ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

288 רפסמ

ט"נשת ,תועובשה גחו רבדמב תשרפ

תונחמהו ןיינמה

בגר לואש 'פורפ

תודהיב בלושמה גוחה.לארשי ינב ןיינמב תוקסוע אשנ תשרפ הירחאו רבדמב תשרפ
רדס אוה דחאה :םיניינמ ינש השעמל םיעיפומ רבדמב תשרפב
םיטבשה ןיינמ רחאהו ,ןיינמו הקולח ומצעלשכ אוהש תונחמה
.לארשי ינב לש ללוכ םוכיסל עיגהל ידכ

.הז ןיינעב תוירקיע תולאש יתש תולוע םישרפמבו שרדמב
לארשי ינב תא תונמל ךירצ היה עודמ ,איה תחאה הלאשה
התייה הנורחאה םעפהשכ ,םימעפ המכ ונמנ רבכש רחאל ,בוש
הלאשהו .לקשה תיצחמ תמורת תועצמאב ןכשמה תיינב ןמזב
רפסמהש ןכתי דציכ ,איה ,הלודג ההימת הלעמה ,היינשה
רפסמל קוידב ההז ,לארשי ינב לש יללכ םוכיסכ ןאכ עיפומה
ךשמבש ןכתיי אל ירה !?(וכ חל 'מש) ידוקפ תשרפב עיפומה
,םירשע ליג תא ורבעש םיריעצ לארשי םעל ופסונ אל וז הפוקת
ורבעש ךכב הריפס ללכמ ואציש הלאכ ויה אלש ןכתיי אל ןכו
ןוזיא היהש ןכתיי אל ,ונייהד !?ותמש וא םישיש ליג תא
,םיריעצה רפסמ ןיבו םינקזהו םירגובמה רפסמ ןיב דימתמ
:ג"בלרה לש ונושלבו

דע הנש םיששל םיבורקה םישנאל רפסמה יוש ויה הנש םירשעל םיבורקה םישנאה
הזו .םישש ינבמ םהמ רסחש המ רפסמכ םירשע ינבמ םהב ףסונש המ רפסמ היהש
יפל אצמת התאש .ירשפאה ןמזה םתויחהל םהב הלעתי םשה תחגשה םצוע לע הרומ
םיבורקה םישנאמ דאמ רפסמה יבר םה הנש םירשעל םיבורקה םישנאה יכ גוהנה
רבדמבל רואיב) רפסמה יטעמ םה רפסמה הזמ הלעמל ועיגיש המ יכ ,הנש םיששל
.(א א

הז ןהו ןאכ הנמנש הז ןה ,םיניינמה ינשב ,ג"בלר תעדל
רפסמהו ,םייוולה אלל ןיינמה היה ,ידוקפ תשרפב רכזנה
ןכש .םהב תדחוימה החגשהה לע הרומ םירקמה ינשב הוושה
תוערואמה לכ ינפל בר אל ןמז התייהש םירצמ תאיציב ,רוכזכ
,ףלא תואמ ששכ קר םירצמ יאצוי ויה ,וישכע דע םירפוסמה
םיניינמה ואב ,ג"בלרה תעדל ןכל .לגעה השעמב ותמ ירה םקלחו
יוביר ,לארשי ינב לש לודגה יעבטה יובירה לע ,דמלל וללה
ורמאב ,דובעשה תליחתב םירצמ ךלמ הערפ וילע דמע רבכש
רורב .(ט א 'מש) "ונממ םוצעו בר לארשי ינב םע הנה"
םרפסמ לע ורמאנ אל ומעל הערפ לש ולא םירבדש ,וילאמ
יעבטה יובירה תלוכי לע אלא ,ןמז ותואב לארשי לש לעופב
יוביר ,ג"בלרה תעדל .םירצמ ךלמ הערפ ששח ונממש ,םהלש
רפסמש ןובשחב םיאיבמ ונא רשאכ ,ןאכ םג יוטיב ידיל אב הז
יוביר ונינפל ירה .22,000 היה ,הלעמו שדוח ןבמ םייוולה
תיקולאה החגשהב ןבומכ רושק אוהו ,רתויב םישרמ יעבט
.לארשי םע לע תדחוימה

.המצעלשכ תניינעמ הביס ג"בלרה ןתונ דקפמה תרטמ םצעל
אלו לארשי ינבל תימינפ הלומעת םשל התייה הרטמה ,ותעדל
ינפל וישכע םידמוע לארשי ינב ירהש ,םיינוציח םיכרצל
התייה תאז ,רוכזכ) ךכב תוכורכה תומחלמהו ץראל הסינכה
ויתובקעבש ,םילגרמה אטחב ואטחש ינפל הנושארה תינכתה
לארשי ינב .(רבדמב הנש םיעברא םידודנה תריזג הרזגנ
,ויתובקעב ואוביש תומחלמהו עסמה תלחתה ינפל כ"א ונמנ
לע דמלל אב ןיינמה .ןכמ רחאל םג ונמייש יאדוול בורקו
םהיתומחלמ לכ יכו ,לארשי םעב 'ה לש תדחוימה החגשהה
,תעדל וחכוויי רשאכ ועיגי וז הנקסמל .סנ ךרדב ויהי
.המחלמה ינפל היהש ומכ קוידב םרפסמ היהי המחלמה רחאלש
,םיעגפנ אלל תומחלמ ולא ויהי תדחוימה החגשהה בקע ונייהד
אלו" :(טמ אל 'דמב) ןידמ תמחלמ רחאל ,ךשמהב רמאנש יפכ
םעה תא תונמל רבדמב תשרפב הווטצנ השמ ."שיא ונממ דקפנ
תא םסרפל םג יאדוול בורקו ,תומחלמהו עסמה תלחתה ינפל
ברקל האיצי לכ ינפלש ,םג חינהל שי .הזה דקפמה תואצות
ררבתהשכו ,םיבשה תא ודקפ וירחאלו ,המחלמל םיאצויה תא ודקפ
תחגשהב ריכהל םלוכ םירומא ויה יאדווב ,הנתשנ אל רפסמהש
.םב תדחוימה ל-אה

יעבטה יובירה תא תוארהל הז דקפמ אב ,לאנברבא תעדל םג
םיטעמתמ תוירבדמה יכלוהש החנהל דוגינב ילוא ,לארשי םע לש
יעבטה יובירה היה ,ותעדל ךא .םיברתמ אלו ,ללכ ךרדב
ירה םירצמ תאיציב ,ןכש .ג"בלר לצא רשאמ רתוי ףא םישרמ
הלעמל ויה ידוקפ תשרפבו ,ףלא תואמ ששכ לארשי ינב ונמ
,לארשי ינב ךותב ונמנש םייוולה ללוכ ,ףלא תואמ ששמ
,וישכע .שיא םיפלא תשולש לגעה השעמב ותמש רחאל תאזו
ההז םייוולה אלל לארשי ינב רפסמ היה ,ונתשרפבש ןינמב
:וירבדכ .ידוקפ תשרפבש הזל

אלו יול טבש רחבנ אל ןידע יכ םיטבשה ראש םע יול טבש הנמנ ןושארה ןיינמבש
םשאר תאו דקפת אל יול הטמ תא ךא' רמאנ 'בה ןיינמב םנמא .םעה ללכמ אצי
ףלא םירשעכ םהיניב היה ףוליחה הזמו ,(טמ א 'מב) 'לארשי ינב ךותב אשת אל
.(ה 'מע רבדמב ,לאנברבא) יול ינב רפסמ ןאכ היהש

ויתושרד רפסב (1600-1532 ,יקינולאש) יולה תיבל המלש 'ר
עודיכש ,רמועה תריפס םע םעה ןיינמ תא רשוק "המלש ירבד"
הריפסה .הריפסה ימי ףוסב בור י"פע הלח רבדמב תשרפ תאירק
ימיב .רפסנל רפוסה ןיב דחוימ רשקו תולת ןיעמ תרצוי
,הרותה תלבקל םירצמ תאיצי ןיב םה םירפסנה םימיה רמועה
תאבהב איה הריפסה תלחתה .האובתה תלשבה לש םימיה םהו
שי .ריצקה רחאל שדחה ןמ החנמה תאבהב המויסו ,רמועה
תלבק - יתדה יתוברתה םוחתה ,םימוחת ינשב םירושיק ןאכ
תריפס .ןוזמהו האובתה - ילכלכ יזיפה םוחתהו ,הרותה
הייפיצו ,לאה יפלכ תנווכמ תיתרכה תולתו הייפצ תרצוי םימיה
התואב .תועובשה גחב הרותה תלבק לש דמעמה לא עיגהל הכורד
לעש ,לארשי ינב ןיינמ לע םג לכתסהל שי ,ותעדל ,הדימ
םירושקו ומצע ינפב דחא לכ םידמוע םה ,םיבר םתויה ףא
,םתובישח לע הרומ הז רבד .םהילע חיגשמה ל-אב דחאו דחא לכ
מ 'שי) "ארקי םשב םלכל ,םאבצ רפסמב איצומה" תניחבב
ל-אה ןיב דחוימ סחי רצוי הז יפל לארשי ינב ןיינמ .(וכ
.תישיא תורכיה לש סחי ןיעמ ,םעהו

דחוימ םטרפמ 'א לכש ,םירבד םתויהו םתובישח לע הרוי םירבדב ןיינמהש קפס ןיא
קר ללכב ןיאש תויה םעש .ולוכ ללכה י"ע דבל אלו דוחייב ומצע דצמ חגשומו
,דבל לכה ןמ קלח םתויה דצמ וחגשוי אל םיבושח םיקלחהשכ ז"כע ,םיקלחבש המ
.(א"ע ,חסר ףד םש) קלח לכ דצמ םג אלא

,לארשי םעב תיטרפ החגשה לע ,ותעדל ,הרומ לארשי ינב רפסמ
הרוי רפסמה" .יטרפ ןפואב ונממ םיחגשומ םהיניינע לכו
,(תוימתסה=) חולשה ךרד לע אל םהיניינע לכ לארשי ינב תויה לע
תואבצ םהש ומכ םוצמצבו לקשמב ,רפסמב תיקולאה החגשהב קר
.(ב"ע םש) "הלעמ לש

תונחמל הקולחה תא המלש 'ר ריבסמ רבדמב תשרפל תרחא השרדב
תויהל תוכירצ הנידמ לכב ,ותעדל .תידמעמ הקולחכ םילגדו
םיבידנ ,םירחוס .ב .המדא ידבוע .א :תודמעמ וא תותיכ שמח
,םימכחה .ה .םימחול .ד .הכאלמ ילעב .ג .םירטושו םיגיהנמו
לכ תא הסכמ הזכ יתתיכ הנבמ .הרותה ישנאו הצעה ישנא
תקולחב המלש 'ר אצומ המוד הקולח .םעה וא הנידמה יכרוצ
,םימחולה תכ תא למסמ הדוהי הנחמ לגד .םילגדו תונחמל םיטבשה
תא וכותב זכרמ ןבואר הנחמ .םחולה היראה התייה ותרוצו
,ישילשה הנחמה ,םירפא הנחמ .םירטושהו םיבידנה םיגיהנמה
דעוימה רושה אוה ולמס .המדאה ידבוע תא למסמה הנחמה היה
דגנכ אוהש ,ןד הנחמ אוה יעיברה הנחמה .המדאה תדובעל
דחוימה רשנה למס לע .רשנ אוה ולגדו תויונמואה ישנא
הנחמ לגדו" :המלש 'ר רמוא תוינמואל וירשק לעו הז הנחמל
יכ ,תוכאלמהו תויונמואה ישנא דגנכ ויה רשנ ותרוצש ןד
טרפבו תוכאלמה תצק תולובחתב דואמ תוקד םה תופועהש עודי
תכה .(א"ע הכ ףד ,ו"נש האיציניו ,המלש ירבד) "רשנה
םיאצמנה םייוולהו םינהכה ןבומכ םה ,םימכחה תכ תישימחה
םיפאושש ,תילכתה תא םילמסמ םה יכ ,םידדצה דחאב אלו ,זכרמב
:תותיכה לכ הילא

תודעה ןכשמל ביבס םידמועה ויהי יול ינבש י"שה הוויצו
תואיצמה תילכת םהו הלוגעה ךותב זכרמ ומכ םה יכ ,תורוהל
םיקסעתמ יתלבה םידיסחהו םימלשהו םימכחה תכ םה יכ ,ולוכ
.(םש ,םש) היתווצמבו הרותב אלא הזה םלועה יקסע יניינעב

.תכו תכ לכ לש הדיקפת יפל למס וב שי תועסמה רדס םג
,ןכשמה עסמ וליאו ,ונמזבו ולש ןווכל אוה הנחמ לכ לש ועסמ
,תועסמה לכל תואה תא ןתונה אוה ,ול יארחאה יול טבשו
ןיינעב םג .םהיעסמל רושיאה תא לבקל וילא םינופ םלוכו
ליחתהל הארוהה תא םינתונה םה םירומהו םימכחה - תועסמה
:ל-אהמ התוא ולביקש רחאל ,עסמב

תורוהל ,הדבל תכלוה תכו תכ לכ תותכה הלא לכ ויה ןכלו
תשרודו תכרוד התויהב ,התגרדמ יפכ המ תומלש גישת תחא לכש
םייעצמאה םנמא .ול םינופ לכהש לת אוה רשא 'ה ןוצר תושעל
םינוחה יול ינב םה רשואה תותכה לכ וגישי םהידי לע רשא
.(םש ,םש) ךלמ לש ןויגל םהש ןכשמה ביבס

'ר איבמ ,ןיינמה םע תונחמה רודיס תא רשוקה רחא ןויער
תוכירצמה תויצאוטיס המכ ןנשי .רבדמב תשרפל תרחא השרדב המלש
םעהמ המכ תוארל ידכ ,המחלמל האיצי ינפל ןוגכ ,הריפס
הקפסאהו ןוזמה תומכ יהמ תעדל ידכ וא ,אבצב תרשל ולכוי
ולוכ םעב רבודמ םא ןיב ,םיוסמ לדוגב הצובקל קפסל שיש
לבקל ידכ קרו ךא תישענ הריפסהש םימעפו .המודכו ריעב וא
,ונלש הרקמב התע .םעה לש ולדוג לע ןהשלכ העידיו הכרעה
זאמ ,הנושארה םעפב .דחי םג םימעטה תשולש לכ םצעב ורבח
וישכע דע .תרדוסמ הרוצב םיטבשה םינגראתמ ,םירצמ תאיצי
ןכו םייוסמ רדס יפל םאה ,ונח דציכ םיבותכהמ עודי אל
.היינחה ןמזב םיטבשל תרדוסמ הרוצב םיקלוחמ ויה םאה
ןוגראב ןה ,"רדס תושעל" השמ לע הווצמו ה"בקה אב התע
תא תעדל ידכ ,םישנאה ןיינמב ןהו תונחמה יפל םיטבשה
ריבסה המוד ךרדב .ליעל ונמנש תוביסהמ קיודמה םרפסמ
.תונחמב רודיסהו דקפמה תרטמ תא בוט םש 'ן בוט םש 'ר םג
הנחמה ךותב ימינפה רדסה תא םג יללכה רדסל ףיסומ בוט םש
תיב שאר ,החפשמה שאר ,דיחי - הלוע יכראריה רדסב אוהש
תאו ומוקמ תא דחא לכ עדוי ךכ .לגדה שאר ,טבשה שאר ,בא
היינחה וא עסמה תודוקפ תא דירוהל ןתינו ,ותוירחא םוחת
.תרדוסמ הרוצב 'וכו

רבדמב תשרפל ותשרדב (1583-1500 ,הטרא) הדליבלא השמ 'ר
דוקפל הארוהה ןיב רשקמ (א"סש ,האיצינו ,דימת תלוע)
להוא .דעומ להוא לש םוקמה רוכזיא ןיבו לארשי ינב תא
ןיבש רושיקה תאו לארשי ינבל הניכשה תברק תא למסמ דעומ
דחא לכ לש תיטרפה תוישיאה לע הרומ דקפמה .'הל לארשי
להואל סחייתמ דיחיה רשאכ .ץוביקה תא דחי רצויה דחאו
להואל סחייתמ וניא רשאכ וליאו ,תחגשומ תוישיא אוה דעומ
החגשהה .ללכה ןמ קלח אלא ,תחגשומ תוישיא וניא אוה דעומ
להואל - הרותל םירושק םה רשאכ קר איה לארשי םעב תיטרפה
תומוא רתיכ םה זאש ,התוא םיבזוע םה רשאכ אלו ,דעומ
ינב וליאו ,תיעבט הגהנה םיגהנומ םלועה תומוא .םלועה
המב םתומלשו םתלעמ הרוה" :תיסנ הגהנה םיגהנומ לארשי
םתעפשה אובי אלשו תיחגשהה הגהנהב םיגהנומ םה יכ ,םעידוהש
תלוע) "תיעבטה הגהנהה ןיינעכ םילדבנהו םילגלגה דצמ
.(א"ע ,הפק ףד ,דימת

אוה םגש ,ןכשמה ביבס תונחמה רודיסב םג רושק הז דקפמ
להוא דגנכ םינווכמ תונחמה לכ .ומצעב הזה רבדה תא הרומ
יפל עובירב םירדוסמ םיטבשה הרשע םינשו ,זכרמב דעומ
םירדוסמה תולזמה רשע םינשל דוגינב םה םילגדה .תונחמה
םהינפ אלא ,לארשי לע תולזמה תעפשה ןיאש דמלל ,לגעמב
:הניכשה לא םינופ

,תונחמה עצמאב היהי ןכשמהש רזגו ןכשמב ותניכש דירוה ןכלו
םיקלחנ ויהישו ,םביבס לארשי לכו וביבס םייוולהו םינהכהו
אלש הרוה הזב יכ םיטבש השולש לגד לכבו םילגד העבראב
הניכשה לבא םימשה אבצו תולזמה תחת םיענכנ לארשי ויה
.(םש) םהיניב היורש

,לאקזחי תבכרמל וללה תונחמה תא הדליבלא המדמ ךשמהב
תחאל ץוח יפלכ זכרמה ןמ תחא לכ תונופ הבש תויחה עבראש
לארשיב םג .דצ ותואל העפש תא העיפשמ איהו ,םימשה תוחורמ
םהו ,םימשה תוחור עבראמ הנוש דצל דחא לכ תונחמה םינופ
םיטבשה ילגד .הצוחה - זכרמה ןמ אבה עפשה תא םיכשומ וליאכ
.לאקזחי תבכרמבש תויומדה ןמ תחא וליכה הנחמ לכ שארב ודמעש
,רוש תומד םירפא ,הירא תומד הדוהי ,םדא תומד ןבואר
םיאצומ תונחמהו הבכרמה לש וז תוירושיק .רשנ תומד ןדו
,ו"טה האמב בוט םש 'ן בוט םש 'ר לש ויתושרדב רבכ ונא
אוה לארשי לש םדיקפת .הדליבלא י"ע הארנכ וחקלנ םשמו
רורב .יצראה םלועהו ימימשה םלועה ןיב םיכוותמ תויהל
תתחופ עפשה לש ותמצע ,זכרמה ןמ םיקחרתמש לככש ,וילאמ
רתוי הקזח העפשה םיאצומ ונא לארשיב םג ןכלו ,תכלוהו
הזב ןה ,יוטיב ידיל אב רבדהו ,םיטבשה ראשמ יול טבשב
םייוולהש הזב ןהו ,םיטבשה ראש םע דחי אלו םמצעל םינמנ םהש
תרחא הלעמב .הלעמו הנש םירשע ןבמ אלו ,שדוח ןבמ םינמנ
תישילש הגרדמבו ,ןכשמל ביבסמ םיטבשה םיאצמנ םהמ הכומנ
.לגעמל ץוחמ םהש ,םלועה תומוא םיאצמנ רתוי הכומנ

,תללוכה ,הגהנהה תומלשב הנושארבו שארב תאטבתמ םעה תומלש
ךלמה :םייתוגיהנמ םיטנמלא העברא ,הדליבלא השמ 'ר תעדל
ףוסבלו ,םיצעויהו םימכחה ,םירוביגה - אבצה ,גיהנמה -
הרובגה אוה ןבואר ,הכולמה אוה הדוהי הנחמ .םירישעה
,(החרזמ ןדריה רבעב םתלחנ תא וחקלש םיטבשה ןיבמ אוה)
,םוקנל אצי ותאנקבו ותרובגבש ,ןועמש םג אצמנ והנחמבו
,המכחה אוה םירפא הנחמ .ותכרבב בקעי ותוא ךרבמ םג ךכו
אב רשועהו .הגהנהב השמל ינש היהש ,עשוהי אצי ונממש
רשועה איה ותכרבש ,רשא ונמנ וילעש ,ןד הנחמב יוטיב ידיל
תכרב אלמו" - ילתפנ ,(כ טמ 'רב) "ומחל הנמש רשאמ" -
,וקלחב היהש ןדריה לע בשיש ןד םגו ,(גכ גל 'בד) "'ה
,הניכשה תא ופיקה וללה תונחמה תעברא .הגדבו םימב רישעה
.םחוכ תא ובאש ,רומאכ ,הנממו

תא ויתושרדב רשקמ (1648-1565 ,קשמד) וטניפ והישאי 'ר
השע רבכש יפכ ,םוקמה ינפל לארשי לש ןתביחל הזה ןיינמה
ותחגשה לע עיבצמ רבדהש ,ךכ לע ףיסומ אוה םלוא .שרדמה תאז
:לארשי םע לע 'ה לש תישיאהו תדחוימה

אוצמל ,דחאל דחא םדקפמ רפסמב ךיראהש וז השרפב וניצמ ךכל
החגשהב חיגשהל יוארש ןתלוגס תלעמ עידוהל טרפו ללכב ןובשח
ול שיש ימ ןוימדכ ,לארשי ינב ישיא יטרפ לכ לע האלפנ
התובישח לדוגל הנהמ תחא לכ הנומ דימתש הלוגסו ץפח ינבא
א"פש האיציניו ,רבדמב תשרפל ןושאר שורד ,רחבנ ףסכ)
.(א"ע ,בלק ףד

ידוקפ תשרפב היהש ןיינמה ירחא ןאכ רזוחה ןיינמה ,ותעדל
תיינבב ירמגל םהל רפכתנ לגעה השעמ אטחש ,תוארהל אב
אלא םגפנ אל םהלש יעבטה יובירהש ,איה הדבוע .ןכשמה
ןושארה ןיינמב םייוולה וללכנ ,רמאנש יפכ ירהש ,לדג ףא
,םייוולה אלל ןאכ לארשי ינב רפסמו ,לארשי ינב ךותב
,ךכ לע הדיעמ וז הדבוע .ידוקפ תשרפב רכזנש רפסמל ההז
ונתשרפבש ךכל הביסה םג וז .לגעה השעמ לע לארשי םעל חלס 'הש
םייוולה ןיינמב וליאו ,דעומ להוא לארשי ןיינמב רכזנ
,הרפכ ךירצ היה אל ,לגעב אטח אלש יול טבש .רכזנ וניא
,הרפכ םיכירצ ויה ,לגעב ואטחש לארשי יטבש ראש וליאו
.םהילע רפכמש אוה ,ןכשמה ,דעומ להואו

וניא דעומ להואש ,ךכל ינש רבסה שי וטניפ והישאי 'רל
ןבמ ונמנ םייוולה ,בותכה יפל .םייוולה ןיינמב רכזנ
םידפנה ,תורוכבה םוקמב םישדוקמ םהש תויה ,הלעמו שדוח
.הלעמו הנש םירשע ןבמ ונמנ לארשי ינב וליאו ;שדוח ןבמ
םיכירצ ויה לארשי ינב .הנוש התייה ,ותעדל ,ןיינמה תטיש
טבש ןיינמ וליאו ,דעומ להואב היהש ןיינמה םוקמל אובל
םילהואה ןיב רובעל היה ךירצ השמ :תרחא הטישב השענ יול
ךכיפל .תוקוניתב םג היה רבודמש ןוויכ ,םישנאה תא רופסלו
.דעומ להואב תושעיהל הזה ןיינמה היה לוכי אל