ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

201 רפסמ

ז"נשת ,אצת יכ תשרפ

טשפל הכלהה שרדמ ןיב

ואדנל בד 'פורפ

לארשי םע תורפסל הקלחמהדימת שרפל םידיפקמ םניא םינומדקה ונינשרפש ,םיעדוי לכה
רשא רוכבה היהו" קוספה לע .אתכלהד אבילא םיבותכה תא
'בד) "לארשימ ומש החמי אלו תמה ויחא םש לע םוקי דלת
הווצמש ןכימ ,רוכבה היהו ,ןנבר ונת" :ארמגב רמאנ (ו הכ
תוגרוחה "דלת רשא" םילימה תא .(א"ע בכ תומבי) "םביל לודגב
:ארמגה תשרפמ ,תמה לש ויחאכ "רוכב" םישרפמ םא ,ןיינעה ןמ
םוקי" םילימל סחיבו ,(םש םש) "תדלוי ןיאש תינוליאל טרפ"
ןבהש ,םתס "םש"-ל הניא ןתנווכש הריבסמ איה "ויחא םש לע
ארמגה .הלחנל הנווכה אלא ,תמה חאה םש לע ארקיי דלונה
"ויחא םש לע םוקי" ןאכ רמאנ" :תרמואו הווש הרזג תדמול
.(ו חמ 'רב) "םתלחנב וארקי םהיחא םש לע" ןלהל רמאנו
."הלחנל ןאכ רומאה "םש" ףא ,הלחנ ןלהל רומאה "םש" המ

לע םביה ,םוקי" :רתא לע (םש) תומביב י"שר ףיסומ הזל
הווש הרזג ."ומע ויחא וקלחי אלו ותלחנ לוחנל ויחא םש
איהש יפ לע ףא ,קוספל הירשק תאו הכלהה תא הריבסמ וז
ןיינעב תישארב רפסב קוספה .וטושפמ ירמגל קוספה תא האיצומ
,ויהי ךל (השנמו םירפא ירחא) םהירחא תדלוה רשא ךתדלומו"
רורב ןפואב רשוק (ו חמ 'רב) "םתלחנב וארקי םהיחא םש לע
םירבדב ןאכ הז תמועל .הלחנל "וארקי"-ו "םש" םילימה ןיב
דלונה רוכבה םש אוה "םש" יכ ,תוריהבב רמוא קוספה טשפ הכ
אוהש ןושארה הלעב םש לע ארקיי אוהו ,םובייה רחאל ומאל
.יגולויבה ויבא לש תמה חאה

ומייקל ןיאש ךכ ידכ דע הזה טשפה תא תלטבמ הווש הרזגה
י"שר) תמה םש לע ללכ דלונה ןבל ארקל םיבייח ןיאו ,ללכ
.(ירמגל היתקיפאו ה"ד ,א"ע דכ תומביב

םאתהב קוספה תא םישרפמ ן"במרו ארזע ןבא ןכו ארקמב י"שר
.אתכליהד אבילאו ארמגל

ןושארה לעבה םשב דליל ארקל ןיא עודמ ,ריבסמ וליפא ן"במר
רמאנש ,זעובב ונאצמ ירהש ,לארשימ ומש החמיי אלש ידכ
םעמ תמה םש תרכי אלו ותלחנ לע תמה םש םיקהל ..." :םש
וארק אלש יפ לע ףא ,(י ד תור) "...ומוקמ רעשמו ויחא
הרזגש הארנ ,יתעד תוינעל .ןולחמ םשב דלונה דליה םש תא
תרשקנו ,"םוקי" הלימה לע תססובמ "םש"-"םש" לש וז הווש
הכרצהב "םש" םצעה םש אב ללכ ךרדב ."הלחנ" הלימה לא הכרד
"הלחנ" םצעה םש וליאו ,(םשב ארקל) "ארק" לעופל (תולת)
רשאכ .(ותלחנ תא םיקהל) "םוקי" הלימל הכרצהב ןושלב אב
,"תמה ויחא םש לע םוקי דלת רשא רוכבה היהו" רמוא קוספה
"םש" יוטיבל "הלחנ"-ל יוארה הכרצהה לעופב שמתשמ אוה
."הלחנ"-ל "םש" ןיב רשקה לע ןושלה יגהנמ תרזעב הזב זמרמו
רמואו טשפה יפל שרפל ססהמ וניא ם"בשרה ןכ יפ לע ףא הנהו
רורב הארנו ,"טשפה יפל (ויחא) ויבא םש לע ןבה :"םוקי"
.רוכבה חאל אלו תמה םש תא םיקמו שרויש םביה ןבל ותנווכש
:לארשימ ומש החמי אלו" :רמואו ןיינעה תא ביחרמ דוע ונרופסה
היברו הירפ םויק הלעתי 'ה לצא בשחנ (חאה אלו) דלוה היהיש
ךירצ םביה ןיאו ,תמ לש וישודק ידי לע דלונ ירהש ,תמל
."םירחא ןישודיק השדקל

אלא וניא וא" ליחתמה רוביד ,רתא לע תומביב תופסותה ןמ
וז הווש הרזגש ךכל זמר שי ארמגב רבכשםידמול ונא "םשל
קוספהש ךרוצ איה אלא ,דבלב םכחל םכחמ הלבקה לע תכמוס הניא
המביה דלתש רוכבה לע יאד...":םש רמאנ ךכו .ול קוקז ומצע
תא שריי רוכב ותואש ,הלחנל תמה םש לע םוקיש ארק רמאק
עמשמו ."היל יעבמ "ויבא יחא םש לע םוקי" ןכ םאד ,תמה
לש ןבה אוה "רוכב"הש דיגנ םאש ,תופסותה ןמו ארמגה ןמ
,"ויחא םש לע םוקי" בותכה תא ריבסהל רשפא ךיא ,תמה יחא
םובייה ןיינע לכו ללכ חא ול ןיא המביה לש הז רוכב ירהו
,טשפה ינפב יניצר ישוק דימעמ קוספב הז טרפ .הז ללגב אב
ידי לע ןתינ הז רחא רבסה .רחא רבסה שרודו השקומ אוהו
היעבה ףא לעו הווש הרזגה לש הז חוכ ףא לעו .הווש הרזגה
"םוקי" ,"םש" ןיב ינושלה רשקה ףא לעו טשפה יפל שוריפבש
הארנה יפל ונקוספ תא ונרופסהו ם"בשרה םישרפמ - "הלחנ"ו
.הרבסה יפ לע ארקמ לש וטושפכ םהל

י"שר םגו שיש םיאצומ ונא םירחא םינשרפמ תואמגודל ףסונ
:בותכ (ב גכ) תומש רפסב .אתכליהד אבילא אלש ארק שרפמ
ירחא תוטנל ,בר לע הנעת אלו תערל םיבר ירחא היהת אל"
תיב ןיינעל קוספה תא םירשוק הכלהה ישרדמ ."תוטהל םיבר
אלו" היפלש .אתליכמה תא איבמ "המימת הרות" לעב .ןיד
דחאו ןיבייחמ רשע דחאו ןיכזמ רשע דחאל ןינמ :בר לע הנעת
אל רמול דומלת ?תוכז ףכל אלא הטי אלש עדוי יניא רמוא
הבירמו הטטקל איבי הבוח דומילש ןכתי יכ) "בר לע הנעת
.(ןייטשפא יולה ךורב 'ר - םיניידהו םידעה לע ןודנה יבורקב
אל" :ורמואב הכלהה יפ לע קוספה תא הליחת שרפמ י"שר םג
ובריש דחא ןייד ליבשב התימ בייחל ,"תערל םיבר ירחא היהת
םא ,השלשו םירשע לש ןיד תיבב ךכו .ןיכזמה לע ןיבייחמה
- בויחל ףקות ןיא ,םיכזמ רשע דחאו םיבייחמ רשע םיינש
רחא בותכש המו ,"תערל םיבר רחא היהת אל" בותכה יפ לע
רתוי םיינש תוחפל שי רשאכ אוה ?"תוטהל םיבר ירחא" ךכ
טושפה טשפהש ןיבמ י"שר םלואו ,הכלהה יפל ךכ .םיבייחמב
,םסרופמה חסונה תא ףיסומ אוה ןכלו ,אוה ןכ אל קוספה לש
יפל םעפהו ,תפסונ םעפ קוספה תא שרפל רזוח אוהש העשב
ויהת אל" ליחתמה רוביד ,'ב קוספל רמוא אוה ךכו .טשפה
לבא ,לארשי ימכח ישרדמ הז ארקמב שי" :"תערל םיבר ירחא
ישורד תא הנומ אוהו "וינפוא לע ןהב בשוימ ארקמה ןושל ןיא
"תוטנל בר לע הנעת אל" ליחתמה רוביד ףוסב ,ומייסב .הכלהה
,ונורתפ ךכו וטושפכ וינפוא לע ובשיל רמוא ינאו" :רמוא אוה
רבד בירה לע וננעת לא ,טפשמ ותוא לע ןודנה ךלאשי םאו
רומא אלא ,ותימאמ טפשמה תא תוטהל םיבר ןתוא ירחא הטונה
םנמא ."םיברה ראווצב יולת אהי רלוקו ,אוה רשאכ טפשמה תא
ןיא לבא ,ןידו טפשמ לש ןיינעל קוספה שרפתמ טשפה יפל םג
לש הרקמב וא םיבייחמב םיינש וא דחא לש בור ןיב הנחבא
רוסא ,לודג בור וליפאו ,בור לש הרקמב אלא .לוקש ןיד תיב
.קדצה יפ לע אלש ןידה תא םיטמה בורה תעד תא לבקל טועימל
ןידב השענש לווע לכ דגנ תאצל בייח דיחי וליפאו טועימ לכ
תא תושעל בייח אוה יוכיס ול ןיא וליפאו ,בורה ידי לע
.םיברה ראווצב רלוקכ תויולת הנייהת המשאהו תוירחאהו ,ולש
אוה .טשפל הכלהה שרדמ ןיב לידבמ י"שרש ונל ררבתנ ךכ
ענומ הז ןיא לבא ,הפקת הכלה איה הכלההש םיעטמ ןבומכ
וניא רבדה םא םג ,קוספה תנבהב טשפה תא ונתוא דמלל ונממ
.הכלהה תא ףפוחעדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה