ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

308 רפסמ

ס"שת ,תישארב תשרפ

"... םילדגה תראמה ינש תא םיקלא שעיו"

הוק השמ 'פורפ

הטיסרבינואה אישנריתסה ובש ,אלמה המחה יוקילב םדא ינב דראילימכ וזח םיישדוחכ ינפל
תולעפתהה .ץראה רודכ ינפ לע םימיוסמ תומוקמב ,אלמ ןפואב שמשה תא חריה
תורידתב הרוקה) עוריאה לש תוידוחייהמ ולעפתה קלח .תיללכ התייה
יוקילה תא תוזחל חילצהש לע עדמהמ ולעפתה קלח ,(הנש האמכב םעפ לש
.ארובה יקוח לש יפויהמ ולעפתה קלחו ,האלפומ תונקיידב

תולאש תרדס הררוע חריבו שמשב וז תודקמתהש ,קפס ןיא
תננגה תבושתו ,םידליה ןגב הדימלה זאמ תולאשנש תויסיסב
... תובושתל םיכחמ ןיידע םיבר ."עדת ,לודג היהתשכל"
:"תוטושפ" תולאש רפסמ קר ןאכ גיצא
?שמשה הרצונ דציכ (1)
?שמשה הרצונ יתמ (2)
?הבוהצ שמשה עודמ (3)
?חריה רצונ יתמו דציכ (4)
"לודגה רואמ"ה תא ריתסהל "ןטקה רואמ"ה חילצמ דציכ (5)
?יוקילה תעשב

דומלל ףוס-ףוס ליחתמו ס"היבל םידליה ןגמ רבוע דליה רשאכ
םיקלא רמאיו" :(די א) קוספה לע ושוריפב לקתנ אוה ,י"שר
.תולאשהמ קלחל סחייתמ אוה ובו ,"םימשה עיקרב תראמ יהי
ןב ןועמש 'ר לש וירבד םיאבומ (ב"ע ,ס) ןילוח תכסמב
:יזפ

רואמה תאו לודגה רואמה תא ביתכו םילודגה תורואמה ינש תא םיקלא שעיו ביתכ
?דחא רתכב ושמשיש םיכלמ ינשל רשפא ,ע"שבר :ה"בקה ינפל חרי הרמא .ןטקה
.ךמצע יטעמו יכל הל רמא

ןיינעמ ,תורודל ןוכנה לכשה רסומ שי וז הדגאל םא םג
?םודקה עדמל תוחפל וא עדמל והשלכ רשק הל שי םאה ,קודבל
"תושמש יתש" ביבס בבותסהל רומא היה ץראה רודכש ןויערה
?ירשפא רבדה םאה .הבר תונרקס ררועמ

ולאשנש תולאשל לארשי ידלילו תוננגל תובושת קפסנש ינפל
תאו םוקיה תוחתפתה תודלות תא הרצקב רוקסל יאדכ ,ליעל
.חריהו שמשה תריציל לבוקמה יעדמה רבסהה

דראילימ 15 -כ ינפל םוקיה רצונ ,םויכ יגולומסוקה עדיה פ"ע
םתמאתהו םייגולומסוקה םינמזה יבגל) "לודגה ץפמ"המ םינש
,ץוציפה רחאל דימ . (1 הרעה האר ,"האירבה ימי תשש"ל
םיידוסי םיקיקלחל ךפה הנירקהמ קלח .הנירקב םוקיה אלמתה
היינש רחאלו (םינורטיזופו םינורטקלא ,םיקראוק :ןוגכ)
תוקד שולש רחאל .םינוטורפהו םינורטיונה ורצונ (!) דבלב
התייה הרוטרפמטהו ,םוילהה יניערג ורצונ לודגה ץפמהמ
לש הקיזיפה !!תטלחומ המרד !תולעמ ידראילימ המכ זא
םיירטנמלא םיקיקלח לש הקיזיפה ,םייטנגמורטקלא םילג
םידומילה תינכתמ זוחא 75 -כ םיווהמה ,תיניערגה הקיזיפהו
ךות ורצונ ,הבוט הטיסרבינוא לכב הקיזיפב ןושאר ראותל
!!דבלב תוקד 3

ודרי תורוטרפמטה .יטמרד ןפואב בצקה טאוה ךליאו ןאכמ
300,000 - כ רחאל תולעמ 6000 -כל ועיגהשכו ,אעמק אעמק
תוליחתמ ןאכ ."ררועתה"ל םוקיה ליחתה ,לודגה ץפמהמ םינש
תילגת .(רמוחמ בכרומה) םוקיה הנבמ לש "תונושארה תושוא"ה
,יבוק תיללחה רשאכ ,םינש עבשכ ינפל בר שער הררוע תאז
,(הנירק יוליגל ללכושמ דויצ םע) 1989 - ב ללחל החלשנש
תונש ןוילימ 500 לש קחרממ העיגהש הנירק דודמל החילצה
,הנשב תרבועה רוא ןרק לש קחרמ איה רוא תנש) ונתאמ רוא
יבוק לש םוליצה .(היינשב מ"ק 300,000 ןרקה תוריהמו
300,000 -כ רחאל םוקיה תחימצ תישאר לש ביהרמ הארמ ןתנ
תורצוויהל דע תוכחל היה ךירצ ןמז המכ .ורצוויה זאמ םינש
םידומילה תינכתמ םיזוחאה 25 רתי תא הווהמה תימוטאה הקיזיפה
10 -כ רצונ ןושארה םוטאה ,ןכבו ?הקיזיפב ןושאר ראותל
תמועל "ריעז" ןמז ןיידע) לודגה ץפמה רחאל םינש ןוילימ
.(םוקיה תונש דראילימ 15

םינימאמ םיאקיזיפה ?חריהו ץראה רודכ ,שמשה ורצונ יתמ
ץפמה רחאל םינש דראילימ 10 -כ הרצונ שמשה תכרעמש ,םויכ
תכרעמ ,שמשה ורצונ םינש דראילימ 5 -כ ינפל ונייה .לודגה
רחאל םינש ןוילימ 50 - כ רצונ חריהו ,ץראה רודכו שמשה
תניחבמ ץראהו םימשה תודלות ולא .ץראה רודכ תורצוויה
.עדמה

דחאכ) ץראה רודכו שמשה תריצי ןפואמ ךשמהב ררבתיש יפכ
הרצונ שמשהש ,אופא םינעדמל םויה רורב ,(תכלה יבכוכמ
יגולונורכה רדסה םע ,ןכ םא ,רדתסמ הז דציכ .ץראה רודכ ינפל
יעיברה םויב אצמנ שמשה תריצי רואית ובש ,תישארב רפס לש
ןכ ינפל אצמנ (ץראה רודכ ינפ לע) אשדה תריצי רואיתו
הייחמצ םוש ןכתית אלש ,םלוכל רורב ירה ?ישילשה םויב
היעבל סחיתה י"שר .שמשה ללגב תרצונה הזתניסוטופ אלל
יגולונורכה רדסה תא עיקפמ אוה עיתפמ ןפואב כ"עו ,וז
.שמשה תריצי לש

עיקרב תראמ יהי םיקלא רמאיו" :(ד"י א) תישארבב קוספה לע
:(א"ע ,בי) הגיגחב ארמגה ירבד תא י"שר איבמ ,"םימשה
"...עיקרב תולתהל םהילע הווצ יעיברבו ,וארבנ ןושאר םוימ"
קוידב ,ונייה .(2 הרעה האר ,ארמגה ירבד לש ףסונ קוזיחל)
"ישילשה םוי"ה ינפל שמשה הרצונ ,םינעדמה םיעבוקש ומכ
.אשדה רצונ ובש

תרבדמ הרותה "יעיברה םוי"ה תליחתב יכ ,בל םישל יואר
םיקלא שעיו"ל תרבוע איה םואתפו ,"םימשה עיקרב תראמ" לע
טלחהב :הבושתה ?םירבדה ןיב לדבה שי יכו ."תראמה ינש תא
הברה שיו ,ונלש היסקלגב הדיחיה הניא "ונלש" שמשה !ןכ
."שמש" םהש ונתאמ םיקחורמ תורואמ

תססובמ ייד הכרעה הנשי ,ןכבו ?ונלש היסקלגב שי תושמש המכ
תוינעל ,ןכ לע !!"תושמש" םהש םיבכוכ דראילימ 100 - כ שיש
יהי םיקלא רמאיו" א קרפב די קוספ ןיב לדבה שי ,יתעד
"תראמה ינש תא םיקלא שעיו" ןיבל "םימשה עיקרב תראמ
,תושמש דראילימ 100 - ה לע רבודמ די קוספב .זט קוספב
שוריפ .חריהו שמשה - "ונלש" תורואמה ינש לע זט קוספבו
:חמק םיליהתב ךלמה דוד לש רמזה ירבדל אילפהל םיאתמ הז
שי ,ונייה ;"רוא יבכוכ לכ והוללה ,חריו שמש והוללה"
יבכוכ לכ" ןיבו ,חריהו שמשה ,"תראמה ינש" ןיב הדרפה
הדרפה שי ולק םיליהתב םג .תושמשה רתי תא םיווהמה "רואה
השעל" :חריהו שמשה ןיבו "םילדג םירוא"ה ןיב תטלחומ
תלשממל שמשה תא" כ"חאו ."ודסח םלועל יכ ,םילדג םירוא
תולשממל םיבכוכו חריה תא" ףוסבלו ,"ודסח םלועל יכ ,םויב
םלועל יכ" ןומזפ לכ ,ונייה ."ודסח םלועל יכ ,הלילב
.רחא ןיינע לע אב "ודסח

ןיינעמ "רואה יבכוכ לכ" לע תיעדמה היצמרופניאה תמלשהל
ץצופתהל םיטונ ,שמשה תסממ לודג םלדוגש םיבכוכש ,ןייצל
0.6 -כ) ונלש שמשה תסממ םינטק םיבכוכו ,םיביצי םניאו
םיסננ"ל ךפהיהלו תפטעמה תא לישהל םיטונ (שמשה תסממ
םוקיה תא ארובה רדיס ןכל .רוא םיאיצומ םניאש "םינבל
.ביצי אוה "ונלש" שמשה לדוגב בכוכ קרש ,ךכ

הבושתהש ררבתמ ?הבוהצ שמשה עודמ .םידליה ןג תלאשל רוזחנ
ךכ לע תונעל ידכ !לבונ סרפב הילעב תא התכיז וז הלאשל
וטבלתה תורוד .שמשה לש היגרנאה רוקמ תא ןיבהל ךירצ
וליאש ,בשיח הטב סנה יאקיזיפה ?"שמשב ףרשנ המ" :הלאשב
התייה איה ,לשמל טפנ ומכ הריעב רמוחמ תבכרומ שמשה התייה
רורשל ךירצ היה רבכ ונימיבו ,םינש 10,000 רחאל תפרשנ
...ךשוח

,הטב סנה עבק תיניערגה הקיזיפה תנבהב תומדקתה רחאל
תויצקאירב .תיניערג-ומרת היצקאיר איה שמשה לש היגרנאה רוקמש
לש הייח .םוילה תרצויו ,ןמימה תא "תפרוש" שמשה ולא
.הנש דראילימ הרשעכב םיכרעומ שמשה

םייניערג-ומרתה םיכילהתהמ האצותכ שמשה תפטעמב הרוטרפמטה
םילג לש הרוצב תטלפנה היגרנאה .תולעמ 6,000 כ איה
,םיעבצה תשק ךותב בוהצה עבצל המיאתמ ,םיטנגמורטקלא
ה"בקה רדיס ךכיפל .תוארל תלגוסמ םדאה ןיעש רואה והזו
לכויש ידכ ,םדאה ןיעל קוידב םיאתתש שמשב הרוטרפמטה תא
התייה שמשה חטש ינפ לש הרוטרפמטה וליא .רואהמ תונהיל
םוחתב תלפונ התייה הנירקה תיברמ ,לשמל השימח יפ הלדג
!םדאה ןיעל תיארנ התייה אלש טעמכ שמשהו ,לוגס-הרטלואה

רדסה ושוריפ "רוא יהיו"ש ,ךכ תיניערגה הקיזיפה יקוח תא רדיס םלועה ארוב
.ונלש שמשה לש המיאתמה הרוטרפמטה

?חריה רצונ דציכ

:חריה תורצוויהל תוירואית 3 ויה 1970 תנש דע

וריצ ביבס בבוסש ללגב ץראה רודכ לעמ "ערקנ" חריה (1)
ץראה רודכ תפטעמ הערקנ בוביסה ללגב ,ונייה) יידמ רהמ
.(חריה אוהש בכוכל כ"חא הכפהו
תיליפרעה לש "תיליפרע-תת"מ דחי ורצונ חריהו ץראה (2)
.םיבכוכה ראש לכו שמשה ורצונ הנממש ,תיתישארה
.ותברקב ףלחשכ ץראה רודכ י"ע "דכלנ" חריה (3)

דמעמ הל השבכש הירואית םיאקירמא םיאקיזיפ ולעה 70 - ה תונש עצמאב
דראילימ 4.5 -כ ינפל .חריה תורצוויה רבסהב "הליבומה הירואית"כ
תיקנעה תושגנתהב .ץראה רודכ םע םידאמ בכוכ לדוגב קנע ףוג שגנתה םינש
תררחושמה היגרנאה .קרפתה ונב שגנתהש בכוכה .המוצע היגרנא הררחתשה
,ךתומה רמוחה ללחל עיגהשכו ;ץראה רודכ תפטעמ "תודייאתה"ל המרג
.חריה רצונ ךכו ,םינש 100 -כ ךשמב קצמתהו ררקתה אוה

,תיחכונה הירואיתהו 1970 -ל ומדקש תוירואיתה לע םילכתסמ םא
לע הגיגח תכסמב האבוהש יפכ ,תרוסמה םע רדתסמ הז דציכ
.הנבלה "טועימ"

?תפסונ שמש הליחתב הנבלה התייה יכו

כ"חאו ,יללכ ןפואב "שמש" תרצונ דציכ ,ןיבהל ךירצ ךכ םשל
."ונלש" שמשה הרצונ דציכ
.הזל הז םיכשמנש םיזג ליכמה םוצע קבא ןנעמ תרצונ שמש
תבבותסמ שמשה תיליפרע ."שמשה תיליפרע" ארקנ הז ןנע
יריגרג" לש הכישמה חוכ ללגב קמטצהל הליחתמו המצע ביבס
תרצונו ,תסרוק תיליפרעהש דע הכישממ "תוקמטצה"ה ."קבאה
תיבוביס העונת שי רשאכש ,עודי הקיזיפב .הקצומ "שמש"
לש וז הנוכתל .םואתפ םלעיהל לוכי וניא אוה ,רמוח לש
רמשיהל בייח אוהו ,"יתיווז ענת" םיארוק תיבוביסה העונתה
הלדג תיבוביסה העונתה כ"עו) תיליפרעה לש הסירקה ךרואל
ךכיפל .(תטלחומה הסירקה רחאל םגו תקמטצמ תיליפרעהש לככ
.הריצ ביבס בבותסהל תבייח תרצונה שמשה

.תיבוביסה העונתה לכ תא "עולבל" ידכ ייד ךכב ןיא לבא
"תיבוביסה העונתה תומכ" לע רומשל ידכ ?הרוק ןכ םא המ
תובבותסמ תושמשה יתש !הלופכ שמש תרצונ (יתיווז ענת)
יבכוכ" םירצונ ךכו ייד וב ןיא םיתעל הז םג .וז ביבס וז
תכלה יבכוכ רפסמ .תושמשה יתש ביבס םיבבותסמה "תכלה
.תינושארה תיבוביסה העונתה לע רומשל ידכ םיאתמ םירצונה

החכוה ?הלופכה שמשה תיירואיתל תינויסינ החכוה שי םאה
םירקוח !תועובש רפסמ ינפל קר הגשוה תקתרמ תינויסינ
רה ימורמב המצע בר פוקסלטב ושמתשה הילרטסואו ב"הראמ
יגולומסוקה רקחמה תודלותב הנושארל ואצמו ,הילרטסואבש ולמורטס
עובק לולסמב גחה ,קדצ בכוכה לש וידממב ,לודג תכל בכוכ
ןוילימ 250 - כ תושמשה יתש ןיב קחרמה .תושמש יתש ביבס
תושמשה יתש ;מ"ק דראילימכ תושמשהמ תכלה בכוכ קחרמו ,מ"ק
!וז ביבס וז תובבותסמ

."'ה ךישעמ ובר המ" :רמול קר ןתינ וז תילגת לע

?םוקיב שי תולופכ תושמש המכ

-כ) בורה ,היסקלגב תושמש דראילימ 100 ךותמ יכ ,ררבתמ
הלופכ שמש לש ןויערה כ"ע .תולופכ תושמש םה (זוחא 60
רתוי ההובגה תוריבסה .ינוימד וניא יזפ ןב ןועמש 'ר לש
ןתינ ,תאזמ הרתי !הלופכ שמש איה ,שמש תכרעמ תריצי לש
ה"בקה ןיב "חיש וד"ה לע ןילוחב ארמגה ירבד תא ןיבהל
,ה"בקהמ חריה "שקיב" ,שמשה תיליפרע בוביס ידכ ךות :חריהו
יא יכ ,ללכ ךרדב השוע התאש יפכ ,תושמש יתש רוצית לא
ה"בקה רצי ןכאו .דחא רתכב ושמשיש םיכלמ ינשל רשפא
.(בוביסה תא רמשל ידכ) תכל יבכוכ 9 -ו תחא שמש ,תיליפרעהמ
.שמשה תכרעמב "ןטק רואמ"כ חריל ללכ םוקמ היה אל ,ןכ םא
רואמה רצונו ,ץראה רודכב עגפש קנע רואטמ ה"בקה ןמיז
... הלילה תלשממל ןטקה

ל-א"ב תבש לכ תרמאנה האלפנה הליפתל םג המיאתמ וז הקיזיפ
,רוא חרזיו שמשל ארק" :רמאנ םש ,"םישעמה לכ לע ןודא
ורצונ אל חריהו שמשה ונייה ."הנבלה תרוצ ןיקתהו האר
(תיליפרעה ךותמ) שמשל ארק" :כ"עו שמשה הרצונ םדוק .דחי
תרוצ ןיקתה"ו ךשוח הלילבש ה"בקה "האר" זאו ,רוא חרזיו
.(ץראה רודכב רואטמ תושגנתהמ) "הנבל

?וניזחש ןורחאה המחה יוקיל תא ןיבהל ןתינ ןכ םא דציכ
!?רתוי רחואמ "ןקתוה"ש חריהמ 400 יפ הלודג שמשה ירה
רודכב עגפש רואטמה .האירבה השעמב ףסונ אלפ סנכנ ןאכ
חריה .שמשל תיסחי םעפ 400 "טעמתה"ש ,חריה תא רצי ץראה
רתוי בורק םעפ 400 קוידב ... אוהש ץראה רודכמ קחרמב רצונ
תיסחיש תמרוג וז האלפומ "תוירקמ" .שמשה רשאמ ונילא
'נ) שמשה לש הלדוגב קוידב הארנ חריה ,ץראה רודכ לע הפוצל
עודמ ריבסהל ידכ ,ל"נה ורפסב וז הדבועב שמתשמ רזעיבא
המח יוקיל רשפאמה רבד ,("ןטקה רואמ"ה ארקיהל חריה הכז
!אלמ

ןנובתמה םדא לכ שגרל תבייח עבטה יקוחב האלפומה הינומרהה
ל-א" רומזמב תבשה תליפתב םלוה יוטיב תלבקמו ,םוקיב
,"ומשל םינתונ דובכו ראפ" םילימב ,"םישעמה לכ לע ןודא
."םורמ אבצ לכ ול םינתונ חבש" - ל םיפרטצמ ונאו
ירה ,יפוקסורקימ רודכב סוחד היה םלועהש ,ןובשחב םיחקול םא [1]
דאמ םיילקיזיפה םיכילהתה ,ןיטשנייא לש תוסחיה תרות יפלש
תוינש יקיקלחב תורקל םילוכי "םינש ידראילמ"ו םיצאומ
תישארב" ,רדרש 'ג לש ורפסב ךורא ןויד האר .תוקד וא
לש םינשה ידראילימ 15 ש בשחמה ,ד"נשת ,"לודגה ץפמהו
!האירב ימי השישל "םילפקתמ" םוקיה תריצי
םינמזה ןיב הריתס ןיא ,ל"זח תרוסמ תניחבמ םג ,ךדיאמ
יכ "האירבה ימי תשש"ו (םינשה ידראילימ) םייגולומסוקה
רזעיבא 'נ לש ורפסב ןויד האר .תועש 24 אקוד וניא "םוי"
'י לש ורפסב ןויד םג האר ןכ ומכ .ד"נשת ,ארב תישארב
,תיגולומסוקה העיבקה לע רערעמש ,ג"נשת ,הפוקתה ירגתא לומ יול
םלועהש ןכתייש אלא ,תישאר לש "ספא" בצממ ליחתה םלועהש
.רתוי "רחואמ" בצממ דימ ליחתה

,תוארל ןתינ "ןושארה םוי"ה תאירב לש ארקמה טשפמ [2]
רודכ לא רשי העיגמו הקיזיפה לכ לע טעמכ תגלדמ הרותהש
,ןושארה קוספב רבכ .הרותה ילבקמל בושחה אוהש ,ץראה
."ץרא"ה תרכזומ ,"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב"
ינב תניחבמ "ןושארה םוי"ב רתויב בושחה עוריאהש ןאכמ
יהיו רוא יהי םיקלא רמאיו" :ג קוספב רבכ ליחתמ םדאה
ארמגה ירבדכ שמשה תריצי לא סחייתהל כ"ע חרכומו ,"רוא
:ה קוספב ארקמה לש םילימל תועמשמ שי ךכ קר .הגיגחב
רבכ שי ובש בצמל םיאתמה ,"דחא םוי רקב יהיו ברע יהיו"
.רקובו ברע לש םייצראה םיגשומל ןבומ שי זא קרו ,שמש
הרצונ שמשהש ,הגיגחב ארמגה ירבדל תפסונ החכוה ןאכמ
.ןושארה םויב