ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

193 רפסמ

ז"נשת ,קלב תשרפ

- "ויטבשל ןכש לארשי תא אריו"

?לארשיב יוארה יתרבחה רטשמה והמ

אריפש ןונמא ר"ד

ך"נתל הקלחמה(ונימי לש ןדרי-םורדב) באומ ךלמ קלב ,השרפה רקיע יפל
"ללקל" ידכ םעלב תא קיעזה ךכיפלו ,לארשי תוחלצהמ עתרנ
,השקבל רתענ םעלב .ץראה ןמ םשרגלו םשילחהל ךכבו ,לארשי תא
הנהו .'ה תמכסהב תאזש ,הנתמ (ירכנ איבנ ותויה ףא לע) ךא
.םלליק אלו םכריב לעופב יכ ,אצמנ לארשי תא ללקל ואובב
דדבל םע ןה ...ונארא םירצ שארמ יכ" ורמואב ךריב הנושארב
.(יט גכ 'דמב) "והמכ יתירחא יהת (ש יאולהו) ...ןכשי
:ורמואב ,םכריב אלא ,ונממ הפוצמכ ,םלליק אל היינשב םג
,םש) "אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה ...ומע ויהלא 'ה"
בוט יכ" תואדווב םעלב חכונ רשאכ ,תישילשב .(דכ אכ גכ
:השע ךכו ,ולגרהמ הניש ,"לארשי תא ךרבל 'ה יניעב

ךלה אלו ,לארשי תא ךרבל 'ה יניעב בוט יכ םעלב אריו
.........
אשיו .וינפ רבדמה לא תשיו ,םישחנ תארקל םעפב םעפכ
.........
יהתו ,ויטבשל ןכוש לארשי תא אריו ,ויניע תא םעלב
.........
ךילהא ובט המ ...:רמאיו ולשמ אשיו ,םיקולא חור וילע
.........
.לארשי ךיתנכשמ ,בקעי
.........

:תולאש עברא גיצנ הל הקיזבו ,וננויד אשונ איה ליעלד הקספה
תארקל" ךלה אל הבש ,תיחכונה םעלב תכילה התנתשנ עודמ .א
?רבעבכ ,"םישחנ
?הז "רבדמ" והמו ,"רבדמה" לא וינפ םעלב תש עודמ .ב
הדבועה ןיבו "ויטבשל ןכש" לארשי תויה ןיב רשק שי םאה .ג
חור" םעלב לע הנושארל התרש ,תישילשה הכרבב ,התע קרש
.(!תומדוקה םעלב תוכרב יתשב עיפומ וניא הז יוטיב) ?"םיקולא

תויה ךכיפלו ,תיבויח איה תמדוקה הלאשל הבושתה םא .ד
התע התרש וניגבש) יבויח ךרעכ תגצומ "ויטבשל ןכש" לארשי
תויה לש ,הז ךרע לש ותועמשמ המ ,(םעלב לע "םיקולא חור"
שיש ,רומאל) "ויטבשל" (ררוגתמו יח ,רמולכ) "ןכש" לארשי
?(יטבש "רטשמ" ול

םיעבש" לש ןורקיעל םאתהב :המידקמ הרעה איבנ ,בישנש ינפל
םע דימתמ גולאיד לש ותחיתפ ןה ייתועצה ,"הרותל םינפ
:תוירשפא תובושת ןלהל .ותריגס אל ,בותכה

.לארשי תא ללקלו "םכחתהל" םעלב הסינ התע דע :א הלאשל
קיספה ,"לארשי תא ךרבל 'ה יניעב בוט יכ" חכונש רחאל
,ם"בשר ןושלכ) "םלש בלב םכרבל" רמוא רמגו "תומכחתה"ה תא
האמה ,תפרצ ,י"שר לש ודכנ ,ריאמ ןב לאומש וניבר אוה
.(א"יה

,ארקמ לש וטושפ יפל ,טכיל 'י שריפ ןוכנ יכ ,הארנ םנמאו
ידכ םימסוק לע םילבוקמה םיעצמאל (םעלב) קקזנ אל" יכ
םימעפב השעש יפכ ,דדובתה אל אליממו ,האובנ חוכב תוכזל
לא וטבמ תא הנפה :'וינפ רבדמה לא תשיו' אלא ,תומדוקה
תוננובתהה ןמ קר הארשה לבקל ידכ ,לארשי יטבש ונכש ובש חטשה
[1]."םהב

תא םעלב תש וילא) "רבדמה" תלאש תא רתופ י"שר :ב הלאשל
היב ודבעד ,ארבדמל" :(סולקנוא לש=) "ומוגרתכ" (וינפ
ינב ואטח ובש "רבדמ" ותוא והז ,רומאל ."אלגע לארשי ינב
םוגרת ,םישוריפה ינש ,ךכ םא .(בהז) לגע םתושעב לארשי
ירה :םרקיעמ םיכרפומ ,י"שר ויתובקעבו ,ימראה סולקנוא
םגרותש יפכ ;"תש לבא") דוגינה ו"יו איה "תשיו" לש ו"יוה
הבושתמ ונל הלועכ ,([3]
aber :תינמרגבו ,[2] but :תילגנאב
"שוחינ" תארקל התע ךלי אל יכ ,הנקסמל םעלב עיגה היפלש 'א
ךרבל" תויבויח תונווכ ךותמ ,הנושארל ,התע ךלי אלא ,רבעבכ
"רבדמה" ךכיפל .אקווד "רבדמה" לא וינפ תש ןכלו ,"לארשי תא
המ .ילילש אלו ,יבויח יפוא תאשל ךירצ ונינפלש רשקהב
"רבדמה" תא ,םיאתמ-יתלב הכ םוקמב ,ןאכ שרפל אופא ךייש
?לגעה אטח רבעב שחרתה ובש םוקמכ

,ונשריפש הלאה םירבדה חורב קהבומב שריפש ,ן"במר םנמאו
הסינו ,סולקנוא םוגרת תובקעב אבש ל"נה י"שר שוריפ לע המת
,רמולכ) סולקנוא לש תושבושמ תואחסונב רלוקה תא תולתל
זמרה עיפומ אל סולקנוא םוגרת לש "תוקדקודמ תואחסונב"ש
דוד לאומש) ל"דש טטצמ וירחא הנש תואמ-עבש .(לגעה אטחל
ריאשמו ל"נה ן"במר תא (
1895 אקארק ,"רג בהוא"ב ,וטאצול
היה ירוקמה סולקנוא םוגרתב םאה ,הלאשה תא ןורתפ אלל
הפיקמ הקידבש אלא .("עירכא אל ינאו") ואל םא לגעה רכזומ
תמייק יכ ,הלעמ שרדמה תורוקמבו [4] תימראל הרותה ימוגרתב
"רבדמה" תא תרשוקה ,תססובמ תימרא-תימוגרתו תישרדמ תרוסמ
המגמ שרפל שיו ,ולעננ אל םישוריפה יכרדש אלא .לגעה אטחל
,תיפיצפס-תימוקמ תונשרפ אלו ,תמדוק תינללוכ הדמע לש קלחכ וז
פיטואירטסכ ושע לא סחייתמ שרדמה ,לשמל) שרדמב הברה םייקש יפכ
דוסי םוש ךכל ןיאש םיבר םירקמב הלילשל ותוא ןדו ילילש
םייכוניח םילוקישמ עבונ רבדה .רתויב ןטקה ולו ,ארקמב
המוד השיג הארנכו ,םינוש םירקחמב חכוהש יפכ ,םייללכ
וטושפ תאז תונשרפב תוארל אלש רתומ ןכל .(ונינפל םג תגצומ
.ארקמ לש

?ארקמב "רבדמ" והמ :תיללכ הלאש גיצנ ןאכו
םתאבה המלו" :ןוגכ) ילילש םוקמכ שפתנ "רבדמ"ה ,ןכבו
הנאתו ערז םוקמ אל ,הזה ערה םוקמה ...רבדמה לא 'ה להק תא
"רבדמ"ל שי לבא .(הד כ 'מב ,"תותשל ןיא םימו .ןומרו ןפגו
וילאש םוקמה ,(זי ה 'שי) רבד לש עמשמב" ,תיבויח הארוה םג
[5]."הערמל ןאצה תא םיגהונ
םיאיבנה רשאכש ,הלוע תרחואמה תיאובנה תפוקתה ןמ ,וזמ הרתי
,רבדמה לא םיטלמנ םה ,תתחשומה היצזיליביצה ןמ חורבל םיצור
.תילאידיא הרבח לש םיעוגעגב ותוא וריכזהש וא ,רהוטה םוקמ
תא םש שוגפל ידכ (םג) רבדמה לא חרוב איבנה והילא ךכ
םיעברא ...ךליו ...רבדמב ךלה אוהו" םש אקוודו ,ברוחב 'ה
.(חד טי א"למ) "ברוח םיקולאה רה דע ,הליל םיעבראו םוי
,תיבויח הפוקת הב האורו רבדמה תפוקתל והימרי עגעגתמ ךכ
ועיגרהל ךולה ...רבדמב ןח אצמ ,'ה רמא הכ" :תילאידיא וליפא
דוע .דסח ךיתכשמ ןכ לע ,ךיתבהא םלוע תבהאו ...לארשי
,ןורמוש ירהב םימרכ יעטת דוע ...לארשי תלותב תינבנו ךנבא
הימי שודיחש ,ןויערה .(דא אל 'רי) "וללחו םיעטנ ועטנ
רושק (תידיתע "תימואל הייחת" ןיעמ) תירבעה המואה לש
,םיפסונ תומוקמב אצמנ ,אקווד םימודקה "רבדמ"ה ימיל ארקמב
,היתפמ יכנא הנה ,ןכל" :(והימריל המדקש) עשוה תפוקתב ומכ
,םשמ הימרכ תא הל יתתנו .הבל לע יתרבדו ,רבדמה היתכלהו
םויכו ,הירוענ ימיכ המש התנעו ,הוקת חתפל רוכע קמע תאו
.(זיזט ב עשוה) "םירצמ ץראמ התלע

"הירוענ ימי" תא הלעמה ,תיטויפה-תיצילמה ןושלהש ,הארנ
החיטבמהו ,רבעב הל ויהש "הימרכ" תאו תירבעה המואה לש
אקווד תכמתסמ ,"הוקת (לש) חתפ"ל "רוכע"ה קמעה תא ךופהל
היצזיליוויצה דגנ" יכ הנקסמל ועיגהש שי ןאכמ !רבדמה לע
המק ,תירכונה העפשהה הב הברשו ,םירעב רקיעב ,תחתפתמה
תרהט לע תמחול איהו ,םיאיבנ םה היאשונ בורש תודגנתה
תורוצב ,רבדמה תא םידימעמ םה ...יתרבח קדצ לעו 'ה תדובע
[6]."הב םימחלנ םהש תתחשומה תוברתה דגנכ ,תונוש

םיטוטיצה ןמ הלועכ ,תרחואמה האובנה תפוקתב וז תיבויח הארוה
הלוכ אופא תנעשנ ,(ומע םירחא םיאיבנו) עשוה לש ליעל
היתכלהו" :םירצמ ץראמ האיציה רחאל רבדמב םידודנה ימי לע
ראשנ ךכ ."םירצמ ץראמ התלע םויכו ,הירוענ ימיכ ...רבדמה
ןושארה שגפמה םוקמכ םג ילארשיה יביטקלוקה ןורכיזב "רבדמ"ה
קלח יכ ...רודו רוד תונש וניב ,םלוע תומי רכז" :לאה םע
ויפנכ שרפי ...רבדמ ץראב והאצמי .ותלחנ לבח בקעי ,ומע 'ה
,ונבר השמ לש "וניזאה" תרישב) "ותרבא לע והאשי ,והחקי
בל ,םירבד רפס ףוסב ,לארשי ומעמ ותדירפ תעב ,ותומ םרט
.(איז

לארשי תויה ןיב קודה רשק שי יכ ,הלוע אליממ :ג הלאשל
הכרבב ,וישכע קרש הדבועה ןיבל ,"רבדמ"ב "ויטבשל ןכש"
,"רבדמ"ה ."םיקולא חור" םעלב לע הנושארל התרש ,תישילשה
,תיטבש הרבחל יבויח סיסב שמיש ,לארשי םע לש םירוענה ימי
הלוע ךכ - איה אקוודו איהש ,תילרדפ אלא ,תיזוכיר אל
,םיינידמה םיניערגה תא תאשונה וז - ארקמב םינוש םייוטיבמ
.ילאידיא רטשמ לש ,םייפוטואה ולו

תובקעב ,י"שר ?"ויטבשל ןכש"ה םעב יפויה והמ :ד הלאשל
,ונתשרפב ,בורקה) רשקהה תא תמלוהה הבושת ןתנ ,שרדמה
ןכוש טבשו טבש לכ האר" :ךכ ,(ןלהל הארנש יפכ ,קוחרה םגו
דגנכ הז םינווכמ םהיחתפ ןיאש האר ,ןיברועמ םניאו ,ומצעל
ובט המ" יבגל םג שריפ ךכו) "ורבח להאל ץיצי אלש ,הז
ןבואר אל" :שרדמב רתוי רורב ןפואבו .(ךשמהבש "בקעי ךילהא
[7]."ןבואר לש ותשאב טיבה ןועמש אלו ,ןועמש לש ותשאב טיבה
ינידמה ןונגנמב וא "רטשמ"ב וניא תוברתה סיסב ,רומאל
וז .םיתואנ הרבח ייח לש םמויקב :רסומב אלא ,ינוטלשה
וניא הסיסבש הרבח לש התומד לש תיטמימ תופקתשה וא התומד
האצות איה םעלב לע התרשש "םיקולאה חור" .חורה אלא ,חוכה
."רבדמ"ב "ויטבשל ןכש" לארשי הבש ,וזכ הרבח לש

יתרבחה רטשמה והמ :הילאמ תשקבתמה תפסונ הלאשל ,ןאכו
,רבטצמ רסמ שי לוכה תולככש החנהב) הרותה יפ לע יוצרה
?(הזכ "יוצר רטשמ" לע דיעמה

תשרפב ,םירבד רפסב רוריבב רמאנכ הכולמה וז יכ םירובסה שי
."וב ךיקולא 'ה רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש" :םיטפוש
םעה םא ,היטרקומד םג תויהל הלוכי וז יכ םירובס םירחא
שוריפה לעב [8],ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ ברה ןושלכ ,הב ץפח
הנידמה תגהנהד םושמד ,הארנו..." :(די זי 'בדל) "רבד קמעה"
.םהירחבנו םעה תעד י"פע וא הכולמ תעד י"פע גהנתמ םא ,הנתשמ
אלבש הנידמ שיו ,הכולמ תעד לובסל הלוכי הניאש הנידמ שיו
ללגב=) יכה םושמו ...טינרבק ילב הניפסכ איה ירה ךלמ
אל ,הלישב רחבנ ןכשמה היהש הנש תואמ שולש ךשמ לכ (הז
ןאכ דע ."םעה תמכסה הזב היה אלש םושמ ,ונייהו ,ךלמ היה
.וירבד

"רטשמ" וניא ילאידיאה ינרותה רטשמה יכ ,חינהל ןוכנ הארנו
םזיכרנא :רוציקבו ,ןוטלש רדעהו ,"רטשמ" רדעה אלא ,ללכ
ילילש וניא םזיכרנאה .(ןוטלש-יא ,הכרא-נא :תינווימ)
םישנאש יפכ ,תוצצפ יקרוז םניא םיטסיכרנאהו ,ומצעלשכ
יהלשב תיטסיכרנאה העונתה לש התובאתסה תובקעב םירובס
.ט"יהו ח"יה האמה

לבא ,ודוסימ בוט אוה םדאה יכ ,רובס יפוטואה םזיכרנאה
,יסיפ - ישונא חוכ לכ ,חוכהש יפכ) ותוא תיחשמ ןוטלשה
[9].(תיחשמ - ינוטלש וא ,ילכלכ

יתב ןיב םירשק לע יונב היהש ,רבדמב יטבשה רטשמה אקווד
ובוחב ןמוט ,יזוכיר אלו ילרדפ יפוא אשנו ,םיימינפה באה
רשפא יא םא םגש ,הרותה יפ לע תילאידיאה םייחה תרוצ תא
חווטל ןפצמ ונל שמשל היושע איה ,היפ לע לעופב תויחל
[10].םייואר םייח לש ךורא

הצוענ ותישארש ,ילסרבינוא-ינידמ ןויער אוה םזיכרנאה
,םתמזויב ,לארשי ינבש העש ,(גכבכ ח) םיטפוש רפסב ,ארקמב
,ונב לשמ" :ונממ םישקבמ ,ברקב ןועדג לש ונוחצנ רחאלו
אל" :התיה העודיה ותבושת ."ךנב-ןב םג ,ךנב םג ,התא םג
."םכב לשמי 'ה [אלא] ,םכב לשמי ינב אלו ,םכב ינא לשמא
תיחשהל יושע םדו רשב לש ישונא ןוטלש יכ ,אוה הלועה רסמה
ישונא לוע ומישיש ןירוח-ינב םישנאל יואר אל ןכלו ,וכרד
םישקבמה ,םעל לאומש תבושתמ םג הלוע ,םצעב ,ךכ .םראווצ לע
םייטסיכרנאה םיכמסמה דחא איה וז ותבושת .(ח א"מש) ךלמ ונממ
ןוטלשל תודגנתה לש :תילסרבינואה תיתדה הבשחמה לש םיבושחה
תא תיחשיו ירסומה וסיסב תא דבאי הז ןוטלשש ששחמ ,םדא
.(םלועה לכב תויוצמ תינוטלש תובאתסהל תואמגוד) וכרד

יחש ,לאקזחי איבנה תנווכ ,בוריקב ולו ,התיה תאזש הארנ
לש הנש
500-כ רחאלו ,ס"הנפל 586) ןושאר תיב ןברוח תעב
לארשי ךלמ לש ותומד תא ראיתש העש ,(לארשיב ינכולמ ןויסינ
חיכשה יוטיבה תא איבנה טקנ אל ,העתפהה הברמל .אובל דיתעל
שומישה יכ קיסהל ןתינ ןאכמ ."אישנ" ראותה תא אלא ,"ךלמ"
תואובנב - "ךלמ" ראותה אלו - "אישנ" ראותה לש חוורה
דמלל יושע ,ידיתעה ןוטלשה תא םיראתמה םיקרפב ,לאקזחי
שיש רשפא" :לארשיב הכולמה דסומ םצעמ איבנה תוגייתסה לע
לש המינ םושמ 'אישנ' גשומב לאקזחי לש הבורמה ושומישב
הרושקה רטשמה תרוצ איהש ,תיטולוסבאה הכולמל תודגנתה
טבשה רטשמל םיעוגעג לש הדימו ,'ךלמ' ראותל םדק ימיב
אמשו ...'אישנ' ראותב רושקה ,ותומדקב לארשי לש הדעהו
[11]."דל אי א"למבש בותכב םג יוטיב ידיל וז המגמ האב

םזיכרנאה חור תא שממל ידוהי ןויסינ השענ תונויצה ימי תישארב
י"ע ןדריה קמעבש תרניכו הינגד תוצובק תמקה י"ע יפוטואה
לע ומלחו תיטסיראצה היסורמ ולעש ,םייטסילאידיא םיריעצ
םזיכרנאה .יזכרמ ןוטלש אלל היחה תידוהי הרבח לש התמקה
האמה ןמ יתפרצה ןודורפ ךרד ,ך"נתב ותישארש ,יפוטואה
האמה תליחתב היסורבש ןיקטופורוקו יוטסלוט דעו ,ט"יה
םילאידיא שממל וסינש םידוהי םיריעצ לא רבע ,תיחכונה
.האמה תישארב ,וניתובא ץראב ,ןאכ הלא
,האידיאה ןמ םיתעל הקזח תואיצמהש ןוויכ) לשכנ ןויסינה םא םג
האידיאה ,(יזכרמ ןוטלש אלל םיישממ םייח ססבל רשפא יאו
םידמועה םייפוטואה םיירסומה תונויערהש םשכ .המלענ אל המצע
הרותב הברה םירכזנה םיפסונ םיקוחו לבויהו הטימשה דוסיב
דיתעב ילוא ,םימייקו םירירש םידמוע םהירהו ,ולטב אל
ףאשיש ,רחא רוד ודילויש ,םייתרבחו םיילכלכ ,םיאנת וררשי
.ומישגהלו תואיצמה עקרקל לאידיאה תא דירוהל חילצי ףאו

:עובשה תשרפב ןודנה עטקל עגונב ונתשיפת תא םכסנו רוזחנ
.לארשי תא ללקל דוע הסנמ וניאו ,רתוי םכחתמ וניא םעלב
לארשי ."ויטבשל" לארשי ןכוש םש ,"רבדמה" לא הנופ אוה
האצותכו ,יתחפשמ-ישיאה ןבומב העונצ הרבח איה וינפלש
,יטבש אוה הלש הנבמה .רתוי ףיקמ יתרבח ןבומב םג ךכמ
חנומהמ רזגנ "םזילרדפ" חנומה .יזוכיר-אל ,ילרדפ-ןיעכ
,םייאקירמאה םינטירופה וניבה ךכ .תירב ועמשמש ,
Foedus יניטלה
ןויערה םהינפלשכ ,הקירמא לש תירבה תוצרא תא ודסיש העש
ןבומב "הדע" םג תאז [12].לארשיל 'ה ןיב תירבה לש יכ"נתה
,(ירוביצ ןיינע)
Res-Publica לש תירוקמה הארוהב ,"הקילבופר" לש
אשיו") תאז האור םעלבש העשב .טלוב יטרקומד יפוא לעב
םצע הנה ,("ויטבשל ןכוש לארשי תא אריו ,ויניע תא םעלב
תבבוסה תואיצמה םע םדאה תרכה לש שגפמה איהש ,"הייאר"ה
קר וילע התרש וז חור ."םיקולא חור" תא הדילומ ,ותוא
דע ,"םייתחפשמ"ה םיטבשה ברקב ,ןאכ אקוודו ,רבדמב ,ןאכ
."לארשי ךיתנכשמ ,בקעי ךילהא ובט המ" :רמאו אבינש

תוחתופ הלא םילימו ,הליפתה רודיס תא עודיכ חתופ הז קוספ
.תסנכה תיבל סנכנה ללפתמה יפב רחשה תליפת תא

ובתכנש ,הלא םירבד יכ ,םירובס םלועבו לארשיב םיבר םישנא
.םתניתנ תעכ ונימיל םיפי ,הנש םיפלא תשולשכ ינפל


:תורעה
.רתא לע ,ה"נשת םילשורי ,רבדמב רפס לע שוריפ ,טכיל בקעי .1
E. Fox, לש תחבושמה האצוהב ךכו ;1985 היפלדליפ ,JPS-ה תאצוהב ךכ .2
.,1995תימואלניב הרודהמ ,The Five Books of Moses
,ל"נה סקופ) גיווצנזור ץנרפו רבוב ןיטרמ לש תינמרגל םמוגרתב ךכ .3
התואב שמוחה תא םגרתל - תרכינ החלצהב - ץמאתה ,תילגנאל ומוגרתב
.(םכרדבו ,גיווצנזור-רבוב לש םמוגרתב היוצמה יארקמה בותכל הרידנ תושיגר
םיימראה םימוגרתה לש םינושארה םיסופדהו דיה-יבתכ בורב םג אוה ךכ .4
תרודהמ) ןתנויל סחוימה םוגרתב ךכו ;סולקנוא לש דיה-יבתכמ קלחב ;הרותל
יטיפואינ םוגרתב ;127130
(Add. ,ןואיזומ שיטירב י"כ י"פע ,רדיר 'ד
,ןיילק 'מ תרודהמ) עטוקמה םוגרתהו (1974 דירדמ ,ו'צימ-'זאיד תרודהמ)
.(440 ןקיטאו י"כו 110 סיראפ י"כ י"פע ,1980 אמור
,רבדמב ,ך"נתה םלוע הידפולקיצנא ,םורגלימ בקעיו רושיבא קחצי .5
.1985 ןג-תמרו םילשורי ,םיביבר תאצוה
.677 'מע ,ד ,תיארקמ הידפולקיצנא ,"רבדמ" ךרע ,רימע עשוהי .6
.א"עשת זמר ,רתא לע ינועמש טוקלי .7
.ותוריעצב קילאיב נ"ח דמל הבש ,ןי'זולוו תבישי שאר ,ב"יצנה אוה .8
דחאל בשחנ ,ןאש תיב קמעב ב"יצנה ןיע תצובק תארקנ ומש לעש ,ב"יצנה
יגיהנממ היהש ,ןילרב ריאמ ברה ,ונב .תיתדה תונויצה לש ךרדה ירוממ
דסייש אוהו ,"ןליא-רב"ל ומש תא םימיל הניש ,לארשיב "יחרזמה" תעונת
.ומש תא תאשונה הטיסרבינואה תא
'מע ,ד ,תירבע הידפולקיצנא ,"םזיכרנא" ךרע ,הנביל רזעילא האר .9
.685-682
ףא ,(הלק העשל ולו) הוולשהו טקשה ,שפוחה תשוחתמ םירוכיש םיבר .10
ומכ תויחל הצור ימ לבא .יניסב םיאודבה לש תינוטלשה הייפכה רדעהמ
םיכרע ןיבל ,ןאכמ יזכרמ "ןוטלש רדעה"ו ישיא שפוח ןיבש המלידב ?יאודב
תיגולונכט המדיקו הלכשה ,תוברת ומכ ,יטרקומדה ןוטלשה תאצות םהש ,םיבושח
,יזוכיר-יטרקומדה ךרעה תבוטל ןוצרב תינרדומה הרבחה העירכה ,ןאכמ
.ויתוערגמ תורמל
.982 'מע ,ו ,תיארקמ הידפולקיצנא ,"אישנ" ךרע ,רוויל בקעי .11
ןג-תמר ,תידוהיה תינידמה תרוסמה תודוסי ,רזעלא 'י לאינד האר .12
.15 'מע ,ט"משתעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה