ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

345 רפסמ

ס"שת ,ךתלעהב תשרפ

'ה ינפל תורצוצחב העורתו העיקת

ןדלוז הדוהי ברה

תונבל השרדמה
ןתינ .ףסכה תורצוצחל שי םינוש םישומישו תודחא תורטמ
ןהש תועורתו תועיקת :תוצובק יתשל תורטמה תא קלחל
ןתרטמש תועורתו תועיקתו ,(ז-א י 'דמב) העדוהו ןמיסל
,תוצובקה יתש ןיב .(י-ט םש) 'ה ינפל ןורכיז שמשל
.(ח) םיעקותה םינהוכב קסועה ,לידבמ קוספ ונשי

ןמיס - תורצוצח יתשב העיקת :תללוכ הנושארה הצובקה
תחא הרצוצחב העיקת ;ןירדהנסה וא םעה ,הדעה ארקמל
- תורצוצח יתשב העורתו ,םיאישנה תוסנכתהל ןמיס -
.(ז-ב 'ספל י"שר) תונחמה עסמל ןמיס

םויב וא המחלמו הרצ תעב העורת :תללוכ היינשה הצובקה
,םישדוח ישארבו םידעומב ,החמש ימיב העיקתו ,תינעת
.שדקמב תונברקה תברקה תעב

ועירהו ועקת םהבש ,םיפסונ םיבצמו םינמז ונאצמ ארקמב
םילשוריב ומוקמל 'ה תירב ןורא תאלעה תעב .תורצוצחב
;(זכ טכ ב"הד) חבזמה תכונח תעב ;(חכ ,דכ וט א"הד)
לכיה דוסי תעב ;(ו ז םש ;גי ה ב"הד) תיבה תכונח תעב
(הל בי 'חנ) םילשורי תמוח תכונח תעב ;(י ג 'זע) 'ה
.(גי גכ ב"הד ;די-בי אי ב"למ) םיכלמ תחישמבו

,'המכח ךשמ' ורפסב ריבסמ קסניודמ ןהכה החמש ריאמ ברה
:ונתשרפמ קוספה אוה םיעוריא םתוא לכב ועקתש ךכל רוקמהש
ימי .(י י 'מב) "תרצצחב םתעקתו ...םכתחמש םויבו"
ןיינבל םירושקה םינמזו םיכיראת םתוא םה םירומאה החמשה
.וכוניחו ודוסיי ,תיבה

'להקה' דמעמב תורצוצחב העיקתל רשאב רבד רמאנ אל ארקמב
ועקתש ,רמאנ (ח ,ז הטוס) אתפסותב ךא .הטימש יאצומבש
אוה ,תבשב לח להקה דמעמ םאו ,בהז לש תורצוצחב שדקמב
הליגמ ימלשורי) תורצוצחב עוקתל ןתינ אלש רחאמ ,החדנ
.(ז ,ג הגיגח ם"במר ;ה ,א

תורצצחב" :'ספהמ ודמל (א"ע ,זכ ב"ע ,וכ ה"ר) ל"זח
,שדקמבש ,(ו חצ 'הת) ''ה ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו
ךכו .דחאכ רפושבו תורצוצחב דימת םיעירמ ,'ה ינפל
:רוביצ תינעת לעו הנשה שאר לע (םש) הנשמב רמאניתשו בהז הפוצמ ויפו טושפ לעי לש ,הנשה שאר לש רפוש
תוצמש תורצקמ תורצוצחו ךיראמ רפוש ,םידדצה ןמ תורצוצח
הפוצמ ןהיפו ,םיפופכ םירכז לשב ,תינעתבו .רפושב םויה
תוכיראמ תורצוצחו רצקמ רפוש ,עצמאב תורצוצח יתשו ףסכ
.תורצוצחב םויה תוצמשםיעקותש םעפ לכבש ,תדמלמ םילהתב קוספה תארוה םאה
םתוא לכב ?דחאכ רפושבו תורצוצחב תאז תושעל שי שדקמב
תיבה רהב ומייקתהשו ,תיבה ןיינבל םירושקה םיעוריא
דמעמב ןוגכ ?רפושב םג עוקתל הבוח התייה םאה ,םבורב
,תורצוצחב ועקת ובש ,תיבה רהב םייקתה רשא 'להקה'
,לבויה תנש לש רופיכ םוי ןכו ?רפושב םג ועקת םאה
לבויב עקותה םאה ,(ט הכ 'קיו) רפושב וב עוקתל שיש
?תורצוצח םג ףרצל ךירצ ,שדקמב

רבדה רכזנ אל עודמ ,תיבויח ולא תולאשל הבושתה םא
?תינעתלו הנשה שארל סחיב קר אלא ,שרופמב

העיקתו העורת

,רובש לוק איה העורת .העיקתל העורת ןיב ןיחבהל שי
לוק איה העיקת וליאו ,גירחו השק בצמל יוטיב ,עוער
.תיבויח הריוואלו החמשל יוטיב ,טושפו רשי

תונחבומ תועיקתה (ז-א) השרפה יקוספבש הנושארה הצובקב
תוסנכתהל ןמיס ןה תועיקתה :םינמיסהמ קלח תווהמו תועורתהמ
,םיאישנהו ןירדהנסה תא ,םעה תא םיסנכמ תועיקתב .תודחאלו
המואה ללכ לש תוסנכתה ךרוצלש שרופמב הריהזמ הרותהו
ועקתת להקה תא להקהבו" :עוקתל קר אלא ,עירהל ןיא
איה ויגיהנמו םעה לש תוסנכתה .(ז י 'מב) "ועירת אלו
האיציב ,רוזיפ תעב ,תאז תמועל .יבויח ןיינע דימת
.םיעירמ זא ,הנכס םוקמל ,רבדמב עסמל

הנחבה הנשי ,(י-ט) ןורכיזה ימיב ,היינשה הצובקב
'תרצצחב םתערהו' :עירהל שי ,המחלמו הרצ ימיב .המוד
'תרצצחב םתעקתו' :עוקתל שי םידעומו החמש ימיבו ,(ט םש)
.(י םש)

וניווטצנ רשאכ קרש ,ראבתמ (ו חצ) םילהתב קוספה יפ לע
:רפושבו תורצוצחב 'ה ינפל עוקתל שי זא ,עוקתל אלו עירהל
ימיבש ןאכמ ."'ה ךלמה ינפל ועירה ,רפוש לוקו תורצצחב'
עוקתל הווצמ הרותה םהבש ,םישדוח ישאר ןכו דעומו החמש
,רפושב ךרוצ ןיא ייזא ,עירהל אלו ,תונברקה תברקה תעב
םירושקה החמשה ימי םתוא לכב םג ךכ ,תורצוצחב קר אלא
.להקה דמעמב םג ךכו ותכונחו שדקמה ןינבל

תורוהל אב וניא "'ה ךלמה ינפל" :םילהתב קוספה ךשמה
,דחאכ רפושבו תורצוצחב עוקתל שי ןכיה ,םוקימה לע קר
העורתהש ,םג תורוהל ותילכת אלא ,שדקמב - 'ה ינפל
ינפל רכזיהל איה הרטמהשכ קר תישענ רפושבו תורצוצחב
- דחאכ רפושבו תורצוצחב העיקתל כ"א םיאנת ינש .'ה
.'ה ינפל רכזיהל איה הרטמהשכו ,עירהל אוה וצהשכ

תעב .הנשה שארבו הרצ תעב קר םימייקתמ ולא םיאנת ינש
םכתא ררצה רצה לע םכצראב המחלמ ואבת יכו' :רמאנ הרצ
שארבו ;(ט י 'מב) ''ה ינפל םתרכזנו תרצצחב םתערהו
םוי' ארקנ םויהו ,העורתה איה תירקיעה הווצמה הנשה
:בותכש ,'ה ינפל רכזיהל איה תילכתה .(א טכ םש) 'העורת
"העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב"
.(דכ גכ 'קיו)

"העורת רפוש תרבעהו" :רמאנש ,עירהל וניווטצנ לבויב
ךרטצי ,שדקמב ןכ השועהש רמאנ אל ךא ;(ט הכ 'קיו)
קוספב רומאה תא םייקל ידכ ,תורצוצח םג רפושל ףרצל
לע עידוהל הדיקפת לבויב העורתש ינפמ תאז .םילהתב
ירבדכו .'ה ינפל רכזיהל הניינע ןיאו ,םידבעה רורחש
,הנשה שאר תעיקת" :(זלק השע) תווצמה רפסב ם"במרה
."םידבעה תא איצוהל (לבויב=) והזו ,'ה ינפל ןורכז אוה יכ

ונודינש תוצובקה יתש ןיב ץצוחה ח קוספב ,תורצוצחה תשרפב
,"תורצצחב ועקתי םינהכה ןרהא ינבו" :רמאנ ,םירבדה תישארב
תעב .העורתב אלו העיקתב קר םיווצמ םינהוכה רמולכ
,ג שדקמה ילכ ם"במר) םינהוכה ועקת תונברקה תברקה
םינהוכל הבוח וז ןיא ,העורת םויב ,הנשה שארב ךא (ה
רפושבו תורצוצחב שדקמב ףא ,עוקתל יאשר דחא לכו ,אקווד
יאשר דחא לכ ,שדקמל ץוחמ ,הרצ תעב .(ב,א רפוש ם"במר)
שדקמבו ,(די -א ,ד ;ד-א ,א תינעת ם"במר) ,עירהל היה
,םיעקות םג ויה שדקמבש ןוויכ ,םיעירמ םינהוכה ויה
.(זט -וט םש ם"במר) ןיעירמ קר אלו

'ה ינפל ןורכיז

העיקתו ןמיסל העיקת ,תוצובק יתשל תורצוצחה תשרפ תקולח
תווצמ) תווצמה רפסב ם"במרה ירבד תא הריבסמ ןורכיזל
הנומ ם"במרה .(דפש הוצמב ךוניחה ויתובקעבו ,טנ השע
םידעומב תונברקה תברקה תעב תורצוצחב העיקתה תווצמ תא
ףא לע ,תחא הווצמכ - הרצ תעב תורצוצחב העורתה תאו
,רעצ ימי לומ החמש ימי .םינמזה ןיב יתוהמה ינושה
[1] .רעצ ימיב העורת לומ החמש ימיב העיקתו

הנכמ םהל שיש רחאמ ,תונושה תועיקתה ןיב רביח ם"במרה
םתרכזנו" :רמאנ הרצ תעב .'ה ינפל ןורכזה - ףתושמ
םכל ויהו" :רמאנ החמש ימיבו ,(ט) "םכיקלא 'ה ינפל
תורצוצחב שומישה יפוא .(י) ''םכיקלא ינפל ןורכזל
הדימעה אוה ףתושמה ךא ,רחא אוה םימיה לש םייפואו ,הנוש
םיכירצ ונחנא ,הרצ ימיב .הכופה תועמשמב יכ םא ,'ה חכונ
ונעישויו ונתוא דוקפיש תנמ לע ,'ה ינפל וננורכז תולעל
'ה ינפל םתרכזנו" :רמאנ הרצ תעב ןכ לע רשא .הרצהמ
,תאז תמועל .'ה ינפל םילעפנש םה ונחנא ,(ט) "םכיקלא
ינפל ןורכזל םכל ויהו" :םילעופה ונחנא החמש ימיב
,ונדיצמ 'הל האדוהו חבש םה תונברקה .(י) ''םכיקלא
ארזע ןבא םהרבא 'ר .םיחמשו םיבוט םימיל ונעגהש לע
תא םג החמשה ימי ןיב תונמל יוארש ,רמואו ףיסומ ףא
לע ועבקו ,ביוא ץראמ ןוחצינב בש לארשי םעש םימיה
.הכונחו םירופ תמגודכ החמש ימי ךכ

,'ה ינפל וננורכז הלעיש :לופכ ,ןכ םא ,אוה ןורכיזה
.ה"בקה לש ויתובוטו ויסנ תא רוכזנ ונאו

והמת תינעת תוכלה תליחתב ם"במרה לש וילכ יאשונ [1]
ביבש הדוהי ברה ךכב קסע .הבושת ובישה אלו ,ךכ לע
ןתינ םיפסונ םירבד .136-127 'מע "רזעיבא ריצב" ורפסב
'הפקשה ירבד' ורפסב קי'ציבולוס ד"ירגה ירבדב אוצמל
.58-49 'מע