ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

188 רפסמ

ז"נשת ,אשנ תשרפ

ךילא וינפ 'ה אשי

ןהכ םעוניבא ר"ד

דומלתל הקלחמהךרועה זכיר (46-45 'מע ,ץיבורוה תרודהמ ,בנ הקסיפ) רבדמב ירפסב
,תומודמ תוריתס אלא ולא ןיאש תורמל .הז תא הז םירתוסה םיבותכ לש הרדיס
תכרבמ חקלנ םירתוסה םיבותכה דחא .תחאל תחא ןתוא בשייל ל"זח וחרט
:ובש תוידוחייה תאפמ ןויע שרוד אוהו ,ונתשרפבש םינהכ

:רמאנש ,ללפתמו דמוע התאש העשב - (וכ ו 'דמב) ךילא וינפ 'ה אשי ............
תא יכפה יתלבל ,הזה רבדל םג] ךינפ יתאשנ הנה :וילא רמאיו'
............
םא המו :רמוחו לק םירבד ירהו .(אכ טי 'רב) '[תרבד רשא ריעה
............
ךינפמ םינפ אשא אל - ךל ,יבהוא םהרבא ליבשב םינפ יתאשנ טולל
............
?ךיתובא ינפמו
............
בותכו ,'[םולש ךל םשיו] ךילא וינפ 'ה אשי' :רמוא דחא בותכ
............
'בד) '[דחש חקי אלו] םינפ אשי אל רשא [...לאה]' :רמוא דחא
............
...?וללה םיבותכ ינש ומייקתי דציכ .(זי י
............

ה"בקהש החטבה וב שי וליאכ 'ךילא וינפ 'ה אשי' בותכה תא שרפמ ןשרדה
ךרדב קוספה שוריפ .הבוטל םתוא הלפיש ,ונייהד ,לארשי ומעל םינפ אשי
ויפלש - 'םינפ אשי אל רשא' - רחאה בותכה ןיבל וניב הריתס רצוי וז
וניקלא 'ה םע ןיא יכ' :רמאנש ךרדכ ,קדצבו רשויב ומלוע תא ה"בקה טפוש
.(ז טי ב"הד) 'דחש חקמו םינפ אשמו הלוע

ןבור - םעפ (!) םיעבראכ וז הריתס הגצוה תידומלתהו תישרדמה תורפסב
שולש .הריתסה בושייל םיכרד ועצוה ןלוכבו - ןמצע לע תורזוחה תוליבקמ
םוקמ לש ונוצר םישוע לארשישכ' (1) :ליעלד טוטיצה ךשמהב ואבוה ןהמ
אל רשא - םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאשכו ,ךילא וינפ 'ה אשי -
םתחנשמ - םינפ אשי אל ,ןיד רזג ינפל - וינפ אשי (2) ;'םינפ אשי
.אבה םלועל - םינפ אשי אל ,הזה םלועב - וינפ אשי (3) ;ןידה רזג
ךניבש םירבדב - וינפ אשי (4) :םיפסונ םיצורית ועצוה םירחא תומוקמבו
הקסיפ ,אטוז ירפס) ךריבח ןיבל ךניבש םירבדב - םינפ אשי אל ,וניבל
- םינפ אשי אל ,הבושת השע םא - וינפ אשי (5) ;([248 'מע ,םש] ו
;(רוצה ה"ד ,א ,וניזאה ,ןמרביל 'דהמ ,הבר םירבד) הבושת השע אלש ימל
ןמיס ,וצ ,אמוחנת) ם"וכעל - םינפ אשי אל ,לארשיל - וינפ אשי (6)
.(ה

,האדוה ה"בקל סחיישכ ,(י"א יארומא םשב) ותשרדב אריוע בר תושעל לידגה
,לארשיל םינפ אשא אל ךיאו" :הנעטב ,םינפ אושמ לש "המשא"ב ,לוכיבכ
םמצע לע םיקדקדמ םהו ,'תכרבו (:זא קרו) תעבשו תלכאו' :םהל יתבתכש
.(ב"ע כ תוכרב) "?הציבכ דעו תיזכ דע (םילכואשכ וליפא) ךרבל

.םיבותכה ןיב הריתסה םע םינשרדה תודדומתהב תושיג יתש וניאר ןאכ דע
,הבשייל דציכ תונוש םיכרד העיצמ תחא ךא ,הריתסה לש המויקב תודומ ןהיתש
ךרוצ האור הניא ךא ,הריתסה לש המויקב הדומ ,אריוע בר לש ,היינשהו
ה"בקה לש תידדהה םתביח עקר לע התוא הקידצמ וליפאו ,יהשלכ תולצנתהב
.הזל הז םינפ םיאשונה ,לארשיו

,ב"ע ע הדינ) תופסותה ילעב ירבדב תמייק ,תיתרוקיבה ,תישילשה השיגה
ןוויכ ,וז היעב לש דוסיה תחנהל עגונב תחנ יא ושח רשא ,(בותכ ה"ד
:ללכ הריתס ןאכ ןיא םתעדלש

'ה אשי' ביתכ אלד ,םהינפ תא אשונ ה"בקהש עמשמ אל ,טשפה יפל
...............
ךל םישהל ךילא הנפיש ['וינפ 'ה אשי' בותכהמ] עמשמו .'ךינפ
...............
(תושקהל דומלתל היה ףידעו) ייושקאל ס"שהל היל יוה יפטו ...םולש
...............
אשיו' ןמו ,(אכ טי תישארב) 'הזה רבדל םג ךינפ יתאשנ הנה'מ
...............
.(ט במ בויא) 'בויא ינפ תא 'ה
...............

םיבותכה ינש ןיב הריתסל סיסבהש ,דחאה .תופסותה ןאכ םילעמ םיישק ינש
,ךתבוטל םינפ אושמ וניא 'ךילא וינפ 'ה אשי' קוספה טשפ ןכש ,העטומ הארנ
םלעתהל שרדמה לעב האר המ ,ינשה .ךלש ןוויכל םתיינפהו םינפה תמרה אלא
ותרטמ תא תרשל םילוכיה (בויאו ,םודס ןיינעב םהרבא) םירחא םיבותכמ
!?םינפ ה"בקה אשונ םיתעלש שרופמב רמאנ םהבש םושמ ,רתוי בוט

אשי' בותכה טשפ .תופסותה ילעב וקדצש ,הלוע ומצע ארקמה ןושלמ ,ןכא
בותכה לש וכופיה אוה ,ונתשרפב ע"בארה ריעהש יפכ ,'ךילא וינפ 'ה
הנפתש םוקמ לכב יכ' :שריפ ע"בארה ירהש .(וט ו 'שי) 'םכמ יניע םילעא'
דיעמ ןושלה קודקד ,םנמאו .(ם"בשרב אוה ןכו) 'ךילא תואושנ וינפ היהי
"םינפ אשי אל" ;אשונה לש וינפ ולא - "ךילא וינפ 'ה אשי" (א) :ךכ לע
'ה אשי" (ב) ;"בויא ינפ תא 'ה אשיו" :ומכ ,אשומה לש וינפ ולא -
סחיה תלימ ,בויאמ קוספב לבא ;"לא" :איה סחיה תלימ - "ךילא וינפ
לא ינפ אשא ךיאו" :ןוגכ ,ארקמב םינוש תומוקמב אוה ןכו ."תא" איה
ינפ [תא] אשת אל" תמועל ,(בל ט ב"למב ןכו ,בכ ב ב"מש) "ךיחא באוי
.(וט טי 'קיו) "ךתימע טפשת קדצב ,לודג ינפ רדהת אלו ,לד

הרואכל ירהש ,ןושאר טבמב הארנש הממ הלודג תופסותה ילעב תהימתש ,שגדוי
םהיתושרדב ראבל ל"זח ורחב דבלב ןאכ יכו :םתהימת תא לקנב תוחדל ןתינ
!םהיתושרדמ תובר תואמב םכרד וז ירהו ,בותכה טשפ יפ לע אלש םיבותכה תא
וז תיטיונמרה הקינכט הנוכמ הז םעטמ ירהו ,ההימתל םוקמה המ ,ללכבו
עודיה רופיסה תא ,לשמל ,האר) !בותכה טשפ וניא ורקיעש ,"שרדמ" םשב
הדגאה שרדמ" :ורמאמב ,יקסבוקילימ 'ח ידיב וחותינ תאו ,ב"ע ה תינעתב
ולפטנ ידכב אלש הארנ םרב .([ד"נשת] 34 םיינחמ ,"הרופאטמ וא תואיצמ -
הריתסש הדבועה הדמע םהיניע דגנל .אקווד הז גוסמ שרדמל תופסותה ילעב
סומלופמ קלחכ - םישרפמ םה ותואש - ילבבה דומלתב הגצוה םיבותכה ןיב וז
תרויגה אירולב הלאש" :ותרותו לארשי יקולא יפלכ ירשפא רוטניקמ וא
,"...םכתרותב ביתכ :לאילמג ןבר תא (אתינורטמ :ןייטשנזייאל םישרדמה רצואב)
ישנא ולאש םירבד רשע םינש" :(ב"ע זי ה"ר) ןהכה יסוי 'ר הל בישהו
הדינ) םהמ דחא איה וז הריתסו ,"...היננח ןב עשוהי 'ר תא אירדנסכלא
הלאשכ תרשה יכאלמ לש םהיפב הריתסה תמשומ רחא םוקמב .(ב"ע ע-ב"ע טס
יאתסוד ןב יסוי אבא/יברל תסחוימ ןכו ,(ב"ע כ תוכרב) ה"בקה ינפל
.(םש אטוז ירפס) וז הריתסל הבושת

לש המויקב תודוהל ל"זח ואר המ :ךכ ןיבהל אופא שי תופסותה תלאש תא
לארשי תרות לע תיגולואית הפקתמ ינפמ ןנוגתהל ,ךכמ האצותכו ,הריתסה
םוקמב ,(יקולאה קדצה לע רוערע) היקולא לעו (הבש תוימינפ תוריתס)
הריתסה תא בשייל םינשרדה ופידעה עודמ ?הריתסה לש המויק םצעב רופכל
םינרטנקה ,םינשקמה תא חולשל םוקמב ,תוקוחדו תושולק ןקלחש םיכרדב
העטומ םתלאשל סיסבהש ךכ לע םדימעהלו ,שדוקה ןושל קודקד לא םיגרטקמהו
?ודוסימ

שוריפ לע ךמתסהבש ,הדבועה תובקעב תרבוג תופסותה ילעב תהימתש ,הארנ
:(ב"ע הכ הליגמ) הכלה ל"זח וקספ ,הז העטומ

:ףסונ םירחא םיחסונב) ןונמאו דוד השעמ ,םינהכ תכרב [:הנשמ]
..................
.ןימגרתמ אלו ןיארקנ (אל
..................

.[ךילא וינפ 'ה] אשי :ביתכד םושמ ?אמעט יאמ [:ארמג]
..................

.'...םינפ (לארשיל) ןהל אשונ ה"בקה :ורמאי אלש' [:י"שר]
..................

קומינ הלוע ([ג"ע הע] א"יה ד"פ) םש ימלשוריהמ םלואו ,ילבבב אוה ךכ
הכרבל - 'וכרבת הכ' :ל"א ?אמעט יאמ" :בותכה תריזג לע ססובמה ,רחא
.םוגרתל אל ףא אליממו ,"האירקל הנתינ אל ,[םינהכה תכרב] הנתינ

ל"זח אמש ,הרעשהה תועצמאב םיישקה תא תוטשפב ץרתל היה ןתינ ,הרואכל
ןיא" :רתויב השק איה וז החנהש אלא ,בותכה טשפל םירע ויה אל םמצע
'עמשמ'ה ללכ ךרדב םינכמ םהש המל דימת םיעדומ ויה םינשרדהש קפס לכ
תועמשמהו תיארקמה הלמה לש ליגרהו ילולימה שוריפל רמולכ ,ארקמה תולמ לש
,דועו .(83 'מע ,שרדמהו הדגאה יכרד ,לקנרפ 'י) "יארקמה קוספה לש
םירע ויה םינשרדהש ,חכומ םיבותכה ןיב וז הריתס םיגיצמה םישרדמ ינשמ
.ךלצא יפלכ וינפ ךופהיו ךממ וסעכ ריבעי - "וינפ 'ה אשי" :בותכה טשפל
"...ןידדצה ןמ ומולש לאושכ וינפ ךותב ורבח םולש לאוש םדא המוד אל
אי הבר רבדמב ;[248 'מע ,ץיבורוה 'דהמ] ו הקסיפ ,אשנ ,אטוז ירפס)
בותכל רשאב יגולואיתה סומלופה תאפמ אקוודש חינהל שי ,וזמ הריתי .(ז
ועדי ותואש ,טשפה םהמ םלענש רעשל השקו ,בטיה ונחובל ל"זח וצלאנ הז
אתטישפה ,םיעבשה - םיקיתעה םימוגרתה ילעב ןהו ליעלד םינשרדה ינש ןה
.'ךתול היפא 'ה בסי' :יתרוסמה ,סולקנוא םוגרת וליפאו ,דועו

עודמ :תופסותה ילעב ולעהש ינשה ישוקה תא ןחבנ ,ןורתפ עיצנ םרטב
,שרופמ םהבש ,(בויאמו םהרבאמ) םירחא םיקוספ הז סומלופב ופדעוה אל
זי ה"ר) וצרית םמצע תופסותה ?ויריקיל םינפ ה"בקה אשונ ןכא םיתעלש
ועצוה אולש ,ונייה ,"וקדצ ליבשב [סח] ,םתהד םושמ" :(רשא ה"ד ,ב"ע
.םתקדצ בקע םהילע סח ה"בקהש ןועטל היה ןתינ ,בויאמו םהרבאמ םיקוספה
םלואו .םתקדצ לע לומגו רכש אלא ,םינפ אושמ םש ןיא ,תורחא םילימבו
םיגרטקמל רתונ אל ירה ,אוה ךכ םא !הברדא :בישהל ןתינ םצורית לע
בותכה לש וטושפ םג ירהש ,םינפ אשונ ה"בקהש עמתשמ ונממש ,והשלכ בותכ
:התכודל ןתיישוק ארדהו !םינפ אושמב רבדמ וניא "ךילא וינפ 'ה אשי"
?וב רופכל םוקמב בותכה לש העטומה שוריפב תודוהל ל"זח ואר המ

:הכ דע ונילעהש םיאצממה תא אופא םכסנ

.הז תא הז םירתוסכ םיבותכה ינש תא וגיצה ל"זח (1) :תודבועה .א
יפל ,םיבותכה (3) .תונוש תושיג יתש תועצמאב םבשייל וחרט םה (2)
.ללכ הז תא הז םירתוס םניא ,םטושפ

הריתס םוש ןיאש ועדי ל"זח :(הרומג תואדוו לש תוריבסב) :החנהה .ב
.בותכה לש וטושפל םירע ויהש ןוויכ ,םיבותכה ןיב

שיחכהל ולכי םא ,המודמ הריתס בשיילו חורטל ל"זח ואר המ :ההימתה .ג
!?יגולואיתה סומלופה תא םהילע לקהל רומא היהש המ ,המויק םצע תא לקנב

אלא םחוכ ןיא םלוכו ,דחא ןורתפמ רתוי עיצהל ןתינ וז ההימת בושייל
העודי העפות .ונתעדל ףידעה ןורתפה תא ןאכ עיצנ ךא ,אדירג הרעשהכ
ודמע םהילעש הז תא הז (םירתוס=) םישיחכמה םיבותכה ןיב" יכ ,איה
ונוצר ךותמ אלא הריתס םוש םהב אוצמל ןיאש םיטעמ אל םיאצמנ ,וניתובר
ונוצר" .(58 'מע ,הדגאה יכרד ,ןמנייה 'י ;ןשרדה=) "שרפמה לש בוטה
םושמ ,הריתסה לש התריציב וא המויקב ןיינועמ היה ןשרדהש ונייה "בוטה
הניחבמ דוחיב - תיבויח תלעות הריתסה ןמ קיפהל" היה לוכי התועצמאבש
,רוביצל םיכרעו םירסמ תיינקה - התועמשמש ,(59 'מע ,םש) "תידותמ
.ותנבה יפכ

,"םינימ"ה םע המודקה הנבי ימכחל ,עודיכ ,ויה םיבר םייגולואית םיחוכיו
:רמוא (סונקרוה ןב) רזעילא יבר" :םתוא בבסש ירצונהו ינאגפה םלועה
אלש הרות ירבד לע סרוקיפאל (בישתש) בושתש המו הרות דומלל דוקש יוה
.(([66 'מע ,רטכש 'דהמ] ל קרפ ,נ"רדבא ;הז תא הז םירתוס ויה) "וריתסי
יבר םשב "סורוקיפאל בישתש המ עדו" הצלמהה תאבומ (די ב) תובא תנשמב
.הפוקת התוא ןבו יאכז ןב ןנחוי 'ר לש ודימלת אוה ףא ,ךרע ןב רזעלא
רשא" בותכל "ךילא וינפ 'ה אשי" בותכה ןיבש המודמה הריתסה םג ,ןכא
'רו ןהכה יסוי 'ר ,לאילמג ןבר :הנבי ימכח לא התנפוה "םינפ אשי אל
.היננח ןב עשוהי

םרטש ,םעה לש ודודיע התייה שרדמה ימכח לש רתויב תוצופנה תורטמה תחא
בצמה לש ולוע תחת ערכש ,תיבה ןברוח לש ימואלהו יתדה םלההמ ששואתה
תושק ףקתוה - ונניינעל רושקש המבו ,םיאמורה ןוטלש תחת ,השקה ילכלכה
הקוצמש ןועטלו חוכ רובצל הלחה תורצנהש הפוקתב ,יגולואית סומלופב
םהל ואר םלועה תומוא ימכח .לארשי תא חנז רבכ ה"בקהש החכוה איה וז
םואיתה רסוח יפלכ ונפוה םהיציחשכ ,תידוהיה הרותה לש העוקעק תא הרטמכ
לש ויתודימ יפלכו ,(םיבותכה ןיב תוריתסה :ןנד ןודנב) הבש ימינפה
תולאשהש ,רעשל אופא ןתינ .(יקולאה קדצב הריפכ :ןנד ןודנב) לארשי יקולא
סומלופה ןמ קלח ויה "ךילא וינפ 'ה אשי" קוספה לע הנבי ימכח ולאשנש
ובש םוקמה ןמ אקווד ורחבנ תולאשהש ,הרקמ הז ןיא אמשו .יגולואיתה
,ומעל 'ה לש וינפ תיינפה תא :םינהכ תכרב ,ולוכ םעה לש תירקיעה הכרבה
ירפס) וסעכ תא םהמ ריסהל ידכו (ליעל ,תופסות) םולש םהל םישל ידכ
בתכל ךופהל סומלופה ילעב וסינ וללה םיקוספה תא אקווד :(י"שרו רבדמב
ידימ רכזיהל ץלוא ידוהי לכ .ויקולאו ותרות ,םעה לע גורטיקו רותנק
לחיימ אוה וילאשו ,ךרבתמ אוה ובש עגר ותואב אקווד ,וז "המשא"ב םוי
.םישקה םימיה םתואב ותליפת תעשב

אל ירהש ,םינהכ תכרב תא ןימגרתמ ןיא עודמ ןיבהל ןתינ הז עקר לע
האצותכו ,תועטב שרפתהל לולע אוה דציכ אלא ,בושחה אוה בותכה טשפ
םורגי ףאש ,ותרותו לארשי יקולא לע (!העטומ) גורטקל חתפ חותפל ,ךכמ
.ידוהיה רוביצה ברקב האנואלו הקוצמל

ןועטל םהל היה חונ ,אסיג דחמ :תויורשפא יתש ןיב וטבלתה ל"זחש ,הארנ
תודע איה הבוטל םתיילפהש ןויכ ,לארשי ומעל םינפ אשונ ה"בקה ןכאש
:םתליפתב לארשי לכ ורמאש ךרדכ ,םהמ וינפ תרתסה-יאלו םתוא ותביחל
תינחורה הקוצמב ."...ונב תיצרו ונתוא תבהא ,םימעה לכמ ונתרחב התא"
התייה ךכב .ונובצעמ ומחנלו םעה חור תא דדועל ידכ וז הנעטב היה השקה
האדוה התייה בותכל העטומה םשוריפב ירהש ,ץוחבמ םיגרטקמל הבושת םג
ורפכי םעט המו ,םהילא ותביחבו 'ה יניעב לארשי תופידעב םיגרטקמה דצמ
'ה לש יבויחה סחיה עדווייש בושחש ךכ לע) ?הז יבויח ןויערב ל"זח
ד אנ ר"ומשב ה"בקהמ השמ תשקב לשמל האר ,"תומואה לכ יניעל" ומעל
וניאש שוריפה תא ל"זח ולביקש עגרב ,אסיג ךדיאמ .(תודעה והמ ה"ד
םה .םיבותכה ןיב ,לוכיבכ ,הריתסה םע דדומתהל וצלאנ םה ,בותכה טשפ
תיינקהל תונמדזה הריתסה םע תודדומתהב ואצמש םושמ ,וז ךרד אופא ופידעה
'ה אשי") םינפ אשונ ה"בקה :ןוגכ ,ליעל וניארש יפכ ,םינוש םיכרע
תורבעב קר ,ונוצר םישוע לארשישכ קר ,םאטחמ םיבשל קר ("ךילא וינפ
הרקמ הז ןיא אמש ,ליעלד סומלופה עקר לעו .דועו ,םוקמל םדא ןיבש
,לארשיל קר םינפ אשונ 'ה יכ רמואה הז םג אצמנ ,םיצוריתה ראש ןיבש
.(ה ,וצ אמוחנת) "דחש חקי אלו םינפ אשי אל" - םלועה תומואל ךא


עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה