ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

191 רפסמ

ז"נשת ,חרוק תשרפ

ותדעו חרוק תקולחמב הגהנהו תוינויוויש

סיו ללה 'פורפ

לארשי םע תורפסל הקלחמה

ותבוגתו השמ לש ותוכמס לע רערעל ותדעו חרוק לש םנויסנ תא תראתמ חרוק תשרפ
לע ןהו ולש ודובכ לע ןה השמ ןגמ וירבדב .ודגנ ףנוה רשא דרמה סנל השמ לש
קר .(וט זט 'מב) "םתחנמ לא ןפת לא 'ה לא רמאיו דואמ השמל רחיו" :'ה דובכ
והטמ תחירפ לש סנה ןכו ,חרוק תדע תעילבו המדאה יפ תריעפ סנ ירחא ,ףוסבל
רערועמ-יתלבהו ידעלבה הגיהנמכ השמ לש ותוכמסו ,תקולחמה תככוש ,ןרהא לש
.תירוביצ הרכהל הכוז המואה לש

ןיבל ,דחמ ,ןוטלשה לש ותוכמס ןיב קבאמ הגיצמ ותדעו חרוק תקולחמ יכ הארנ
,לווע הל השענש תנעוטה לוכיבכ תחפוקמ הצובק דצמ המודמ תוינויווישל העיבת
יכ" לש ךרעה תא הערל תלצנמה תיביטלופינמ העיבת איה חרוק לש ותעיבת .ךדיאמ
לארשי םע לש ודועי רואיתל ליבקמה יוטיב ,(ג קוספ ,םש) "םישודק םלוכ הדעה לכ
."שודק יוגו םינהכ תכלממ" ,(ו טי) תומש רפסב עיפומש יפכ

ןושאר טבמב תוארנש תונעט תועצמאב ולש םיישיאה םיסרטניאה תא םדקל שקבמ חרוק
םכותבו םישודק םלוכ הדעה לכ יכ ,םכל בר" :תואתשה וליפאו דובכ תוררועמכ
תטלחומ תוינויוויש שרוד חרוק .(ג זט 'מב) "?'ה להק לע ואשנתת עודמו ,'ה
ונבר השמש ריהצמ אוהו ,הדעה ינב לכ לש הוושה םתשודקב הצוענה ,לארשי םע לכל
תא שרפל תוכזה לעו (האובנה) ה"בקה םע רשקה לע לופונומל ןועטל לוכי וניא
תועצמאב ולש םיינוטלשה םיסרטניאל הנושארבו שארב גאוד השמ ,חרוקד אבילא .הרותה
חרוק לש ויתונעט יכ ,אצמנ .םינהוכה לש רתיה תויוכז ראשו הנוהכה תונתמ ד"כ
תומר ןיא ןכש ,םילארשיו םייול ,םינהכ ןיב 'ה עבקש תויגורידה לע תורערעמ
!ךלמ תויהל לוכי דחא לכו ,ותנעטל תונוש השודק

תילכתב הנוש הסיפת לע העיבצמ ותדעו חרוק דגנ תיסנה-תיקולאה הערכהה ,םרב
,רבד לש ותימאל .תירוביצ תוינויווישו הגהנהה תוכמס ןיבש סחיה תא יונישה
,םיפסונ םידוביכו תורשמ לע ישיא קבאמ תוניפצמ חרוק לש ויתונעט יכ רבתסמ
לוכיבכ-םיחפוקמ קדצה יכרע םשב סייגל הסנמה לוכיבכ-חפוקמ לש תוטשפתה ןויסנ
ןיא ,םרב .םיישיאה ויכרצל (ןבואר טבשמ םיקלחו םריבאו ןתד) ותומכש םירחא
תוריכמ ןניאש ,תוינויוויש-ומכ תונעט לש הווסמב ןוטלשה לע קבאמ אלא תאז
תטישבש המרמה .ןהיכרצל ותוא תולצנמ אלא ,תיקולאה תוכמסה רוקמל ןתופיפכב
,תמאב ול ףופכ תויהל ילבמ תוכמסה לש ןוילעה רוקמה תא סכנל ונויסנ איה חרוק
.המדקלו התונבל םוקמב ,הרבחה תא תסרוה וז המרימ רבד לש ופוסבו

רוביצה יפלכ לבא ,וידיקפת תאו ויתויוכמס תא הדב ובילמ אל יכ עדי ונבר השמ
םוקמ שיש עדוי אוה .דבלב ומצע תא גצייל אב וניא ךכיפלו ,רבדב עגונ אוה
דבוכ תא ליטמ אוה ןכלו ,חרוק לש הרואכל תוענכשמה ויתונעט תובקעב תועטל
תויהל אופא וילע .ותקדצ תא רואל איצויו ונעישויש ה"בקה לש והנעמ לע ולקשמ
.ןחבמ תעשב ול עייסל לכות איה קרש ,שדוק תמא לש חילש
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה