ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

465 רפסמ

ג"סשת ,חנ תשרפ

[*]חנ ינב תווצמ עבש לש ןרוקמ לע

ןיילק רדנסכלא ר"ד

הקיטמתמל הקלחמה


:(א ,ט) םיכלמ תוכלהב בתוכ ם"במרה

,הרז הדובע לע :ןושארה םדא הווטצנ םירבד השיש לע
,תוירע יוליג לעו ,םימד תוכיפש לעו ,םשה תכרב לעו
ונידיב הלבק ןה ןלוכש יפ לע ףא .םינידה לעו ,לזגה לעו
הארי הרות ירבד ללכמ ,ןהל הטונ תעדהו ,ונבר השממ
ךא" :רמאנש ,יחה ןמ רבא חנל ףיסוה .הווטצנ ולא לעש
,תווצמ עבש ואצמנ .(ד ,ט 'רב) "ולכאת אל ומד ושפנב רשב
.םהרבא דע םלועה לכב רבדה היה ןכו

:עמתשמ ם"במרה ירבדמ

,תפסונ הווצמ לביק חנו ,תווצמ שש לביק ןושארה םדאש (1
.תיעיבש
הווטצנש תווצמה שש לש שרופמ רוכזא הרותב ןיאש (2
.תרוסמה ןמ ונל תועודי ןהו ,ןושארה םדא
תשרפבש קוספמ םידמל ונא תיעיבשה הווצמה לעש (3
.חנ

עבש לש ןרוקמ תלאש אוה ם"במרה דדומתמ ותאש ישוקה
םע לע תולטומה תווצמה ג"ירת תמועל .חנ ינב תווצמ
ינב תווצמ עבש ירה ,הרותב ןרקיעב תושרופמש ,לארשי
הרותהש ןכתיי ךיא הלאשה תלאשנו ,ללכ הב תורכזנ ןניא חנ
?םידוהי-אלה לע תולטומה תובוחה ןהמ תשרופמ הרוצב ריכזת אל
.תרוסמה ןמ ונלו םהל עדונ הז רבדש ם"במרה ריהבמ ןכל
:תובושח תורעה יתש ףיסומ םג ם"במרה

הלא תווצמ םויקב ךרוצהש ונייה ,"ןהל הטונ תעדהו" (1
[1].תעדה לע לבקתמ ,ינויגה אוה
ונייה ,"הווטצנ ולא לעש הארי הרות ירבד ללכמ" (2
תווצמה תא ליטה ה"בקה יכ [2]ארקמ לש וטושפמ עמתשמש
וליאל טרפמ וניא ם"במרה ךא ,ןושארה םדאה לע הלאה
רופיס לע לשמל עיבצהל ןתינ .ןווכתמ אוה "הרות ירבד"
ןיקש רורב םירבדה לש םטושפמ ןכש ,ךכל רוקמכ לבהו ןיק
לבה תא חצר רשאכ - ואטחל עדומ היה ומצעב אוהו - אטח
יכ קיסהל ןתינ הזמו ,הז אטח לע שנענ םג אוה .ויחא
.םדא חוצרל ויבא לע רסאנ


:(ב"ע,ונ) ןירדהנס תכסמב אבומ ,ינש דצמ

עבש הווטצנ ןושארה םדאש םיעדוי ןינמ) ?ילימ ינהנמ
וציו' :(זט ,ב 'רב) ארק רמאד :ןנחוי יבר רמא (?תווצמ
'וציו' .'לכאת לכא ןגה ץע לכמ רמאל םדאה לע םיהל-א 'ה
ויתעדי יכ' :(טי ,חי 'רב) רמוא אוה ןכו ,ןינידה ולא -
,םשה תכרב וז - ''ה' ;''וגו וינב תא הוצי רשא ןעמל
;'תמוי תומ 'ה םש בקנו' :(זט ,דכ 'קיו) רמוא אוה ןכו
:(ג ,כ 'מש) רמוא אוה ןכו ,הרז הדובע וז - 'םיהל-א'
תוכיפש וז - 'םדאה לע' ;'םירחא םיהלא ךל היהי אל'
;''וגו םדאה םד ךפש' :(ו ,ט 'רב) רמוא אוה ןכו ,םימד
,ג 'מרי) רמוא אוה ןכו ,תוירע יוליג וז - 'רמאל'
התיהו ותאמ הכלהו ותשא תא שיא חלשי ןה רמאל' :(א
- 'לכאת לכא' ;לזג אלו - 'ןגה ץע לכמ' ;'רחא שיאל
.יחה ןמ רבא אלו

ישממ רוקמ וז השרדב האור ם"במרה ןיא ,רומאכש אלא
[4].אמלעב אתכמסא אלא [3],חנ ינב תווצמל
שיגרה ,"המימת הרות" רבחמ ,ןייטשפע יולה ךורב ברה םג
[5]:בתוכ אוה ךכו ,הז ישוקב

םיבויח רקיע ןניפלי הז קוספמד הנווכה ןיאד טושפ הארנו
םיניינע לכ בותכה תוטשפ תועמשמב ןיא ירהש ,חנ ינבב הלא
לבוקמ תווצמ עבשה הלאמ ןיד לכש אוה ןיינעה אלא ,הלא
םעטב רמול שיו) םלועבש תומואה לכב םיגהונש ל"זחל היה
תרבחו םלועה םויק ידוסיו ירקיעב םיעגונ םהש םושמ רבדה
לכ ץקו ןדבאו סרה ,םכופיהב רמולכ ,םהידעלבו ,םדאה
ןושלב םכימסהלו םדחאלו םלוכ םללכל ל"זח וליכשהו ,(רשב
.ןורכיזל רבדה היהיש ידכ הרותב קוספ הזיא

,וירבד יפל :רחא ישוק ררועתמ ןייטשפע ברה ירבדמש אלא
םהש רחאל הלא תווצמב םיביוחמ םייוגה יכ ועבק ל"זח
,רבדה ךכ םא .ןהילע רומשל םיגהונ םייוגהש בל ומש
עמשמ ירה .הלא םיקוח לש יביטמרונה ףקותה והמ ןבומ אל
לע םיבייוחמ םייוגהש םיקסופבו ארמגב םיבר תומוקממ
ןועטל ןתינ ךיאו ,הלאה תווצמה תא םייקל הרותה יפ
?דבלב בצמ רואית איה ל"זח לש וז העיבקש
ליטה ה"בקה יכ ונתוא תדמלמ תרוסמה ם"במרה יפל ,רומאכ
םירבועל שנוע עבק ןכו ,םייוגה לע חנ ינב תווצמ עבש תא
[6]:ןהל םיתייצמל לומגו ןהילע

,חנ ינב תווצמ עבשמ תחא לע רבועה חנ ןב לש ושנוע (1
שנוע אוה ,תובייחמ תווצמכ ןתוא לבקמ וניא וליפא וא
תווצמ לביק אלש יוג לכ" [7]:ם"במרה קסופ ךכו .תוומ
."ונידי תחת ונשי םא ותוא םיגרוה חנ ינב ווטצנש
אוה חנ ינב תווצמ עבש םייקמה חנ ןב לש ולומג (2
עבש לבקמה לכ" [8]:ם"במרה קסופ ךכו .אבה םלועל קלח
שיו ,םלועה תומוא ידיסחמ הז ירה ןתושעל רהזנו תווצמ
וז הייכזל ףסונ יאנת ונשיש אלא ."אבה םלועל קלח ול
ה"בקה ןהב הוויצש ינפמ ןתוא השעיו ןתוא לבקיש אוהו"
ווטצנ םדוקמ חנ ינבש ונבר השמ ידי לע ונעידוהו הרותב
בשות רג הז ןיא תעדה ערכה ינפמ ןאשע םא לבא ,ןהב
".םהימכחמ אלו םלועה תומוא ידיסחמ וניאו

ןהב הוויצש ינפמ ןתוא השעיש" ףידע עודמ ריבסהל רשפא
,אל) ןישודיק תכסמב רמאנה ללכה יפ לע "הרותב ה"בקה
יממ רתוי השועו הווצמ לודג :אנינח 'ר רמא" :(א"ע
ךכל םעטהש םש םיראבמ תופסותה ."השועו הווצמ וניאש
,רובעי ןפ רתוי רעטצמו גאודש (השועו הווצמש) יפל" אוה
."חיני - הצרי םאש ,ולסב תפ ול שיש ,הווצמ ןיאש יממ
רתוי רעטצמ הווצמהש ראבמ [9],ך"שה ,"ןהכ יתפש" רבחמ
,ך"שהו תופסותה ילעב לש םתעד יפל .שנוע ינפמ הגאד תמחמ
רכש ול עיגמ ;רתוי לודג ורכשש הזב "הווצמה לודג"
הווצמה תא םייק אל אמש הדרחב יח אוה יכ רתוי לודג
הכזמה אוה דימתמה ישפנה חתמה .הרבע רבע אמש וא ,יוארכ
םופל" ללכה יפל ,רתוי הובג רכשב "השועו הווצמה" תא
ינפמ תווצמה תא םייקמש ימ ,ךכיפל [10]."ארגא ארעצ
םאש" ךכב) השועו הווצמ וניאש ימל המוד "תעדה ערכה"
לעופבש תורמל ,(תופסותה ילעב ירבדכ "חיני - הצרי
.יוויצה וילע לח

םא אלא אבה םלועל הכוז וניא חנ ןבש וזה העיבקה תא
ראבל ןתינ הלא םייוויצ לש יהול-אה רוקמב ריכמ אוה ןכ
"תעדה ערכה" לע ךומסל ןיאש איה ל"זח תפקשה :ךכ םג
ןויגיהה ךרדבש םינועיט לע ססובמ וניא תווצמה םויק .דבלב
.ולכש תמכסהב היולת ןתרימש תבוח ןיאו םייקמה דצמ
ישיאה סחיה אוה תווצמה םויקל ןוכנה סיסבה ל"זח תעדל
וניבא ןיבו וניניבש - דחי םג האריו הבהא לש סחי -
תודבעתשה לש רשק רוציל רומא תווצמה םויק .םיימשבש
תונתייצ ידי לע וילא עיגהל ןתינש רשק ,ה"בקל םדאה
םהילע ה"בקה הפכ" [11]עודיה רמאמה תא .דבלב תרוויע
הרותה תא םילבקמ םתא םא :םהל רמאו תיגיגכ רהה תא
יוטיבכ תוארל ןתינ ,"םכתרובק אהת םש ,ואל םאו ,בטומ
ערכה ךותמ אלש תווצמה תא םייקנש ה"בקה לש ונוצרל
ערכה יפ לע תווצמה תא םייקמש ימש עמשמ [12].תעדה
ןכלו ,ה"בקה םע ולש רשקב בושח ביכרמ רסח ,דבלב תעדה
יוויצ ןתויה לשב ןתוא םייקמה לש ותגרדל עיגמ אוה ןיא
ה"בקה" םרמאמב םיאטבמ ל"זחש ןויערל םאתהב ,יהול-א
[13]."יעב אביל

הוויצש ינפמ ןתוא השעיו ןתוא לבקיש אוהו" הז יאנת ,םרב
חנ ינבש ונבר השמ ידי לע ונעידוהו הרותב ה"בקה ןהב
עבש לש ןרוקמ תייעב תא בוש ררועמ "ןהב ווטצנ םדוקמ
תרותב וליפא :ןטק אל סקודרפ ןאכ שי ירה .חנ ינב תווצמ
ןתינ כ"א דציכ ,חנ ינב תווצמל זמר טעמכ ןיא לארשי
ולא תווצמ לש יהול-אה ןרוקמב וריכיש םייוגהמ תופצל
םייוגהש ךכ לע לארשי ללכל םעפ-יא רסמ ונבר השמש הדבועבו
לומגל וכזיש ךכל יאנתכ תאז לכו !ןתוא םייקל םיביוחמ
[14].הזכ דחא יוג היהיש ןכתיי אל טעמכ !אבה םלוע לש
[15]:ןדמע בקעי 'רל ובתכמב ןוסלדנמ השמ לאוש ךכו

חרזממ ץרא ינכוש לכ יכו .שימלח רוצמ םישק םירבדה ילו
לכל ןוארד ויהו תחש ראבל ודרי וניתלוז ואובמ דע שמש
הרותה רוא םהילע חרז אל רשא תומוא ושעי המו ...?רשב
םדיבאהל ויתוירב לע ו"ח ה"בקה אב הינורטב יכו ...?ללכ
[16]?החוכנ ארבס ארקי הזלה ?ושע סמח אל לע ,םמש תא תוחמלו


ץמאנ םא הזה סקודרפה תא תמיוסמ הדימב ךכרל ילוא ןתינ
די יבתכב םיעיפומ םהש יפכ ם"במרה ירבד לש הסרגה תא
ידיסחמ וניא תעדה ערכה ינפמ ןאשע םא לבא" [17]:םינמית
בקעי ."םהימכחמ אלו" םוקמב "םהימכחמ אלא םלועה תומוא
םנמאו [18].הנוכנה הסרגה וזש ורפסב חיכומ רגניול
הנושארה הסרגה יפל :תואסרגה יתש ןיב יתוהמ לדבה שי
םילוקיש ךותמ חנ-ינב תווצמ לש ןמויקלש אצוי ("אלו")
הנורחאה הסרגה יפל וליאו .ךרע לכ ןיא םבייחמ ןויגיההש
ךרע שיו ןאכ שי םכח ,ןאכ ןיא דיסח םאש עמשמ ("אלא")
.םייק הווצמה תא יכ ,וישעמל


אתורבחב דומילב ונבול ןלהל םיאבומש תונויערהמ קלח[*]
.קזיא קחצי ר"ד ידידי םע
תדמלמ תיטסיביטלרהו תיטסילרולפה הלוכסאה ,ונימיב [1]
עיגהל ןתינ אדירג ןויגיהה יללכ לע םיכמתסמ םאש ונתוא
ןיאו ,ערו בוט ןיב הנחבהל םינווגמו םינוש הדימ ינקל
לע האר .לוכה לע תלבוקמ תירסומ הרות עובקל תורשפא
ביבא-לת ,שקיע ץע לוב - תושונאה ,ןילרב היעשי :הז
.86-84 'מע ,1995
הנשמ לע ושוריפב ,ןייטשניבור םוחנת לאומש ברה [2]
העידיל רוקמכ ןייצמ (ב"כשת םילשורי) םעל ם"במר הרות
ןווכתה הזלש יל הארנ אל .ןלהל ראוביש ל"זח שרדמ תא וז
.ם"במרה
ןמ רבא" רוסיאה םג יכ הדבועל לשמל בל םישל שי [3]
הנתינ וז הווצמש בתכ ם"במרה רשאכ ,השרדב עיפומ "יחה
אל ומד ושפנב רשב ךא" קוספהמ תאז דמול אוהו ,חנל
."ולכאת
,ג ירזוכ האר ,יולה הדוהי יבר לש ותעד םג ךכ [4]
.גע
.חל ןמיס ,זט ,ב 'רבל ושוריפב [5]
ינפל" לע רהזומ לארשימ םדאש איה תפסונ הנימ אקפנ [6]
וילע ןכלו ,יוגב רבודמשכ םג "לושכמ ןתת אל רוע
הרות" האר) הרותה ןמ יוגה רהזוה המ לע קייודמב תעדל
.(טל תוא ,םש "המימת
.א"ע ,זנ ןירדהנס ילבב יפ לע ט ,ח םיכלמ תוכלה [7]
.א"מ ג"יפ ןירדהנס אתפסות יפ לע ,אי הכלה םש [8]
.ה ,ג הבושת תוכלה םג הארו
.ז ,ו ומר העד הרוי [9]
.גכ ,ה תובא [10]
.א"ע ,חפ תבש ילבב [11]
,לארשי תורפסב תווצמה ימעט ,ןמנייה קחצי :האר [12]
.ךליאו 22 'מע ,ו"כשת םילשורי
.ב"ע ,וק ןירדהנס ילבב [13]
רפוסה ,םלועה תומוא דיסח לש הרקמה אוה גירח [14]
ענכתשהש (Aimי Palliטre) רילפ המא ילואתקה יתפרצה
(18231900-1823900 ונרוויל) גזומא-ןב והילא ברה ידי לע
הדפקהב רמש ןבומכו ,חנ -ןב ראשיהל אלא רייגתהל אלש
ןתוא לבקיש אוהו" יאנתה דוביכ ךות תווצמה עבש לע
ונעידוהו הרותב ה"בקה ןהב הוויצש ינפמ ןתוא השעיו
רילפ המא ."ןהב ווטצנ םדוקמ חנ ינבש ונבר השמ ידי לע
םינברל רפסה-תיב להנמ ,ראוב לי'ג ברה ינקז םע דדייתה
םיאשונ לע םירמאמ םסרפו ותא ףתוש היה ףאו ,סירפב
.Foi et Rיveil:ראוב ברה דסייש תעה-בתכב םיידוהי
יבל תמושת תא ריעה םואבנירג והיתתמ ברה ,ינש דצמ
תירבה-תוצראב הנורחאה הפוקתב חנ-ינב תועונת לש ןמויק לע
,טנרטניאב ןתודוא עדימ לבקל ןתינ .ם"במרה תושירדל תונועה
.www.bnainoach.com תבותכב
ףוסוליפכ ם"במרה ,רגניול בקעי לש ומוגרת יפ לע [15]
השמ לש הלא םירבד .22 'מע ,ן"שת םילשורי ,קסופכו
M.Mendelsson, Hebraische Schriften, -ב םיעיפומ ןוסלדנמ
III, Gesammelte Schriften,16, 1929, p. 178.
ףסכה לעב רתא לע בתוכש המל תוסחייתמ הלא םילימ [16]
רמוא ונברש יל הארנ 'וכו לבקיש אוהו בתכש המו" :הנשמ
."איה החוכנו הישפנד ארבסמ ךכ
,ןייטשניבור םוחנת לאומש ברה לש ותודע יפ לע [17]
.רתא לע ,"םעל ם"במר" הרות הנשמ לע ושוריפב
'מע ,ג ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב םג אבומ ךכו [18]
.בסש