקח :הריצי לש םלוע שיו
ודמעמ םג ןכלו ,םיקוח לומ שנענו טפשנ םדאה וישכעש אוה לדבהה
.תויקוחו םיקוח לומ םיטפשנ חנ לש ותוקידצו

ןיב רשק השעמל ןיאש ,אוה םירבדהמ דומלל ןתינש חקלה ,'ץיבוביל תעדל
ער םדאה בל רצי יכ ,רמואו הדומ ה"בקה .םדאה עבט ןיבל םלועה ביט
.(אכ ,ח 'רב) "יתישע רשאכ יח לכ תא תוכהל דוע ףסא אל"ו ,וירוענמ
הרקש המ אלא ,םדאה תא ןקתל ללכ דעונ אל לובמהש ,םכסמ 'ץיבוביל
,הנוש םלוע אוה לובמה ירחאו לובמה ינפל וב יח םדאהש םלועהש אוה
.הנוש היהי לובמה רחאש םלועב םדאה לש ודיקפת םגו

דרוי אוה ,לובמה רחאש םלועב הגרדב הלעי חנש םוקמב ,הז שוריפ יפל
רובסה [8],ןייטשנטכיל 'י י"ע עצומ וז הדיריל םירבסהה דחא .הגרדב
חנ ןכש ,שדח םלוע תאירב ןיעכ אוה לובמה רחאלש םלועה הרואכלש
םלוע ליחתהל ה"בקה לש הטלחה התייהו ,לצינ םימה ינפ לע הביתב היהש
"וארבנ" ותחפשמו חנו םימורע וארבנ הוחו םדא) המדאה לע שדח
רחא הנתשה אל ישונאה עבטה םלוע ,ןייטשנטכיל תרבס יפל םג .(םישובל
ער ןיידע םדאה בל רציו וישעמ לע ללוקמ םחו ,רכתשמ חנ :לובמה
תניחבמ ,םיקוחהו תויקוחה תניחבמ םלוע ותוא הז ןיאש תורמל .וירוענמ
.החמנש םלועה לש אטחה "תורוקמ"ל םירזוח םחו חנ - עבטה

:(כ ,ט) "םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו" לע רמאנ (א"ע ,ע 'הנס) ילבבב
םדאמ דומלל ךל היה אל חנ ,חנל ה"בקה היל רמא ?המדאה שיא יאמ"
ןפג ןושארה םדא לכאש ןליא רמאד ןאמכ) ?ןיי אלא ול םרג אלש ןושארה
קידצה) (א ,ח) "חנ תא םיהל-א רכזיו" קוספה תא ריבסהל ןתינ ךכ ."(היה
רזוח ,המדאה שיא אוה (לובמה רחאלש) חנ לבא ,(לובמה ינפלש
השע ,(כ ,ט) "חנ לחיו" בותכ ןכש ,םיקולא תא חוכשל רהממו ותוירמוחל
[9].לוחמב אציו םרכה תא לליח ,ומצע ללח ,(םש י"שר) ןילוח ומצע
ךושמל .םרכ עטנ ,הביתה ןמ חונ אצישכ" ,ורמאב הז ןיינע םכסמ בירק
?םדאב חונ עטנ המ ךא .םלוע לש ונברוח הארש ,בוצעה בלה לע החמש
ונינב היה לובמה ינפמ הב טלמיהל הביתה ןינב ?םלוע לש ונינבל השע המ
[10]."חונ לש

וניא (לובמה ירחאש תורוד ,"ויתורודב" שוריפה יפל) שדחה םלועה גציימ
תוורע תא תוסכל םירהממו ,תועינצ יהמ םיניבמ םה .תפיו םש ולא אלא ,חנ
הוחו םדא תוורע תא הסיכש םיקולאה השעמכ םיגהונ םה ךכבו ,םהיבא
השעמה תא ןיבמ ותורכשמ ששואתהשכ חנ םג ,השעמל .רוע תונתוכב
םיכוז תפיו םשו ,הללקל "הכוז" םח .ןטקה ונב ול השעש ירסומ יתלבה
ןכשיו תפיל םיהל-א תפי" :םכותב ותניכש תארשהלו םיקולא תכרבל
הנבה לש הרומת לובמה רחאש םלועב הלח ןכ םא .(זכ ,ט) "םש ילהאב
.הל ףתוש וניא לוכיבכ חנש [11],תועינצ לש תירסומ

איהו ,לובמה רחאלש תורודב חנל התייה תוקידצה תלעמב תרחא הדירי (ב)
ואצי םהיתחפשמל ץראה לע שמור לכ" קוספה לע .תוירע -יוליגל הרושק
רמא ,'ואצי םהיתחפשמל'" :ב"ע ,חק ןירדהנסב רמאנ ,(טי ,ח) "הביתה ןמ
לובמה ןמש :רתא לע "המכח ךשמ" לעב ריבסמו ,"םה אלו" ןנחוי 'ר
םהיתחפשמל"ש רמא ןכל .תוירעה ןמ םמצע םיבכוכ ידבוע ורדג ךליאו
.(םש ,י"שר י"פע) ןנימב קבדיהל םהילע ולביק יכ ,"הביתה ןמ ואצי
שוריפל דוגינב החפשמה גשומ תא םייקל תנמ לע הביתה ןמ ואצי ,רמולכ
יפל [12].תילכתה ד"מלכ תשרפתמ ד"מלה .תוחפשמ תוחפשמ ואציש
האיבהש הזולנה ותוגהנתהב יוטיב ידיל האב חנ לש ותדירי ,הז שוריפ
ךותב לגתיו רכשיו" :(דכ-אכ ,ט) החפשמה ךותב םח ונב לש תוירע יוליגל
תא (חנ) עדיו …ויחא ינשל דגיו ויבא תורע תא ןענכ יבא םח אריו .הלהא
.(וסרס וא ועבר) "ןטקה ונב ול השע רשא

לש תוגהנתה יגוס ינש שי .ותוגיהנמל עגונ חנ לש ותוקידצמ רחא גייס (ג)
:תויועמשמ יתשב ,תיביטקא תוקידצו תיביספ תוקידצ :רודל סחיב קידצ
דומלל אל איה תיביספ תוקידצ ,תישיא תועמשמב .תיתוגיהנמו תישיא
ישעממ דומלל אלש קר אל איה תיביטקא תוקידצו ,רודבש םיעשר ישעממ
- תוגיהנמה תניחבב .רודבש םיקידצ ישעממ דומלל םג אלא ,םיעשר
תוקידצו ,ומצע תא קר ותוקידצב ליצמה םדא איה תיביספ תוקידצ
הז ןיינעב .ורוד תא ןהו ומצע תא ןה ותוקידצב ליצמה םדא איה תיביטקא
לש ותוקידצ םגד לומ םגו םהרבא לש ותוקידצ םגד לומ םג חנ טפשנ
.השמ

תוקידצב םגו תישיא-תיביספ תוקידצב םג יאנגל טפשנ חנ
לאנד חנו" ותמחב ץראה תא ךופהי 'ה םא ,לאקזחי יפל .תיתוגיהנמ-תיביספ
םתקדצב המה ,וליצי תב םא ןב םא ,םיהל-א 'ה םואנ ינא יח הכותב בויאו
,ושפנ תא ליצמה קידצכ חנ תא גיצמ לאקזחי [13].(כ ,די) "םשפנ וליצי
סחיב הימחנ יבר לע הבר שרדמב קלחש הדוהי 'ר ותוא .םירחא ליצמ אלו
םילימה שוריפב ותדמע תא קזחמ ,יאנגל חנ תא ןדו חנ לש ותוקידצ תמרל
הפי וחוכ היהש םהרבא רמוא י"ר" :(ט ,ו) "חנ ךלהתה םיהל-אה תא"
.(ט ,ל ,ר"ב) "'חנ ךלהתה םיהל-אה תא' ער וחוכ היהש חנו 'ינפל ךלהתה'
םיקולאה תאמ דעס ךירצ היה חנש ,המוד ןפואב שרפמ רתא לע י"שר
םהרבא תמועל ,ךכל ומצעמ חכ וב היה אלו קידצכ ךלהתהל ידכ וכמותל
.(ומצעב) וילאמ וקדצב ךלהתמו קזחתמ היהש ,(זי 'רב) 'ה ינפל ךלהתהש

.תמזוי-תיביטקאו תכמתנ-תיביסאפ :תוקידצ לש תוגרד יתש ןאכ תועבומ
:בתוכ ,"חנ ךלהתה םיהל-אה תא" :קוספל י"שר לע ם"ארה
םהמ דדובתמ היהו םהישעממ דמלי אמש ורוד ינבמ ארייתמ חנ היהש
קזח היהש םהרבא וליאו ,ומע םשה היה וליאכ תומוקמב 'הב דעס שפחמו
.ותנומאב ןסינכמו ןחיכומ היהו ורוד ישנא לא רבחתהל ששח אל ותנומאב
השמל חנ תא הוושמ היכרב 'ר ,תיביטקאהו תיביספה תוגיהנמה ןיינעב
ביבח" :היכרב 'ר רמא ,"המדאה שיא חנ לחיו" קוספה לע .(ג ,ול ר"ב)
ארקנשמ השמ ."המדאה שיא" ארקנ "קידצ שיא" ארקנשמ חנ ,חנמ השמ
ךשמ" לעב ."(א ,גל 'בד) "םיהל-א שיא" ארקנ ,(טי ,ב 'מש) "ירצמ שיא"
:שרדמה תא ךכ ריבסמ "המכח
ותדובעל ומצע דחיימש ימ תחא ךרד .ךרבתי םשה תדובעב םיכרד יתש שיד
.ללכה ליבשב ומצע לטבמו רוביצ יכרצב קסועש ימ שיו ,דדובתמו ךרבתי
דרי רוביצ יכרצב קסועה הזו ,הלעמ הלעמ הלעי דדובתמש הז הרואכל
דדובתה חנש וניצמ תאז לכבו .(ונממ רתוי הכומנ הגרדב אצמנ) ותגרדממ
קרו ,הילכל יואר היה אוה ףאש ,וילע ורמא ןכל ,ורוד ינב תא חיכוה אלו
דרי (לובמה רחא) "קידצ שיא" ארקנש רחא תאז לכב ,היה ומצעל דדובתמ
שיא" (הליחתב) ארקנ השמ ותמועל ."המדאה שיא" ארקנו ותגרדממ
רסמ (כ"חאו) ליאוה .שפנב תותיחפ לע הרומ הזש ,תולגל חרכוהש "ירצמ
בשחנ) ירצמה תגירהבש (תורמל ,רבדמב םתוא ותגהנהב) לארשי לע ומצע
המ תומילשה תילכתל עיגהש ,"םיהל-א שיא" ארקנ (תותיחפל ןיידע ול
[14].גישהל םדאה לכויש
:בירק לש יטאופה ומוכיסב תאז היגוס םייסנ
לש לובמ .וינפמ רגסיהל בוטו ער היה םדאה יכ ,'חנ ךלהתה םיהל-אה תא'
ותש םינודיזה םילגה .בשוי אוה הבית ךותב ומכ חונו ץראה תא ףיצה עשר
היתוריק רשאב ,תחטובו הדדוב םהיניב הטש איהו ,םירבעה לכמ הילע
.הצוחה ול ץרפ אל םינפה םגו המינפ ץרפ אל ץוחה .ץוחמו תיבמ םירופכ
חונ טש הלעמלמ לובמה דרישכו ,דוחל עשורמה ורודו דוחל קידצה חונ
תא ןקתל עדי אלש םשכ .תולוצמל דרי ורודו לובמל רבעמ לא ותביתב
היה ושפנל םדא .חנב וב ןיא םדאל תוירחא .םימחר וילע שקב אל ןכ ,ורוד
לבא ,חנמ וחמצ םישדח תורוד .חנ ךלהתה םיקולאה תא קר .ושפנל קידצ -
.החמנש םלועה ןמ רמושמ דירש םא יכ ,השדח תישאר היה אל ומצע אוה
והירהו ,עגפנ אלש דחא עטנ אלא וב רתונ אלו ולוכ ביקרהש ןגל לשמ
ןג חימצהל אל ךא ,שדחמ ןגה תא ונממ לדגל ליתש ןנגה ידיב שמשמ
[15]."שדח

היהש חנ .ויתויוכז יבגל תוכלשה שי יאנגל חנ תא הנדש העדל
,לובמב וחמנש םיעשר לש םתלפמב תוארל רישכ היה אל ,יאנת-לע-קידצ
תא שרפמ (םירחא תורודב אלו ורודב קידצ) ותטישל ןנחוי 'ר ןכלו
"הביתל השעת רהצ" .הביתה לש רהוצה ןיינעב םג יאנגל חנ לש ותוגהנתה
תובוט םינבא הב עבק ,חנל ה"בקה ול רמא :ןנחוי 'ר רמא" :(זט ו ,רב)
שרדמב ןכו .(ב"ע חק 'הנס) "םירהצכ םכל תוריאמ ויהיש ידכ תוילגרמו
ןכו ;"תוילגרמ רמא יול יבר ,ןולח רמא אנהכ רב אבא יבר" :(אי ,אל) הבר
תומיאתמו ןולחמ תורקי תוילגרמו תובוט םינבא הרואכל .רתא לע י"שר
טיבהל ןתינ ןולח תועצמאבש איה תקולחמה רקיע .איה אלו ,רומג קידצל
ריאהל ןתינ תוילגרמו תובוט םינבא תועצמאבו ,םיעשר תלפמב תוארלו
תא האיבה ,רומג קידצ היה אל חנש החנהה .הצוחה טיבהל אל ךא המינפ
,םתעדל ,יואר וניא חנש םושמ ,תובוט םינבאכ רהוצ שרפל םירחאו ןנחוי 'ר
ךאלמה הוויצ הרומעו םודס תכפהמבש םשכ .םיעשר לש םתלפמב תוארל
הביתה ןמ תוארל חנמ ענמ ה"בקה ךכ ,הירחאמ טיבהל אל טול תשא תא
לש הנחבהה .(ב"כ ןמיס זט 'ספ המימת הרות האר) הצוחה
לכב ןחוב ןבא איה ,תורודה לכל הרומג תוקידצו העשל יאנת-לע-תוקידצ
.ןמזו ןדיע

.33 'מע ,ג"ישת סנגמ ,םהרבא דעו חנמ ,וטוסק ד"מ [1]

.גי הרעה הז קוספ לע המימת הרות האר [2]

,ןמרפוק הדוהי תאצוה ,הרותה לע המכח ךשמ ,קסניוודמ ךלמילא 'ר [3]
.ז"נשת ,םילשורי ןגו תיב תללכמ

.אכ 'מע "המכח ךשמ"ה ירבד לע ןמרפוק 'י לש 12 הרעה האר [4]

,ןיבר םייח 'פורפ תופתתשהב ידר 'צ ר"ד ,ך"נתל שדחה ןולימה [5]
.1989 םילשורי
,א"סשת רתכ ,עובשה תשרפ לע תוחיש לש םינש עבש ,'ץיבוביל 'י [6]
.29-25 'מע

.26 'מע ,םש [7]

תורפמ :ךותב ,"השדחה האירבה" ,ןייטשנטכיל לאקזחי ר"ד ברה [8]
.33-31 'מע ח"נשת ,ןליא -רב תטיסרבינוא ,עובשה תשרפ לע ןליאה

,39-37 'מע ,ןליאה תורפמ :ךותב ,"המדאה ירפ" ,סייו ללה 'פורפ [9]
.38 םש 6 הרעה

.18 'מע ,א"לשת דבוע םע ,ך"נתה ידומע תעבש - בירק 'א [10]

.ליעל ,ןייטשנטכיל [11]

הרעה ,ח"כ 'מע (2 הרעה) "המכח ךשמ"ה לע ןמרפוק 'י שוריפ האר [12]
.27

לאינד חנ - םינומדקה םיקידצה תשולש" ,ןיילק בקעי 'פורפ האר [13]
.37-35 'מע ,ןליאה תורפמ :ךותב ,"בויאו

השמ ךרב רשא הכרבה תאזו' :(ג ףיעס אי השרפ) םירבד שרדמ ןייעו [14]
לע תילע תאו ליח ושע תונב תובר" קוספה רמאש והז ,'םיהל-אה שיא
הלעתנש לע השמב רבדמ ?"הנלכ לע תילע תאו" והמ .(אל ילשמ)"הנלכ
!לובמה רודמ יתלצינש ךממ לודג ינא ,השמל רמא חנ ?דציכ .לכה ןמ רתוי
חכ ךב היה אלו ךמצע תא תלצה התא ,ךממ רתוי יתילעתנ ינא השמ ול רמא
ובייחתנשכ ירוד תא יתלצהו ימצע תא יתלצה ינא לבא ,ךרוד תא ליצהל
תושעל רבד רשא הערה לע 'ה םחניו' (בל 'מש) רמאנש ?ןינמ ,לגעב הילכ
ינש ןכותב ויהו םיב ויהש תוניפס יתשל ?המוד רבדה המל .'ומעל
תאו ומצע ליצה דחאו ותניפס ליצה אלו ומצע ליצה דחא ,ןיטינרבק
,חנ ךכ ?ותניפס תאו ומצע תא ליצהש ותואל אל ?ןיסלקמ ויה ימל .ותניפס
תילע תאו יוה .ורוד תאו ומצע תא ליצה השמ לבא ,ומצע תא אלא ליצה אל
."הנלכ לע

.18 'מע (9 הרעה האר) ,בירק [15]

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה