ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

437 רפסמ

ב"סשת ,חספו וצ תשרפ

?חספ לש הדגהב השמ רכזנ אל המ ינפמ :תישימחה הישוקה

זועיבא לאכימ

ך"נתל הקלחמה
הרותב אורקל לארשי תוליהקב םיגהונ חספ לש יעיבשב
.(וט-די 'מש) ףוס םי תעירק רואית תא "חלשב" תשרפב
לש ויתואלפנ תא (!עמשמ יתרת) סנ לע הלעמ הז רואית
ינב תא עישוהל :תוילכת רפסמ הז סנל .לארשי ןעמל 'ה
תא םדובעש לע םירצמה תא שינעהלו םהיצחול דימ לארשי
השמ לש ודמעמ תא קזחל ;'הב םתרכה רסוח לעו לארשי
ונימאיו" :רמאנכ ,ןמאנה ואיבנכו וחילשכ םעה יניעב
לארשי יניעב ררועל ;(אל ,די 'מש) "ודבע השמבו 'הב
:ותוידעלבבו ל-אה לש ותלודגב הנומאה תא םייוגה יניעבו
.(חי ,די 'מש) "'ה ינא יכ םירצמ ועדיו"

ושענש םיסנ לש הרוש ךותמ דחא קר אוה ףוס םי תעירק סנ
השמ .םהב ברועמ היה השמשו ,רבדמבו םירצמב לארשיל
םג אלא ,םירצממ לארשי תא איצוהש ימכ קר אל ראותמ
יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,םעה לש ושוביגל לעפש ימכ
ותומדש ,אופא ,אלפ ןיא .ךליאו יניס רה דמעממ לחה
לש ךוותה ידומעמ דחאכ המואה תעדותב הקקחנ השמ לש
,הלודג ההימת הלוע תאז לכ רואל .תילארשיה הנומאה
השמ .חספ לש הדגהב ונבר השמל תוסחייתה שפחל ונאובב
תשרפמ קוספ טוטיצב תאזו ,הדגהב תחא םעפ קר עיפומ
[1]:בגא ךרדב ,"חלשב"

רשע םירצמב םירצמה וקלש ןיינמ :רמוא ילילגה יסוי 'ר
דיה תא לארשי אריו' ?רמוא אוה המ םיה לעו ...תוכמ
ונימאיו ,'ה תא םעה ואריו ,םירצמב 'ה השע רשא הלודגה
.'ודבע השמבו 'הב

עטקב .השמ תא ריכזהל תובר תויונמדזה ויה הדגהה ילעבל
םיקוספ םיאבומ ,"הרז הדובע ידבוע הליחתמ" םילימב חתופה
האווצב ה קוספב .(ד-ב ,דכ) םעל עשוהי לש ותאווצמ
אלא ,("ןרהא תאו השמ תא חלשאו") שוריפב השמ רכזנ וז
דקפנ השמ לש ומש .הז קוספ טטצל אלש ורחב הדגהה ילעבש
תודלות לש הריקס הנשי ובש ,"יבא דבוא ימרא" עטקה ןמ םג
,"ונייד" טויפה ןמ םגו ,ץראל הסינכה דע לארשי םע
םירכזנ הז טויפב .לארשי ןעמל 'ה ידסח לכ םירכזנ ובש
םלוכ יניס רה דמעמו ףוס םי תעירק ,םירצממ האצוהה
.יידמל יתועמשמ היה השמ לש וקלח םהבש םיעוריא

םאה ?הדגהה ןמ השמ לש ומש תטמשה ,אופא ,ןבות דציכ
ינש עיצהל הסננ ןלהל ?תנווכמ וא תירקמ איה וז הטמשה
:םיירשפא םירבסה
סחייל ןוצרה ןמ תעבונ השמ לש ומש תטמשהש רשפא .א
רפס יפ-לע ,ליעל רומאכ .'הל קרו ךא םיסנה ישעמ תא
,ףוס םי תעירק סנ רואיתב תונוש תורטמ ןנשי ,תומש
ןמאנה וחילשכ השמ לש ומש תא רידאהל איה ןהמ תחאו
תמושת לכ תא דקמל ושקיב הדגהה ילעבש המוד .'ה לש
ןורקיעה תועצמאב תושעל ולכי תאזו ,דבלב ה"בקב בלה
."חילש ידי-לע אלו ףרש ידי-לע אלו ,ךאלמ ידי-לע אל"
ףותיש תועצמאב ףוס םי תעירק תעצבתמ די תומש יפל םנמא
תועצמאב סנה עוציבב קלח לטונ השמ :השמו 'ה לש הלועפ
'מש) םיה תריש יפל םלוא .(אכ-זט ,די 'מש) יאלפה והטמ
ףוס םי תעירק סנ .דבלב 'הל ףוס םי תעירק תסחוימ (וט
'מש) םירמ תרישב םג ל-אה לש ידעלבה ולעפמכ ראותמ
תולעפמ וארו וכל" :םיליהתב םירומזמ רפסמבו (אכ-כ ,וט
רהנב השביל םי ךפה .םדא ינב לע הלילע ארונ םיהל-א
םריבעיו םי (ה"בקה=) עקב" ;(ו-ה ,וס 'הת) "לגרב ורבעי
ברחיו ףוס םיב רעגיו" ;(גי ,חע) "דנ ומכ םימ בציו
(!השמב אלו) וירבדב ונימאיו ...רבדמב תומהתב םכילויו
ריבעהו...םירזגל ףוס םי רזגל" ;(בי-ט ,וק) "ותלהת ורישי
.(וט-גי ,ולק) "ףוס םיב וליחו הערפ רענו...וכתב לארשי

השמ לש ויתולועפ ןיבו תיקול-אה העושיה ןיב הז חתמ
חלשב י"בשרד אתליכמ) ל"זח שרדמב םג יוטיב ידיל אב
:(אכ ,די

ול רמא םיה לע דמעו השמ אבשכ…םיה לע ודי השמ טיו
.וילע לביק אלו הטמה והארהו ,וילע לביק אלו שדוקה םשב
:השמ ול רמא .סניו האר םיה - ה"בקה וילע הארנש ןוויכ
ךיתיארה .ךילע לבקמ תייה אלו 'קה םשב ךל רמוא יתייה
?סונת יכ םיה ךל המ - וישכע .ךילע תלביק אלו הטמה תא
[2].ץרא ילוח ןודא ינפלמ אלא ,םרמע ןב ךינפמ אל :ול רמא

ידיל האב סנה ללוחמ לש ותוהימ ןיינעב וז תוטבלתה
א"למ) עשילאו והילא ושעש םיסנה ירופיסב םג יוטיב
המכב םיסנה ישעמ םיראותמ הלא םירופיסב .(גי ב"למ ;זי
;דבלב 'ה ידי-לע ושענש ימכ םיראותמ םקלח :םינפוא
ידי-לע םקלחו ;ויאיבנו 'ה לש ףותיש ידי-לע םקלח
ןמ ,הארנה לככ ,עבונ הז ןוויגל רבסהה .דבלב איבנה
ארקמה תפוקתב לארשיב וחוורש תונושה תופקשהה ןיב חתמה
ילעבש ןכתיי ,הז יפ-לע [3].סנה ללוחמ לש ותוהימ תלאשב
.םיסנה ישעמ תא ול קרו 'הל סחייל שיש ורבס הדגהה
יאדוובש יפכ ,הדגהב תיביסנטניא הרוצב השמ לש ומש בוליש
.וז תיגולואת הרימא שטשטל היה יושע ,שקבתמ היה

תיסומלופ המגמ םג תתרשמ השמ לש ומש תטמשהש רשפא .ב
לככ ,סרפתמ הדגהה לש הרוביח ךילהת .תינורמוש-יטנא
ינש תיב תפוקת יהלש ןיב ,םינש תואמ ינפ לע ,הארנה
דחוימבו ,הלא םינש תואמ ךלהמב [4].םינואגה תפוקתל
תינברה תודהיה ןיב קבאמה היה ,תיסרפה הפוקתה יהלשב
תמקהב יוטיב ידיל אב אוהו ,ואישב םינורמושה ןיבו
הסיפתה יפ-לע .םכשב רשא םיזירג רהב יביטנרטלא שדקמ תיב
הדבועה רואל ,ונבר השמל דואמ דבכנ םוקמ שי ,תינורמושה
.עשוהי רפס תאו הרות ישמוח השימח תא קר ושדיק םהש
השמ"כ ראותמ (בהת) םימיה תירחאב לאוגה ,םתנומא יפ-לע
תיטסינלהה תורפסב םג יוטיב ידיל האב וז הפקשה [5]."ינש
עינצהל ורכיב הדגהה ילעבש הארנ ןכ לע [6],השדחה תירבבו
ילואו) ינורמוש-יטנא סומלופמ קלחכ ,השמ לש וקלח תא
םירצמ תאיצי רופיס לש שדוחמה בוציעב .(ירצונ-יטנא ףא
תוישיאה ןחלופ םע דדומתהל ןויסינ םושמ שי ,חספ לש הדגהב
עיגה םיינוציקה וייוליגבש ,השמ לש ותומד ביבס ךרענש
.ותהלאה ידכל םג

רובע ךרדה הללסנ ,השמ לש וקלח םלעוה וא םצמוצש רחאל
,לשמל ,ם"במרה .םייביטנרטלא םירסמ עיבהל הדגהה ילעב
םע לש הבוטה תרכהב רושק הדגהב יזכרמה רסמהש רובס
ימרא" עטקב דחוימב ם"במרה אצומ הז רסמ .ויקולאל לארשי
שיו...הונעה תדימ םג וב שי םירוכיב ארקמ" :"יבא דבוא
הדובעה ןמ יכ םדאה עדיש ,ומענו 'ה ידסחב הרכהה וב
חווריש ןמזב ותקוצמ ימי רוכזיש ('ה תדובע יכרד=)
רסמש ,ןכתיי [7].(טל קרפ ,ג קלח ,םיכובנ הרומ) "ול
םגו ,"ונייד" טויפב םג אוצמל לכונ בוטה תרכה לש הז
ימל...חבשל ,ללהל ,תודוהל םיבייח ונחנא ךכיפל" :עטקב
[8]."וללה םיסנה לכ תא ונלו וניתובאל השעש

,ילוא ,ןתינ הדגהב השמ לש ותרכזה-יא לע יתונמא יוציפ
,לשמל ,ומכ) םייניבה ימימ תוריואמה תודגהב תוארל
תופוקתמ םירויא םירטעמ הלא תודגהב .(ובייארס תדגה
[9].הדגהה לש טסקטה תא השמ ייחב תונוש


.עיפומ וניא הז קוספ םג םהבש הדגהה לש די-יבתכ שי [1]
!ללכ עיפומ וניא השמ לש ומש הלא די-יבתכבש ,אצמנ
יכו" :ג ,ח ,הנשה שאר תכסמב רמאנה תא םג וושה [2]
ויהש ןמז לכש ךל רמול אלא...המחלמ תושוע השמ לש וידי
םהיבאל םביל תא םידבעשמו הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשי
."ןילפונ ויה ואל םאו ןירבגתמ ויה םימשבש
תואלפנה ישוע לש תוליעפה יסופד" ,רשכ 'ר ואר [3]
,תונשרפו ארקמ ינויע ,(ךרוע) ןומיס 'א :ךותב ,"ארקמב
'מע ,ו"משת ןג-תמר ,ב ,רוצילא הדוהיל תודידי תוחנמ
תיירפס) ארקמב סנה תסיפת לע ,ץיבוקז 'י ;174-161
.ךליאו 69 'מע ,ז"משת ביבא-לת ,(תרדושמה הטיסרבינואה
,טדימשדלוג 'ד ואר הדגהה לש הרוביח ךילהת תלאשב ןוידל [4]
;ט"כשת םילשורי ,היתודלותו היתורוקמ חספ לש הדגה
לש הדגהה לש היתודלותל) ותדגהו רוד רוד" ,ןאנש 'א
.60-44 'מע ,(א"נשת) גי ,ןכוד ,"(חספ
םיקא איבנ") טי-חי ,חי 'בד לע תססובמ וז הסיפת [5]
ינורמושה חסונב םייוצמ הלא םיקוספ .("ךומכ ךיחא ברקמ םהל
רפס ,יבצ-ןב 'י ואר .תורבידה תרשע רחאל הרותה לש
תודגא ,ןמינייה 'י ;138 'מע ,ל"שת ביבא-לת ,םינורמושה
.111-109 'מע 1974 םילשורי ,ןהיתודלותו
ירשבמכ ושי די-לע והילאו השמ םיעיפומ ,לשמל ךכ [6]
ןמינייה ואר .(ךליאו 1 ,זי יתמ) ויוולמכ וא חישמה
.111 'מע ,(5 הרעה ,ליעל)
םירצמ תאיצי שרדמ :'יבא דבוא ימרא'" ,תרדא 'א ואר [7]
.93-70 'מע ,(ב"משת) 14-12 ,חיש ילע ,"חספ לש הדגהב
תיתמא הלואג ןיאש" אוה הדגהב רסמהש רובס ירובת [8]
,וצראב עבק תבישי ךות ,הרותה לש המויקב אלא לארשי םעל
תודלותב םיקרפ :תורוד חספ ,ירובת 'י ואר ."לארשי ץראב
תויורשפא ןבומכ שיו .384 'מע ,1996 ביבא-לת ,רדסה ליל
םוקמ ןאכ ןיאש אלא ,הדגהב יזכרמה רסמה תעיבקל תורחא
ל"מ ברה ידי-לע ואבוהש םישוריפה ,לשמל ,ואר .ךיראהל
.ח"נשת םילשורי ,םייח תרות חספ לש הדגהב ןגובנלנצק
ימימ תוריואמ תודגה" ,סיקרנ 'ב ואר הלא תודגה לע [9]
.ךליאו 31 'מע ,(ג"משת) א ,םינומיר ,"םייניבה