ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

417 רפסמ

ב"סשת ,אריו תשרפ

ן"במרו ם"במר ישוריפב טול תשרפ

זועמ רב הנוי

ך"נתל הקלחמה
הווהמ (טי 'רב ) טול לצא םיכאלמה רוקיב לע רופיסה
'רב) םהרבאל םישנאה תשולש תולגתה לע רופיסל ךשמה
[1].(חי

הנושה חונימה תורמל ןכש ,'רופיסה ךשמה' ןושל ונטקנ
םג שיש תורמלו ,טולו םהרבא לצא םיחרואה םיארקנ ובש
םידדועמ םיקרפה ינשב םירוזפה םיזמרה ,םרפסמב ינוש
ח"י קרפב רבכ :דחא רופיסב רבודמש חינהל ארוקה תא
םשמ ונפיו" :םישנאה ישעמל ךשמה םודסב היהיש זמרנ
םיגצומ טול יחרוא ןכאו ,(בכ 'ספ) "המדס וכליו םישנאה
:םיקיתו םירכמב ונל ןיינע וליאכ ,העידיה א"ה תפסותב
תאטבתמ תויכשמהה .(א ,טי) "המדס םיכאלמה ינש ואביו"
םיאב םיחרואה םהרבא לצא :ןמזה רבעמ לש תוריבסב םג
םג .ברעב הכילהה רחאל םיעיגמ םה םודסלו ,םויה םוחכ
רשקה תא הטילבמ בלה יבידנ םיחראמה לש המודה תוגהנתהה
םרשקהב םירופיסהש ,רורב ןכ ומכ [2].םירופיסה ינש ןיבש
םיקולא ןיב תרעסנה החישב םעט ןיא :הזב הז םייולת בחרה
תונקסמ לש םושייה ילב ,ח"י קרפב םודס לרוג לע םהרבאל
תברחנ םודסו ,םימחרל הביס האצמנ אל :ט"י קרפב החישה
תקדצומ ט"י קרפב טול לש האלפומה ותלצה ןכ ומכ !לילכ
ףאה" :גכ ,ח"י קרפב םהרבא לש תבקונה ותלאש יפ לע קר
[3]?"עשר םע קידצ הפסת

תוארל שיש ,ךכל איבמ םירופיסה ינש ןיבש הז קודה רשק
,םהרבא יחרוא תא םיאור ובש ןפוא ותואב טול יחרוא תא
[4].םירופיסה ןמ דחא לכ תישארב וגצוה ובש הנושה חונימה תורמל
ףקת ן"במר .ן"במר שוריפב דאמ טלוב הזה ינשרפה חרכהה
ןוזח ח"י קרפבש רופיסב הארש ,ם"במר שוריפ תא תופירחב
דציכ ,הנעטה התייה ויתונעט רתי ןיבו ,םהרבא לש יאובנ
םא ןכש ?םהרבא םע תחא הרושב טול תא דימעהל ןכתיי
םגש שרפל םיבייח ונא ,ןוזחב קר םהרבאל ולגתה םישנאה
:(א ,חי 'רב) וחוסינבו ;האובנב ולגתנ טולל

אל יכ ,טול ןינעב ןכ רמול ךרטצי תאז ותעד יפל הנהו
לבא ,ולכאיו תוצמ םהל הפא אלו ,ותיב לא םיכאלמה ואב
,האובנה הארמ תלעמל טול תא הלעי םאו .הארמ היה לכה
ימ יכ ,םיאיבנ םיאטחהו םיערה םודס ישנא ויהי ךיא
!?ותיב לא םישנא ואבש םהל דיגה

,ן"במר תנעט יפל :תאז הפקתממ תחא הנקסמ הבושח ונניינעל
לכבו .םהרבא לש וז ומכ הגרד התואב טול תא דימעהל ןיא
,תינחורה םתמר תניחבמ םהינש ןיב הוושמ ומצע אוה ,תאז
:שממ תיאובנ הגרד לע רבדמ אוה ןיאש ףא

ןינעכ ,"םישנא" םשב םיכאלמה ריכזי רשא םוקמב לבא
'רב) 'ומע שיא קבאיו' ןכו ,טול תשרפו תאזה השרפה
תעד לע ,(וט ,זל 'רב) 'שיא והאצמיו' ןכו ,(הכ ,בל
,םיכאלמב ארבנ דובכ אוה (ב בשיו אמוחנת) וניתובר
תושפנה יכזב רשב יניעל גשוי ,'שובלמ' םיעדויה לצא ארקי
.שרפל לכוא אלו ,םיאיבנה ינבו םידיסחכ

םיכוזה ,הלוגס ידיחי םתואמ דחאל טול תא ךפוה ן"במר
תושייל המודב ,םדובכל דחוימב תארבנה תושיי תוארל
ךכב ייד ןיא ,םהרבא לצא ומכו ,םהרבא דובכל הארבנש
.ונעמל תחרוט ףא איה אלא ,תושיי התוא תא האור אוהש
טול לש ותוגהנתה עקר לע הז שוריפ לבקל לק הז ןיא
ויתונבל ורשפאבו ויתונב דובכ תא וריקפהב ,רופיסה ךשמהב
ןונגסב ן"במר לע תושקהל ונא םילוכיו [5],ודובכ תא ללחל
םידיסחכ תושפנה יכז תלעמל םהרבא תא הלעי םאו' :ינ"במר
אלא ?'שפנה ךז רוכישה טול היהי ךיא ,םיאיבנה ינבו
ן"במר תא ץליא המ ונל רורב יכ ,תאז הלאש לאשנ אלש
.ןפוא ותואב 'טול תשרפו תאזה השרפה' תא שרפל

םיערה םודס ישנא ויהי ךיא' :םילאוש ונא ןיא ןכ ומכ
הרימא םיבותכב ןיא ןכש ,'תושפנה יכז תלעמב םיאטחהו
לע םה םיעדויש ףא ,םיכאלמה תא םודס ישנא ואר ןכאש
עדונ דציכ םראתב ,תאז הדוקנ לע ל"זח ודמעו ,םמויק
:(ט ,אנ הבר תישארב) רבדה םהל

האטחש :רמא קחצי 'ר - (וכ ,טי ) 'וירחאמ ותשא טבתו'
?השוע איה המ טול לא םיכאלמה ואבש הלילה ותואב ,חלמב
שיש ,חלמ יל ונת :ןהל תרמואו היתונכש לכ לא תכלוה
לע .ריעה ישנא ןהב וריכיש תנווכמ איהו ;םיחרוא ונל
.(םש) 'חלמ ביצנ יהתו' ןכ

םיכאלמה ןכש ,ם"במר שוריפל המיאתמ הניא תאז ןיעמ הבושת
,םתוארל הכזת אל טול תשאו ,תוישחומ תויומד םניא ללכ
אוה דציכ ,ן"במר לש ופצק ם"במר לע אצי ןכ לע .ןבומכ
םיאור םה הבש הגרדל ,טולל ףסונ ,םודס ישנא תא הלעמ
[6].םיכאלמה םויק לע םתעידימ רבתסמכ ,האור םהרבאש המ תא

ושוריפב ,ם"במר לע ן"במר תונולתל הנע לאנברבא קחצי 'ר
אל ן"במר יכ ריהבהו [7],(במ ,ב) 'םיכובנ הרומ' לע
,הז ןיינעב ם"במר לש םיטעומה וירבד תא הנוכנ שריפ
ם"במרה לש ותוגהב טול תשרפ תא ןיבהל התואנה ךרדהו
האורה ,םהרבא :םהרבא לש ונוזח לש ךשמה הב תוארל איה
םיכישממ םתוא האור ,וילא םיאב םישנאה תא האובנה הארמב
וניא ומצע טול ;ותוא םיליצמו טול לצא םיחראתמ ,םכרדב
תויומד קר םניה םודס ישנאו אוהו ,רבד עמוש וניאו האור
שחרתמ םהל הרוקה לכו ,דבלב םהרבא לש ונוזחב תועיפומה
.יאובנה הזחמב קר

,ם"במר שוריפ לש תורחא תוכלשה תנבהב העט אל ן"במר
:םוקמ ותואב רמאש יפכ

ןב םהרבא השע אלו ,תוגוע הרש השל אל ,וירבדל הנה
םולחה אב ןכ םאו !הארמ לכה קר ,הרש הקחצ אל םגו ,רקב
תוארהל תלעות המ יכ ,רקשה תומולחכ ןינע בורב הזה
!?הז לכ ול

ונא םילוכי ,ם"במר שוריפל לאנברבא ןתנש רבסהה יפל
טול השע אל הנהו' :הלא תונעטל ךשמה ן"במר יפב םישל
םישנאה וליצה אלו ,תיבה לע ריעה ישנא ובסנ אלו התשמ
'!חלמ ביצנ תויהל ותשא הכפה אלו טול תא

,ח"י קרפב םישנאה םע ט"י קרפב םיכאלמה תא ההזמ ם"במר
ןוזחכ ,םהרבא לצא םתעפוה רופיס לכ תא שרפמ ןכ לעו
ואיבהש ירקיעה ישוקה [8].תואיצמב שחרתמ וניאש יאובנ
,ימשג ףוג ןיא םהל ,םיכאלמהש חינהל ישוקה אוה ךכל
אל םהרבאש חינהל ם"במרל השק ןכ ומכ .ותשיו ולכאי
עיצהו ,תיאובנה ותלעמ לדוג תורמל םהלש דוחייב ןיחבה
.םדו רשב םישנאכ םחראל

,לודג ןורתי ול שי שוריפה לש ונורסח דצב ,םוקמ לכמ
:טי קרפ לש יתייעבה והנבמ תא ריבסהל ןתינ ותרזעב יכ
,םודס תכיפה רופיס תא תמכסמה תרתוימ הרזח קרפב שי
רבכש רחאל ירהש ,טול תלצהל הלופכ הקמנה וב תנתינו
למגש דסחה השעמ תוכזב טול לצינ דציכ הבחרהב ראות
,םודס לש הנברוח ןפוא טרופמב ראותש רחאלו ,ויחרוא םע
:(טכ-חכ ,םש) רמואו בותכה רזוח

אריו ,רככה ץרא ינפ לכ לעו הרמעו םדס ינפ לע ףקשיו
םיהל-א תחשב יהיו .ןשבכה רטיקכ ץראה רטיק הלע הנהו
טול תא חלשיו םהרבא תא םיהל-א רכזיו רככה ירע תא
.טול ןהב בשי רשא םירעה תא ךפהב הכפהה ךותמ

ץיח תורצוי היינשה הקמנההו תרתוימה הרזחה ,ןכ ומכ
ויתורוק ךשמה רופיס ןיבל רעוצ ריעל טול תעגה רופיס ןיב
קוספמ םירפוסמה ,תורכש התוא תואצותו ותורכתשה ,רעוצב
.ךליאו ל

קרפה תישארמ ורפוסש םיעוריאה לכ ,ם"במר שוריפ יפל
אל ,חלמ ביצנל טול תשא לש התכיפה דע ,וכ קוספ דעו
הפוס תא רשבמה יאובנ הארמ םה אלא ,תאז םתרוצב ועריא
םכשיו" :םילימב אוה הארמה לש םויסה ןמיס .םודס לש
האובנ לש רשקהב 'רקבב המכשה' יכ ,(זכ) "רקבב םהרבא
התושחרתה ןמזש תזמור םגו האובנה לובג תא םג תנייצמ
אוה ונוזחמ םהרבא ץיקהש רחאל [9].םדוקה הלילב היה
תודעו ,ןוזחה שממתנ הארנכ יכ הליגו םודס ןוויכל הפצ
תלצה תא םלוא .םודס רוזיאמ הלועה רוטיקה ןנע אוה ךכל
ול בותכה רפסמ ןכ לע ,תוארל םהרבא היה לוכי אל טול
.לצינ טול ,תואיצמב םג ךכ ןוזחב ומכ ,ןכאש ,ונלו
יקידצ לע הירוגינס דמילו םהרבא דמע ונוזחבש ןוויכו
תא םיהל-א רכזיו" :םוכיסב ליבקמב בותכה רמוא ,םודס
."הכפהה ךותמ טול תא חלשיו [10]םהרבא

ךא ,יאובנ ןוזחב קר אלו ,לצינ טולש ונל עדונש רחאל
םוקמ התע שי ,קוידב רבדה עריא דציכ ונל עדונש ילב
תאזו ,םתלצה רחאל תואיצמב ויתונבלו ול עריא המ רפסל
טול תוגהנתה .הרזעל םימחר יכאלמ אלל ,השק תואיצמ
אוה ןכש ,יאובנה ןוזחב רבכ הזמרנש ,הרעמב ותויהב
ישנאל תולותבה ויתונב תא עיצמו ןיי התשמ ויחרואל השוע
ןתינש םוכיסה תא הקידצמו ול אימחהלמ הקוחר ,םודס
אלא ,ומצע תוכזב הלצהל יואר היה אל טולש ,ןכל םדוק
.םהרבא תוכזב קר לצינ

ותוהש םוקמ תלאשל םג הנוע טול תשרפל ם"במר שוריפ
ררוגתהל רבעו רעוצ תא בזע טול .הכיפהה רחאל טול לש
רעוצ ריעה תא ךופהל אל ךאלמה תחטבה תורמל ,הרעמב
העגרהה ירבד תא ללכ עמש אל טול ,ם"במר יפל .(אכ)
,רעוצב ומצע אצמ רשאכש אלפיי אל ןכ לע ,ךאלמה לש
שפיחו ,םש םג חוטב ומצע שח אל ,תכפהנה םודסמ וסונב
יונב םירוגמ םוקמ אצמ אלש וא ;רתוי בוט טלקמ םוקמ
ללחב שמתשה ,וירחא םגו וימדוקמ םיברכו ,םדא ידיב
עיבטהל ,וינפל חנכ ,טול הסינ םש .רהה עלצב אצמנש יעבט
אצמ חנכו ,עמשמ יתרת ,ברחש ומלוע לע ונוגי תא ןייב
"םכחי אל וב הגש לכו ,רכש המה ןייה ץל" יכ ,אוה םג
ורשפא אל ,הז בלשב ול ועריאש םיעוריאה .(א ,כ 'שמ)
ולו ,תיאובנ תולגתהל יואר דמעומ וב תוארל ם"במרל
[11].ן"במר עיצהש וז ןיעמ הכומנ המרב ףא

ירמאמ האר ,ן"במרו ם"במר ישוריפב וז תולגתה לע [1]
.(367 'סמ) א"סשת אריו תשרפל יעובש ףדב
טעמ םירמוא םהינשו םיחראמה לש איה חוריאה תמזי [2]
ןב רפ ןתונו םחלו םימ חיטבמ םהרבא :הברה םישועו
.התשמו הדועס ןתונו - הניל קר חיטבמ טולו ,רקב
:ןושלב םג אלא םישעמב קר אל ןוימד שי ןכ ומכ

ד-א ,חי
אריו ויניע אשיו :םויה םחכ להואה חתפ בשי אוהו
חתפמ םתארקל ץריו אריו וילע םיבצנ םישנא השולש הנהו
ךיניעב ןח יתאצמ אנ םא ינדא רמאיו .הצרא וחתשיו להאה
םכילגר וצחרו םימ טעמ אנ חקי :ךדבע לעמ רבעת אנ לא
ורבעת רחא םכבל ודעסו םחל תפ החקאו :ץעה תחת ונעשהו
.םכדבע לע םתרבע ןכ לע יכ

ב-א ,טי
םיפא וחתשיו םתארקל םקיו טול אריו םדס רעשב בשי טולו
.הצרא

וצחרו ונילו םכדבע תיב לא אנ ורוס ינדא אנ הנה רמאיו
.םככרדל םתכלהו םתמכשהו םכילגר

םע םיקולא תחיש ןיב קהבומ ינושל רשק םג םייק [3]
,"הפסת ףאה" ח"י קרפב רמאנ םיימעפ :טול רופיסל םהרבא
."הפסת ןפ" ט"י קרפב טולל רמאנ םיימעפו
ינש ואביו'" :תאז הדוקנ לע רוריבב ודמע ל"זח [4]
ןתוא ארוק ןלהלו ,םיכאלמ רמא תא אכה - 'המדס םיכאלמה
,םישנא םארק ןהיבג לע הניכש התיהש ןלהל אלא !?םישנא
יבר רמא .תוכאלמ ושבל ןהיבג לעמ הניכש הקלתסנש ןויכ
ול ומדנ הפי וחכ היהש םהרבא :יול יבר רמא אמוחנת
ול ומדנ ער וחכ היהש ידי לע טול לבא ,םישנא תומדב
ןתוחילש ושע אלש דע :אנינח יבר רמא .םיכאלמ תומדב
הבר תישארב) "םיכאלמ ןתוחילש ושעשמ ,םישנא ןארק
םיכאלמה ט"י קרפ ךשמהבש חוכשל ןיא ,ןבומכ .(ב ,נ
.טול םתוא האר ךכ יכ ,'םישנא' םיארקנ
ובש בלשב רבכ לודג יאנג טולב אצומ ומצע ן"במר [5]
אנ האיצוא'" :(ח ,טי) םודס ישנאל ויתונב תא עיצה
ידיל ונאב הזה שיאה לש וחבש ךותמ - 'םכילא ןהתא
ינפמ םתוא ליצהל ולש אינסכא לע דאמ חרוט היהש ,ותונג
ויתונב רקפהב ריעה ישנא סייפיש לבא ,ותרוק לצב ואבש
קחורמ םישנב המזה ןינע היה אלש ,בל עור םא יכ הז ןיא
."ותעד יפכ לודג סמח ויתונבל השוע היה אלו ,ויניעב
אלו תועונצ ויה הנהו" :(בל) ן"במר בתוכ ךשמהב ןכו
'נס) ותבב רתומ חנ ןב יכ ,ןתוא אשיש םהיבאל רמאל וצר
םהה תורודה יניעב דאמ רעוכמ רבדה היהש וא .(ב"ע ,חנ
תא םינגמ תודגהב וניתובר ןכו ,םלועמ ןכ השענ אלו
.(א"ע ,גכ ריזנ) "דאמ טול
לאינד ינא יתיארו" :ז ,י לאינדב רמאנ הזל דוגינב [6]
הארמה תא ואר אל ימע ויה רשא םישנאהו הארמה תא ידבל
."אבחהב וחרביו םהילע הלפנ הלדג הדרח לבא
יקוספ הזה תעדה תתמא לע ורוי רבכו" :וחוסינב [7]
'םדס תקעצ רמאיו' :םודס ןיינעב רמא הנה יכ ,השרפה
היהש יפל ,"םהרבא לא 'ה רמאיו" רמא אלו ,(כ ,חי)
םג רמאו ;הנושארה האובנה הקספ אל ולאכ ךשמנ רובדה
,(גכ-בכ,םש) 'םהרבא שגיו .'ה ינפל דמע ונדוע םהרבאו' :ןכ
וילא אריו' :וב וליחתהש ,ותאובנ הקספנ אלש הרויש
םכשיו' :רופסה ףוסב רמאו ,(א ,םש) "ארממ ינלאב 'ה
'ףקשיו .'ה ינפ תא םש דמע רשא םוקמה לא רקבב םהרבא
תקבודמ הלכ האובנה התיהש הרומה אוהו ,(חכ-זכ ,טי 'רב)
וינ ,םיכובנ הרומ) ."םוקמ ותוא דע 'ה וילא אריו ןמ
.(ב"לרת אשראוו לש צ"ד) ו"שת קרוי
.1 הרעהב ל"נה ירמאמב הבחרהב האר [8]
,בל ;חי ,חכ ;ג ,בכ ;די ,אכ ;ח ,כ 'רבב םג ךכ [9]
דיקפתב 'רקבב םקיו' יוטיבה שמשמ אכו גי ,בכ רבדמבב .א
:תיקולא תולגתה רחאל 'ץקייו' יוטיבה םג האר .ההז
.וט ,ג א"למ ;זו ד ,אמ ;זט ,חכ 'רב
ןיבש ןוימדב ןוזחב הייוטיב תאצומ תאז הדבוע [10]
.םהרבא לש םיחרואה תסנכה ןיבל טול לש םיחרואה תסנכה
יכ ,טול תלצהב םהרבא לש ותוכז לע עיבצמ הז ןוימד
.ומע ותוהש ןמזב םהרבאמ תאז דמל טול יאדווב
רפסב טולל סחייתהל הברמ ם"במרש ,ןייצל יואר [11]
,ב"ע ,הע ןיבוריע י"פע) תורכש רידגמכ 'הרות הנשמ'
תוכלה :(תאז הרדגה תנתינ ובש דומלתב דיחיה םוקמה אוהש
וישודיק ןיא טול לש ותורכשל עיגה םאו" :חי,ד תושיא
ותורכשל עיגה םאו" :בי,א תוריזנ תוכלה ;"ןישודיק
עיגהשמש" :בי,א תוריזנ תוכלה ;"םולכ וירבד ןיא טול לש
:חי,טכ הריכמ תוכלה ;"בויח ןב וניא טול לש ותורכשל
וניאו השועש רוכשה אוהו ,טול לש ותורכשל עיגה םאו"
תורימחמה תושירדב דומעל לכוי אל הרקמ לכב טול ."עדוי
.האובנל םידקמ יאנתכ ,'םיכובנ הרומ' רפסב ם"במר ביצמש