ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

400 רפסמ

א"סשת ,קלב תשרפ

בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא

לגיפש בקעי 'פורפ

דומלתל הקלחמהםעלבמ שקבל ןידמ ינקזו באומ ינקז תא חלש באומ ךלמ קלב יכ ,רפוסמ ונתשרפב
,ותיבב ןולל םנימזה אלא ,תידיימ הבושת םהל ןתנ אל םעלב .לארשי םע תא ללקל
אל" :ול רמאו 'ה וילא הלגתה הלילב ןכאו .ביגהל דציכ 'ה תייחנה תא לבקיש דע
םעלב םהל עידוה תאז רואל .(בי ,בכ) "אוה ךורב יכ םעה תא ראת אל םהמע ךלת
,שאייתה אל קלב םרב .(גי) "םכמע ךלהל יתתל 'ה ןאמ יכ םכצרא לא וכל" :רקובב
תחלשמבש הלאמ "םידבכנו םיבר םירש" הללכש היינש הצובק םעלב לא חלשו
.ילא ךלהמ ענמת אנ לא רופצ ןב קלב רמא הכ" :ורמאו םעלב לא ונפ םה .הנושארה
:דימ םעלב בישה ךכ לע .(זי-זט) "השעא ילא רמאת רשא לכו דאמ ךדבכא דבכ יכ
הנטק תושעל יהל-א 'ה יפ תא רבעל לכוא אל בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא"
.(חי) "הלודג וא
תא שיא ןתי םא" :(ז ,ח) םירישה רישב רומאה תא ונל הריכזמ םעלב לש וז הבושת
רשפא יא יכ אוה קוספה לש טושפה שוריפה ."ול וזובי זוב ,הבהאב ותיב ןוה לכ
[1].ול וברסי לש תועמשמב ,ול וזוביש ירה ןכ השועהו ,בר ןוה רובע םג הבהא תונקל
.המזוגו הגלפה לש תועמשמ ארקמב שי ,'ותיב ןוה לכ' תא תתל יוטיבל ,רמולכ
יפכ ,םעברי לש ודי השבי רוכזכ .(ט-א) גי א"למב רומאה תא םג ןאכל ףרצל ןתינ
םיקולאה שיאו ,ורובע ללפתי יכ ונממ שקיב םעברי .םיקולאה שיא ןתנש תפומה
שיא לא ךלמה רבדיו" :רפוסמ ךשמהב .הנושארבכ הבש םעברי דיו ,ול הנענ
ךלמה לא םיהל-אה שיא רמאיו .תתמ ךל הנתאו הדעסו התיבה יתא האב םיהל-אה
.הזה םוקמב םימ התשא אלו םחל לכא אלו ךמע אבא אל ךתיב יצח תא יל ןתת םא
הגלפה לש ןושל שי ןאכ ףא "..םחל לכאת אל רמאל 'ה רבדב יתא הוצ ןכ יכ
.םימדוקה םייוטיבל המודב ,המזוגו
אוה .הכלהכ הבושת איה םעלב תבושתש ,אוה לבקתמה ןושארה םשורה ,ןכ םא
תא תורמהל הצור אוה ןיאו ליאוהו ,לארשי תא ללקלו תכלל וילע רסא 'ה יכ ,עדוי
רובע םג 'ה יפ תא רובעל ןיא :םיצרחנ בוריס ירבדב קלב יחילשל בישמ אוה ,'ה יפ
.רתויב בר ןוממ
:(טי ,ה) תובא יקרפב ונינש ךכ .ל"זח תעד איה ךכ אלש אלא

השלשו ,וניבא םהרבא לש וידימלתמ וללה םירבד השלש ודיב שיש ימ לכ
הלפש שפנו הכומנ חורו הבוט ןיע .עשרה םעלב לש וידימלתמ םירחא םירבד
לש וידימלתמ הבחר שפנו ההובג חורו הער ןיע .וניבא םהרבא לש וידימלתמ
.עשרה םעלב

דוסי לע ,וללה םירבדה תשולש תא ל"זח ונל ושריפ (ה"מפ ,ב"ונ) ןתנ יברד תובאב
הבחר שפנ" :ונניינעל רושקה תא קר טטצנ ונאו ,םעלב לצא םירומאה ולא םיקוספ
שרדמב רתוי םישרופמ םירבדה ."בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא רמאנש ןינמ
[2]:(י ,כ ר"דמב = ו 'יס םש) אמוחנת

םחלהל תולייח רוכשל שקבמ היה ולא 'וגו קלב יל ןתי םא ביתכד הבחר שפנ
.שקב ןכש תדמל אה ,חצונו ךכ ןתיש ויד אל .ןילפונ קפס ןיחצונ קפס ןדגנכ

:םעלב תבושת לע י"שר בתכ הז דוסי לע

ול יואר :רמא .םירחא ןוממ דמחמו הבחר ושפנש ונדמל ,בהזו ףסכ ותיב אלמ
קפס חצונ קפס תובר תוליח רוכשל ךירצ ירהש ,ולש בהזו ףסכ ךכ יל ןתיל
.חצונ יאדו ינאו ,חצונ וניא

םעלב יכ ,'וגו "קלב יל ןתי םא" :קוספה דוסי לע ל"זח ועבק דציכ ,לואשל אופא שי
ןושלב שמתשה אוהו ,האנ הבושת איה םעלב תבושת הרואכל .היה ןוממ דמוח
.לבוקמכ הגלפה
םישרפמה ינושארמ תובושת יתש קר איבנ ונאו ,ךכ לע ובישה י"שר ינשרפמ םיבר
איבנ הרצקה ותבושת תאו ,(ם"אר=) יחרזמ והילא 'ר אוה ןושארה .ךכב ונדש
אל ,ינגרהי םא :רמול ול היה .ףסכב 'ה יפ תרבעה הלת המל ןכ אל םאד" :הנושלב
."'ה יפ תא רובעל לכוא
םע הרושקה הבושת קלבל בישה םעלב [3]:ךכ ודראפ דוד 'ר לאש וז הבושת לע לבא
ונטטיצש יפכ ,םירשה ול ורמא וז תוחילשב ירה .ףסכ ול עיצה קלבו ליאוה ,ףסכ
הממ רתוי" :םש י"שר בתכש יפכ ,התייה םתנווכו "דאמ ךדבכא דבכ יכ" :ליעל
.לודג יפסכ םולשת םעלבל חיטבה קלב ,ונייה [4]."ךל ןתונ ינא ,רבעשל לטונ תייהש
ירהש ,'ינגרהי םא וליפא אובא אל' :קלב יחולשל בישהל לוכי וניא םעלב ןכ םא
תעגונה הבושת םעלב הנע ןכל .ומע ורבידש המ דוסי לע ללכ ךרדב בישמ םדא
.ןוממ דמוח היהש ,ןאכמ היאר אופא ונל ןיאו ,ףסכ יניינעל
ודראפ ד"ר ינפל לעפש [5],ויניטאג םיקילא 'ר ירבדב ונאצמ וז הנעטל הבושת םנמא
,יבמופב אלו ךדבכא דבכ ול רמאש זמרב היה מ"מ" :בישמ אוהו ,ומצעמ ןכ לאשו
ושפנש הרוה ,בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב יל ןתי םא רמא הבחר ושפנש ךותמ אוהו
.םיקולאה שיא תבושת םג תבשוימ ,םיקילא 'ר ךישממ ,הז שוריפ יפל [6]."הבחר
ותואב םיקולאה שיא ול בישה ,הנתמ ונייה ,תתמ ול תתל שקיב ךלמהו ליאוה
.'וגו "ךתיב יצח יל ןתת םא" :עבטמ
הינשה תיצחמה .ינושל חותינבו רחא ןפואב ל"זח ירבד תא בשיימ [7]לזינק בקעי 'ר
ןיא - דחאה :םינפוא ינשב שרפתהל תנתינ ,'וגו [8]"רבעל לכוא אל" :םעלב ירבד לש
לזינק י"ר .סולקנוא םגרתש ומכו ,רובעל תושר יל ןיא - ינשה .רובעל חוכו תלוכי יב
םעלב רמאש הזה טפשמה עודמ ריבסהל ידכ ,ירמגל רחא םוחתמ תואמגוד ןתונ
:המגודל ,רמול לוכי םדא םאה ,"לכוא אל" לש ןושארה שוריפה יפ לע .ינויגה וניא
וניא הז טפשמש רורב .'םימשל תולעל לוכי יניא ,בהזו ףסכ ךתיב אלמ יל ןתת םא'
אל" לש ינשה שוריפה יפל .םימשל תולעל לוכי וניא אליממ םדא ירהש ,ינויגה
טפשמ םג .'םימשל תולעל תושר יל ןיא ...ןתת םא' :אוה םיאתמה טפשמה ,"לכוא
ףסכה תלבקו ,לבקמ םדאהש בהזבו ףסכב היולת הניא תושרה ירהש ,ינויגה וניא הז
ףסכ יל ןתת םא' :רמא םעלבש ןכל שרפל שי .וילע לחש רוסיאה תא הנשמ הניא
הצור אוה םאו ,הריחב שי םדאל יכ אטבמ הז טפשמ .''ה ירבד לע רובעא אל ,בהזו
.תאז תושעל לוכי אוה ,ףסכ עצב ללגב 'ה יפ תא רובעל
,ינויגה וניא םעלב רמאש טפשמה ,רבסוהש יפכו ליאוה ,לזינק י"ר רמוא ךכיפל
קלב יל ןתי םא :דחאה .םיטפשמ ינשמ השעמל םיבכרומ םעלב ירבד יכ ל"זח וקיסה
ירבדל סחייתמ ןושארה טפשמה .'וגו רבעל לכוא אל :ינשה .בהזו ףסכ ותיב אלמ
אוהש םעלב בישמ ךכ לעו ,י"שר ירבדכ ןוממל איה הנווכהו ,"ךדבכא דבכ יכ" קלב
קפס חצנמ קפס קלב ,שרפל י"שר םש ךישמהש יפכ ירהש ,ןוממ הברה לבקל יואר
טפשמכ ובתכ ומצע י"שר םגש ,ינשה טפשמה .חצנמ יאדו םעלב לבא ,חצנמ וניא
וחרכ לע" :י"שר בתכש ומכו ,'ה ירבד לע רובעל תלוכי יב ןיא :ותועמשמ ,דרפנ
תובאה וכרבתנש תוכרבה לטבל לוכי וניאש ןאכ אבנתנו ,םירחא תושרב אוהש הלג
."הניכשה יפמ
אל ...ןתת םא" :רמא ןכאש ,םיקולאה שיא ירבד תא םג תבשיימ לזינק י"ר תבושת
ןאכ שי אלא ,תושר וא תלוכי לש רוכזא ןאכ ןיא .'וגו "םחל לכא אלו אבא
.םדאה לש תישפוחה ותריחבב םייולתה םירבד לש (עוציב יא וא) עוציבל תוסחייתה
הז ןיעמ יוטיב םאה ,קודבל ונל רתונ התע [9].םייארקמה םייוטיבה תא ונקדב ןאכ דע
הנשמל ונתוא םינפמה ,י"שר ישרפמ ודמע ךכ לע םג ןכא .ל"זח ןושלב םג אצמנ
:אשונל רושקה הנשמהמ קלח טטצנ .וז תבשב תרמאנה (ט ,ו) תובאב

,דחא םדא יב עגפו ,ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ :אמסיק ןב יסוי יבר רמא
:ול יתרמא ,התא םוקמ הזיאמ ,יבר :יל רמא .םולש ול יתרזחהו םולש יל ןתנו
ונמע רודתש ךנוצר ,יבר :יל רמא .ינא םירפוס לשו םימכח לש הלודג ריעמ
יתרמא .תוילגרמו תובוט םינבאו בהז ירניד םיפלא ףלא ךל ןתא ינאו ,ונמוקמב
יניא ,םלועבש תוילגרמו תובוט םינבאו בהזו ףסכ לכ יל ןתונ התא םא ,ינב :ול
.הרות םוקמב אלא רד

?םעלב לש ותבושת ןיבל יסוי 'ר לש ותבושת ןיב לדבהה המ ,הלאשה תלאשנ
,בר ןוממ תרומת םג העצהה תא לבקל םיברסמ םה יכ ,םהירבדב וריכזה םהינש
.הזב ורמאנש תובושת המכ איבנ .הבחר שפנ לעבכ הנוכמ םעלב קר תאז לכבו
,וירבדל .ךכ לע דמעש י"שר ישרפמ ןיבמ ןושארה אוה [10],קינלס בקעי 'רש המוד
רמא ירה אוה .רמאש המל ןווכתה אלו ,אמזוג ןושל טקנ אמסיק ןב יסוי 'רש רורב
לוכי םדא יכו ."םלועבש תוילגרמו תובוט םינבאו בהזו ףסכ לכ יל ןתונ התא םא"
דמלמ רבדה ןיא ןכלו [11],אמזוג ןושל וזש יאדו אלא ,םלועב אצמנה לכ תא קפסל
[12].הזכ רבד תתל רשפא יאש רורב ירהש ,ןוממ דומיח לע
אוה "דמחת אל" הרותה יוויצ [13].ןרדומ הדוהי 'ר י"ע הרבסוהו החתופ וז הבושת
לש ותבשחמב םילועה םירוהרה לע תווצל ןתינ דציכ .וניבהל השק הרואכלש יוויצ
ול שיש ירפכ שיא" :לשמב (די ,כ 'מש) ארזע ןבא םהרבא 'ר בישמ ךכ לע .םדאה
עדי יכ המע בכשיש ובלב התוא דומחי אל הפי איהש ךלמ תב האר אוהו ,הנוכנ תעד
יכ ,הפי איהש פ"עא ומא םע בכשל הוואתמ םדא ןיא רשאכ ...ןכתי אל הזש
רוריבב עדוי םדאש רבד ,ע"באר תעדל ."ול הרוסא איהש תעדל וירוענמ והוליגרה
לכ :ךכ הדוהי 'ר ריבסמ וז השיג יפל .וילא הוואתמ וניא אוה ,וגישהל לוכי וניאש
לכ ךכל הוואתמ וניא םדאה ןכלו ,וגישהל ןתינ אלש רבד אוה םלועבש בהזו ףסכ
יסוי 'רל יכ רורב ,הגשה רב וניאש רבד םיאטבמ יסוי 'ר ירבדו ליאוה ,אצמנ .רקיע
לש ךרדב קר ורמאנ וירבדש םג רורב ןכלו ,תאז גישהל הוואת לכ התייה אל ומצע
םיארמ םה ןכלו ,שממתהל םילוכי "ותיב אלמ" לע םעלב ירבד ,תאז תמועל .הגלפה
.ךכב ץפח היה םעלב יכ
ופוס" לע תססובמ איהש רמול ןתינ הרצקב .תפסונ הבושת בתכ ןרדומ הדוהי 'ר
,לארשי תא ללקל רבד לש ופוסב ךלה םעלבו ליאוה ,רומאל ."ותליחת לע חיכוה
שיא ןה םרב .בהזו ףסכ לבקל ןכא התייה הליחתמ ותנווכ יכ םידמל ונאצמנ
םהירבד יכ עמשמ כ"או ,ושקבתנש יפכ וכלה אל אמסיק ןב יסוי 'ר ןהו ,םיקולאה
םהל התייה אלו ןוממ ודמח אל םלועמ לבא ,הגלפהה ךרדב קר ויה ןוממ תלבק לע
[14].ןוממה ותוא תא לבקל הנווכ
שמתשמ ,מ"ארה תשיגל ארקמב ישוקה לע ליעל בישהש [15]ויניטאג םיקילא 'ר
רבסוהש יפכ ותבושתב ירקיעה ןויערה .הזה ישוקה תא םג בשייל ידכ ןויער ותואב
יניינע לע רבדי אוה ותבושתבש יאדו ,ףסכ ול םיעיצמו םדאל םינופ רשאכ :ליעל
אופא חרכוה אמסיק ןב יסוי 'ר [16].ןוממ דמוח אוהש החכוה םושמ ךכב ןיאו ,ףסכ
ןיאש ,אופא רורבו ,ושגפש םדא ותוא ול עיצה ןכ יכ ,בהזו ףסכ ריכזהל ותבושתב
.םירחא ןוממ דמח אוה יכ היאר ךכב.םיפסונ םישוריפ לע בכעתהל םוקמה ןאכ ןיאו ,ארקמ תעד שוריפ האר [1]

:(תליש י"ר 'דהמ) בתכש תוינשמה שוריפב ם"במרה ירבדב ןייעל שי [2]
שפנ' איהו הוואתה ברו ,'הער ןיע' איהו ןוממה תפידר ןה ירה ...שלשהו"
קלבל ותצע איה ירה ותוואת בר םנמאו ...'הובג חור' איהו הוואגהו 'הבחר
לעוב םעלב (א"ע ,הק 'הנס) ורמא םימכחהו ...לארשי םע תונזל םישנ גיצהל
,הבחר שפנו" :םש תובאל ושוריפב ארונטרב ע"ר ךשמנ וירחאו ."היה ונותא
ורמאו .תונזל באומ תונב ריקפהל ץעוי היה אל הוואתה בר היה אל םאש
םאות וניא הז שוריפ ,הרואכל ."היה ונותא לעוב םעלב (א"ע ,דק 'הנס) םימכח
םוקמה ןאכ ןיאו ,ןכ ושריפ עודמ ןייעל שיו ,"הבחר שפנ" לע ל"זח ירבד תא
ינש תא איבה (ץ"בשר) ןארוד חמצ ר"ב ןועמש 'ר םנמא .הזב ביחרהל
יל ןתי םא' םעלבב רמאנ ןכו" :תובא ןגמ תובאל ושוריפב בתכ ךכו ,םישוריפה
הברה ףוסאל הוואתמ היהש ,הבחר שפנ איה וזו ,'בהזו ףסכ ותיב אלמ קלב
."המזה תוואת הז ללכב סנכיש רשפאו ...הבחרה ושפנ אלמל ןוממ

.א"כקת האיציניו ,דודל ליכשמ [3]

.ולא םירבד םירסח ,ה"לר תנש ,האירבלק הד וי'גר ,ןושאר סופד י"שרב [4]
,ולא םירבד ויה ם"ארה ינפלו ליאוה ,ם"ארה ירבד תא בשייל ךכב ןיא לבא
.וירבדב ש"ע ,םשריפ םג אוהו

.ו"טקת רימזיא ,םאר תופעות [5]

ורפסב ,הנש םייתאמכ ינפל אבר'ג ינבר שאר ,ןהכה לואש 'ר בתכ ןכו [6]
תא ביחרה לבא ,םאר תופעותל ןייצ אוה .ס"שת קרב ינב ,ב"ח ,םימר ינרק
.וירבד

יפ לע השדח הרודהמב רואל אציו ,ד"פר אטשוקב תחא םעפ ספדנ ורפס [7]
.ורפסו רבחמה לע בתכנ אובמב .ח"נשת ,ת"פ ,פיליפ השמ 'ר י"ע ,די יבתכ
אל הז לבא ,ם"ארה תפוקתב לעפ יכ קר רמאנו ,םיבר םיטרפ וילע ןיא
אריפש נ"ר םג בתכ הז שוריפכ יכ ,ףיסוהל שי .הז לש ורפסב שמתשה
.ו"משת ,צ"ד ,ז"נש-נש האיציניו ,רפש ירמא ורפסב

י"ר םג דמע ,'רובעא אל' וא 'רובעל לכוא אל' :םייוטיבה ןיב לדבהה לע [8]
ח"רל שדקה תרמשמו ,ז"נשת םילשורי ,בקעי להא ורפסב ונדילוט
.ה"פקת ונרוויל ,ונינשומלא

,ונדילוט השמ 'ר בתכ רשא תא איבהל יוארה ןמ םייארקמה םייוטיבל סחיב [9]
שולש בתכ אוה .ג"סקת ונרוויל ,י"שר שוריפ לע שדוקה תכאלמ ורפסב
לכב ,וירבדל .ארקמה ןושלל תעגונ ןהמ תחאו ,ונדמעהש הלאשל תובושת
תאזו" :ןוגכ ,םיקוספ המכ איבה החכוהכו ,"ףסכו בהז" אוה רדסה הרותה
בהז תוטמ" ;(ג ,הכ 'מש) "תשחנו ףסכו בהז םתאמ וחקית רשא המורתה
רמאו לבוקמה רדסה תא ךפה םעלבו ליאוה .םיקוספ דועו (ו ,א 'סא) "ףסכו
יל ןתי םא רמולכ ,ףסכה םידקה ןכלו" ,הבחר ושפנש ונדמל ,"בהזו ףסכ"
ףסכה ליבשב לבא ,ותשקב תושעל לכוא ילוא הארא זא בהזה םגו ףסכה
."ךלא אל דבלב
דאמ דבכ םרבאו" :אצמנ דחא םוקמב םנמא יכ ,בתוכו ךישממ השמ 'ר
הביסהו ,גירח אוה הז קוספ וירבדל לבא ,(ב ,גי 'רב) "בהזבו ףסכב הנקמב
םהרבאש רורבו ,םדבכ יפל םירבדה תא הנמ קוספהש ,איה רדסה יונישל
ונאצמו ליאוה ,השק תיארנ ותבושת םרב ."בהזמ רתוי דבוכב ףסכ ול היה"
תחפשמל רזעילא ירבדב ןוגכ ,הנוש אוה רדסה םהבש םיקוספ המכו המכ
רקבו ןאצ ול ןתיו לדגיו דאמ ינדא תא ךרב 'הו" :םהרבא לש ורשוע לע ןבל
אל" :הרז הדובע תדמשה לע הרותה יוויצב וא ,(הל ,דכ םש) "בהזו ףסכו
"ךל הברי בהזו ףסכו" :וא ,(הכ ,ז 'בד) "ךל תחקלו םהילע בהזו ףסכ דמחת
,זי םש) "דאמ ול הברי אל בהזו ףסכו" :ךלמה לע יוויצב וא ,(גי ,ח םש)
הווש תומכב תויורשפאה יתש תא וניצמ ך"נתבש המוד .םיקוספ דועו ,(זי
.ףסונ רוריב אופא הכירצ ותבושתו ,רתוי וא תוחפ

'ר לע ןאכמ םישקמ םיבר" :בתוכ אוה ,ב"ת אקארק ,בקעי תלחנ ורפסב [10]
והילא 'רל תויפלת שרדמ רפסב יכ ,ןייצל ןיינעמ .'וכו "אמסיק ןב יסוי
די בתכ לש וביט המ בתכ אלו) די בתכב יכ בתכ ,םעלב ךרע ,ןהכה ירמתיא
ןאכ םג הנווכהש רשפאו ,ןכיה שרפתנ אל) תופסותה ןכ םישקמ (הז
דוע בתכ ומצע והילא 'ר .בקעי תלחנ ירבדכ םיצרתמו ,(די בתכ תופסותל
ףסכ לכ תתל רשפא יאש אוה עודי" :ךכ איה ןהמ תחאו ,ךכל תובושת יתש
,אלש יאדו םלועבש בהזו ףסכ לכ יל ןתונ התאש רשפאה ...םלועבש בהזו
."הרות םוקמב םא יכ הרות ןיאש םוקמב ינא רודל רשפא יא ךכ

ליכשמב ודראפ ד"ר (;15 הרעה האר) ומירפ ש"רהמ םג בתכ הז ןיעכו [11]
.ה"פקת ונרוויל ,שדקה תרמשמב ונינשומלא ח"רו (3 הרעה ליעל) דודל

:רתסאל שורושחא ירבדמ יכ רובס אוהו ,תמדוקה הלאשב םג ןד אוה [12]
ןושלב יכ ,םידמל ונא (ג ,ה 'סא) "ךל ןתניו תוכלמה יצח דע ךתשקב המו"
ןכ םא .םיקולאה שיא רמא ךכ ןכא ."יצח"ב םישמתשמ הגלפהו אמזוג
לש יתימא ןוצרל יוטיב אלא ,אמזוג ןושל וז ןיא ,"ותיב אלמ" רמאש םעלב
אוה ךכבו ,ןוממ דמחמ היה םעלבש ןאכמ ונדמל יכ ,אופא אצמנ .רמואה
ונאבהש קוספהמ וז הטישל ישוק םייקש המוד םרב .ל"זח ירבד תא בשיימ
ןושל איה "ותיב אלמ" ןושל םגש דומלל ןתינ םשמ יכ ,םירישה רישמ
.הגלפהו אמזוג

איבנ ולש היינש הבושת .ז"מרת שטאקנומ ,הרותה לע ץעה ירפ ורפסב [13]
.םירבדה ךשמהב

,בר ךרואב בישה ןכו ;(ןלהל האר) ומירפ ש"רהמ בתכ תפסונ הבושת [14]
םימ ויתובושתב טרופפר ןהכה ח"ר ,ומירפ ש"רהמ ירבדמ תעדל ילבמ
בתכ ןכו ;םייח תורצוא םשב הרותה לע וישודיחב ,ח"ירת רימוטיז ,םייח
ןודנול ,היינש 'דהמ ,תובא לע הדות לוקו תובא ינויגה ורפסב ,רברפ ה"צר
.143 'מע ,ם"דשת

הרמאנ הבושתה תיצמת ,וירבדל .ז"טקת רימזיא ,םאר תופעות רפסב [15]
תנוהכ רפס םע דחי ספדוהש ,רפש ירמא ורפסב ומירפ ש"רהמ י"ע רבכ
םאר תופעות תבושת .א"ע ,וכ ףד ,ק"ת אטשוק ,ןהכה השמ 'רל ,םלוע
.6 הרעהב ליעל רכזנכ ,םימר ינרקב האבוה

.ונתשרפב המימת הרות לעב םג בישה וז הבושת [16]