הנשה שאר

ךרוא
-----
ףד
---
הנש
----
רבחמ
----
אשונ
----
5.2k 305 ט"נשת ןהכ 'ח לאירבג ר"ד הרגשה דגנ הליפת
5.3k 305 ט"נשת רברג-לאנברבא סדה בוט ןמיסב
5.6k 305 ט"נשת בישילא השנמ ר פ ו ש ה
12.1k 254 ח"נשת רבגניא לאומש בקעי יקולאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ
5.9k 254 ח"נשת שיפ לארה 'א 'פורפ ?םוקע וא רשי רפוש
8.8k 150 ו"נשת סייו השמ ר"ד הנשה שאר - "םלוע תרה םויה"
8.8k 150 ו"נשת בישילא השנמ תבשב תויהל לחש בוט םוי
.ןאכ ץחל ,ףצרב וז השרפ לש םירמאמה לכ תגצהל


סופמקה בר תכשל תודהיה יעדמל  הטלוקפה

יעובש ףד

עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב תודהיב דוסי  ידומילל הדיחיה

ןליא-רב תטיסרבינואב עדימו בושקתל זכרמה תווצ ידי-לע טנרטניאב רואל אצוי

ןליא-רב תטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ ©


[home] [search] [index] [emaildirectory] [mail us]