ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

294 רפסמ

ט"נשת ,קלב תשרפ

םש תונושלו םעלב תריש

רצב יבצ ר"ד

תוימש תונושללו תירבעה ןושלל הקלחמה
םיטסקטהו ,הירוס ןופצב 1929-ב התלגתנ תיתירגואה ןושלה
םויה לבוקמ .ד"יה האמל ב"יה האמה ןיב םיכראותמ ולגתנש
תקולחמה ךא ,תיברעמ ןופצ תימש ןושל תיתירגואב תוארל
תקולחמה .הכיישל שי וילאש ימשה ףנעל רשאב תמייק ןיידע
תניחבמ :תיתירגואל הל תובר םינפש ,הדבועה ןמ תעבונ
,תוינענכה תונושלל תיתירגואה המוד הלש םילימה רצוא
תניחבמ ;תינענכ ןושל הב תוארל שי ןכ לעו ,תירבעל רקיעב
תיגולונופה תכרעמב וליאו ;תיברעמ ןופצ תימש ןושל איה הקודקד
תימש ןושל איהש רשפא וז הניחבמו ,תיברעל הבורק איה הלש
התוקהבומ לע גילפד ןאמ תיל ,םוקמ לכמ .תיברעמ םורד
תירבעה לשו תיתירגואה לש ןהיתולימ תורצוא ןיב הברקה לש
םישולשה תונשב רבכ .תיארקמה הרישה דחוימבו ,תיארקמה
תרכינה ,תאזה הברקה לע םינוש םירקוח ונודימעה םיעבראהו
[1].םהב אצויכבו תולובקתב ,תורופאטמב ,ןושל יפוריצב םג

ןהירואיבב וקסע ,םינורחא ינורחא דעו ג"סר ןמל ,ארקמה ינשרפ
ןנורתפ ךרוצלו [2],(hapax legomena) ארקמב תויאדיחי םילימ לש
ןושל תא רקיעב) ארקמל תורחואמה ןושל תובכש ףא וסייג
ןוגכ תויוסחייתה תואצמנ םינשרפה לש םהירבדב .(ל"זח
תויוסחייתה ."ראיב ינולפו" ןכו ;"… א"יו … [םירמוא שי=] א"י"
לע תודמלמ ,תויאדיחי םילימ לע קר אל תובסומה ,הלאכ
יטנמסה וא יגולומיטאה ןרוריבב םינשרפה לש םהיתויוטבחתה
.תונוש תויארקמ םילימ לש

תירבעל התברק לע אצממה רקיעבו ,תיתירגואה לש היוליג
תוחא ןושל רואל ארקמב תומותס רואיבל חתפ חתפ ,תיארקמה
ונירומ לש םהיניע דגנל הדמע אלש ןושל ;תיארקמה תירבעל
לש הרואיבב שודיחש רמול ךרוצ ןיא .םינשרפה וניתוברו
טסקטה תא שדח רואב ריאמ אוהש שי ,אוהש טסקט לכב ,הלימ
תוראהל שי תלפוכמו הלופכ תובישח .ונממ הלועה תאו ולוכ
.השודקה ונתרותל תועגונ ןהשכ הלאכ

.תויאכרא ןושל תורוצב ,עודיכ תעפושמ תיארקמה הרישה
ןייצמכ לטקי :(םעלב תרישמ ןלוכו) ןהמ המכ ןאכ ריכזנ
[ינחנה =] "באומ ךלמ קלב ינחני םרא ןמ" :ןוגכ ,רבע
ןב =] "רופצ ונב" :ןוגכ ,ךמסנל תפסונה ו"יוה ;(ז גכ)
םילחנכ" :ןוגכ ,םימלשה ךרד לע י"ל ילעופ ;(חי גכ) [רופצ
,תירוקמ יוביר תרוצב סחי תולימ ;(ו דכ) [וטנ =] "ויטנ
תויאכראה [3].דועו (םש) [רהנ לע =] "רהנ ילע" ןוגכ
רצואב םג אלא ,ריבחתבשו הרוצבש םיניינעב קר אל תרכינ
.םילימה

שודיחהו םוכיסה ירבד לע רקיעב תוססבתמ ןלהלש שוריפה תועצה
עבראל רואיב גיצנ [4].ו"רנ גרומ המלש 'פורפ ירומ לש
,תידכאל וא תיתירגואל האוושה יפ לע םעלב תרישמ תובית
הינפ םיעבש ךותמ דחא ןפ תגצה םושמ תוחפל וב שיש רואיב
[5].הרותה לש

(ט גכ) "ונרושא תועבגמו ונארא םירצ שארמ יכ" .א

לש עמשמב ארקמב היתויורקיה תורשעב תשמשמ 'רוצ' הלימה
עמשמב תחא םעפו ,'הסחמ ,רצבמ' הלאשהבו ,'לודג עלס'
הלימה האב תיתירגואב ,תאז תמועל [6].'השק ןבא ,רצ'
לש התליבקמכ (תירבעה 'רוצ' איה תיגולומיטא הניחבמ) ?r
אופא תמדוק ונקוספבש תועבג םירוצ תלובקתה .(עבג =) gb(
תגציימכ ,הרישה ןושל .ארקמב תחוורה תועבג םירה תלובקתל
'רוצ' הלימה לש ירוקמ עמשמ ןאכ תפקשמ ,םודק ןושל דבור
תורשפא תששאמה איה תיתירגואל האוושהה .(רה ,עבג =)
.וז

(זי דכ) "לארשימ טבש םקו בקעימ בכוכ ךרד" .ב

,"ךרד" לעופה לש ומילשמ ונניא "בקעימ" ,ןלהל הארנש יפכ
יתשש תלובקת ונינפל ,רמוא יווה ."בכוכ"ל יאוול אלא
:ןה ךכ היתועלצ

לארשימ טבש (אושנ) םקו // (אשונ) בקעימ בכוכ (אושנ) ךרד
.(אשונ)

הנושמ ונינפלש בותכב 'ךרד' לעופה לש יריבחתה ודמעמ
,ארקמב ויתויורקיה תורשעב ,אובל גהונ הז לעופ .תצקמב אוה
"ידבל יתכרד הרופ" ןוגכ ,םוקמ רואית םע וא אשומ םע
וליאו ,(ג א 'ימ) "ץרא יתומב לע ךרדו" ;(ג גס 'שי)
לוכי וניא 'ךרד' לעופה .הזכש םילשמ רסח אוה ונמוקמב
,('סמר ,סרד') ועמשמ דצמ אל ,תעצומה הגצהב בלתשהל אופא
םג םייק המוד ישוק .(רומאכ) יריבחתה ודמעמ דצמ אלו
איה ףאש ןיינעמו ,'ךרד' לעופה לש תפסונ תחא תורקיהב
[7].(אכ ה 'פוש) "זע ישפנ יכרדת" :תיארקמה הרישב

תויורקיהה יתשב םגש הארנ .'לשמ ,טלש' עמשמב 'ךרד' לעופה עיפומ תיתירגואב
.הז עמשמב 'ךרד' שמשמ ,הרובד תרישמו םעלב תרישמ ,ןאכ ונאבהש תויטאופה
ךרודש הז אוה לשומהש רחאמ :הימינוטמ לש ךרדב הארנכ החתפתנ וז המודק תועמשמ
המייקתנ וז תועמשמ .'לשמ'ל תפדרנ תועמשמ 'ךרד' לעפה לביק ,ויניתנ תא סרודו
:ךכ אופא וראבתי וניקוספ .הזורפה ןמ המלענ ךא תיארקמה הרישב

[8].לושמי (לארשימ טבש //) בקעימ בכוכ = (לארשימ טבש םקו //) בקעימ בכוכ ךרד

.זועב ישפנ יטלשת = זע ישפנ יכרדת

(י גכ) "לארשי עבר תא רפסמו בקעי רפע הנמ ימ" .ג

,'העיבר'כ םייסאלקה םינשרפה ידיב השרפתנ 'עבר' הביתה
,סולקנוא לשמל האר) '[תונחמ ,םילגד] העברא'כ ,'ערז'כ
הבית תאצמנ תידכאה תורפסב .(רתא לע ן"במרו ע"באר ,י"שר
קלחכ םג הביתה תנמדזמ וז תורפסבו ,'קבא' לש עמשמב וז
ולא תודבוע .אוה דח ןהיתש עמשמו ,עבר רפע תלובקתה ןמ
'עבר' תשמשמ םעלב תרישב ףאש תורשפאה תאלעה ידכ ןהב שי
םיטקלאידב םג אצמנ 'עבר' שרושה לש הז ועמשמ .'קבא ,רפע'כ
'עבר' ירה ,אוה ךכ םנמא םא [9].תיברעבו תימראה לש םינוש
.hapax legomena-ה תצובקל איה ףא תפרטצמ םעלב תרישבש

(חי גכ) "רופצ ונב ידע הניזאה ,עמשו קלב םוק" .ד

ארקמב תאצמנ הניא 'ןיזאה' לעופל 'דע' סחיה תלימ תכרצה
"םכיתנובת דע ןיזא"בו ונינפלש בותכב :דבלב תומוקמ ינשב אלא
ךרדב וילא ףרטצמ 'ןיזאה'ל ךרצומה םילשמה .(אי בל בויא)
תועצמאב וא (סחי תלימ לש הכווית אלל ונייה) תורישי ללכ
"ידע"ב ואר אל אתטישפהו םיעבשה םוגרת ןכאו .'לא/ל'
הביתה תאצמנ תידכאב .'תודע' ןושלמ םצע םש אלא סחי תלימ
.'תירב ,העובש' עמשמב ad?

"ידע"ב תוארל םינוש םירקוח ועיצה ולא תודבוע תובקעב
,'העובש' ,'תירב' ,'תודע' ,'דע' :הלאה םיעמשמה דחאב םצע םש
.'הארתה ,הרהזא ירבד' :עמשמה תא עיצמ גרומו ,'תובייחתה'
ולקשמב הוושה םצע םש) 'דע' לש יובירכ הרוצה תא ריבסמ אוה
.רבדמל ןיינק יוניכ-דומצ אוהו ,(וב םיאצויכלו 'בע' םשל
דעה" ,(ג גמ 'רב) "דעה דעה" לע ורואיבב ךמתסמ גרומ
.הרהזאו הארתה םניינעש ,דועו (אכ טי 'מש) "םעב

ייתוארתה הניזאה ,עמשו קלב םוק :ןאכ ראבנ ךכ ,הז יפל
םעלב ריהזמ םהבו ,ךשמהב םיאב הארתהה ירבדו .רופצ ןב
םדא ןבו בזכיו לא שיא אל" :הנומא רצוק ינפמ קלב תא
.'הב חטב לארשי [10]."םחנתיו:תורעה

W. F. Albright, The Oracles of Balaam, JBL 63 (1944), לשמל האר .1
.pp. 207-233

F. E. Greenspahn, Hapax Legomena in Biblical היצטרסידב לשמל האר .2
ןכו Hebrew … (SBL Dissertation Series, 74), Chico, California 1984
G. Rendsburg, Greenspahns Hapax Legomena, :גרובסדנר ידיב התריקס תא
.JQR 75 (1984-5), pp. 410-412

ףסונ אוהו ,בחרנ רקחמל התכז תיארקמה הרישה לש הנושל .3
ןושלל םייעדמה קודקדה ירפסב עיפומה ידוסיה הרואית לע
ינשלב חותינ ,ץיברוה 'א לש ותדובע תא לשמל האר .ארקמה
הטיסרבינואה ,(ןיבר 'ח תכרדהב רמג תדובע) ארקמב הרישה ןושל לש
.היפרגוילביב םג םש הארו ,א"כשת םילשורי ,תירבעה

ילשמב םיינושל םינויע ,תומדק ידבור" ,גרומ 'ש :האר .4
.24-1 'מע ,(א"משת) נ ץיברת ,"םעלב

:האר (תויאדיחי םילימ לע קרו) וז היגוסב ףיקמ רקחמ .5
C. Cohen, Biblical Hapax Legomena in the Light of Akkadian and Ugaritic
.(SBL Dissertation Series, 37), Missoula (Montana) 1978

ןשוש ןבא לש היצנדרוקנוקה ,B.D.B. ןולימ לשמל האר .6
.דועו

יכרדת :ונייה ,ןפוא רואיתכ ןאכ תשמשמ "זע" הלימה .7
העפות אוה הז ןוגכב 'ב סחיה תלימ לש הרדעיהו ,זועב ישפנ
.ןכותב תיארקמ תירבעו ,תוימשה תונושלב היוצמ

.רתא לע י"שר לש ושוריפב הפי בלתשהל יושע הז רואיב .8
עמשמב "בקעימ בכוכ" תא תוארל עיצמ ,םירחא תובקעב ,גרומ
.(ליעל 4 הרעה) גרומ האר .'בקעימ אצאצ'

םוקמה ןאכ ןיא ךא ,2ע איה תישרושה ן"יעה תיברעב םנמא .9
הרעה האר .תוימשה תונושלב 2ע-ל 1ע ןיבש סחיב קוסעל
הינפה םג אצמת םשו ,(ליעל 4 הרעה) גרומ לש ורמאמב 29
.גרבזניגל

.אי בל בויאב בותכה לע הז רבסה ליחהל השק .10