ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

242 רפסמ

ח"נשת ,חרק תשרפ

רוריב לש ופוס - חרק

ןורטפ השמ ברה


רוריב לש ופוס - חרק

לכש ,תעבוק ,תילבקה תורפסב היוצמש – שפנ ,הנש ,םלוע - ן"שע תניחב
ןמזה ,םוקמה :טבמ תודוקנ שולשמ בלושמב ךרענ הריציה בחרמב ןיינע
לש םינוש םידבר םנשי ,םדאהו ןמזה ,םוקמה יבחרממ דחא לכב .םדאהו
לכ תועפוש וילאו ונממ ,ולשמ דחוימ זכרמ דחא לכלו ,שדוקה תולגתה
םידכלתמ הלאה םיבחרמה תשולש רשאכ [1].בחרמבש תוישעמה תויווהה
העונת ללוחמש עוריאל תואיצמה הכורע ,םנורשכ אישב תחא הדוקנב
ןמ החוכ תא תבאוש םירופיכה םוי תרפכ ,אמגודל .תינכפהמו הנוילע
שדוק - שודקה םוקמה ,לודגה ןהכה - שודקה םדאה וב םיבלושמש ,דמעמה
תדובעב ךנמיסו .ןותבש תבש ,םירופיכה םוי - שודקה ןמזה ,םישדוקה
.ןשע תלעמ התייהש ,םינפלו יינפל תרוטקה
 
לש דוסיה ינבאמ תחאל התוא הכפהו ן"שעה תניחב תא הלטנ תודיסחה
אמלעו אתיירואש ,איה תמכסומהו תינורקעה החנהה .הרותל התונשרפ
ירבדו ,(המורת רהז האר) 'םלועה תא ארבו הרותב לכתסה' ,םיפפוח
קוחרמ תוצעכ םינווכמ ,תווצמה קלחב ןהו ירופיסה קלחב ןה ,הרותה
לש תכרעממ יונב םלועהש ןוויכ .ויתודוסי לע םלועה לש ומויק תלעותל
.וז ךרדב םירוריב הכותב תרצוא הרותה םג ךכ ,שפנו הנש ,םלוע
 
אל םירזגנ האלהו (אי קרפ) םיננואתמה תשרפמ רבדמב רפסבש םירוריבה
ןמ רקיעבו םג אלא ,םייחה לש םייללכה םיינורקעה תודוסיה ןמ קר
תיקל-אה הנווכהו םירצמ תאיצי תילכת איהש [2],תילארשי-ץראה היווהה
.לעופב תחא הכרעמל יקל-אה שרושהו םייעבטה םייחה תא רבחל ,האירבבש
י"שר ירבדב לארשי ץרא לש הרוכזא דוס [3],"תמא תפש" לעב תעדל ,והז
אלא ,םייטילופ וא םייפרגואיג םיחנומב אל ,(א א 'רב) "ארב תישארב"ל
.האירבה םצעל םיאתמהו יוארה הדובעה רדס לש תיקל-אה הנווכה תארוהב
םהייוליג לכ לע םייעבטה םייחה ןיבש בולישה תא תגציימ לארשי ץרא
ךיקל-א 'ה יניע …רשא ץרא" ,יקל-אה שרושה ןיבו םייטרפהו םייללכה
.(בי אי 'בד) "הב
 
,אוה ירה ,אסיג דחמ יתינבת לוקלק אוהש םגה ,תידיסחה הבשחמב ,אטחה
רדס לש האצות אוה רבשה .היוצר תילכתל רוריב יעצמא ,אסיג ךדיאמ
היוצמ רבשה ןכותב ,ךכ םושמ .הלואגל הקעז םג אוה לבא ,ללכושמ יתלב
רבעמה םג .יתוהמ רוריבב ךרוצ ןמזמ שדח בצמל רבעמ לכ .ןוקית תעצה
ויפנכב איבה ,תוהמו תרגסמ לש דח יוניש אוהש ,לארשי ץראל רבדמה ןמ
שקבתמה יפ לע ,היתוחוכו תומדה בוציעל ,תללוכו הקומע רוריב תבוח
.הירדסו התילכת לע לארשי ץראב
 
,םילגרמה :חרקו ךל חלש תוישרפב ,תוכימסב םירכזומ םיאטח השולש
וגראנ םה ,ומצעלשכ דמוע םהמ דחא לכש ףא .חרק תקולחמו ששוקמה
לש םידדצה לכמ שקובמה תא תקבוחש ,תחא רוריב תכרעמל תידיסחה הבשחמב
םויב ששוקמה אטח ,םוקמה בחרמב רוריב – םילגרמה אטח .ן"שעה תניחב
.םדאה בחרמב רוריב - חרק תקולחמו ,ןמזה בחרמב רוריב - [4]תבש
,םייחה לא תילארשי-ץרא תוסחייתהל העיבתה איה בחרה רוריבה לש ונכות
.יקל-אה שרושה לא יעבטה תא ףרצלו
 
דוקימה לבא ,הרורב תילארשי-ץראה הניחבל םילגרמה אטח לש ותוכייש
לש םייעבטה םייחה תא רבחל תלוכיה רסוחבש לשכה אוה ולש ימינפה
לע הארי ליטהש רוביח .תיקל-אה חורה לא הנאתו ןומיר ,ןפג תולוכשא
רבדמה חור תא ףידעהל ואבש דע ,לופיי ינחורה דמעמה אמש ,הדעה יאישנ
יכ ,ךרע ותוא לע ונכותב דמוע ששוקמה לש תבשה אטח םג .הירדסו
ירמוחה ןמ תוקלתסה הב שי ,אסיג דחמ [5].לופכ תבשה לש הניינע
יובירב ומכ ,ירמוחה לא רוביח הב שי ,אסיג ךדיאמו ,תוכאלמה רוסיאב
יוטיבה רשוכב התועמשמ תא תלבקמ הרתיה המשנה וליפאש דע ,תודועסה
.םילשמ ףוריצ אלא הריתס ןאכ ןיאו [6];הליכאה יוביר לש ימשגה
יוטיב ידיל םיאבש ,םדאבש הריציה תוחוכב איה ירמוחהמ תוקלתסהה
ותריצי רשוכ לכ תא דימעהל םדאה ארקנ תבשה םויבש ,ןכשמה תוכאלמב
שרושב תעגונ תוישאה רשאכ אקווד .ינחורה שרושה לא רוביחה תבוטל
ןפואב םייחה לש ירמוחה יעבטה דצב דקפתל תלוכיה הב שי ,ינחורה
םדאה ךירצ תבשהמ [7].הנישהו הליכאה יובירכ ,םיגייס אלל ןקותמ
םייעבטה םייחה יביתנב םהב ךלהל ,הירחאלש לוחה תומי לכל ךרבתהל
.יקל-אה שקובמה יפ לע יוארה ןפואב
 
ןמזהו םוקמה יבחרמ לבא ,ןמזהו םוקמה יבחרמב ולעפ לכ תא אטבמ םדאה
תווצ םה לוכהש ,שקובמה רקיע אוהש ,םדאה לש וניינע רוריבל םילכ םה
.ותדעו חרק השעמב ,ןורחא אב םדאה תלעמ רוריב ןכל .הזל
 
.םימשו ץרא ותלועפ רשוכבו ועבטב רבחמש ישונאה דמעמה איה הנוהכה
םינהוכה ולא - (בי חכ 'רב) וב םידרויו םילוע םיקל-א יכאלמ הנהו"
הניחב אוה הנוהכה דמעמ .(זט חס הבר תישארב) "שבכב םידרויו םילועש
תכלממ" ללכ לע ,ולוכ ללכה לע דמלל ללכה ןמ אציו ללכב היהש ,רבד לש
ונורשכ אטבל לוכי וניא ןיידעש [8],(ו טי 'מש) "שודק יוגו םינהוכה
חוכה ןמ רזגנ הנוהכה דמעמ לש וחוכ .ןורחאה ןוקיתה תע דע אלמ ןפואב
התייה אל ,לארשי ויה אל וליאו ,לארשי ללכב ןומטש ילוגסה
[9].הנוהכה
 
םלכ הדעה לכ" האירקה סיסב לע ומצעל םג הנוהכ לוטיל ,חרק לש ותשקב
איה לבא ,תיביטקייבוא הניחבמ הלודג תמא הב שי ,(ג זט 'מב) "םישדק
תא תשבשמ איה ךכ םושמ .תיביטקייבוסה תלוכיה תניחבמ רסוב ירפ רדגב
תולגל ישונאה בחרמל ארוקש םרוגכ הנוהכה תדמעה םוקמב .ןוכנה רדסה
רוריב תארקל יללכה םדאה תא עינהל ךכבו ,יומסה ימינפה ונורשכ תא
תילכתכ הנוהכה דמעמל ךוישה תא ךופהל ןויסינ ןאכ שי ,ותומלש
ךרוצ אלל ,ותולפש יקמעב םג םדאה תינבת תא סנרפל הלוכיש ,הנוילע
לבא ,ץוחה ןמ הליבק חרק לש ותאירק התייה ךכ םושמ .תומלתשה תבוחב
לא םייעבטה םייחה רוביח לש ךילהת רוציל םוקמב .םינפבמ סרא תסומע
ללכושמ יתלבה יעבטל התניתנב ,םיינשה ןיב הדירפמ איה ,יקל-אה רשקה
יתוהמ רוביח ידי לע םלתשהל ךרוצה ןמ רורחשו ,איה רשאב הדימע תוכז
התשמ ךותמ ?ומצעל הנוהכ שקבל חרק הלע ןיינמ ,הארו אצ [10].םיקל-אל
ויניש קרח םנהיג לש רש וליפאש דע ,המיגלו הליכא יקסעו לודג
עיגהל ףאש וזה הכומנה תירמוחה אטוידה ןמ .(א"ע בנ ןירדהנס)
יינפל סנכיהל ידכ היואר תינחור תומלתשהב ךרוצ האר אלו ,הנוהכל
.םינפלו
 
וניינעש ,ילארשי-ץראה ךרעה יפ לע םדאה תילכתב תעגופ חרק לש ותעצה
,תוקל-אה לא םייללכהו םייטרפה םייעבטה םייחה תא רבחל דימתמ ץמאמ
זומר ןאכ .יעבטב יקל-אה יוטיבמ םדאה תא תררחשמש תיקל-א תוקבד אלו
ופריצ ,לארשי ץראב הלחנ ושקיבש ןמזבש ,דחפלצ תונב לש ןהירבד דוס
'ה לע םידעונה ,הדעה ךותב היה אל אוהו ,רבדמב תמ וניבא" ןועיטה תא
ץראב הלחנה תוכזב תמגופ חרק תדעל תופתושש ,רמולכ [11]."חרק תדעב
.לארשי
 
תחאה .תובלושמ ןוקית תועצה יתש םיבותכב תאצומ תידיסחה תונשרפה
.עוריא לכ ירחא תונתינש תוינטרפה תווצמה לע היונב איהו ,תישעמ
רשקהב הווצמ לכב אצמנש ןוקיתה חוכ רואיבל שדקוה לודג ינשרפ ץמאמ
ןיינעב ןאכ ביחרהל רשפאמ וניא העיריה רצוק .ןכ ינפל הלגתנש לוקלקל
לוקלקה לש יסיסבה דוסיב תעגונ איה .תינורקע – היינשה העצהה .הז
לוקלקה דוסיש ,ודמל יאחסישפה שרדמה תיבב .ישרוש ןורתפ תנתונו
האבש תומכחתה ,יקל-אה שקובמה לומ תישונאה תומכחתהה אוה שלושמה
המכח .(חי א 'הק) "בואכמ ףיסוי תעד ףיסוי" תניחב ,תעדה לוקלקמ
תשמשמ תעדה .תוקל-אב תעגל ראופמ ילכ ,לארשיב םדאב העוטנ הלודג
ד 'רב) "ותשא הוח תא םדאה עדיו" תניחב ,תרבחמה תעדה הנשי .םייתשב
.(ה ג 'רב האר) "ערו בוט עדוי" תניחב ,תרקבמה תעדה הנשיו ,(הכ
תעדה .תומכחתהה ןמ הלעמלו תימינפ איהש ,תרבחמה תעדה השמיש תישארב
,ונוקיתל בושח יעצמאכ םדאב הנתינ ,תרצויה תעדה םג איהש ,תרקבמה
תורשפא םג תאצמנ םש ןוקיתה דצלש אלא .ערל בוט ןיב לידבהל תעדל
תלוכי לש השוחת םדאה לע ריתעהל הלולע תרצויהו תרקבמה תעדה .הצמחהה
םדאה ןיב הציצחל תמרוג איהש דע ,ומצע תושרב ותוא הדימעמש ,תימצע
םא .תונוש תורוצב המכחה םוקמב תומכחתהה הלוע זא .םיקל-אה ןיבל
ךותמ הלועש לארשי ץרא לש ירמוחה עפשה תליטנ לש ךרדב ,תמאה ךופיהב
לש ךרדב םא ,חורה ןורשכ לע םייאמ םרוגכ ותדמעהו ינחורה הדמעמ
[12],ןווכתנ םימש םשלש ,ששוקמה ומכ ,השודק לש תפיוזמ היגולואידיא
:ורמא .תואיצמה ךרעב העוטש ,חרק לשכ תונציל לש תוחקפ ךותמ םאו
:ושריפ םידיסחו ,(ה חרק אמוחנת) "וז תוטשל האר המ היה חקפש חרק"
אוה ןיינעה רקיעש ,ורמא ךכיפל ."היה חקפש ןויכ - וז תוטשל האר המ"
ושקבי הרותו ,תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ" תניחב ,התרהוטב תעדה תרימש
םוסחמה התייה חרק לש תפיוזמה ותוחקפש ,ןאכמ .(ז ב יכאלמ) "והיפמ
תשרפב זומר ןוקיתה רקיעש ,ושריפ ךכ םושמ .הנוהכב ונוצרל לודגה
קוחל תופיפכב ונייה ,(א זט 'מב) "הרותה תקח תאז" – אבה עובשה
תנתונ ,לכשל רבעמ תימינפ תוסחייתה תבייחמ קוחל וז תופיפכ .יקל-אה
לא המכחה תא תנווכמו ,תוקל-אה לומ הדימעב ישונאה לכשה לוטיבל םוקמ
חור היצנגילטניאה לא תפרצמ איה .םלועל האב ומשלש ןוכנה ביתנה
לא תוישיאה תא תרבחמש ,תעדה לש םוכחתה ילבכל תדבעושמ יתלב תיעבט
לא םייח םימ" ,תוננערו הרהט לש עפש לוכה לע הריתעמו ,תיקל-אה תמאה
:ל"צז קוק ה"יארה ןרמ לש וירבד םיאלפנ המ .(זי טי 'מב) "ילכ
 
 
זאש ,ןומהה לעמ דרפיהל הלוכי איהש ,תבשוח היצנגילטניאה
תועט יהוז .התבשחמב הליצא רתוי ,החורב האירב רתוי היהת
תוחנהב שיש אירבה דצה תא תרכמ הניאש תועט ,תידוסי
,ונקתנ אלש ,םייעבטה םישוחבו תויעבטה תושגרהב ,תויעבטה
אירבה דצה .תירוטלוק העפשה םוש ידי לע ולקלקתנ אל םג לבא
םיאירב םישנאב היוצמ איה ,תאז ותשגרה םצע …רשויה לש
,הנומאה תשגרהב םג …ץראה םע ,ןומהה םה םהש ,םייעבט
ךרדב םייחל רשא לכה ,תוישוחה ,יפויה ,תיקל-אה תולדגה
שפנ ימגא רכש םיאלמה תורוניצה ידי לע תננוסמ יתלב ,הרשי
לכוי אל םנמא .ןומהב רוהטו אירב רתוי אוה ,המכחהו תעדה לש
תרזעל אוה ךירצ הזל…ותרהטו ומוצע לע ומצעב רומשל ןומהה
םשכ לבא .ומלוע תוביתנ תא וינפל םירשיימה היישותה ילודג
םייח םהילע עיפשמ אוה ךכ ,היישותו הצע וילע םיעיפשמש
.(הסש-דסש ,ב שדקה תורוא) םיאירב
       
 
,(בל זט 'מב) "היפ תא ץראה חתפתו" - חרק לע לטוהש יאלפה שנועה
ורבח ןמזו םוקמשכ ,(ו ה תובא) תבש ברע לש תושמשה ןיב האירב דוסב
יקל-אה ןיב [13],לוחהו שדוקה ןיב רוביח לש תעב םדאב תוכהל וידחי
וייח תינבתו לארשימ םדאה לש ודמעמ תרדגה תא עירכה - יעבטהו
,יעבטה ךותמ הלועש וזכ אלא ,יעבטה ןמ תדרפנש תוקל-א אל .םייקל-אה
הטמ לש םידקשו םיחרפ ,ץיצש דע .יעבטה לע םג שדוק רואב הריאמש וזכ
רואמה תרונמ לעש םידקשו םיחרפו ןרהא חצמ לעש ץיצו ,ןאכמ חרופ
.תודעה להאב 'ה ינפל וידחי םיבלושמ ,ןאכמ
ןורטפ השמ ברה
תונבל השרדמה
:תורעה
.גש 'מע ב קלח שדוקה תורוא
1
.רבדמב רפסל החיתפ ,רבד קמעה ,ןי'זאלאוומ ביצנה
2
.רתא לע י"שרל ויתורעהב ,א"לרת ,תמא תפש
3
שממ הסינכל ךומס אלו הנשה םיעברא תליחתב התייה םילגרמה תשרפש ףא
,םילגרמה תשרפל ךומסב התייה ששוקמה תשרפ םג ןכ-ומכו ,לארשי ץראל
הז קלחב םיעוריאה תדמעה ,םוקמ לכמ .ןאכ םישרדמב תוטישה תחא יפל
ינרותה ךרעה תא ירוטסיהה רופיסל רבעמ סחייל האב רבדמב רפס לש
.הרותה לש התילכת יפ לע ירסומה
4
,ןנחתאו תשרפ ,תמא תפשו ,המ 'מעו טמ 'מע ,'ב קלח היאר תלוע ןייע
."ןיינעב" ה"ד ,א"נרת הנש
5
."הרתי המשנ" ה"ד ,א"ע ,זט הציב תכסמל י"שר ןייע
6
."שרדמב" ה"ד ,ה"מרת הנש ,תישארב תשרפ ,תמא תפש ןייע
7
.ןיינעב ה"ד ה"מרת הנש ,אשנ תשרפ תמא תפש
8
.ול 'מע ,גי ךרכ םורמ ימ ,ל"צז פ"לרח ברה לש וירבדב ןייע
9
ןיבש הלבקהב ,וט אקספ בל 'מע "תורוא" רפסב הבחרהב ךכ לע ןייע
.תורצנל תויחרקה
10
םילגרמה אטח רוכזא םגש א"ע ,וצ ןירדהנס הארו .גי זכ רבדמב
םיווהמ חרקו םילגרמה םגפ עודמ ריבסהל ןיידע שיו .הז קוספל ףרוצמ
ףא ,הזכ וניא ומצע ששוקמה לש ומגפ וליאו ,ץראה תלחנל גייס
.ל"מכאו ,ךרע ותואב תדמוע ןמזה תשודקש
11
אבב תופסות םג ןייעו ,בל וט רבדמב לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת ןייע
."וליפא" ה"ד ,ב"ע ,טיק ארתב
12
.ומ 'מע ,ב קלח היאר תלוע ןייע ,תושמשה ןיב לש וז תועמשמ לע
13

________________________________________________________________


This page written by using HebWeb(R). (C) All rights reserved to Eyal Orbach.
Best view with 800x600 resultion or above.