ןליא-רב   תטיסרבינוא

עדמלו  הרותל  אישנה  ןרק  עויסב

סופמקה בר תכשל

תודהיה יעדמל הטוקלפה


                                      
רהב תשרפלש אשונה וניה יניס רהב הרות ןתמב םייזכרמה םיביטומה ןמ דחא
ביבס םעה תא תלבגהו" :םוקמב לבגוה םעה ,רהל םסחיב םעה תלבגה
םגו ,(בי :ט"י תומש) "'וכו והצקב עגנו רהב תולע םכל ורמשה רמאל          
'ה דרי ישילשה םויב יכ ישילשה םויל םינוכנ ויה" :ןמזב לבגוה
יפל יחה ידוהיה ,זאמ .(אי:ט"י תומש) "יניס רה לע םעה לכ יניעל
:ויתולבגהוו יניס רה דמעמ תא םוי םוי ותיא אשונ תידוהי תויכרע
:'ד םירבד ) "ברוחב ךיקלא 'ה ינפל תדמע םוי תא...חכשת ןפ"
איה תאזה תיכרעה תועדומה ןמ תורישיה תואצותה ןמ תחא .(י-ט
תלבגומו תמחתומ הרבחב ותטילשו ותוליעפש עדוי םימשה-ארי םדאהש
רה לש הארשההו שאהש החיטבמ הלא םילהונ תרימש.תודהיה ילהונ יפל
                .דימת ותרבחו ותוא םיוולמ יניס

ידעומ" םה םידעומו תבש :ןמזה לע םדאה תטילש תמחתומ ,רומא תשרפב
םינמזה חולל סינכהל ידכ תימוי-םויה ותוליעפ תא הנשמ םדאהו "'ה          
הרותה ,"רהב" תשרפ ,ונלש השרפב  .ןמזה תשודק לש ביכרמה תא
םדא .ותרבחלו וצראל עגונב םדאה  לש תוליעפה ימוחת תא הרידגמ
ערזת םינש שש" :'הל שדוק תיעיבשה הנשהו ,םינש ששל ותמדאב טלוש
תבש תיעיבשה הנשבו .התאובת תא תפסאו ךמרכ רמזת םינש ששו הדש
םינושארה םיקוספה העבש .(ד-ג :ה"כ ארקיו) "...ץראל יהי ןותבש
הנממ דמלל רומא םעהו ,הטימשה תנש תווצמ תא םיראתמ (!) השרפה לש
בשייתמש ימ אל ,התוא ןתונו ארבש הז אוה המדאה לע טלושש ימש          
ךפוה םינש עבשב םעפ םדאה תטילשמ ץראה רורחש .התוא דבעמו הילע
           .ביבסמ לבגומה יניס רה לש וכשמהל ץראה תא

ץראב תידוהיה הרבחה תולובג םיראותמ ,השרפה ףוס דע 'ח קוספמ
ינעה רשאכ ,תילכלכ תיתרבח הכפהמ תללוחתמ םישימחה תנשב .לארשי
תודבעל רכמנש ללמואהו ,הרזח התוא לבקמ ותחפשמ תזוחא תא רכמש
לע תותלטשהל ,םיקווש שוביכל לובג שי .ותוישפוחו ותואמצעל רזוח
,וייחב םעפ תוחפלש ךכ ,ינשה לש ובג לע תוירפמא תיינבל ,תלוזה
תיקולא תונוביר תשחמהו שומימל הייאר דע היהי וצראב יחה ידוהיה
                    .הרבחהו ץראה ,םדאה לע
                                        
דוסי יגשוממ תועבונ הרבחה לש ףטושה לוהינל תוכיישה תובר תוכלה
,(ח"י - ד"י םיקוספ) האנוא ירוסיא תוכלה תא תראתמ השרפה .הלא
והנוק ידימ םיירוקמה וילעבל ינוריעו יתואלקח עקרק תלואג תווצמ
,(ח"ל - ה"ל םיקוספ) תיבר ךשנ  ירוסיא ,(ד"ל - ה"כ םיקוספ)
הלאה תוכלהה לכ .(ד"נ -  ט"ל םיקוספ) םהיגוסל םידבע תוכלהו
לש תימואלה תיטפשמה תכרעמה ,ע"בשותה תורפסב רתוי דוע תוראובמ
                          .לארשי םע          

תוישרפ עבראו םישימחל תקלוחמ הרותה ,ילבבה ידוהיה גהונה יפל
הרותה תאירק ןעמל - "תוילע" עבשל תקלוחמ עובש תשרפ לכו ,עובש
הברהב וגאד ,עובשה תוישרפ תקולח תא ונגריאש ,לבב ינבר .רוביצב
תיגולואיתה הדוקנה תא אשית  ,תיעיברה ,תיעצמאה היילעהש תוישרפ
תיעיברה היילעה ,רהב תשרפב ,ונלצא .הלוכ השרפה לש תינורקעה
יכ" .ץראב ותחפשמ תלחנב ידוהי לכ תזיחאב ךומתל הווצמה תא תטרפמ
רכממ תא לאגו וילא בורקה ולאוג אבו ותזוחאמ רכמו ךיחא ךומי
שי ,ותזוחא רכומו תילכלכ שלחנש ידוהי .(הכ:ה"כ ארקיו) "ויבא
וקלחב ותייהש ךשמה תא רשפאל ידכ ורכממ תא הרזח לואגל הווצמ
ותוליעפ תלבגה לש ,השרפה לש דוסיה יגשומ ,תרמוא תאז .ץראב          
ותוביציו ומוקמ תא םיניירשמ ,הרבחהו ץראה לע םדאה לש ותטילשו
לע ריבס ימצע דובכל ותואכז תא םיעבוקו ,לארשימ טרפו טרפ לכ לש
סומסוקורקימכ ,טרפה דובכ .ללמואה יתרבחה וא ילכלכה ולרוג ףא
        .הלא תוכלהב ןגועמו ןגומ ,רוביצה דובכ תא ףקשמה

:השרפה לש חתפמ יקוספ ינשב אצמנ הז אלפנ יתרבח רסומל הביסה
                                        
םיבשותו םירג יכ ץראה יל יכ תותימצל רכמת אל ץראהו" :ג"כ קוספ
                         ."ידמע םתא

םתוא יתאצוה רשא םה ידבע םידבע לארשי ינב יל יכ" :ה"נ קוספ
                 "םכיקול-א 'ה ינא םירצמ ץראמ

ודובעישב הדסונ םדאה לש ותורחש הלוע הלא םיקוספ ינש ןמ
,םלוא !ורבח דובעישל עיגמ ל-אה תורממ ררחתשהל שקבמהו ,ויקולאל
ונתוא דימעמ ,"ידמע םתא םיבשותו םירג יכ" :ג"כ קוספב חנומה
,המדאב תויוכז ןיא רגל :םיהז  םניא בשותו רג :תינשרפ היעבב
- (18-ה האמ ,רפוס השמ ברה) "רפוס םתח"ה בתכ .!שיו שי בשותלו          
,ונוצרכ הב תושעל שקבמו ,ץראה לע םילעבל ומצע תא בישחמש ימש          
ןוצרב תינתומ ותטילששו ,רג קר אוהש עדויש ימל .רג קר אוהש הלגי          
לוצינ ידוהיהש הפקשהל איבמ יסאלקה סקודרפה .בשותה אוה ,לאה          
דבעושמ ותויה ידי לע ,הלוכ הרבחל וא ,רחא ידוהיל דובעשמ          
לע תמדקומ תולעב ה"בקל שיו רחאמ .םלועה היהו רמאש ימל הליחתכלמ          
.והער לע םדאה תטילשל תולובג שי ,הרבחה לעו ץראה לע ,ידוהיה          
    .םימש תוכלמ לוע תלבק ידי לע םינגומ ותוריחו םדאה שפוח          

לש דוסיה יכרע תא ונינפל הגיצמ "רהב" תשרפש ,אצוי רומאה לכמ          
הרבחב תוארל הכזנש ןוצר יהי .תיתימאהו תישרושה תידוהיה הרבחה
                 !ונא ונייחב לארשי ץראב תאזכ


ןמייה סחנפ ר"ד ברה

ןליא-רב  תטיסרבינואל  תורומש  תויוכזה לכ ©

Most recent modification: May 12, 1996