ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

448 רפסמ

ב"סשת [*]חרק תשרפ

ול רשא תא 'ה עדיו רקב

לגיפש זעב ר"ד

דומלתל הקלחמהןורהא לעו השמ לע ולהקנ רשא ותדעו חרוקב תחתופ ונתשרפ
,רתויב תומרה תורשמה תא םמצעל ולטנ םהש ךכ לע ולבקו
םירבד ועמושב [1].(ג ,זט) הלודגה הנוהכהו תוכלמה םהש
רשא תא 'ה עדיו רקב" :רמאו וינפ לע השמ לפנ ,ולא
בירקי וב רחבי רשא תאו וילא בירקהו שודקה תאו ול
ומישו שא ןהב ונתו ... תותחמ םכל וחק ושע תאז .וילא
אוה 'ה רחבי רשא שיאה היהו ,רחמ 'ה ינפל תרטק ןהילע
תא ןחבמב דימעהל אופא תואינ השמ .(ז-ה ,םש) "שודקה
,ותדעלו חרוקל חיכוהלו (זי ,זט) ןורהא לש ויונימ
.'ה תאמ היה הז יונימ יכ ,לארשי לכל םצעבו

ןחבמ' תא השמ החד המ ינפמ ,הלאשה תא וררוע ל"זח רבכ
ךכל ונתנו ,רתלאל ותושעל עיצה אלו ,רקובל 'תותחמה
:תאז איה ןהבש תמסרופמה .(ה ,חרק אמוחנת) תובושת המכ
,רמולכ ."הבושת ושעי ךכ ןיבו ךכ ןיב אמש ,(השמ) רמא"
תוהש תתל ידכ רקובל ןחבמה תא השמ החד הליחת הנווכב
וריכי ילוא ,הלילה ךשמב םכרדב ןנובתהל ותדעו חרוקל
ונימכח ורמא רשא עודי רבכו [2].םהב ורזחיו םתועטב
דימלת תיאר םא :לאעמשי יבר יבד אנת" :(א"ע ,טי תוכרב)
אמש ,םויב וירחא רהרהת לא - הלילב הריבע רבעש םכח
."הבושת השע יאדו :אלא ?ךתעד אקלס אמש .הבושת השע
ויה ומעש שיא םישמחו םייתאמו ,"היה לודג םכח" חרוקו
ורזחי הלילבש השמ בשח ךכ םושמו [3],"תוארדהנס ישאר"
[4].םהיאטח לע ודוותי ףאו הבושתב

ךותמש רבס השמש ,איה ל"זח ירבדב םש תאבומה תרחא הבושת
[5],ורמאש תא ורמאו םתעד םהילע החז הייתשו הליכא יוביר
[6].םהב ורזחיו םניימ וחכפתי רקובה דעש רשפאו

חרוקל השמ רמא אל 'ןחבמה' תייחדל וללה תוביסה תא
ןיאו [8],לכל תורכש תע איה התעש רמא םהל [7].ותדעו
[9].הזכש בצמב תרוטק ריטקהל יואר

תא השמ תייחדבש ,ףיסוהל ןתינ שרדמב ונימכח ירבד לע
[10]םיניידל תצלמומה הגהנהה תא םייק רקובל ןחבמה תעש
אלש ףאו [11]."ןידב םינותמ ווה" :(א"מ ,א"פ תובא)
ויתוארוהו וירבד לכש ךכבו ותקדצב קפס לכ השמל ול היה
תערכהב םג הריתי תוניתמ השמ ןיגפה ,הרובגה יפמ םה
םדובכל ,ותונלבוסו ותונתוונע לדוגל ,תאזה תקולחמה
הגהנהב לכל תישיא המגוד שמש ןעמלו ,ותדעו חרוק לש
.וז היוצר

ךרד לע תובושת ועיצהש ויה [12],וללה תובושתל ףסונ
:ב"ע ,טל םירדנ ,ילבבב אבומה לע תוכמתסה ךות ,שורדה

'בח) ביתכד יאמ ,קחצי 'ר רמא :הל ירמאו ,אבר שרד
יאמ לובזב חריו שמש ,'הלובז דמע חרי שמש' :(אי ,ג
עיקרמ חריו שמש ולעש ,דמלמ !יעיבק עיקרב אהו ?ןייעב
ןיד השוע התא םא ,םלוע לש ונובר :וינפל ורמאו לובזל
!ןיריאמ ונא ןיא - ואל םאו ,םיריאמ ונא םרמע ןבל
םוי לכב :םהל רמא ,תותינחו םיציח ןהב הרי העש התואב
,םתיחמ אל ידובכב ,םיריאמ םתאו םכל םיוחתשמ םויו
ןיציח ןהב ןירוי םויו םוי לכבו !םתיחמ םדו רשב דובכב
'וכלהי ךיצח רואל' :(םש) רמאנש ,םיריאמו תותינחו
.'וגו

שמשהש עדי השמ יכ [13],ורמאש ויה ,וזה ארמגה תובקעב
חרוקל רמא ןכלו ,ריאהלו תאצל הצרת אלו ונובלע עבתת
,רקובב רחמ :רומאל ."ול רשא תא 'ה עדיו רקב" ותדעו
תרפסמש יפכ ,לבא .ומיע קדצהש חכוי ,המחה חרזת אלשכ
.ריאהל שמשה תא ץליא ה"בקהש יפל ,עריא ךכ אל ,ארמגה

א"ע ,הע אמויב אבומה לע וכמתסה םירחא םיבר םישרפמ
:(ןמל סחיב)

דרי] הליל הנחמה לע לטה תדרבו' :(ט ,אי 'מב) ביתכ
'וטקלו םעה אציו' :(ד ,זט 'מש) ביתכו '[וילע ןמה
םיקידצ ?דציכ אה .'וטקלו םעה וטש' :(ח ,אי 'מב) ביתכו
םיעשר ,וטקלו ואצי - םינוניב ,םהיתב חתפ לע דרי -
.וטקלו וטש -

דומלל היה ןתינ רקוב ידימ ןמה תדירי םוקממ יכ ,אצמנ
[15],םיבר ורמא הז יפל [14].םדאה לש תינחורה ותגרד לע
םוקממש יפל ,תרחמל דע וניתמיש השמ רמא ךכ םושמ יכ
.עשרה אוה ימו קידצה אוה ימ ררבתי רקובב ןמה תדירי
היהו" 'ספה ןושל קדקודמ הזב יכ [16],ףיסוהש היה םג
וב רחביש ימש הנווכהש ,"וילא בירקי - וב רחבי רשא
[17]!ותיב חתפ דע ןמה תא "וילא בירקי" ,קידצל ונבישחיו 'ה


המ דוסי לע ,ףסונ ןויער עיצהל ןתינ ולא םישוריפ לע
ומכ ,חרוק תקולחמב יכ [18],רפוס בתכה לעב שיגדהש
.קלח לארשי תושנ ולטנ אל ,רבדמבש םימדוקה םיאטחב
רוריב תא השמ החד הליחת הנווכבש ,רמול אופא רשפא
םישנה ועיפשי הלילה ךלהמבש הוויקש םושמ ,רחמל ןיינעה
לעופב ,םנמאו [19].וז םתקולחממ םהב רוזחל ןהילעב לע
וילעש ,תלפ ןב ןוא אוה ,םהמ דחאל אלא ןכ עריא אל
[20]."ותליצה ותשא" :(ב"ע ,טק 'הנס) םימכח ורמא

עדיו רקב" קוספה תא ושרד תודיסחהו רסומה ילעב :םויסל
ךכ .לארשיל סחיב תויללכ תויועמשמל "ול רשא תא 'ה
[21]:םינולסמ ר"ומדאה רמא ,לשמל

,ת"ישה תא רכוזו ,ידוהיכ הלילב ועוצי לע בכושה םדא
,םוקל ךירצ ידוהיש ומכ איה רקובב ותמיק םג אליממ
רקב' ש"מב זמורמו .תמא ידוהיכ םויה לכ גהנתמ אוה ןכו
ךיא תעדל רשפא רקובב ובצממ 'יפ ,'ול רשא תא 'ה עדיו
[22].הלילב ועוצי לע ובכשב ה"בקה םע ובל היה

אוה יכ [23]םילודג המכ ורמא ,קוספל וז תינשרד השיגב
[24].םימיה תירחאל םג אלא ,םוי םוי ייחל קר אל סחייתמ
עיפוי רשאכ ,רקובל הלשמנש המלשה הלואגה אובב :רומאל
וניחבי ,זא וא ,ותוכלמ הלגתו לבת יבשוי לכ לע םיקולא
םלועלו ,(חי ,ג 'אלמ) "עשרל קידצ ןיב" ואריו לכה
'הת) "ותלגסל לארשי ,ה-י ול רחב בקעי יכ" עדווי ולוכ
!(ד ,הלק.ךל-חלש תשרפ תא וז תבשב םיארוק ל"וחב [*]
וריעה רבכ לבא ,הזה קוספה טשפמ הרואכל הארנ ךכ [1]
השמ לש ותוכלמ לע רערע אל חרוקש ,םישרפמה ןמ המכ
עודמו" ורמואבו ,ןורהא תנוהכ לע קר אלא ,גיהנמה ותויהו
םניא דחי םהינשש רמול ןווכתנ "'ה להק לע ואשנתת
ירבדמ חכומ הז רבד .(ודבל השמ אלא) אשנתהל םייואר
ונילת יכ אוה המ ןרהאו … הנוהכ םג םתשקבו" :ךשמהב השמ
תנוהכ לע אלא ותדעו חרוק וקלח אלש עמשמ ,(אי-י) "וילע
,קינלס י"ר ; ג ,זט 'מב ,הירא רוג ,ל"רהמ :האר .ןורהא
ןהכה י"ר :האר ,ךכ םירובס לכה אל ךא .םש בקעי תלחנ
ףד ,חרק ,א"כרת רימזא ,ג"ח ,תונופצ הלגמ ,ירמתאה
.תוכלמה לע םג רערע חרק וירבדלש ,ג"ע -ב"ע ,ח"י
אמוחנתב רפוסמכו ,ךפיהה אוה הרקש המ לעופב ,םנמאו [2]
."לארשי תא העטמ היהו ,הלילה ותוא לכ חרק ךלה" :ז ,חרק
,תלפ ןב ןוא אוה ,וב רזח םיקלוחה ןמ דחא ,תאז לכבו
ןכא הז היהו ,א"ע ,יק - ב"ע ,טק ןירדהנסב רפוסמכ
הליעוה וז תוהש יכ בתכש שיו .השמ ןתנש תוהשה תוכזב
תיב ,רוגמ רתלא י"ר :האר ,הבושת ושעיש חרוק ינבל
.דס 'מע ,(ז"טשת) חרק ,ח"לשת םילשורי ,ד"ח ,לארשי
;ב ,חרק אמוחנת :האר ,וישנא לע םגו חרוק לע םג [3]
.ג ,חי ,הבר רבדמב ;ה ,חרק ,רבוב אמוחנת
ב"ב ,םלשה סחנפ ירמא ,ץירוקמ אריפש פ"ר :האר [4]
עראמ-וטאס ,החנמה ץמוק ,ץניצ ל"אר ;זכק תוא ,רבדמב ,ח"משת
י"עש ,בתכ ג"ע ,אנק ףד ,םשו .ג"ע דסק ףד ,חרק ,ץ"חרת
.רחש לש דימת םהילע רפכי םג ךכ
השעו חרק דמע" יכ ,ג ,חי ,הבר רבדמבב רפוסמ ןכאו [5]
,ז"לקת אווקלאז ,ןוצר תע ,יולה ו"זבר :הארו ."התשמ םהל
הנווכב ןיי ותש ותדעו חרוק יכ עיצהש ,ג"ע ,חל ףד
.השמ דגנ םחצמ תוזע תא ריבגהל ידכ הליחת
תיב ,דאדח י"ר ;םש רבדמב ,שריה ר"שר :םג הארו [6]
,ןמרקוצ י"חר ;ב"ע ,אק ףד ,חרק ,א"שת אבר'ג ,בקעי
ןונגסב וראבש ;צ 'מע ,חרק ,ו"כשת א"ת ,םייח רצוא
ןיאו םיקוסיעו תודרט םדאל ול שי םויה ךשמב יכ ,המוד
תא לכלכלו וישעמב רהרהל לוכי הלילב קרו ,יונפ וביל
רקובהש ןפואב ,שדחתמו ןנערתמ ,חנ ופוג ללכבו ,וידעצ
.רתויב וילע תבשוימ םדא לש ותעדש ןמזה אוה וירחאש
לע) ןויצ תראפת ורוביחב רעלדאי ז"יר ראבש יפכו [7]
.זנק 'מע ,ב"כשת ב"ב ,וט ךרכ ,(הבר שרדמ
.וירבד תא ולבקיש ידכ ,םהמע ומצע תא השמ ללכו [8]
.םש ,ןוצר תע :האר
.ה ,זט 'דמב ,י"שר ;ה ,חרק אמוחנת [9]
,ומצע יפלכ דחאו דחא לכמ תשרדנ וז הגהנה םצעבו [10]
,ץיבלאומש ח"ר :האר .דחוימב תשרדנ איה םיניידמש אלא
.בנ 'מע ,'תוניתמ' ,וט רמאמ ,ג"לשת ,רסומ תוחיש
םירומל" :(םש תובא) הנוי וניבר ןושל אוה ךכו [11]
ורמא ,ןידה תא ןיקסופלו ,תוארוה ןיקסופלו ,תוארוה
ןויעבו הלודג הנתמהב ךא ,הנושאר הבשחמב וכמסי לבל
."תעדה לוקישב ועטי לבל ,קדה
,םייחה רוא ,רטע ןב ח"ר :האר ,תופסונ תובושתל [12]
ךלמילא א"ר ;םש ,תופי םינפ ,ץיוורוה ה"פר ;םש רבדמב
,דוד חמצ ,ףוסוליפ ד"יר ;םש ,ךלמילא םעונ ,קסנ'זילמ
,אמלעח ש"ר ;ב"ע ,טי ףד ,חרק 'רפ ,א"עקת יקינולאש ,ב"ח
;המק-דמק 'מע ,חרק ,ה"לשת םילשורי ,הרותה לע הנשמה תבכרמ
;בפק-אפק 'מע ט"משת םילשורי ,לארשי חמשי רפוס ח"יר
,(ב"משת) ז סרטנוק ,ה הנש ,המלש םרכ ,בובאבמ ר"ומדאה
.חמ-זמ 'מע
לכבו ה"ד ,םש םירדנ ,תודגא ישודיח ,א"שרהמ :האר [13]
,חרק ,א"עת היצנו ,בוט תכרב ,ןהכה לארנ מ"ר ;םוי
.רקוב ה"ד ,ג"ע ,הצ ףד
:רמוא יסוי יבר ,אינת" :דוע רמאנ אמויב םשו [14]
,ןיקדסבש המו ןירוחבש המ לארשיל םהל דיגמ היה איבנהש םשכ
.ןיקדסבש המו ןירוחבש המ לארשיל םהל דיגמ ןמה ךכ
,תבנג ידבע :רמוא הז ןידל השמ ינפל ואבש םיינש ?דציכ
.טפשמ רקובל :השמ םהל רמא .יל ותרכמ התא :רמוא הזו
,ובנג הזש עודיב - ןושאר ובר תיבב ורמוע אצמנ םא רחמל
ןכו .ול ורכמ הזש עודיב ינש ובר תיבב ורמוע אצמנ םא
החרס איה :רמוא הז .ןידל השמ ינפל ואבש השאו שיא
רקבל :השמ םהל רמא .ילע חרס אוה :תרמוא איהו ,ילע
איהש עודיב - הלעב תיבב הרמוע אצמנ םא ,רחמל .טפשמ
חרס אוהש עודיב - היבא תיבב הרמוע אצמנ ,וילע החרס
ןתינ כ"או ,םייתכלה םירוריבל ןמה לצונ הז יפל ."הילע
.השמ תקדצ תא חיכוהל ידכ חרוק תקולחמב םג ולצנל היה
הנליו ס"שב ספדנ ,םידמחנ םישורד ,ףיש ם"רהמ :האר [15]
,דאסא י"ר ;א"ע ,גי ףד ,ןילוח תכסמל וישודיח רחא
ב"ער-א"ע טק ףד ,חרק ,ו"משת םילשורי ,א"ירהמ ירבד
,א"ע ,יק ןירדהנסב הומתה רמאמה תא םג וראב הז יפלו)
,יקראוומ ש"ר ;(ש"ע ,שיא תשא רוסיאב השמב הדשח חרוק תדעש
ה"צר ;ד"ע ,דכ ףד ,חרק ,ז"סרת אשרוו ,לאומש תרות
;ד"ע טל ףד ,חרק ,ז"כרת אשרוו ,א"בצר יטוקיל ,אנהכ
;113 'מע ,חרק ,א"משת א"ת ,הכרב תפסות ,ןייטשפע ה"בר
,גלק 'מע ,ן"שת ןודנול ,רבדמב ,יבצה םרכ ,רברפ ה"צר
.דועו
,חרק ,ו"משת תוביתנ ,ב"ח ,םהרבא ומש ,ןתיב א"ר [16]
.הזה קוספבש לפכה תא םג ראב הז יפלו .אע 'מע
תקולחמ םויבש העדה יפל ,שממתנ אל הז ןחבמ םג לבא [17]
,עברא תירק ,ירוח ר"ר :האר !לארשיל ןמ דרי אל חרוק
,בע ףד ,םשו) ב"ע ,גע ףד ,חרק ,תוטמשה ,ו"נרת סנות
ותקדצ תחכוהל השמ השעש ןחבמה ,ותעדל ,םנמאו .(ד"ע
.ש"ע ,םוי ותואב ןמה דרי אלש ךכב אקווד היה
,ה"נשת א"ת ,תשדוחמ 'דהמ ,רפוס בתכ ,רפוס ב"שאר [18]
הומתה רמאמה תא ראב הז יפלו .דמקת-גמקת 'מע ,חרק ,ב"ח
שיא תשא רוסיאב השמב ודשחש
תוכרבב רפוסמל סחיב ,ץישבייא י"ר לש ושוריפ יפלו [19]
חרק לע םג שיקהל שי ,ותשאב ךלמנש ע"באר לע ב"ע ,זכ
.םהיתושנ םע ץעייתהל ןוכנל וארי םמצעמ םהש ,ותדעו
,ח"משת םילשורי ,תשדוחמ 'דהמ ,שבד תורעי ורפס האר
.גער 'מע ,חי שורד ,ב"ח
,יק םש) ונימכח יפלש ,חרוק תשאל דוגינב תאזו [20]
לע .השמ לע קולחל הלעב תא הנברדו הדדוע אקווד (א"ע
לעו ,וז תקולחמב ןקלחו חרוק תשא לעו תלפ ןב ןוא תשא
:האר ,בר ארומאה םשמ אקווד ורסמנ ןתודוא תודגאהש ךכ
יעדמ ,'ותדעו חרוק לע תודגאב םירבגו םישנ' ,קאמ 'ח
.143-131 'מע ,(ס"שת) 40 ,תודהיה
,ד"לשת םילשורי ,לאומש ירבד ,גרבניו ש"ר :האר [21]
רפסב רוגמ ר"ומדאה םשב אבומ ןכו ;גנק-בנק 'מע ,חרוק
,ג"משת םילשורי ,(ףוטשדלוג ז"שרל ןורכז רפס) המלש רכז
.זכק 'מע
,ה"פ ,ןילוח) םימכח ונשש תא ךכ לע ץילמהל שיו [22]
!"הלילה רחא ךלוה םויה" :(ה"מ
,ט"משת םילשורי ,לארשי חמשי ,רפוס ח"יר :האר [23]
םילשורי ,הובג ןחלשמ ,ךאילא ד"ר ;בפק-אפק 'מע ,חרק 'רפ
,םכרד יפלו .םייח ץפחה םשמ ,טלק-חלק 'מע ,חרק ,ה"נשת
.םילהתמ קוספב ונא ונמתח
היהו הלילה יניל" קוספה תא םינומדק ושרדש ךרדכ [24]
תור שדח רהז :האר .(גי ,ג תור) 'וגו "ךלאגי םא רקבב
.ב"ע,חפףד