ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

דוסי ידומילמ

137 רפסמ

ו"נשת ,חרק תשרפ

ותדעו חרוק תונעט לע השמ תובוגת


ותדעו חרוק תונעט לע השמ לש ויתובוגת ארקמל תוררועתמ תודחא תולאש
                 :תולאשה תצקמ לע דומענ .(זט 'דמב)

    ?(אי-ח ;ז-ה 'ספ) חרוק ינזואב םימואנ ינש השמ עימשמ עודמ (א

לא הנופ אוה (די-בי 'ספ) םריבאלו ןתדל השמ ןיבש תומיעה רחאל עודמ (ב
ומואנב רמא רבכש המ לע רזוח וירבדבו ,(זי-זט 'ספ) תישילשב חרוק
                     ?(ז-ה 'ספב) וילא ןושארה

תרוטק תרטקה תועצמאב 'השודק ןחבמ' ךורעל ותבוגתב השמ תעצה  (ג
ותדעו חרוק לש םניד תא שארמ ץרוח אוה ןיא םאה :תירסומ הלאש תררועמ
תרמוחל םיעדומ םניא םהש העשב ,הז ןכוסמ ןחבמ םהל ועיצהב תוומל
                              ?ןחבמה

ןחבמ תעצה יפלכ טרפבו ,השמ לש ויתובוגת יפלכ הרותה תדמע המ  (ד
                             ?תותחמה

אוצמל הסננ וב םירזוחה םייוטיבל בל תמישו בותכה ןושלב קודקד ךות
                        .הלא תולאשל הבושת

יכ" :השמ ימואנ ינש לש םינעמנה ןיב ןיחבמ (ח 'ספל ורואיבב) ע"באר
וז הנחבהב ."םייולה םע - הזו ,ותדע לכ םעו חרק םע ןושארה רובדה
תא ירהש ,השק הנחבהה ךא ;םימואנה לפכל הבושת אצמיהל הרואכל הלוכי
היינפ התואבו ,(ז) "יול ינב ,םכל בר" היינפב השמ םייסמ ןושארה ומואנ
ינשה םואנב :דועו .(ח) "יול ינב ,אנ-ועמש" :ינשה ומואנ תא חתופ אוה
וליפא .(אי) "ךתדע לכו התא" תא ריכזמ ףאו חרוק לא ןירשימב השמ הנופ
חרק לא השמ רבד הנושארה םעפב" :ע"באר ישרפממ דחא לש ךכורמה חוסינה
ירמגל בשיימ וניא - [1]"ותדעבש םיוללו חרקל רמא םעפהו ,(ה) ותדע לאו
                            .ישוקה תא

תנעט .םיאשונה ןיב ןיחבהל םוקמ שי םינעמנה ןיב הנחבה םוקמבש רשפא
םיווש לוכה - תינורקעה המרב .א :הלופכ התייה (ג 'ספ) ותדעו חרוק
ןרהאו השמ - תישעמה המרב .ב ;("םישדק םלכ הדעה לכ יכ") ה"בקה ינפל
תבושת .("?'ה להק לע ואשנתת עודמו") הברה םידיקפת םתמזיב םמצעל ולטנ
תחא םע תודדומתהל ורקיעב שדקוי וימואנמ דחא לכו ,הלופכ איה ףא השמ
הנעטה תכרפהל רקיעב השמ שידקמ ןושארה ומואנ תא .תונעטה יתשמ
ומואנ חתפב השמ םיעטמ - "םישדק םלכ"ש הנעטה תמועל .הנושארה
שי וירבדב .וב רחב 'הש שיאה אוהו ,םיוסמ שודק םדא שי יכ ,ותמיתחבו
שיאה יוהיז םשל תרוטקה תרטקה ןחבמ תא עיצמ אוהו ,ישעמ טביה םג
.ןרהאבו וב החטוהש תואשנתהה תנעט םע השמ דדומתמ ינשה םואנב .רחבנה
םה ךכו) 'ה תדובעב םייולהו חרוק לש םהיתויוכז תא טרפמ אוה אסיג דחמ
אסיג ךדיאמו ,[2] (!םידיקפת ןויווש ןיאש ךכל היח החכוה םיווהמ םמצע
םגש ,עמתשמ ןאכמו) ה"בקה לע אלא ,םתנולת ןרהא לע אלש ,שיגדמ אוה
םהב חיטמ וירבד םויסב .(םהב רחבש יפכ ,ה"בקה י"ע ודיקפתל רחבנ ןרהא
ונולת יכ אוה המ ןרהאו ,[3] 'ה לע םידענה ךתדע לכו התא ןכל" :השמ
                   .(אי 'ספ) "וילע [ונילת:ירק]

איהו ,(ליעפה ןיינבב לעופכ) ב"רק החנמה הלמה תפתושמ םימואנה ינשל
וב רחבי רשא תאו וילא בירקהו שודקה תאו" :םואנ לכב םיימעפ העיפומ
בירקהל לארשי תדעמ םכתא לארשי יהל-א לידבה יכ" ;(ה 'ספ) "וילא בירקי
"ךתא יול ינב ךיחא לכ תאו ךתא ברקיו ...דמעלו ...דבעל וילא םכתא
שי תישונאה ותביבסו חרוק יפלכ  וז האימחמ תואטבתהב .[4] (י-ט 'ספ)
ינושלה ףותישה דצל ,תאז םע .המיח  בישהל היה לוכיש ,ךר הנעמ םושמ
ןושל טקונ אוה יול ינבו חרוק לע :חונימב לדבה לע םג השמ דיפקמ
תאו" :ר"חבו ש"דק םישרושב שמתשמ אוה דחוימה רחבנה לע וליאו ,"לידבה"
אוה 'ה רחבי רשא שיאה היהו" ;(ה 'ספ) "וב רחבי רשא תאו ...שודקה
םע סומלופ םושמ שי דיחיב "שודק" ןושלב הז שומישב .(ז 'ספ) "שודקה
        .(ג 'ספ) "םישדק םלכ הדעה לכ" וליאכ ,םילהקתמה תנעט

דגנ םתנעט - רחא אשונב להנתמה ,םריבאו ןתד םע ידדצ תומיע רחאל
.'השודקה ןחבמ' יאנת תא םכסמו חרוק לא השמ רזוח - רבדמב םידודנה
ותנחבה תיארנ ?ןושארה ומואנב השמ ירבד לע אדירג הרזח ךכב שי םנמואה
םיטוריפה ינש ןיב םילדבה ינש ןייצמ רשא ,(זט 'ספל ורואיבב) ן"במר לש
ןתד םללכמ איצוה הנהו" :ורואיב  םוכיסב ונושל וזו .ןחבמה יאנת לש
ןינמה ריכזהל ךרוצ המ יכ ,'תותחמ םיתאמו םישמח' םעט הזו ,םריבאו
תנקותמ העצה שיגמ השמ :רמולכ ."םהמע היהיש ןרהא סינכהו ?הזה םוקמב
םייתניב ללוחתהש תומיעה תובקעב ,אסיג דחמ .םיניינעה תוחתפתה רואל
ידכ ללכהמ םתוא איצוהל ןינועמ אוה (די-בי 'ספ) םריבאו ןתד ןיבל וניב
ףתתשמכ ןרהא תא םג וישכע ףיסומ אוה אסיג ךדיאמ ;דרפנב ושנעייש
ןיינועמ היהש ,חרוק ןוצרל תונעיה ךותמ ,ן"במר ירבדל ,תאזו ,ןחבמב
                    .ןחבמב ףתתשי ןרהא םגש ךכב

ןוימדה לע םיעיבצמ שי ?'השודקה ןחבמ'ב םידדומתמה תא השמ לישכה םאה
וישנאו חרוקש רבד אוהו ,אוהיבאלו בדנל עריאש המ ןיבל ןחבמה ןיבש
השמ ירבדב האור ףא (ו 'ספל ורואיבב) י"שר [5].וילא םיעדומ ויה חטבל
אצי וב רחביש ימ :ובייחתת אלש םכל רמוא ינירה" :שארמ הרורב הארתא
ירהש ,םתומל םיארחא םמצע םה  ,הלא םירבסה יפל ."םידבוא םכלוכו ,יח
הרתי .וב הכורכה הרומחה הנכסל םיעדומ םתויה ףא לע תרוטקה ןחבמל וכלה
,(ז זט) תרחמה םויל אלא ,רתלאל תותחמה ןחבמ תא עבוק וניא השמ ,וזמ
דבלמ .ןחבמב ותופתתשה תויאדכ תא יוארכ לוקשל תוהש שי ינשה דצלש ךכ
חרוק לש םתעד סיפהל הסינ םג השמ ינשה ומואנב ,ליעל רכזנכ ,תאז
.ולביק רבכש הממ רתוי םמצעל ושקבי אלו םקלחב וחמשיש ךכ ,וישנאו
םישנאהש שארמ עדי אל ומצע השמש איהו ,הנוש הנבהל םג םוקמ שיש ןכתייו
                 .ול םג העתפה היה םלרוגו ,ופרשיי

חיטהש ,תרוקיבל הרותה תפרטצמה ?השמ לש ותבוגת יפלכ הרותה תדמע המו
,תדמלמ הרותה ?(ו זי) "'ה םע תא םתמה םתא" ,ןרהאו השמ ינזואב םעה
הרוה השמש דע ,םעב תולכל הדמע ןידה תדימו ,ףסונ אטח ויה הלא תונעטש
םעה לע רפכל ךכו ,הדעה לא רהמלו שא הילע םישל ,התחמה תא תחקל ןרהאל
ל"זח ירבדכ) "תוומה םס" הניא תרוטקהש קר אל םעה ןיבה הז עוריאב .[6]
,ויניגמו ויטילקרפ םה ןרהאו השמש םג אלא ,(גי זי-ל י"שרב םיאבומה
                        .התיממ והוליצה רשא

קחרה ועיפויש םירבד ךותמ הרותה לש הסחי לע דומלל דוע ןתינש המודו
ןה ,השמ ינפל ןניינע תא הנגצת דחפלצ תונבשכ .רבדמב רפס לש וכשמהב
תדעב 'ה לע םידעונה הדעה ךותב היה אל אוהו רבדמב תמ וניבא" :הנטרפת
תטיקנ ךות הז טוריפב תונבה ירבד תאבהב .(ג זכ) "תמ ואטחב יכ חרק
חרוקש ,השמ לש ותעיבקל רחואמ רושיא ןיעמ תוארל ןתינ השמ לש חונימה
ה"בקה לע םיממוקתמ םהש ,העמשמ וז  העיבק ."'ה לע םידעונ" ןכא ותדעו
הריפכ םג התייה םתסיפתבש הארנ .ןרהאו השמ דגנ תונעט םילעמ קר אלו
תא דבאמ ,השמ לש ותוחילשב ןימאמ וניאש ימ .[7] ל"זח ירבדכ ,הרומח
תדמע תשרופמ רתוי דועו .[8] השמ תועצמאב הרסמנש הרותב םג ונומא
:ירק) יאורק םריבאו ןתד אוה" :באומ תוברעב דקפימב בותכה ירבדב הרותה
ךכב .(ט וכ) "'ה לע םתצהב ןרהא לעו השמ לע וצה רשא הדעה (יאירק
          .הלעמ דגנכ תנווכמכ םתלועפ תא רידגמ ומצע בותכה

:תותואכ בותכב םירדגומ ותדעו חרוק לש םשנוע רחאל םישענה םירבד ינש
ינבל תואל ויהיו") םיריטקמה תותחממ חבזמל יופיצ תיישע - ןושארה
"ירמ ינבל תואל תרמשמל" חרפש ןרהא הטמ תגצה - ינשה ;(ג זי - "לארשי
ותילכת ןושארה תואה :ורכזוהש תוחנמה םילימה תודקפתמ ןאכ םג .(הכ זי)
- ינשהו ,(ה זי) "'ה ינפל  תרטק ריטקהל ...רז שיא ברקי אל רשא"
תואה אצמנ .(כ זי) "חרפי והטמ וב  רחבא רשא שיאה" יכ ,םעל ריהבהל
םיווש לוכה אל - תינורקעה ,הנושארה הנעטל הבושתה לא רזוח ןושארה
הבושתה לא רזוח ינשה תואה וליאו .םישרומ םניאש ימ שיו ,'ה תדובעב
  .ותנוהכל ורחבש אוה 'ה אלא ,ומצע תא רחב ןרהא אל - היינשה הנעטל

תריחבל םימשמ היאר קר אל הווהמ ןרהא הטמ תחירפ לש תואה ,תאז םע
לש ותכרעה וז םעפהו ,ועמשוהש תונעטה לע הכרעה בוש וב שי אלא ,ןרהא
"םכילע םנילמ םה רשא לארשי ינב תונלת תא ילעמ יתכשהו" :רמוא אוה .'ה
"ותמי אלו ילעמ םתנולת לכתו" :םעל תוטמה תייארה רחאל - ןכו (כ זי)
ךתדע לכו התא" :השמ לש ותעיבקל רושיא תוארל לכונ וז ןושלב .(הכ זי)
 .(אי זט) "וילע [ונילת :ירק] ונולת יכ אוה המ ןרהאו ,'ה לע םידענה

תותחמב חבזמה יופיצל וצה אבומ ותדעו חרוק לש םתרמויל הינוריא ךות
'ה ינפל םבירקה יכ" :תורזוחה תונושלב שומיש השענ ובשכ ,םיפרשנה
;םישודק תויהל םילהקתמה וכז אל יגרטה םתומ רחאל ףא .(ג זי) "ושדקיו
ךכל .תותחמה - םמודה קר אוה שדקו ברקש המ ."םיאטח" םינוכמ םה ,הברדא
ןרהא ערזמ אל רשא רז שיא ברקי אל רשא ןעמל" :תורודל הנקסמה תפרוצמ
ימ לכ יכ ,תיעמשמ-דח רדגומ ןאכ .(ה  זי) "'ה ינפל תרטק ריטקהל אוה
,יגיגחה םויסה .תרוטקה ןיינעל "רז" תניחבב אוה ןרהא ערזמ וניאש
יופיצל - תלבגומה ותוסחייתה תורמל ,(םש) "ול השמ דיב 'ה רבד רשאכ"
:תונולתה תייחדכ ותוארל ןתינו ,תומיעל םכסמ דה ןיעמ וב שי ,חבזמה
               .םה 'ה ירבד וירבדו ,תמא איבנ אוה השמ

                              :תורעה

םילשורי ,רזייו רשא תרודהמ ,ארזע ןבא םהרבא וניברל הרותה ישוריפ .1
                 .29 הרעה ,טנק 'מע ,ג ךרכ ,ו"לשת

"הדע יאישנ" ראותב םילהקתמה תא הגיצמו הרותה המידקמ ךכל המודב .2
...םישדק םלכ הדעה לכ יכ" :הלופכה םתנעט לש רוערע שי ךכבו ,(ב 'ספ)
                        ."...ואשנתת עודמו

אושנה אוה "'ה לע םידענה" (א :השקה ןושלל םיירקיע םירבסה ינש .3
טפשמ אוה "'ה לע םידענה" (ב (ע"באר - "ףסונ םידעונה א"ה יכ א"יו")
ןושל .(ן"במר - "אוה רצק ארקמו") ירקיעה טפשמב אושנה רסח ךכו ,יאוול
הדעה לכל השעא תאז אל םא" :םילגרמה אטח ,םדוקה אטחה לא תרשקמ םג וז
                 .(הל די) "ילע םידעונה תאזה הערה

תילאוטסקטה ותביבסבו חרוק תדירמ רופיסב החנמ הלמכ ב"רק שרושה לע .4
 .290-288 'מע ,(ח"לשת) ד"כשת םילשורי ,ארקמ לש וכרד ,רבוב 'מ :האר

הרודהמ ,ארקמב םינויע ,לאירומ 'י :טוריפב האר ןוימדה יווקל  .5
                 .94-93 'מע ,ן"שת ביבא-לת ,היינש

השמל ותאירקב ה"בקה ,"'ה םע"כ םיתמה תא ורידגה םיננולתמהש דועב .6
זי) "עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ומרה" :הנוש חנומ טקונ ןרהאלו
ולדבה" :הדעה תא ליהקה חרוקש תעב 'ה תאירק לע תרזוח וז ןושל .(י
םיננולתמה םיוושומ תאזבו ,(אכ זט) "עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ
                        .חרוק תדעל םישדחה

ןרהא אלו איבנ השמ אלו םימשה ןמ הרות ןיא :חרק רמא העש התואב" .7
                .(א"ה י"פ ,'דהנס 'שורי) "לודג ןהכ

רשא 'ה השעמ לכב ורפכו ..." :טכ 'ספל ן"במר האר הריפכה ףקיה לע .8
ונימאי ךב םגו' וב רמאנש ,יניס רה דמעמב םגו רבדמבו םירצמב השע
רשא םישעמה ללכל אלא ...'םישעמה לכ' םעט ןיאו ...(ט טי תומש) 'םלועל
תדע לש תפסונ הרומח הריבע ."יתשריפש ומכ ,לארשי לכ יניעל השמ השע
חותנ - רבדמב רפסב לארשי ינב תונולת) זפ 'ע לש ותרעשהמ הלוע חרוק
(87 'מע ,ג"משת ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,רמג תדובע ,יתורפס
דיחיב "ןכשמ" הלימה .(דכ זט) "םריבאו ןתד חרק ןכשמ" ןושלב וקיידב
תאזב תזמרנש ,רעשמ אוה ךכיפלו ,ינחלופ רשקהב קר דימת ארקמב העיפומ
                .ותדעו חרוק ידי-לע יטרפ ןכשמ תמקה


                      שירפ סומע ר"ד
                       ך"נתל הקלחמה