ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

157 רפסמ

ז"נשת ,הרש ייח תשרפ

?האשנשכ הקבר התיה המכ תב

הרש לש הדיקפת ,המש תא תאשונה השרפה לש הליעפה התרוביג איה הרש אל
תספותה הקבר לש היניע דגנל םידמועה תפומלו ןורכיזל וז השרפב םצמטצמ
                      .וניתומיא ןיב המוקמ תא

ראתמ בותכה .היאושינ ןיינעב ולוככ ובור דקמתמ ונתשרפב הקברב קוסיעה
ןבמ דאמ הנושב .הליגל סחייתהלמ ענמנ ךא הישעמו היתולועפ תא הבחרהב
ךא ,רבד יצחו רבד רמאנ אל ויאושינל ומדקש םיעוריאב וקלח לעש ,הגוז
תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחצי יהיו" - ןכמ רחאל שרופמב ןייוצ וליג
                      .(כ ,הכ תישארב) "הקבר

האשינ ובש ליגב בוקנלמ וענמנ אלש ,ל"זח 'וליג'ו ואב בותכה הסיכש המ
ל"זח לצא העודי המגמ םע תבשייתמ וז ליג תעיבק לש המצע םצע .הקבר
ךרדב ךישמהל אלא ואב אל םהיתושרד תצקמ" - החסנל ביטיה ןמנייה קחציש
תא ופיסוה הקבר תא ותאשב קחצי היה המכ ןב תשרפמ הרותהש רחאמ .ארקמה
'מע ,הדגאה יכרד) "םהיאושינ תעשב תור  לשו בקעי לש ,הקבר לש םליג
ליכשה ןמנייהש השחמהה תמגמ תונורקע םע דחא הנקב םילוע םירבדהו .(22
                       .שרדמב הדה תא אוצמל

לכה ןוצר תועיבשל ומלשוהש רחאל יכ רעשל שיו ,יגס אל ךכב ,םלוא
םרואיב ןיבש חתמה תלאש התלעו הפצ ,וב אצויכו ליגב םירסחה םיטרפה
חטשה ינפל לעמ חתמה עבעבמ םיתיעל .ארקמ לש וטושפל ל"זח לש ישרדמה
יכו" :השקהש ימ היה "תמ אל וניבא בקעי" יכ תינוציק תישרדמ העיבק לע)
,(ב"ע ה תינעת ,ילבב ?"איינרבק ורבקו אייטנח וטנחו איידפס ודפס ידכב
היעב הדמע םא .ומויק םצעב תועטל ןיא ךא .ןיטישה ןיב ענצוה םיתיעלו
ינרדומה ארוקה ינפב םייתעבש הפירח תדמוע איהש יאדוו ,ל"זח ינפב וז
תפפואה הציחמל דעבמ רודחל השקתמ תעב הבו ,טשפה תונשרפ יכרדל עדומה
,היאושינב הקבר לש הליג תלאשב ןוידה .ל"זח לש ירויצה םמלוע תא
       .הזה חתמה תשחמהל והומכ ןיאמ הפי ,וננויע זכרמב דומעיש

ןיינעה ךרוצל םלעתנ) תויזכרמ תוישרדמ תובושת יתשל התכז ליגה תלאש
ןבומב 'הרענ' התויה רבדב תישרדמ העיבקמו טלקיהל וכז אלש תועדמ
ןיגב רקיעב המסרפתנ הנושארה העדה .(ב"ע אס תומבי ,ילבב :האר .יתכלהה
אבשכ ירהש - הנש םיעברא ןב" :(כ ,הכ תישארב) י"שר לש ושוריפב הצוביש
וב ירהש ,הנש ז"ל ןב היה קחציו הקבר הדלונש רשבתנ הירומה רהמ םהרבא
תב יכ ,ויה הנש ז"ל הרש התמש הדיקעה דע קחצי דלונשמו .הרש התמ קרפב
.''וגו הרש ייח ויהיו' רמאנש ,התמשכ ז"כק תבו קחצי דלונשכ התיה 'צ
היואר אהתש דע הל ןיתמה .הקבר הדלונ קרפב ובו םינש ז"ל קחציל ירה
לש תיעמשמ-דח הנבה לע תנעשנ וז תישרדמ תונשרפ ."האשנו םינש 'ג האיבל
תדיל ,הדקעה ןיב תוכימסה .ןמזב תטלחומ תופיצר תנייצמכ תוישרפ תוכימס
ולא תוערואמ יכ וז הטישל תדמלמ הרש תומו (גכ ,בכ תישארב) הקבר
לש וליג לע .יתועמשמ ןמז רעפ םהיניב ןיאו ,הז רחא הזב דימ וללוחתה
וללוחתה ליעלד תוערואמה םאו .ןיררוע ןיא - הרש תומב םינש 37  קחצי
     .האשניהב שולש תב התיה הקבר יכ ןובשחה הרומ ,תינמז וב טעמכ

םלוע רדס תואסרגמ קלחב ,וינשרפו וירקוח םינייצמש יפכ ,י"שר לש ורוקמ
וב...הנש ז"ל ןב חבזמה לע דקענשכ היה קחצי וניבא..." :רמאנ םש הבר
תרודהמ) "הנש 'ג תב הקבר תא אשנ קחצי וניבא אצמנ הקבר הדלונ קרפב
תורחא תואסרגב העיפומ הינשה העדה .(*אמ  הרעה :פ"ע ,ד 'מע ,רנטר
הקבר התיה הנש הרשע עברא תב :ורמא - הקבר תא ותחקב" :לודגה שרדמבו
הקבר - תווש ןהיתונש תוגוז השש ורמא  ירהש ןכ אוהש ךל עדת .תאשנשכ
התיה הנש םירשע .םישלשו שלשו האמ הייח ינש ואצמנ .אתירב ילוכו תהקו
הנש םירשע ול בשיו ראבה לע דמעשכ םינש עבשו םיעבש ןב בקעיו הרקע ןהב
.התמ קרפה ותואבו ויבא לצא ותריזחב ךרדב םינש יתש ההתשנו ןבל לצא
םדוק ורבעש ןתוא הנש הרשע עברא ורייתשנ .הנש הרשע עשתו האמ לכה
,ירפס האר) שרדמב דוסיה תחנה .(אלת 'מע ,תילגרמ תרודהמ) "ןיאושינה
,םינוש םישיא לש םליג תאוושה איה (429 'מע ןיטשלקניפ תרודהמ .זנש
הקברו (חי ,ו ,תומש :יפ לע) תהק .םישרופמ םהמו םיישרדמ םיליג םהמ
םג יולת יתלב חרואב עיפומ הז ןובשח !ליגה ותואב ותמ (שרדמה יפ לע)
ןכו :ה"ד .ב"ע אס תומביל תופסות) א"ריפשמ דיסחה לאומש ונבר לש ומשב
דמע אל ומצע לודגה שרדמהש דבלב וז אלש רעשל אלא ונל ןיאו .(רמוא אוה
ומלענ וב םיעקושמה םיישרדמ םירמוח םג אלא ,וירבחו לאומש ונבר ינפב
                             .םהיניעמ

תונוש דוסי תוחנהו הנוש ישרדמ ןובשח לע םיססבתמה ,ונינפל םישרדמ ינש
:ליעלד תופסותב לאומש ונבר םכיסש יפכ .םהיניב בשייל תלוכי יתלבל דע
הבסנ תקולחמה םאה איה הלאשה ."הז לע הז םיקולח תושרדמד רמול ךירצו"
םיניינעב םג תעגונ איה אמש וא  ,בושיחה ךרדו דוסיה תוחנה לע קר
                             .םיפסונ

תוחנה לע הרואכל תתשומה םלוע רדס לעב לש ונובשח אקווד יכ ןייצל יואר
לש ןיאושינ ליג - רתויב ההימתמ הנקסמל עיגמ ,םיבותכב ןנגעל ןתינש
הנניאש תינשרד ליג תעיבק לע ןעשנה לודגה שרדמהש דועב ,םינש שלש
ןוגיעש רוכזל שי ,תאז םע .הריבס רתוי הברה הנקסמל עיגמ שושיאל תנתינ
חרכהב האב הניא תושרפה תוכימס  .הברה רמוא וניא ומצעשכל םיבותכב
ירחא םצעב הרקש המשכ ןנד הרקמב דחוימב ,יגולונורכ רדס לע תורוהל
בותכה טרפמ ךשמהבו ,(כ ,בכ תישארב) "..רמאל םהרבאל דגיו" אוה הדקעה
לע המ רבד רמול םתסה ןמ הצר בותכה .הקברל ףוסבל עיגמו רוחנ יאצאצ תא
החנהה ךא ,הזה ןיסחויה ףנע לש ותילכת תא תנייצמכ וז  לש התובישח
,הדקעה ירחא הדלונ ןודינה ןיסחויה ףנעב םינמנה לכ ןיבמ ,איה אקוודש
םש םייונמה לכש תנייצמכ תוישרפה תוכימס תנבהו ,בותכב ךמס תאצומ הניא
   .ונמיה הלעמל ןיאש דרוסבא ידיל וז הטיש האיבמ הדקעה רחא ודלונ

שיו ,הנש ד"י לש הסרגה העיפומ םלוע רדס לש םימיוסמ די יבתכבש ןיינעמ
םיסרוגהש רעשל שי .(םלוע רדסל א"רגה לש ושוריפ האר) ךכ היגהש ימ םג
   .ןיאושינל שלש ליג לש תוריבסה רסוחמ םג ראשה ןיב הארשה ובאש ךכ

ותמגמ עקר לע שרפתהל היושע םינש שלש ליג רבדב םלוע רדס לש ותעיבק
י"שר ,תאז תמועל .דרפנ ןויע הכירצמו ,ויתונובשחו רפסה לש תיללכה
רשקה תא דדחל שקיבש ןכתיי ?ךכל ואינה המ .ימוקמ ינשרפ רשקהב ואיבה
לש ןושלב .הקברו קחצי יאושינ  דוסיב םידמועש םינושה םיעוראה ןיבש
וערא םאו ,יתביס רשק למסל  אב יגולונורכ רשקש םירמוא ונייה םויה
,אמשו .םהיניב רתוי קומעה רשקל ןמיסו  אוה תוא הז רחא הזב םיעוריאה
יוטיבל רבסהכ הז שרדמ י"שר איבה ,הרעשה רדגמ םיאצוי םניא םירבדהו
עקרה תשרפמ קתונמב עיפומה הז יוטיב .(כ ,הכ) "הקבר תא ותחקב"
ודיצמ תמיוסמ תויביטקאל זמור ,(הכ קרפ) דבעה קר 'בכיכ' הבש ןיאושינל
היואר אהתש דע הל ןיתמה'ש הנקסמל ושוריפ תא ליבומה י"שרו ,קחצי לש
תאש ,תויביטקא שיחמהל ידכ ןובשחה תא לצינ ,'האשנו םינש 'ג האיבל
                 .םימדוקה םיקרפב ונאצמ אל היתובקע

ךרעה תא תוארל םיטונ ונייה םויה םאו ,וינשרפ ינשרפו וינשרפו רוד רוד
קחצי לש ותייפיצ תמגוד תושגר תשחמהב 'םינש שולש ליג' לש ינשרפה
.י"שר לש םיבר םינשרפ יבגל םירבדה םינוש ,ןיטישה ןיב תונופצה ,התאשל
ורזגנ וז הסיפתמו ,ירוטסיה ףאו 'יתדבוע' יפוא הז דגיהל וסחיי הלא
,א הפסוה ,םירפוס תכסמב המודמכ  הצוענ וז השיג לש הדוסי) םהיתולאש
ארקת אלו..." - 'הרענ' שולש תב תונכל הקדצהה יהמ והמתש שי .(370 'מע
ךא .(הירא רוג) "הרענכ הלש לודיגו הירבא ויהד רמול שיו .הרענ 'ג תב
ריתה ךאיה הלאשב ושקתה םלוככ םבורו ,ןיאושינ ריתמ וניא רגוב הארמ
תארוה' ןיעמ דבעה םע שגפמה תוביסנב וארש שי .ןכ תושעל ושפנל קחצי
ותיאמו הזב הצרש 'ה יפ לע ול רתוה רבדה אצי 'המש רחא יכ" - 'העש
טבמ ךותמ הלא ןיאושינב 'ה תוברועמ תא וארש שי ;(הירא רוג) "התיה
םימשה ןמו האיבל היוארש העשמ הקבר תא קחצי אשנ ךכיפל..." - דיתעל
- קחציל תירסומ תלעות םג ךכב בלישש ימ שיו ;(יחרזמ) "...הילע ומחרי
יתפש) "הרבע ירוהרהב היהי אלש ידכ ןוירהל היואר הניאש פ"עאו"
                             .(םימכח

לכ הלוע וניא הקברל דבעה ןיב שגפמה רופיס חותינמ יכ ןייצל רתומל
תודמלמ היתובוגת .'!הרענ - הרענה' :אוה ךופהנ .הזכש ריעצ ליגל ןמיס
תעד לוקיש לע תדמלמ התמכסה תגשהל הילא היינפהו תינחור תורגב לע
תישפוח הריחב תלעבכ הקבר לש התומד תגצהל אופא ןווכמ לכה .תוירחאו
לוקישה ירוחאמ .םיכרע לעב רגוב  לצא קר םייקתהל היושעש ,הל תעדומה
הקומע הנומא המודמכ תרתתסמ תישממ הדבועכ הקבר לש שולשה ליג תסיפתל
םא םג ךא .םה רשאב םיקידצ לש םג ןיפיקעבו ,וניתובא ייח לש םתויסינב
תורשפא ןיא ,תרגובל תינפוג החתפתהש הדלי לש בצמ סנב תולתל ןתינ
אוה רשאב קר םדאל הנתינ תישפוח הריחב !סנ חוכב תישפוח הריחב קינעהל
ןושל .ותריחב תא חרכהב העיקפמ ותוישונא תא תמצמצמה תויסינ לכו ,םדא
.ותריחב םצמטצת (!הצילמכ אל) 'תרש ךאלמ' תגרדל םדא ברקתיש לככ ,רחא
לש ותשא תויהל היוארה איה ,ישפוחה הנוצרמ דסח תלמוג תישונא הרענ
ליגה תא וספתש ,י"שר ינשרפ יכ המוד .הרענל 'שפוחמ' ךאלמ אלו קחצי
   .םהילע הקיעה וז היעב המכ דע םהיתולאשב ונודמיל ,וטושפכ ישרדמה

וספת קוידב דציכ ןוכנ לא עובקל השק .תרחא תועמשמ רחא ךלוה ונביל
תונשרדה תוביתנ ומתתסנ אלש רחאמ ךא 'םינשה שולש' תא ל"זח לש םהיעמוש
ןומא ןתונה שולש ןב קוניתכ ןיא .למס ןיעמכ הז ליג סופתל םיטונ ונייה
תדימ תא למסל םיאתמ ,תומימת ךותמ םלועה תא שרפמו ויניע הארמב אלמ
,ילבב) שולש ליגב וארוב ריכה םהרבא  יכ םעבוקב םג יכ ןכתיי .םותה
תיעבטה ארובה תרכה יכ ל"זח וזמר (תופסונ תועד םג שיו .ב"ע בל םירדנ
םדאה לש וביל טסוה םרטב ,תואיצמה לש המימת הסיפת ךותמ תירשפא
הניאש תומדכ הקבר תרייטצמ קחציל האשינש םוימ .ןהינימל תויומכחתהל
םניאש םיעצמאבו ,היניע תואר יפל התוטהל ןויסנב תואיצמב ברעתהל תססהמ
תומימת לש הדמע ךותמ ןיאושינה תלחתה .תעד תבינג לש ץמשמ םייקנ
אוה המו אוה ימ לואשל ילבמ ,ףייע רזל די טישוהל הנכומה הרענ הריכזמ
   .התוישיא קמוע תא רחא רואב הריאמ ךכבו ,רכש תווקתל תופצל ילבמו

םירבחמל רשאב םירבדה םינוש םלוא ,ושרפיש ךיא רמאמה תא םיעמושה ושרפי
לא עדומ ,הטושפה הרבסהמ יבטוק הכ חרואב הנושה שוריפ עבוקש ימ .םמצע
םיכרד תילמס תואטבתהל שי  .וב תומולגה תוילמסה תויורשפאל ןוכנ
.ןהמ תחא איה הטושפה תואיצמהמ  תינוציק תוקחרתהו ,הלשמ תויתורפס
םויה ונתפשו תונשרד בג לע תונשרד ליעל ונרמאש םירבדב שיש ףא ,ךכלה
קמועל ןווכל ונידיב הלע יכ םיוקמ  ונא ,ל"זח לש םתפשמ דאמ הנוש
                             .םתבשחמ                       ןוסנזור לארשי ר"ד

               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה