ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

292 רפסמ

ט"נשת ,חרק תשרפ

הלחנו הנוהכ

טמס לארשי ברה

תונבל השרדמה.םיקלח המכמ תבכרומ התייה ,ןורהא לעו השמ לע םיקלוחה תדע ,חרק 'תגלפמ'
תדעב הצובק לכ תונעטה ךא ,הדעה לע ןרהאו השמ תואשנתה לע וננולתה םלוכ
השמש ךכ לע וננולתה םריבאו ןתד .הל תודחוימ תונעט הארנה יפכ הנעט חרוק
םהילע רזגנש ןכו ,תרחא ץראל םאיבה אלו ,םירצמ הבוט ץראמ י"נב תא איצוה
הרותב וטטוצ אל הדעה יאישנ םישימחו םיתאמ לש םהירבד [1].רבדמב תומל
ותוא ןחבמה ךותמ םהיתונעט לע דומלל ונילעו ,הלוכ הדעה תונעטמ דרפנב
[2],'הרז תרוטק' לע הריתי הדפקה הדיפקה הרותה .תרוטק תרטקה :השמ עיצה
(ה זט) "ה 'וב רחבי רשא" "שודקה" והימ עובקל האב ןאכ תרוטקה תברקהו
[3].םינהכ תויהל ,אופא ,וצר שיאה םישימחו םיתאמ .הנוהכל יוארה והימ ,רמולכ
שיש אצמנ [4].הנוהכב וצר אלש םושמ תרוטקה ןחבמב ופתוש אל םריבאו ןתד
[5].הנוהכ הצרש שיו ,הלחנ הצרש חרוק תדעב קלח

ובירקה רשאכ ופרשנ הלא :םיווש ויה אל תונושה תוצובקה לש םהישנע ףא
םיננולתמה .וננולתה וילע רבדל ויה םירושק םישנעה .המדאב ועלבנ הלאו תרוטק
וננולתהש הלאו ,םינהככ תרוטק ריטקהל וסינ רשאכ ,ותמ ןרהא תנוהכ לע
[6].ץראה םתעלב ,הלחנב וכז אלו לארשי ץראל וסנכנ אל ןיידעש ךכ לע

,תונוש תונעט תולעב תועיסמ תבכרומ התייה חרוק תדע ,ןאכ דע רומאה רואל
יקלח ןיב ינושה תורמל םאה ,איה הלאשה .התנעטל םאתהב השנענ העיס לכו
םלוכש וא ,היקלח ןיב יגולואידיא ףתושמ הנכמ היה תאז לכב ,חרוק תדע
?ולש ויקומינמ דחא לכ ,ןורהא לעו השמ לע קולחל ידכ קר וידחי ופרטצה

םישנועה ינשב .ןשנוע רואיתב ,חרוק תדעב תונושה תועיסה ןיב הרשק הרותה
תא ץראה חתפתו" :רמאנ םריבאו ןתד לע .הליכא לש תונושלב הרותה השמתשה
שאו" :רמאנ שיאה םישימחו םיתאמ שנועב ךכל המודבו ,(בל זט) "עלבתו היפ
ויה םישנועה ינש יכ הרותה השיגדה ןכ ומכ .(הל זט) "לכאתו 'ה תאמ האצי
ארבי האירב םאו" :רמאנ םריבאו ןתד לע השמ ירבדב .'ה לש דחוימ השעמ
שאו" :תרוטקה יבירקמ שנוע רואיתבו ,(ל זט) "היפ תא המדאה התצפו 'ה
.(הל זט) "'ה תאמ האצי

םיעיפומה היוולו הנוהכ תונתמ יניד ךותמ הלוע תועיסה ןיב רשוקה ףסונ אשונ
םכותב ךל היהי אל קלחו לחנת אל םצראב ,ןרהא לא 'ה רמאיו" :השרפה ףוסב
תונתמ ןינעב הנשנ הז ןורקע .(כ חי) "לארשי ינב ךותב ךתלחנו ךקלח ינא
לארשי ינב ךותבו... הלחנל לארשיב רשעמ לכ יתתנ הנה יול ינבלו" :םייולה
יתרמא ןכ לע ,הלחנל םייולל יתתנ…לארשי ינב רשעמ תא יכ ,הלחנ ולחני אל
.(דכ-אכ) "הלחנ ולחני אל לארשי ינב ךותב םהל

ליבקהל ךכבו ,הלחנ רותב םייולהו םינהכה תונתמ תא רידגהל רחב בותכה
םנושל תא הריכזמ םייולהו םינהכה ןינעב הרותה ןושל .ץראה תלחנל םתוא
תלחנ ונל ןתתו ונתאיבה שבדו בלח תבז ץרא לא אל ףא" :םריבאו ןתד לש
.(די זט) "םרכו הדש

ואב ,דחא דצמ .ותדעו חרוק תקולחמל רושק םייולהו םינהכה תונתמ אשונ
חרוק תקולחמב רערעתנש םייולהו םינהכה לש םדמעמ תא קזחל ידכ ולא תווצמ
הררש ןניא םייולהו םינהכה תויוכזש ,תוארהל ןתרטמ ינש דצמו [7],ותדעו
,הארנ ןאכ האבוהש האוושההמ .לארשי ץראב םילחונ םה ןיא ירהש ,תואשנתהו
תלחנ אשונ ןיבל םייולהו םינהכה תויוכז ןיב רשק רוציל ןווכתה בותכהש
םישימחו םיתאמ תונעט ןיב הקיז תרצונ ךכב .םריבאו ןתד תונעטב עיפומה ץראה
.םריבאו ןתד תונעט ןיבל ,הדעה יאישנ

םייולהו םינהכה דיקפת ןיב סחיה לע דומעל ונילע ,וז הקיז ןיבהל ידכ
,ותלחנב תבשל דחא לכ לע לטוי ,ץראל לארשי וסנכיי רשאכ .לארשי דיקפת ןיבל
לש 'םתלחנ' .(ט ול 'דמב) "לארשי ינב תוטמ וקבדי ותלחנב שיא" תניחבב
לע הריתי םינהכה 'תלחנ'שכ ,היוולהו הנוהכה תונתמ איה םייולהו םינהכה
:רמאנ םינהכה לעו ,הלחנל י"נב רשעמ ןתינ םייולל ,ןכש .םייולה לש וז
,'ה יתרשמ ,םינהכה .(ן"במר) 'לכוא התא ינחלוש לע' "ךתלחנו ךקלח ינא"
,םינהכה תלחנ אוה 'הש ,ןורקיעה [8].ונחלש לע םילכוא לוכיבכו ותיבב םייוצמ
,הנוהכל רחבנ ןורהאש חכוה הז ןחבמב .השרפב עיפומה תוטמה ןחבמ תא ראבמ
תחירפ .תוריפ איצוהו חרפש ,םיאישנה תוטמ ןיבמ דיחיה היה והטמש ךכ י"ע
.חומצל ןרהא יואר וב םוקמה אוה דעומ להוא לש וריואש ,התארה ןורהא הטמ
,ףיסוהל שי ."ךתלחנו ךקלח ינא" :ולודיג םוקמו ותלחנ ,ןרהא לש ומוקמ והז
.וזל וז תורושק ,ץראה ילחונ לארשי תשודקו שדקמה ידבוע םינהכה תשודקש
תאטבמ איהו ,(זט ח 'דמב) 'לארשי ינב ךותמ' איה םייולהו םינהכה תשודק
םשכ .(ו טי 'מש) 'שודק יוגו םינהכ תכלממ'כ רדגומש ולוכ םעה תשודק תא
םינהכל רשפא יא ךכ ,לארשי תשודק תא ואטביש םינהכ אלב לארשיל רשפא יאש
הניכש תארשהל םוקמ וניא שדקמה ףא .םדיקפתל 'ומרוה' םהמ ,לארשי אלב
.(ח הכ 'מש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :רמאנש ,םעה ןמ קתונמב

ולוכ לארשי םע .ץראב תויהל דיתעש הזמ הנוש בצמ רבדמב רצונ ינמז ןפואב
תמדוקה השרפב .םדיקפתב ושמיש רבכ םינהכה ךא ,ותלחנ תא ןיידע לביק אל
וטקנ ןהב תודמעהו ,הנש םיעבראב רבדמב םתוהש תא ךיראהל לארשי לע רזגנ
.הז יעבט יתלב בצממ ועפשוה ,חרוק תדעב םיפתושה

שממ העלבנ חרוק תדע .חרוק תדע לש היביכרמל םישנועה ןיב רשקל רוזחנ
.וצר וב רבדב 'ועלבנ'ש היה םאטח ףאש דומלל לכונ ןאכמ .התצר ובש רבדב
םהיתונוזמו ,הלחנ םהל התייה אל ןכש ,םינהכ תניחבב לארשי לכ ויה רבדמב
םחלה לע אל"ש ,ךכמ דומלל ךירצ היה לארשי םע [9].סנ ךרדב םהל ונתינ
םיתאמ .(ג ח 'בד) "םדאה היחי 'ה יפ אצומ לכ לע יכ ,םדאה היחי ודבל
אלש וניבהש ןכתי .הז בצמ ךישמהל ופאש ,הנוהכב וצרש םיאישנה םישמחו
ורבס םה ךא ,םתמדא לע בשייתהל לארשי םידיתעו סנ ךרדב לארשי ויחי חצנל
[10].ותלחנ היהי 'הו ,ןהכ תויהלו ותלחנ תא שוטנל לכוי ךכב ץפחה לכש
הלחנב הצפח אלו ,ץראה תלחנמ תקתונמה הנוהכה תא רקיעכ התאר וז הצובק
תא לחונה םעל הרושק הניאש הנוהכש ,דמלל האב שאב התפירש .הליגרה ךרדב
לש רחאה הקלח .התפרוש 'ה שאש הפוסו ,םלועב םייקתהל הלוכי הניא ץראה
קלח .ישממ ימואל םויק רבדמב םעה לש ומויקב האר אלו ,הלחנ הצר חרק תדע
םיגשיהב לזלזו ,ותמדא לע םעה תבישי תא קר המואה םויקל יחרכה יאנתכ האר הז
אלא הניא הנוהכה ותעדל .לארשיל הנתינ רבכש הנוהכב םיכורכה םיינחורה
הלחנש ,תדמלמ ץראב םריבאו ןתד תעילב .המואה םויקל יחרכה יתלב ןילבת
.לואשל תדרל הפוס הנוהכ אלל ץראב

םוקמ לכמ ךא ,וזמ וז תונוש חרוק תדעב םיפתושה ונעטש תונעטהש ונאצמ
חרוק לש םהיפב 'םישודק םלוכ הדעה לכ' הנעטה .דחא ףתושמ הנכמ ןהל שי
טרפ לכ הב הסיפת ,ךפהל אלא ,תימואל תודחא לש הסיפת תפקשמ הניא ,ותדעו
גראממ קלח אוה יטרפה ודיקפתש ךכב תובשחתה אלל ,ונוצרכ דיקפת אלמל הצור
תונוש לארשי לש 'םהיתולחנ'ש ,אופא ונא םידמל וז השרפמ .רתוי בחר יללכ
תודחאו רשק ךותמ קר ךא .ץרא תלחנב וכזש שיו הנוהכ תלחנב וכזש שי ;וזמ וז
.לארשי תיב הנבי ,םינושה םעה יקלח ןיב

:תורעה

וננולתה חרוק תדע יביכרמ לכש שריפ (א זט) ע"באר .ן"במרה ירבדכ .1
הרוכבהש ךכ לע וננולתה ןבואר ינב םריבאו ןתד ףא .הרוכבה תליטנ לע
שוריפב ישוק ונשי .(ב-א ה א"יהבד הושה) ףסויל הנתינו ןבוארמ הלטינ
.םהירבדב הרוכבה אשונ תא וריכזה אלש םושמ ,םריבאו ןתדל סחיב הז


'קיו ;חל-זל ל םש םג 'יע ,"הרז תרטק וילע ולעת אל" :ט ל תומש .2
.תוליבקמו א י

םינהכה ושגנו" :ה אכ םש ;"ךיקלא 'ה רחב וב יכ" :ה חי םירבד הושה .3
ע"באר .כ זי ןלהל םג 'יע ;"ותרשל ךיקלא 'ה רחב םב יכ ,יול ינב
םיליגר ויהש ,תורוכב ויה הדעה יאישנ םישימחו םיתאמש ושריפ ן"במרו
םינהכל התרבעהו תורוכבהמ הנוהכה תליטנל ודגנתה ןכ לעו ,בירקהל
יבג לע הנייהת םהיתותחמש ךכל וכז שיאה םישימחו םיתאמ .יול ינב
ושע שיאה םישמחו םיתאמ ,ותעדל .השרפל רבד קמעה שוריפב 'יע .חבזמה
.'ה תבהא ךותמ םהישעמ

םהילע רזג ,םהירבד לע השמ דמע רשאכ ,וירבדל .זט זט לע ן"במר 'יע .4
,ןאכ ראבתמש המ פ"ע .חרוק תדע לש תרוטקה ןחבממ םאיצוהו הרומח התימ
.םריבאו ןתד לש םתנעטל תרוטקה ןחבמ םיאתה אל הליחתכלמ

יול ינב ילואו ,ומצע חרק לש ותנעטל תיפיצפס תוסחייתה ןאכ ןיא .5
ררבתמ השמ ירבדמ .(י-ח זט ,חרק לא השמ ירבדב 'יע) ומע ויהש םיפסונ
לע י"שר 'יע ,ןוטלש תשקב םג חרוקב ולת ל"זח .הנוהכ וצר יול ינבש
ןפצילא לש ותואישנ לע אנקתנ ,השמ םע קולחל חרק האר המו" :א זט
."לאיזוע ןב

חתפתו" :י וכ ןלהל 'יע .השרפב ררבתנ אל ומצע חרוק לש ושנוע .6
היהש ורמאש שי :וניתובר וקלחנ ,"חרק תאו םתא עלבתו היפ תא ץראה
.םיפורשה ןמ אלו םיעולבה ןמ אל ורמאש שיו ,םיפורשה ןמו םיעולבה ןמ
.א"ע ,יק ןירדהנס 'יע

ול ןתנו בותכה אב ,הנוהכה לע ןרהא דגנכ רערעו חרק אבש יפל" .7
י"שר ."ןאכל וז השרפ הכמסנ ךכלו ,םלוע חלמ תירבב הנוהכ תונתמ ד"כ
.ח,חי לע

.דועו א"ע ,אכ הציב ,'וכז הובג ןחלשמ םינהכ' .8

אל רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר" :חלשב לאעמשי יברד אתליכמ הושה .9
."המורת ילכוא םהל ןיושו ןמה ילכואל אלא שורדל הרותה הנתינ

אלמי ץפחה" :לארשי תכלממב טבנ ןב םעברי כ"חא םישגה וז הפיאש .10
.(גל גי א"למ) "תומב ינהכ יהיו ודי תא