ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

450 רפסמ

ב"סשת ,[*]קלב תשרפ

הכרבל םעלב תללק תכיפהו ןותאה יפ תחיתפ סנ

ןיילק רדנסכלא ר"ד

ןולקשא תללכמו הקיטמתמל הקלחמהרשאכ םדקתהל הבריס םעלב לש ןותאה יכ רפוסמ ונתשרפב
האר אלש ,םעלב .ךרדה תא הינפב םסוח 'ה ךאלמ תא התאר
הליחתהש דע ,תכלל ךישמהל הצלאל ידכ התוא הכיה ,ךאלמה תא
השרפה ךשמהב .(חכ-הכ ,בכ) הנודא םע חצנתהלו רבדל
ענמו לארשי םע תא ךרבל םעלב תא ץליא ה"בקה יכ רפוסמ
.וללקל ונממ

[1]:תולאש יתש - ראשה ןיב - הלעמ לאנברבא קחצי ןוד
:(םש האר) ?ןותאה יפ תחיתפ סנל התייה תלעות וזיא

וניצמ אלו ,חרכהה דצ לע אלא תפומ שדחי אל ה"בקה הנה
רבכ הזו ,םעלב לא ךאלמה רבידש אלא רחא תילכת הזב
אלו ךאלמה תא ןותאה הארתש ילבמ ול רמאיש רשפא היה
.ללכ רבדתש

וידיב ירה ?םעה תא ללקל םעלבל ה"בקה ןתנ אל עודמ
?הללקה תאזל קקדזהל אלש

תחיתפ סנ לש תלעותה התייה המ - הנושארה הלאשה תא
ה"בקה :ךכ (גכ ,בכ 'דמב) ן"במרה ץרתמ - ןותאה יפ
לכו ,םימלאנה יפ חתופ" ודבל אוהש םעלבל ריהבהל הצר
םירבד םהיפב םישי םג ,םירבדמה יפ ונוצרב םלאיש ןכש
ןיינעה ןבומ אל ןיידע לבא ."ודיב לכה יכ ,ונוצרכ רבדל
תא ריבעהל ידכ סנ ללוחל ךירצ ה"בקה היה עודמ ;ויד
ידימ ארקמה תא םיאיצומש םינשרפהמ שי ,ןכל .הזה רסמה
ומכ שממ ןותאה הרביד אל השעמל יכ ,םיריבסמו וטושפ
ושוריפב וטאצול דוד לאומש לש ותעד לשמל ךכ .םדא-ןב
םישרה אל הז סנ הרואכלש ךכ לע תכמתסמ ותעדו ,הרותה לע
:ותוא םיוולמה תאו םעלב תא דחוימב

,רבדתש תושעל ל-אהמ רצביי אל ?אל םא הרביד ןותאה
הלודג הדרח וירענ ינשו םעלב דרחי אלש רשפא היה אל לבא
,רבד הל בישהל חוכ וב היהיש רשפא היה אלו ,תוומ דע
"רבדתו" יכ ,םדא-ינב לש רובידכ הרביד אלש ןכתיי ןכ לע
ןבומ היהש הללי לוק היפב העימשה לבא ,ןאכ בותכ ןיא
וליאכ הקעצו הרזח איהו ,'וכו יב תללעתה יכ :ונממ
:רמאו הילע וימחר ורמכנ זא ,'וכו ךנתא ינא אלה :רמאת
,תמא הנה ,יב ללעתהל תאזה המהבה ךרד ןיא רמולכ ,אל
טעמ הנושמ ןפואב הרענ יכ ,ןותאה יפ תא חתפ 'ה יכ
.םעלב להבייש דע ,ךכ-לכ סנה היה אל ךא ,הגהנממ

ןועיטב [2]קורטסא םלסנאו ל"דש םיצרתמ היינשה הלאשה תא
לוליחל םרוג היה רבדה ,םעה תא ללקמ היה םעלב םא יכ
:םיעטמ ל"דש .'ה

םעלב היה םאו ,באומב תורגתהל לארשיל רתוה אלש ינפמ
ליצהל ותללק הליעוהש םיראפתמ קלבו םעלב ויה ,ללקמ
הוויצ 'ה יכ ועדי אל יכ ,והורכש רשא םעה תאו ךלמה תא
האיבה הללקה יכ ורמאיו ,(ט ,ב 'בד) "באומ תא רצת לא"
םיבאומה ויה ןכ םג ילואו ,םתרובג התתיחו בבל ךרומ םהב
'מב) םודא השעש ומכ הקזח דיבו דבכ םעב םתארקל םיאצוי
ומכ 'ה תווצמ ינפמ םהינפמ םיקחרתמ לארשי ויהו (כ ,כ
.ללחתמ םימש םש היהו ,םודאל ושעש

ה"בקה םא יכ ריבסמו ןועיט ותוא תא ביחרמ קורטסא םלסנא
םילולע םייוגה ויה ,לארשי םע תא ללקל םעלבל ןתונ היה
ויתונש ךרואל לארשי תא ודקפש תוברה תורצהש בושחל
.וזה הללקה ידי לע ומרגנ

בשיימ ,"המכח ךשמ"ה לעב ,קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ ברה
יתשל סחייתמ ובושייו ,הנוש ךרדב ל"נה תולאשה יתש תא
:"תיגולוכיספ המחול"ב ןאכ רבודמ ,ותעדל .דחאכ תולאשה
ץרא לש השוביכ לע לקהלו רוזאה ימע תא דיחפהל ידכ
ותנווכבש םלוכל תוארהל ה"בקה הצר ,לארשי ינב ידי לע ןענכ
וכפהנ םעלב לש תוללקה רשאכ הגשוה וז הרטמ .ומעל עייסל
הזב התייהש ודשחי אלש ידכו [3].םלוכ יניעל תוכרבל
ןוה ול וחלש לארשי ינב יכו ,םעלב דצמ םייניע תזיחא
סנ ,ףסונ סנ שחרתה ,םללקל םוקמב םכרביש תנמ לע בר
קפס היה אלש ךכ ,ןידמ ינקז יניעל ןותאה יפ תחיתפ
.ה"בקה לש הרישי תוברעתה ןאכ התייה יכ

תוארל תורשפא רמוחמ יושע םדאל ןיא [4],ם"במרה יפל
םעפ לכבש אופא רבוס אוה .דבלב הרוצמ םייושעש םיכאלמ
וא ןוזחב רבודמ ,םיכאלמ ואר םישנאש ארקמב רפוסמש
יכ ןבוי הז יפל .תואיצמב שחרתהש עוריאב אלו םולחב
תחיתפ ןכו ,לשמל ,םודס יבשות רוונס ומכ ,םיבר םיסנ
רפוסמש המ לכ ,ןכ םא [5].תואיצמב ושחרתה אל ,ןותאה יפ
,תואיצמב אלו האובנה הארמב היה ןותאה יפ תחיתפ אשונב
ם"במרה ,ינש דצמ .תמייק הניא ליעל ונררועש היעבה ןכלו
ישוק .וז האובנ לש התרטמ התייה המ ונל ריהבמ וניא
רמאנש המ תא הרואכל תדגונ ם"במרה תדמעש אוה ףסונ
ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע" :(ה ,ה) תובא יקרפב
ירבדמ עמשמ ירה ."... ןותאה יפ...:םה ולאו תושמשה
[6].שממ סנ היה ןותאה יפ תחיתפ השעמש הנשמה

רסמה והמ לואשל םג שי ,הכ דע ורמאנש םירבדה ילושב
םיסנה ינש לע תרפסמ איהשכ ונל ריבעהל הצור הרותהש
.הכרבל הללקה תכיפהו ןותאה יפ תחיתפ :הלאה
יפ לע ,ותעדל [7].ןמפיוק לאקזחי בישמ וז הלאש לע
םעלב לש וחוכב תקפקפמ הרותה ןיאש הארנ ארקמ לש וטושפ
היה ול ,םעל הקיזמ התייה ותללק ןכ םאו ,םעה תא ללקל
םעלב לש הז חוכ .לארשי תא ללקל םעלבל רשפאמ ה"בקה
,םירחאה עבטה תוחוכ ומכ לעופ אוהש הז ןבומב "יעבט" ונה
.התוא ליעפהל םיעדוי םידיחי קרש "המכח"ב רבודמש אלא
,היהיש לככ םכח ,םדו רשב ידיב ןיאש ונדמלל האב הרותה
לוכי םדאה .ועינכהל המכו המכ תחא לעו ,ה"בקל דגנתהל
,םיימוימויה ויכרצ קופיס םשל עבטה תוחוכ תא לצנל
הפקשהב לבוקמ היהש ומכ - תעדה לע תולעהל ןיא לבא
.םייגמ םילכ תועצמאב 'ה תא עינכהל ןתינש - תילילאה


ידי לעו ןותאה יפ תחיתפ סנ ידי לע וחוכ תא הארה 'ה
.וללקל םוקמב לארשי םע תא ךרבל חרכוה םעלבש הז


.תקח תשרפ תא וז תבשב םיארוק ל"וחב[*]
,בכ רבדמב ,לאנברבא קחצי ןוד תאמ הרותה שוריפ [1]
.ט-ו אי תולאש ,ב
,ץיבוביל המחנ ידי לע אבומ ,הכלה ישרדמ ורפסב [2]
.רתא לע ,רבדמב רפסב םינויע
.םימוד םירבד הרותה לע לאנברבא שוריפב האר [3]
.ו ,ב םיכובנ הרומ [4]
ותייטנל םג המיאתמ ם"במרה לש וז הדמע .במ ,ב םש [5]
האר .םיסנה רפסמב רשפאה לככ ןיטקהל שי היפל תיללכה
,דמח הדשב ,"תידוהיה תוגהב סנה תייעב" ירמאמ הז לע
.3-1 א"סשת ,הארוהו ךוניח יניינעל ןואטיב
רקיעב האר ,םינוש תורוקממ ם"במרה לע ושקה הברה [6]
"ןורכיזה רפס" הארו ,א ,חי 'רבל ,הרותה לע ן"במרה שוריפ
.ן"במרה תוגשה ינפמ ם"במרה תנגהל אצויש ,א"בטירה תאמ
ביבא-לת ,תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק לאקזחי [7]
.462-463 'ע ,א ךרכ ,ד"כשת