ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

355 רפסמ

ס"שת ,האר תשרפ

'הב ןוחטיבה תדימ ןיבו הטימשה תווצמ ןיב רשקה לע

פ"לרח בקעי ברה

דומלתל הקלחמה
;אי-י גכ 'מש) םימעפ שמח הרותב האב הטימשה תווצמ
;ז-א הכ 'קיו ;[ד ,א תיעיבש הנשמה יפ-לע] אכ דל
םישגדה אוצמל רשפא הרותב .(גי-י אל ;אי-א וט 'בד
תומשב .הלש רוכזא לכב וז הווצמ לש התועמשמב םינוש
תומשב ;"ךמע יינע ולכאו" :ילאיצוסה ןפה שגדומ גכ
:אוה שגדה ארקיוב ;עקרקה תתבשה לש ןיינעה זמרנ דל
;וז הנש לש השודקה םצע רמולכ ,"'הל תבש ץראה התבשו"
התובישח לעו םיפסכ תטימש לע בותכה רבדמ וט םירבדב
דמעמב בותכה ןד אל קרפ םירבדבו ,וז הווצמ לש תיתרבחה
לש תינחורה ותובישחבו ,הטימשה יאצומב ךרענה להקה
.הז דמעמ

אתא" :והבא יבר םשב אבה רמאמה אבומ ןירדהנס ילבבב
ה"בקה רמא ...ל"א אתעיבשד ט"מ היל רמא אדימלת אוהה
ילש ץראהש ועדתש ידכ ,עבש וטימשהו שש וערז לארשיל
םדאה בלב רידחהל האב הטימשה תווצמ - (א"ע ,טל) "איה
,ותושרבש עקרקה לע םילעבה אוה ןיאש הרכהה תא לארשימ
.ץראה ןודא אוה ה"בקהשו

לש התועמשמ לע תונוש תוסיפת ולעוה םינושארה תורפסב
םהיתובקעבו ,תוברה היתוכלהו היתווצמ לע ,עבשה תנש
רוריבל הז ןויע דחיינ .םירחואמה ארקמה ינשרפ וכלה
וילעש רשק ,הטימשה תווצמ ןיבו ןוחטיבה תדימ ןיב רשקה
.רסומה ילעבו תודיסחה תבשחמ ילודג ,םינשרפה ודמע


דוגינב דמועה ןיינע הדשה תתבשהב האור המארע קחצי יבר
םדא ינב םלועבש גהונב ירהש ,תישונא תוגהנתהלו עבטל
ותרטמ הטימשה לע יוויצה .םהיתודש תא םיתיבשמ םניא
יוויצה תועמשמ לע תוהתלו לואשל ודדועלו םדאה תא ררועל
תדימ סוסיבל עיגהל וז ךרדבו ,ויתויועמתשה לעו יקולאה
:'הב ןוחטיבה


ל-אה םנתנ םייקולא םינמיס םה הנהה תותיבשהש יפלו
איהה ץראה ישנא וגהניש הממ ךפהבו עבטה דגנכ הלעתי
ןה ,תעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו' :רמא ,םתדובעב
תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו ...ףסאנ אלו ערזנ אל
אוהו .(אכ-כ הכ 'קיו) 'םינשה שלשל האובתה תא תשעו
...רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה' :ךרד לע אלפנ ןויסינ
ג יכאלמ) ...אל םא תואבצ 'ה רמא תאזב אנ ינונחבו
ףרוצישכ דואמ אלפנ סנה היהיש (ןכש לכו) ש"כו ,(י
םינינעה תויהל המוצע הארוה הז לכו ,לבויה תנש וילא
.(םש ,םש) ...ונרמאש המל םינווכמתעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו" הלאשה םצע ,הז יפל
:ךפהל אלא ,לאושה םדאב םגפ הניא "ףסאנ אלו ערזנ אל ןה
,עבטה ךרדל תדגונמה הווצמ םעה תא הרותה התוויצ הנווכב
ןעשיהל ,תוהימתה תורמל ,התילכתש תולאש תררועמה הווצמ
[1] .ותווצמ תא םייקלו 'ה לע
העיבמכ ,הלילשב הימודו וז הלאש וארש שי ,ינש דצמ
איבנ .םיקולאב ונוחטיב רסוח תאו םדאה לש ותליפנ תא
ךלמילא ברה ,תודיסחה תבשחמ ילודגמ דחא לש וירבד תא
:(רהב) ךלמילא םעונ רפסב [2] ,קסנ'זילמ


יתכרב תא יתיוצו ...תישישה הנשב לכאנ המ' ורמאת יכו
ןושל רותי הזיא בותכל ארקה ךרדש ...קדקדל שיו .'םכל
אל אישוקה לבא ,תוישוק המכ ץרותמ ז"יעו ...קוספב
... (!?)הרותב אישוקה בתכנ ןאכו ,הרותב המצעב בתכנ
תורוניצ ובוטמ עיפשה םלועה תא ארבשכ ה"ב ת"ישהש הארנו
קיספהל אלש עפשה ךרדו ,םדא ינב יכרוצל עפש םיכשומ
ארובב ןוחטב ול ןיאו ותגרדממ לפונ םדאהשכ אלא ,ללכ
ותבשחמב אוהה םדאה השוע זא ...יתימאה חיגשמה ה"ב
תדמלמ הרותהש ,'ורמאת יכו' והזו ...רהוטמ אל רשא איהה
רמאי אלו ויקלא לע ונוחטבב םלש היהיש ,םשה יכרד םדאל
בושחל ןוחטבה ןמ לופי הלילח רשאכ יכ .'לכאנ המ' ללכ
אימש יפלכ וחרטאו עפשהב הלילח םגפ השוע אוה ,לכאי המ
זאו ,ךכ ורמאת רשאכ שוריפ 'ורמאת יכו' .שדחמ תווצל
'הב וחטבתו ךכ וגהנתת אל אלא ...יתוצו יתוא וחירטת
רסחי אל דימת ללכ קספה ילב עפשה ךלת זאו ,םכבבל לכב
.הב לכ


,ןימאמה םדאה תא תמלוה הניא וז הלאש ,הלא םירבד יפל
,לפנ םדאהש רחאמ אלא .ללכ לאשיתש היואר איה ןיאו
תוקפס ולצא וררועתנו ,הרערעתה 'הב ונוחטיב תדימו
החיטבהו ,הכרבה תא שדחמ ול הרציו הרותה האב ,תולאשו
.(רהב 'קיו ,םש) תישישה הנשב עפשה תא ול
ילעב ילודגמ דחא םג הז ןויער עיבמ רתוי הפירח הרוצב
ורפסב ,(ץיברוה ףסוי 'ר) קודרהבונמ אבסה - רסומה
:ןוחטיבה יכרד רמאמ ,םדאה תגרדמ


דומעל הרותה תומילש ךרד שקבמל האלפנ הרעה ןאכ שי יכ
םתלכאו' הרותה החיטבהש תוחטבהה לכ רחא ןכתיש ,וילע
הלאשה בוש לאושו רזוחו ,חטוב םדאה ןיא ןיידע 'עבשל
...הלאשה רקיע םנמא ?'לכאנ המ ורמאת יכו' :הנשיה
הנשב אל ףאו ,תישישה הנשב אל התוא לאשי יכ ,הארנ
,הנושארה הנשב אקווד אלא ,אבהלו ןאכמ לע תיעיבשה
םויה גאודו ,קוחרל טיבמו הפוצ תויהל םדאה עבט הנה יכ
תגאד" לש הלודג הדוצמ ןאכ שיש אצמנו ...םינש המכ לע
רקיע יכ ,ירמגל הטימשה ןיד תואיצמ תרטמ לקלקתש "רחמ
,ץראה 'הל יכ עדי ןעמל ,םדאה תא תעד דמלל התדועת
...'ידי םצועו יחכ' רמאי אל םינשה תששב והדשב וקסעב ףאו
'הילע חטבל םתבשיו עבשל םתלכאו' הרותה הבתכ ןכלו
...ריהזהל ןכ םג םא יכ ,דבל חיטבהל הרותה תנווכ ןיא
הנשה תליחתבש ,םדא לש ותעד ףוסל הדרי הרותהש ינפמ
תצע חקיי יאדוובו ...דיתעה תגאד גאדי רבכ הנושארה
,'עבשל םתלכאו' הרומח הרהזא הרותה הריהזה ןכל ,תונצמקה
םויהמ ומצמצי אלו ,תונצמק לש הלובחתב ושמתשי אלש
רחמ תגאד םוש ילב 'הילע חטבל םתבשיו' ,ןמז רחאל לע
.(ו קרפ םש) הטימשה ןיד םויקמ


רובצל ,תיעיבשה הנשל ןנוכתהלמ עונמ םדא ,וז הפקשה יפל
הנומאב העיגפכ תוספתנ ולא תולועפש ןוויכ ,ב"ויכו לכוא
היחי םדאש איה תיקולאה השירדה ,ללככ .ןוחטיבב םגפכו
[3] .תונובשח בשחל ילבמ הרגשה ךרד לעו הוולשב וייח תא
ץמאמהו ,"תעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו" הלאשה ,ןכ םא
אטחכ םיספתנ תיעיבשה הנשל לכוא םינשה שש ךשמב ןיכהל
תמכסומ הניא וז הסיפת ,רומאכ .'הב הנומא רסוח לש
אל ,(הדקעה לעב ירבדמ) ליעל ונרעהש יפכ .לוכה לע
היואר הניא "תעיבשה הנשב לכאנ המ" הלאשה םצעש הארנ
תא תפקשמ ונניינעב הדיקעה לעב תסיפת ,ןכאו .ויניעב
ןוחטיבה תדימ ןיב סחיה לש תינורקעה היגוסה םצעל וסחי
תשרפ) תישארבל ושוריפב .תישונאה תולדתשהה ןיבו 'הב
תושעל םדא לכ לעש ,ןייצמ אוה (םירשעו הששה רעש ,חלשיו
,וינפב םידמועש םיישקמ לצניהל ידכ תישונא תולדתשה
לע ךמוס אוהש ךכ ךותמ ישונא ץמאמ השוע וניאש ימו
ידי לע עשוויהל תוכזה תא דיספמו אטוח ארקנ ,ה"בקה
ףאש ,בקעי לש ותוגהנתה תא ריבסמ אוה ךכב .םיקולא
ץראה ןמ אצ םוק התע" ,ותדלומ ץראל רוזחל ול רמוא 'הש
ביטייש וחיטבמו ,(גי אל 'רב) "ךתדלומ ץרא לא בושו תאזה
הביטיאו ךתדלומלו ךצראל בוש ילא רמואה 'ה" :רמאנש ,ומע
תולדתשהו םיבר םישעמ השוע אוה תאז לכב - (י בל םש) "ךמע
:םינוש םינוויכב הבר


,תוצירחה בוטו תולדתשהה רתוי ליעוי רבכ ולאב לבא
אוה ךרוצה םוקמב תוצירחה ןורסחו תולדתשהה רדעה יכ
לעבו שיא לכ לע הצועיה הצעה םנמוא ...אטח רשא ןוע
זא יכ עוער ולזמשו וישעמב ינוניבכ ומצע קיזחהל תעד
םרשיילו וישעמ ןווכב םא ,דחי םיניינעה ינשב קיזחהל ךירצ
תילכת ויניינעב חקפיש המב םאו ,'ה ינפל דימת ןוצרל
הוקי אלו ,תעגמ ודיש םוקמ דע השעי לבא ...רשפאש המ
יהולאה ץפחה ידי לע םא יכ ,ושפנ ייואמ ול ועיגי רשא
בתכש המל הייחד הז לכמו ...וב לכהו לכה ודיב רשא
תואפרל אפורל תושר הנתנ םאש (יתוקוחב 'קיו) ן"במרה
הלוחל תושר הנתנ אל ,(אכ 'מש) 'אפרי אפרו' ביתכד
,וברקב הלחמ םשה ,םשה לא הוקיש אלא ,ותאופר לבקל
וילא עמשי ימ יכ ...ונוע םלשוישכ אפור היהי אוה יכ
,םיינוניבהמ ומצע תוארל בייח םדא לכ אלהו ,הזה רבדה לע
תובאה וגהנ הזכ גהנמה לעו ...םהל ליעות םתולדתשה רשא
םע םיינמזה םהיקסע לכב םישודקה םיאיבנהו םינושארה
...ותאמ םיחטבומו הלעתי לאה תאמ םיחגשומ ויהש תויה
המ לכב רופיסה הזמ תיתימאה תאזה הנפה ראבתת המכו
,ושע דימ ויחא דימ לצנהל וניבא בקעי םלשה לדתשהש
ת"ישה תחטבהל קופקפו רוערע םוש וילע ראשי אלש ןפואב
.(םש)וחיטבה רשא


תולדתשהה תדימ תא האור קחצי תדיקע לעב ,ןכ יכ הנה
תדימב ךרוצה .תובא ישעמ לע ךמתסהב ,הבוחכו ךרוצכ
הגיגח ילבבב אבומהמ הלוע הטימשה תנשל סחיב תולדתשהה
ילועש ,ןנחוי יבר םשב הלבק רסומ רזעילא יבר :(ב"ע ,ג)
אלש ידכ ,היינש השודקב םימיוסמ םילבח ושדיק אל לבב
:םיינעל הגאד ךותמ ,הטימשב ובייחתי


ינלבוקמ ךכ ,םכניינמל ושוחת לא :םהל רומא ךל ...אינתד
אתכלה :וברמ וברו ,וברמ עמשש ,יאכז ןב ןנחוי ןברמ
.תיעיבשב ינע רשעמ ןירשעמ באומו ןומע ,יניסמ השמל
ילוע םושבכ אלו םירצמ ילוע ושבכ םיכרכ הברה ?םעט המ
דיתעל השדק אלו התעשל השדק הנושאר השודקש ינפמ ,לבב
.תיעיבשב םיינע ןהילע וכמסיש ידכ םוחינהו ,אבל


ויה אלש יאדווב ,'הב ןוחטיב רסוח וז הגאדב היה וליא
ןיינעב תיעיבשב שיא ןוזחה בתכ ךכו .ךכ םיגהונ לבב ילוע
:הז


הניא הכרבה םגו ,החפקל אטחה םורגיש רשפא וז החטבהו
,ורבח ליבשב תוקלל לכוי דיחיה לבא ,לארשי לכל אלא
תווצמ לככ שפנ חוקפ ינפמ תיחדנ תיעיבש תתיבש תווצמו
הזבו ,לוכאל םחל םהל ןיאו ,המחלמו רוצמ תעשב הרותה
םיינע םהילע וכמסיש ידכ שדקלמ םיכרכ וחינהש אחינ
םג יאדוד ,תישישב הכרב תחטבה לע וכמס אלו ,תיעיבשב
תוינעה הרבגש (לבב ילוע=) וארש אלא ,הכרבה ללכב םיינע
תביוחמה תולדתשהמ ענמיהל הכרבה לע ךומסל הרות הרמא אלו
יפ לע םימכחל רוסמ לדתשהל המכ דעו ,...עבטה יכרדב
.(ד ,חי 'יס ,םש) םשדק חורב הרותה ןויע


'וגו "יתכרב תא יתיוצו" החטבההש ,הלוע א"וזחה ירבדמ
הלוכי הווצמהו ,תומיוסמ תוביסנב םייקתהל אלש הלוכי
תולדתשה לבב ילוע ושע ךכיפלו ,שפנ חוקיפ ינפמ תוחדיהל
ןיא הז טבממ .תיעיבשה הנשב לוכאל המ םיינעל היהיש
םיפקשמ ונניינעב א"וזחה ירבד .הנומאב םגפ וז תולדתשהב
,ותעדל .יללכ ןפואב ןוחטיבה תדימל סחיב ותסיפת תא
תולדתשהל ותוסחייתהב .'הב ןוחטיבל הריתס תולדתשהב ןיא
תישארבב שרדמה ירבדלו םירוסאה תיבב ותויהב ףסוי השעש
ינתרכז םא יכ" םיקשמה רשל ורמאב אטח ףסויש ,רמואה הבר
'רב) "הזה תיבה ןמ ינתאצוהו הערפ לא ינתרכזהו ...ךתא
קרפ ,ןוחטיבהו הנומאה רמאמב) שרפמ אוה [4] ,(די מ
ךומסל אלו תולדתשה השעמ תושעל םדאה לע םנמאש ,(ו ,ב
,רוזעל לוכיש השעמב קר איה תולדתשהה תבוח לבא ,סנה לע
וניאש השעמ רדגב התייה םיקשמה רשמ השקבהש ןוויכמו
םכרד ןיא םיקשמה רש לש וגוסמ םישנא ןכש) ליעוהל לוכי
רש לא ףסוי לש ותיינפש ירה ,(הבוט ריזחהלו רוכזל
תולדתשהה ןיממ וניאש השעמ ,שרדמה ירבדל ,הב היה םיקשמה
ומכ תושעל חטובל ןיא לבא" :םכסמ אוה ךכו .היוצרה
ןיעכ הז השעמב שיו ,הבוחה תולועפמ וז הלועפ ןיאו הלא
הניאש ירחאו ,ןוחטיבהו הנומאה רהוז לע קבא תיירז
תדימ לע אלו הלועפה לע ל"זח תנווכו ,הרוסא איה הבוח
.(םש) "הלילח ףסוי לש ןוחטיבה

ורמאת יכו" םעה תלאשל רשקב תונוש תושיג אופא וניאר
םגפכ ,הלילשב תאז וארש שי ."תעיבשה הנשב לכאנ המ
,תימיטיגל הלאש הלא םירבדב וארש שיו ,ןוחטיבה תדימב
תובאש ,ריענ .ןימאמה םדאה הב בייחש תולדתשההמ קלחכ
אלא ,לוכו לוכמ תולדתשהה תא וללש אל תידיסחה הבשחמה
השיגה ןיבו תולדתשהה תא תללושה הסיפתה ןיב ורשיג
ץקמ) [5] ףסוי בקעי תודלות רפס לעב .בויחב תאז האורה
ושע הברה" ייבא ירבדל רבסה ט"שעבה םשב איבה (א ,אל
- יחוי ןב ןועמש יברכ ,ןדיב התלעו - לאעמשי יברכ
:(ב"ע ,הל תוכרב) "ןדיב התלע אלו


.םישנא יגוס 'ב שי יכ (ט"שעבה =)...ירומ םשב יתעמשד
תעשב רצוקו השירח תעשב שרוחו עבטה יפ לע גהונה 'א
ול ןמזיש 'הב חוטבל עבטהמ הלעמל גהונה 'ב ,הריצק
תדובעב וימי לכ קוסעל הנפישו ותסנרפ יד ויקסע טעמב
ותנומאב קידצ ונייהו םירחא י"ע תישענ ותכאלמ זא י"שה
תושעל הצורו ןוחטב תוגירדמב וניאש ימ כ"אשמ ...'יחי
הנוילע הגירדמו ,עבטה י"פע ותגירדמ חינהו י"בשר ומכ
י"בשרכ ושע הברה ש"זו ,ןאכמו ןאכמ חרק ראשנו ,גישה אל
.ול התלע אל ןכל הז רדגב וניאש םג


םישנאל קר אופא המיאתמ תטלחומה המרב ןוחטיבה תדימ
עיגה אלש ימ וליאו ,'ה תדובעב ההובג הגרדל ועיגהש
וישעמ ,ךכ גהני םאו ,וז הדימב גוהנל ול לא וז הגרדל
[6] .ודיב וחלצי אל


רפס לעב ,עבס םהרבא 'ר לצא םג אטובמ הז ןויער [1]
רישעה תא םג איבהל הצור הרותהש שיגדמה ,רומה רורצ
לכבו ,םיבואכמ וימי לכ ינעה יכ עודיו" :הלאש ידיל
בוטו החמשב וימי לכ רישעהו ...םימשל תואושנ ויניע תע
הרותה התצר ןכלו ,ויבואכמ עדוי וניאו ינעה חכוש ...בל
,םימשל ויניע אשונ רישעה וליפאש ,הטימשה תנש איבהל
"ינעה רעצ רוכזיו עדיש ידכ ,התשא המו לכוא המ רמואו
.(רהב ,ארקיו)
.איסוז 'ר יברה ויחא םשב [2]
שרדמב תעבומ התופירחו התוינוציק לכב וז הסיפת [3]
...םימי םיתנש ץקמ יהיו" :(ג-ב ,טפ השרפ) הבר תישארב
םיקשמה רשל רמאש ידי לע (די 'שמ) רוסחמל ךא םיתפש רבדו
ץקמ יהיו רמאנש םינש יתש ול ףסותינ ינתרכזהו ינתרכז
,ףסוי הז ,(מ 'הת) וחטבמ 'ה םש רשא רבגה ירשא .'וגו
ינתרכז םיקשמה רשל רמאש ידי לע ,םיבהר לא הנפ אלו
שקיבש םושמ שנענ ףסוי ."םינש יתש ול ףסותינ ינתרכזהו
שרדמה .ורורחשל איביו הערפ ינפל והריכזיש םיקשמה רשמ
רחאתנ ךכ םושמו ,ףסוי לש ותולדתשה תא ןורסיחכ האור
.ורורחש
.3 הרעה ליעל האר [4]
.אנלופמ ןהכה ףסוי בקעי 'רל [5]
,ט"שעבה דימלת) שטירזממ דיגמה ירבדמ םג הלוע ךכו [6]
(ילופינאהמ איסוז 'ר יברה ויחאו קסנ'זילמ ךלמילא 'ר לש םבר
המ לע ,דיגמה ברהמ יתעמש ןוחטבו הנומא ןיינעו" :
ינאו ילע וול' :ה"ד ,ב"ע ,וט הציב) תופסות ושקהש
רזעילא יבר םושמ ןנחוי יבר רמא' :םש ,ארמגה לע ,'ערופ
,ינב :לארשיל אוה ךורב שודקה םהל רמא :ןועמש יברב
לוח ךתבש השע ןנירמא אהו (םויה תשודק ושדקו ילע וול
... (א"ע ,גיק םיחספ - 'תוירבל ךרטצת לאו לוח ךתבש השע')
לכב תונוש תוגרדמ שי יכ ,ידימ השק אלד אוה ץריתו
אוה םאש ,ךרבתי וב ונוחטבו ותנמאהו ותניחב יפל םדא
גנועל וז העד ספותו ,ןוחטבו הנומאה לש וז הגרדמב
'ערופ ינאו ילע וול' ה"בקה רמאש ,וז הנעטב ט"ויו תבש
י"שה יאדוו ,תוולל 'תי וב חטובו הזב ןימאמה םדאהו
תוולל הצור וניאו ,ןוחטבה תגרדמב וניאש םדא שיו ,ערופ
'...לוח ךתבש השע' ל"זר ורמא אלה ורמואב ...םירחאה ןמ
,אשנ) ותניחב יפל יתימאה אוה ךכ וז העד ספותש רחא זא
תדימב וז הסיפת ."('הזבו' ה"ד ףוס ,ב"ע ,וכק 'מע
םג האר י"בשרו לאעמשי 'ר תקולחמ רואיבבו ןוחטיבה
האר דועו ;ח"פ ,א רעש ,םייחה שפנ ,ןיזלאוומ םייח 'ר
תליחת ,הרותה לע יולה תיב ,קי'צייבולוס בוד ףסוי 'ר
תישארב ,רבד בחרה שוריפ ,רבד קמעה ,ב"יצנה ;ץקמ תשרפ
.גכ ,מ