ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

415 רפסמ

ב"סשת ,חנ תשרפ

עדמהו לובמה

הוק השמ 'פורפ

הטיסרבינואה אישנ

הקיזיפב תמדקתמ היגולונכטל קינזר ןוכמ שארו


.תושונאה העדיש תולודגה תומרדה ןמ אוה חנ תשרפבש לובמה רופיס
,םירפוס לש ןוימדה תא ותיצה תבשוחמה הלצההו תינומהה הדמשהה
רפוסמ יגולותימ רופיסל חנ ורוביגו לובמה ושענ ךכו ,חור ישנאו םיררושמ
.היתורודל תושונאה ברקב רתויב

C. Sellien לש םרפס האר) םלועב תויוברת 217-ב רכומ לובמה רופיס
,הימטופוסמ רוזאמ לובמה ירופיס ודעות םיבר םירפסב .(and D. Balsiger
ןמ הלועש יפכ [1].םיסוריפפ לעו ןבא לע ובתכנש םירופיס םהבו
ףוס תא תרשבמכ הנויה העיפומ םירופיסה בורב ,ודעותו ודרשש םיכמסמה
למסל םימיה תוברב הז ףוריצ השענ ,היפב תיז הלע היהש רחאמו ,לובמה
.תושונאה לש םולשה

םימוסרפה .יעדמ רקחל םג אשומ לובמה היה הנש האממ הלעמל הז
ירקחמ םג םיפיקמ םה הנורחאבו ,רתויב םיבר לובמה ביבס םייעדמה
םירקחמ םהמ ,םלועה תואטיסרבינואבש תובוטל םיכייתשמה םינעדמ
,םייגולואוז - םייגולויב ,םייגולונייקוא - םייגולואיג ,םייגולונורכ
הררועש ןיינעה יכ ,אופא םיאור ונא .םייגולואית-םיפוסוליפו םייגולואיכרא
.רתויב תונווגמ תונילפיצסיד ףיקמ חנ תבית

המוקב תמקוממ התייה הרבזה םא הלאשה וליפא - "ריקח" לוכהש ררבתמ
ןלהל ?םיבודה דיל תישילשה המוקב וא תויראה דיל חנ תביתב היינשה
.רקחמב תויוסחייתה שי םהילאש םירצק םיאשונ ןווגמ גיצנ

םימה עפש
םימה עפש רוקמ היה המ ,הלאשה לע תונעל ושקיב םירקוח לש תורוד
תוינקלוו תוזוזתמ האצותכ ועבנ םימהש ,ונעט םירקוחה תצקמ ?לובמב
ץראה רודכ תפטעמ תא הסיכ זגש ורבס םירקוחה תצקמו ,המדאל תחתמ
רשאמ הירטנקיפ רתוי םויכ איהש ,וז הירואית י"פע .םימ תופיטל ךפהו
תואמ עשת תויחל חנל םרגש המ ,לוגס-ארטלואה תנירק תא זגה םסח ,עדמ
תסמהמ ואב םימה בורש ,הרבסה תא ץמאל םירקוחה םיטונ םויה .םינש
םימ תמירז םיראתמה םיקוספה תא ך"נתה ןמ וטטיצ הלא םג הלא .םינוחרק
םימשה תובוראו הבר םוהת תונייעמ לכ ועקבנ" :הטמלמו הלעמלמ
.(אי ,ז) "וחתפנ

5,600 תנשל ונמז תא ועבק םינושאר םירקחמ - לובמה ךיראתל רשאב
עריא לובמהש ,עבק Leonard Wooley םשב ילגנא גולואיכרא .ס"הנפל
רקחמל ןוכמהמ Gene Faulstich חיכוה הנורחאל .ס"הנפל 2,800 תנשב
תוטיש תרזעבו ,ס"הנפל 2,345 אוה קיודמה ךיראתהש , awoIתנידמב
ועגנ ל"זח רבכ .הנשה התואב יאמ שדוחל ונמז תא עבק תוימונורטסא
ה"ר) רייא שדוחב היה ונמזש עבק עשוהי 'רו ,לובמה לש יותיעה תלאשב
'ר לש ותעד םע הפי םיבשייתמ Faulstich לש ויאצממש אצמנ .(ב"ע ,אי
.עשוהי

חנ תבית
,היגולואיכרא ומכ ,תונוש תונילפיסידמ םירקחמל אשומ הוויה לובמה םא
תונויסינה ירה ,היגולויבו היגולואוז ,היגולואיג ,(םימיה רקח) היפרגונייקוא
.הנש האממ הלעמל ךשמב היססבואל שממ וכפהנ המצע חנ תבית תאיצמל
ירהמ דחא לע חנ תבית תא וארש םייסרפ םיכיסנ ינש וחוויד 1887 תנשב
ףועממ הביתה תא וארש ,םיסור םיסייט ינש ונעט 1916 תנשבו ,טררא
Walking the :האר) הז אשונב םיחוויד תורשע ומסרופ זאמ .רופיצה
ורכזנש םיאצממה תובקעב - 2000 תנש ןמלו ,(Bible
, Feiler Brud 2001
.תרמגומ תיעדמ הדבועל לובמה היה רבכ - ליעל

.רבד ולעה אל טרראה ירה לע הכ דע ושענש םישופיחה לכ יכ ,ןייצל יואר
,םינייוול תועצמאב ללחהמ הימדהב שמתשהל ןויערה הלעוה הנורחאל
םיטרפ םלצל לגוסמה "2 ונוקוא" םוליצ ןייוול חולשל תינכת שי התעו
.חנ תבית לש דירש תולגל םירקוחה םיווקמ ותועצמאב .רטמכ םלדוגש

חנ תביתב םייחה
םג .קתרמ יגולואיכרא רגתא תניחבב םה חנ תבית תא אוצמל תונויסינה
םיגולואוזה לש םתונרקס תא הביתה הררוע רבכ הז אצממ רדעהב
הלודגה תיגולויבה הדבעמה לאכ הביתה לא םיסחייתמ הלא .םיגולויבהו
,המא 300 חנ תבית לש הכרוא היה הרותה יפ לע .םעפ יא התנבנש ,םוקיב
ולדוגש ףוג התייה איה הלא םיגשומב .המא 30 ההבוגו ,המא 50 הבחור
איה רתויב תורקחנה תויגולויבה תולאשה תחאו ,קינאטיטה תיצחמכ
John רקוחה .םייח ילעב לש םינימ ןוילימ ינשכ ליכהל הביתה לש התלוכי
ינימ 3,700 ותביתב חראל חנ לע היה היפלש העצה הלעה Witcomb
ןתינ הביתה לדוגב בשחתהב - םילחוז ינימ 6,300-ו תופוע 8,600 ,םיקנוי
!הלא לכל םוקמ היה ןכאש תוארהל

,םייחה ילעב לש הנזהה תלאש איה התמדוקב הרושקה תרחא הלאש
הב םייקל ידכ ותבית לע סימעהל חנ לע היהש ןוזמה תומכ יהמ ,רמולכ
תטיסרבינואמ םיגולואוז יפלו ,רקחמב התלע רבכ תלוספה תלאש םג .םייח
!לובמה ךשמב לבז לש ןוט 800-כ הביתבש םייחה ילעב ורציי וגייד-ןס
יוריגה םצעש ,בר קופיסב רמול לכונ ,ןניקסע עובשה תשרפבש ןוויכ
.ומצעל יואר גשיה רבכ אוה םירקוחה ברקב יארקמה רופיסה ררועמש

רשאמ תיעדמ הירטנקיפב קוסיע רתוי אוה לובמה יטרפב קוסיעהש תורמל
יבוטמ םיבר םירקוח ךכב וקסע רבד לש ופוסב ירה ,ומצע עדמב
.תואטיסרבינואה

לובמה ףקיה
העדוה המסרפתה ,הנשכ ינפל :הז רמאמ תביתכל היצביטומב התע דקמתנ
ךות ,"!לובמל תוכתוח תוחכוה ואצמנ" היפל ,םלועה ינותיע לכב המיהדמ
וטושפכ יארקמה רופיסה ןמ ?לובמה ףקיה היה המ :הלאשב קוסיע ידכ
רשא םוקיה לכ חמיו" :ולוכ םוקיה תא ףיקה לובמהש ,קהבומ םשור הלוע
ןמ וחמיו ,םימשה ףוע דעו שמר דע המהב דעו םדאמ ,המדאה ינפ לע
ןיאש ,דמלמ יעדמ בושיח .(גכ ,ז) "הביתב ותא רשאו חנ ךא ראשיו ץראה
,דועו תאז .טררא ירה הבוגל דע ולוכ םוקיה לכ תא תוסכל ידכ םימ ייד
תוברתב .היסא חרזמ לש תוקיתע תויוברתב ללכ אצמנ וניא לובמה רופיס
לש רוכזא לכ ןיא ,רוחאל הנש 7,000-ל דע בטיה תדעותמה ,לשמל ,תיניסה
םודקה חרזמה ירופיסב לובמה רכזנ תאז תמועל .לובמה תמגוד עוריא
. שמגלג תולילעב ןוגכ ,הימטופוסמ רוזאב

'ר יפל .ימוקמ היה לובמה לש ופקיהש ,הסיפתל גוציי שי ל"זח ירבדב רבכ
"המימת הרות"בו .לובמה דרי אל לארשי ץראב ,(ב"ע ,גיק םיחבז) ןנחוי
פ"ע ל"צ ,לובמב עבטנש םלועה לכ תמדאמ רתוי לבב ספתש המו" :בותכ
לובמה יתמ לכש םש לע ,רענש םשב לבב תארקנ ןכלד םש םיחבז תכסמ
םשב םג תארקנ ןכלו ,דאמ הקומע איהש ינפמ אוה רואיבהו .םש ורעננ
יקרפמ לשמל הלועש יפכ ,"םלועה לכ" איה לבב ל"זח תעדותב ."הלוצמ
תוירבה לכ ויהש" :(ישישב ה"ד ,י קרפ ,ברוח תאצוה ) רזעילא יברד
רמאנש ,ךלמ םהילע היה דורמנו לובמה יממ םיארי דחא םוקמב ןיבשוי
."לבב ותכלממ יהתו

היבמולוק תטיסרבינואמ ןמטיפ רטלוו ר"דו ןאייר םאיליו ר"ד םיגולואיגה
,םירקחמ לע תססובמה תקתרמ הירואית ולעה [2],תירבה תוצראבש
םיסמנ ולחה חרקה ןדיע ףוסב :ןמקלדכ רצונו ימוקמ היה חנ לש לובמהש
םימ םגא וכפה תאז הסמהמ ורצונש תונופטישה .םייפוריא םינוחרק
הלעה 1993 תנשב םסרופש רקחמ .רוחשה םיה אוה אולה ,םיל םיקותמ
הענמ סורופסובה תעוצר .םיחולמ םימב הפצוה תימוקמ המיש ,םיאצממ
התייה רבכ םוי 90-כ רחאלו ,הלעת הרצונ טאל טאל לבא ,םימה תוצרפתה
וק םייקש ,חכוה םוקמה ןמ םינוש םיפדצ רקח יפ לע .הרידא םימה תצירפ
,הלעמ ןמטיפו ןאייר לש םרקחמ םג .םינש יפלא יפל רצונש ימימ-תת ץיח
ירצימ ךרד םימ ומירזהו ןוכיתה םיה סלפמ תא ולעה וסמנש םינוחרקש
התייה סורופסובה ךרד םימה תמירזש ואצמו ובשיח םירקוחה .סורופסובה
!םויל םיעבורמ יצחו רטמוליקב םגאה לש וחטש תלדגהל המרגו הריהמ

דראלב רקוחה לש םינורחאה םימיהדמה ויוליג
דראלב טרבור ר"ד השארבו "רוחשה קפואה" תחלשמ האצי 2000 תנשב
- (קינאטיטה תא הליגש שיאה) םיעדונה םיה ירקוחמ דחא - (Ballard)
תרזעב ,לובמה רבדב ןמטיפו ןייר לש הירואיתה תא ששאל התייה התרטמו
,היקרוט יפוחמ מ"ק 20-כ .רוחשה םיה תיעקרקב םיאצממ לש םידירש
הז אצממ .םינש יפלא ןב רמושמ הנבמ תחלשמה התליג ,פוניס ריעל ךומס
הארנ .הז רוזאב תוקיתע תויוברת ברקב םייחה תוחרוא לע בר עדימ ףיסומ
םבשומ םוקמ תא קיתעהל םינומדקה םיבשותה וצלאנ םעפב םעפ ידמש
.תונופטיש ללגב

טובור לש ותלועפ תא ראתמה רמאמ עיפוה קיפרגואיג לנוישנ תעה בתכב
ובחורש ינבלמ םחתמ הלגתה תומלצמ תרזעבו ,םיקמעמל דרוהש ימי-תת
.טיטו ץע הנבמ הארנה לככ סרק וכותלש םירטמ 15-כ וכרואו םירטמ 4-כ
םירמושמ - ןבא ילכו ץע יפנע ,םיפלוגמ ץע ידומע - רתאב םיאצממה
סוזנצנוקב אצמנ - לובמ תואצות תא ראתמש - הז רקחמש ררבתמ .בטיה
.םלועה לכב םינותיעב םסרפתה אוהו ,בחר יעדמ

ל"זח תורפסב לובמה
ןויעמ .תירסומ-תיפוסוליפ-תיגולואיתה הניחבה תא םג ןייצל םוקמה ןאכ
עוריאכ לובמהמ הלצהל תיתד תוסחייתה טעמ שי יכ ,הלוע ל"זח תורפסב
.המודקה תוברתה לכ תא טעמכ החמ לובמהש תורמל ,תורודל ונייצל שיש
אל ןכלו ,"םיב םיעבוט ידי השעמ" :ל"זח תשיגמ וז הדבוע תעבונ ילוא
רוכזא ,ןפוא לכב .חנ לש ותלצהל החמש םוי עובקל וא הריש רמול יואר
שיש ,"תירבה רכוז" הכרבה תועצמאב תורודל עבקנ חנו םיקולא ןיב תירבה
.םשגה רחאל תשק םיאורש ןמז לכ הרמאל

ץראה אלמתו םיהל-אה יפל ץראה לכ תחשתו" :רמאנ (אי ,ו) חנ תשרפב
ורבגו ,לילכ ותחשוה הרבח םייקל תורומאה תוישונאה תודימה ."סמח
יכ 'ה םחניו" :םיקולא יניעב היואר הניא תאזכ הרבח .סמחהו תותיחשה
לע ל-אה בצעתהש בצעה .(ו ,ו) "ובל לא בצעתיו ץראב םדאה תא השע
תירב אלא ,ויתובקעב החמש םוי דילוה אל םיב וידי השעמ עיבטהל וילעש
בושי אל ,(אכ ,ח) "וירענמ ער םדאה בל רצי"ש ףאו .םדאה ןיבו וניב םלוע
.היחהו םדאה תא דיחכהל םיקולא

ריכזהל האב ,םשגה רחאל שמשה רואב תרצונה תירבה תשק התוא לבא
תא למסל האב איה ."תירבה רכוז" הכרבה חסונכ - רכוז םיקולאש םדאל
םירצוי דחי םיעבצה לכ קרו ,םינוש םיעבצמ בכרומ רואה וליפאש הדבועה
ירהש ,דובכב םדא לכל סחייתהל םדאה תא תבייחמ וז הדבוע .תומלשה תא
.(ו ,ט) "םיהל-א םלצב" ארבנ םדא לכ

The Babylonian - רלימו טרבמל לש םרפסב דועיתה לשמל האר [1]
.Story of the Flood

Noah’s Flood: The New Scientific :1999 תנשמ םרפסב [2]
. Discoveries About the Event that Changed History